Mali Yönetim Yargı Kararı

Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu Nedir? Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu Nasıl Çalışır?

finansal tablo-4

26 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29307

YÖNETMELİK

Sayıştay Başkanlığından:

SAYIŞTAY RAPOR DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Rapor Değerlendirme Kurulunun oluşumu, toplanması, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 80 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarını,

b) Kanun: 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununu,

c) Kurul: Rapor Değerlendirme Kurulunu,

ç) Raportörlük: Rapor Değerlendirme Kurulu Raportörlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşumu, Görevleri ve Toplanma Usulü

Kurulun oluşumu ve görevleri

MADDE 4 – (1) Kurul, Sayıştay Genel Kurulu tarafından iki yıl için seçilen iki daire başkanı ve her daireden birer üye ile denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşur. Kurul üyeliğinde boşalma olması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere Sayıştay Genel Kurulu tarafından boşalan yer için seçim yapılır.

(2) Kurulun başkanı Sayıştay Başkanıdır. Başkanın katılamadığı durumlarda Kurula denetimden sorumlu başkan yardımcısı başkanlık eder. Denetimden sorumlu başkan yardımcısının görevinde bulunamadığı hallerde yerine yönetimden sorumlu başkan yardımcısı Kurula katılır.

(3) Toplantının açılmasından sonra Kurula başkanlık eden başkan yardımcısının zorunlu olarak toplantıdan ayrıldığı hallerde, en kıdemli daire başkanının başkanlığında görüşmelere devam edilir.

(4) Kurul, Sayıştay raporları ile Sayıştay Başkanı tarafından incelenmesi istenen konular hakkında görüş bildirir.

Toplantıya çağrı ve gündem

MADDE 5 – (1) Kurul Başkanınca belirlenen gündemin dağıtılması toplantıya çağrı yerine geçer.

(2) Gündem, Kurulda görüşülecek işleri, bunların sırasını, toplantının gün ve saatini gösterir ve zorunluluk olmadıkça toplantıdan en az üç gün önce Kurul üyelerine, ilgili grup başkanlığına ve diğer ilgililerine gönderilir.

(3) Gündemin dağıtılmasından sonra ortaya çıkan ivedi ve süreli işler, süre şartı aranmaksızın ek gündem halinde Kurula getirilebilir.

Kurul toplantılarında bulunabilecek olanlar

MADDE 6 – (1) Sayıştay raporlarının Kurulda görüşülmesi sırasında ilgili grup başkanı ile raporun hazırlanmasında görevli denetim ekibi veya denetçiler zorunlu haller dışında toplantıya katılarak görüşünü açıklar.

(2) Kurulca gerekli görülmesi halinde açıklamalarda bulunmak üzere ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi veya görevlendireceği yardımcısı çağrılabilir.

(3) Gizli yapılmasına karar verilen toplantılara kimlerin katılacağına Kurulca karar verilir.

(4) Denetlenen idarelerin üst yöneticilerinin, idarelerine ait raporların Kurulda görüşülmesi esnasında bilgi vermek ve açıklama yapmak üzere önceden yazılı olarak başvurmaları durumunda, Kurul Başkanı tarafından kendilerine çağrı yapılabilir.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 7 – (1) Kurul, üye tamsayısının en az üçte ikisi ile toplanır. Kanuni izin ve boş üyelik sebebiyle toplantı yeter sayısının sağlanamadığı hallerde, Kurula görevlendirilmiş üye sayısını aşmamak ve o toplantıya münhasır olmak kaydı ile Kurul Başkanı tarafından katılamayan üyelerin yerine her daireden bir üyeyi aşmamak koşuluyla kıdem esasına göre yeter sayıyı sağlayacak kadar üye toplantıya davet edilebilir.

(2) Kurul, mevcudun salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müzakere ve Oylamalar

Müzakere düzeni

MADDE 8 – (1) Toplantı, yeter sayıda üyenin hazır bulunduğu tespit edildikten sonra Kurul Başkanı tarafından açılır.

(2) Toplantı açıldıktan sonra gündem konusu işler sırayla okunmak suretiyle müzakereye geçilir.

(3) Kurul Başkanı ya da üyelerce gündemde belirlenen işlerden birinin sırasından önce veya sonra görüşülmesi, ertelenmesi, bir konunun yeniden incelenmek amacıyla geri alınması yolundaki öneriler üzerine gündemde değişiklik yapılması Kurul kararı ile olur.

(4) Kurul üyeleri, Kurul Başkanı tarafından kendilerine ön inceleme maksadıyla verilen raporları inceleyerek Kurula gerekli açıklamaları yapar.

(5) Gündemdeki konularla ilgili görüşlerini açıklamak isteyen üyelere istek sırasına göre söz verilir.

(6) Usul hakkında söz istenilmesi halinde, söz alma sırasına bakılmaksızın usul meselesi öncelikle karara bağlanır.

(7) Aynı oturumda bir konu hakkında bir üyeye en fazla üç defa söz verilebilir.

(8) Görüş belirten üyeler somut tekliflerini gerekçelendirmek suretiyle ortaya koyarlar. Somut teklif içermeyen görüşler oylamaya konu edilmez.

(9) Üyelerce, toplantıda bulunan temsilcilere ve diğer ilgililere sorulacak sorular ve verilecek cevaplar Kurul Başkanı aracılığıyla yöneltilir.

(10) Yöneltilen soruların, temsilcilerden konuyla ilgili bilgi ve görüş alınmasıyla sınırlı kalması esastır.

(11) Temsilcilerden gerekli bilgi ve açıklamaların alınmasını müteakip temsilciler salondan ayrılır. Görüşme ve oylamalar temsilcilerin ayrılmasından sonra yürütülür.

Müzakerenin yeterliliği ve oylama

MADDE 9 – (1) Kurul Başkanı müzakerenin yeterliliği hususunda kanaate vardığı takdirde konuyu oylamaya sunar. Müzakere sırasında üyelerden biri tarafından yeterlilik önerisi verilebilir. Oylamalar elektronik usulle yapılır. Gerekli hallerde işaret oyu ile oylama yapılabilir.

(2) Oylanacak hususlar, oylamadan önce açıkça belirtilir.

(3) Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(4) Oylamaya sunulacak iki öneri varsa, evet ve hayır şeklinde tek seferde oylanır.

(5) Oylamaya sunulacak öneriler ikiden fazla ise, Kurul Başkanı tarafından aykırılık sırası tespit edilir ve en aykırı görüşten başlayarak oylama yapılır.

(6) Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz.

(7) Kurul üyeleri gerekçe göstererek oylamaya itiraz edebilirler. İtiraz Kurulca karara bağlanır.

(8) Kurul üyeleri toplantıda müzakeresi tamamlanan gündem konusu işlerle ilgili verilen kararlar hakkında, ilgili kararların yazıldığı tarihe kadar yeniden müzakere isteminde bulunabilir. Ancak daha önce Kurul tarafından verilen aynı konudaki kararlara aykırılık teşkil ettiği tespit edilen kararlar için yeniden müzakere istemi, raporun ilgili mercilere gönderilmesi amacıyla Başkanlıkça imzalandığı tarihe kadar yapılabilir. Bu konudaki istemler Kurulca karara bağlanır. Aynı konuda birden fazla yeniden müzakere isteğinde bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Karar ve Tutanaklar

Kararların yazılması

MADDE 10 – (1) Her bir madde ile ilgili müzakere sonucunda alınan kararlar müzakere ve oylamalara uygun ve gerekçeli olarak en geç on beş gün içinde raportörlük tarafından yazılır.

(2) Kararlarda azınlıkta kalan Kurul üyeleri karşı oy gerekçelerini, toplantıda belirttikleri sözlü açıklamalarına uygun olarak, en geç üç gün içinde yazılı olarak raportörlüğe bildirir.

Kararların okunması

MADDE 11 – (1) Kurul Başkanı tarafından gündem konusu her işin müzakeresi sonucunda yetki isteminde bulunulur. Müzakere edilen gündem maddeleriyle ilgili olarak yetki verilmesi halinde kararlara son şeklinin verilmesi Kurul Başkanına bırakılır. Ancak Kurul üyelerinden en az bir üye tarafından yetki verilmemesi halinde bu husus Kurulun oyuna sunulur.

(2) Kararın okunması sırasında, müzakerenin yansıtılmayan bölümleri ilave edilmek, müzakereye uygun bulunmayan kısımlar çıkarılmak ve gerekiyorsa ifade bakımından düzeltmeler de yapılmak suretiyle kararlara son şekli verilir.

(3) Kararın okunması sırasında esasa ilişkin değişiklik yapılamaz.

(4) Kararların bir nüshası ilgili tutanağa eklenir.

Tutanaklar

MADDE 12 – (1) Her toplantı için toplantı esnasında bir tutanak düzenlenir. Tutanaklar toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

(2) Müzakeresi birden çok toplantıda tamamlanan ve her toplantıda bazı bölümleri karara bağlanan veya görüşülen işlerde, her oturum için ayrı tutanak düzenlenir.

(3) Tutanaklarda sırasıyla;

a) Tutanak tarih ve sayısının da yer aldığı kapak sayfası,

b) Kurul üyeleri ile toplantıya katılan raportörlerin adlarının yer aldığı sayfa,

c) İçindekiler sayfası,

ç) İlgili toplantıdaki görüşler ve karar özeti metinleri,

d) Kurul üyelerinin isim ve imzalarına ilişkin sayfa,

yer alır.

(4) Karar ve tutanak metinleri, toplantıda görüşülen tüm hususları değil, sadece Kurul tarafından oylanarak karara bağlanan hususları içerecek şekilde yazılır. Ancak; toplantılarda ses kayıt sistemi, stenograf gibi yöntemlerin kullanılması suretiyle oluşturulan ayrıntılı görüşme tutanakları ayrı bir belge halinde iki yıl süreyle saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Raportörlerin görevleri

MADDE 13 – (1) Karar, tutanak ve Kurul görüşünü düzenleyerek bunların gerektirdiği diğer işleri yapmak üzere yeterli sayıda denetçi Sayıştay Başkanı tarafından raportör olarak görevlendirilir.

(2) Kurul toplantılarına ilişkin olarak düzenlenen tutanakların aslı raportörlük arşivinde saklanır. Ayrıca karar, tutanak ve Kurul görüşleri elektronik ortamda da arşivlenir. Bunlardan Başkanlıkça uygun görülenler Kurum internet ve intranet sayfalarında yayımlanır.

(3) Kurul tutanaklarının Kurul üyeleri dışında kalan kişiler tarafından incelenmesi Başkanlığın iznine bağlıdır.

(4) Kurulda raportörlerin yapacakları işlere yardımcı olmak üzere yeterli sayıda yönetim mensubu görevlendirilir.

Görüşülen raporlarla ilgili yapılacak işlemler

MADDE 14 – (1) Kanunun 43 üncü maddesi kapsamında düzenlenen raporların Kurulda görüşülmesini müteakip en geç beş iş günü içerisinde; rapora eklenmesi, çıkarılması veya değiştirilmesi kararlaştırılan hususları içeren karar özeti, gereği yapılmak üzere ilgili grubuna gönderilir. Grupça karar özeti doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılan rapor, yeterli sayıda çoğaltılarak ve birinci nüshası grup başkanınca imzalanarak raportörlüğe iade edilir. Kurulca son şekli verilen rapor, gereği yapılmak üzere Başkanlığa sunulur.

(2) Kanunun 43 üncü maddesi kapsamı dışında kalan raporların Kurulda görüşülmesini müteakip en geç beş iş günü içerisinde; rapora eklenmesi, çıkarılması veya değiştirilmesi kararlaştırılan hususları içeren karar özeti, gereği yapılmak üzere Başkanlığa sunulur.

(3) Yukarıda belirtilen işlem süreçlerinin tamamı veya bir kısmı, gerekli prosedürler hazırlanmak kaydıyla elektronik ortamda da yürütülebilir.

(4) Görüşülen raporlarla ilgili gerekçeli kararlar, raportörlük tarafından müzakerelere uygun şekilde düzenlenir.

(5) Görüşülmek üzere Kurula intikal eden raporların, görüşülmeden önceki nüshaları ve son şekli verilmiş nüshaları raportörlük arşivinde saklanır. Fiziki yetersizlik durumunda raporlar basılı nüsha yerine sadece elektronik ortamda saklanabilir.

Oturma düzeni

MADDE 15 – (1) Kurul Başkanı, daire başkanları ve üyeler toplantı salonunda kıdemlerine göre kendilerine ayrılan yerlere oturur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu ve Daireler Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.