İş Mevzuatı İle İlgili Seçme Sayıştay Kararları-2

mevzuat-3

İş Mevzuatı İle İlgili Seçme Sayıştay Kararları-2

8. Daire

Karar Tarihi : 3.7.1997

Tutanak No : 3882

Köy Hizmetleri Bursa 17. Bölge Müdürlüğü Saymanlığı 1995

17. Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü emrinde çalışan işçilerin kıdem tazminatlarının hesaplanmasında iş akitlerinin feshedildiği tarihteki tavanın esas alınmayıp bir gün sonraki tavanın esas alınması suretiyle yapılan ödemenin kabulü mümkün görülmemektedir. Söz konusu meblağın sorumlulara ödettirilmesine,

5. Daire

Karar Tarihi : 9.10.1997

Tutanak No : 9178

Başbakanlık Merkez Saymanlığı 1995

İşçinin, iş akdi feshedilmediği müddetçe 16 ay gibi uzun bir süre için de olsa raporlu olduğu günler için kıdem tazminatı ödenmesinde 1475 sayılı Kanunun 17 ve 51’inci maddeleri uyarınca mevzuata aykırılık bulunmadığına,

7. Daire

Karar Tarihi : 4.12.1997

Tutanak No : 8136

Konya Karayolları 3. Bölge Saymanlık Müdürlüğü 1995

Toplu iş sözleşmesi ile Eylül ayında ödenmesi öngörülen ek ikramiyenin ikinci taksidi, işçinin emekli olma tarihinden önce Eylül ayı içerisinde tahakkuk etmiş olduğundan işçi için kazanılmış hak sayılması gerekir. Yine toplu iş sözleşmesinin ek ikramiyenin ödenmesine ilişkin hükmünde, ikramiyelerin ödenmesinde 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanunun öngördüğü usul ve esaslara uyulacağı belirtildiğinden, işçinin emekli tarihinden önce ödenen ek ikramiyelerin geri alınmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığına,

7. Daire

Karar Tarihi : 4.12.1997

Tutanak No : 8136

Konya Karayolları 3. Bölge Saymanlık Müdürlüğü 1995

Askerlik nedeniyle iş akdi feshedilen işçiye, iş akdinin feshedilme tarihinden sonra ödenen ek ödeme ve ikramiyelerin 4.4.1985-4492/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararı uyarınca çalışılan günlerle orantılı olarak ödenmesi gerektiğinden söz konusu tutarın sorumlulara ödettirilmesine,

7. Daire

Karar Tarihi : 16.12.1997

Tutanak No : 8150

Antalya D.S.İ. 13. Bölge Saymanlık Müdürlüğü 1995

1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesinde “işçilerin kıdemleri aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır.” denildiğinden aynı işverene (Bölge Müdürlüğü) ait olmayan ve ayrı bir işyeri durumundaki Antbirlik’te geçen sürelerin kıdem tazminatı hesabına dahil edilmesinin mümkün bulunmadığına,

8. Daire

Karar Tarihi : 17.2.1998

Tutanak No : 4010

Kayseri Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1996

2822 sayılı Grev ve Lokavt Kanununun 42’nci maddesinde, grev ve lokavt süresince hizmet akitlerinin askıda kalacağı ve bu sürelerin kıdem tazminatı hesabında değerlendirilemeyeceği açıkça ifade edildiğinden Tarım İl Müdürlüğü’nde çalışan işçinin 8.9.1995-25.10.1995 tarihleri arasındaki grev günlerinin kıdem tazminatına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınmasının mümkün olmadığına,

8. Daire

Karar Tarihi : 17.3.1998

Tutanak No : 4033

Erzurum Köy Hizmetleri 10. Bölge Saymanlık Müdürlüğü 1996

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun Ek 20’nci maddesinde emeklilik ikramiyesi için Devlet memurlarına getirilmiş olan 30 fiili hizmet yılı sınırının işçi statüsünde bulunanlarla ilgisi bulunmadığından, 31 yıl 180 günlük hizmetin tamamı için kıdem tazminatı ödenmiş olmasında mevzuata aykırılık bulunmadığına,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.