Mali Tablolar Analizi Nedir? Mali Analiz Türleri Nelerdir?

MALİ TABLOLAR ve MALİ ANALİZ

Mali Tabloların Amacı:

1)İlgililere kararlarını almada yararlı bilgiler sağlamak

2)Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak

3)Varlıklar kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyeti sonuçları hakkında bilgi sağlamak.

Temel Mali Tablolar:

a)Bilânço

b)Gelir Tablosu
Mali Analiz: Finansal tablolardaki bilgilere analiz tekniklerinin uygulanmasıyla analiz sonuçlarını elde etme ve bu sonuçları yorumlama sonucunda, işletmenin mali durumu ile faaliyet sonuçları hakkında tahminlerde bulunur.
Amacı: Geçmişe ait muhasebe bilgilerini finansal kararlarda kullanılabilecek işletmenin geleceğine ilişkin bilgilere dönüştürmektir.

Mali Analiz Teknikleri:

a)Karşılaştırmalı.(Yatay Analiz)
b)Yüzde Metodu (Dikey Analiz)
c)Trend (Eğilimli Yüzdeleri)
d)Oran Analizi
e)Fon Akışı Analizi

Mali Durum=Bilânço: İşletmenin belirli bir andaki varlıkları ve elde ettiği kaynakları gösteren tablo. Kesin mizana dayanılarak hazırlanır.
BİLÂNÇONUN İÇERİĞİ: A-VARLIKLAR (AKTİF) : Mevcutlar ve alacaklardan oluşur.
1-Dönen Varlıklar: Günlük faaliyetleri sürdürmeye ve kısa vadeli borçları ödemeye yarayan, EN FAZLA 1 YIL İÇİNDE tahsil edilebilecek, satılabilecek, kullanılabilecek, tüketilebilecek varlıklar ile eldeki nakit ve bankadaki mevduattan oluşur. Ticaret işletmelerinde turizm işletmelerine göre daha önemlidir Brüt Çalışma Sermayesi = Dönen varlıklar
Net Çalışma Sermayesi :.Dönen Varlıklar>K.Vad.Yab. Kayn.(aşması)
Net Çalışma Sermayesi Noksanı:. Dönen.Varl.<K.V.Y.Kayn. (eksiği)
2-Duran Varlıklar: 1 YILDAN DAHA UZUN sürede tahsil edilebilecek, satılabilecek, kullanılabilecek ve tüketilebilecek varlıklar.
Kendi içinde dönüşümü pek olmayan gruptur. Aktifin verimliliğine katkısı daha yavaş ve azdır. Finansmanında asla kısa vadeli borç- lar kullanılmamalıdır. Bu durum Net Çalışma Serm.Noksanına yol açar. Özkaynaklar ve uzun vadeli borçlarla finanse edilmelidir.
B-KAYNAKLAR (PASİF) :
1-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (Borçlar): 1 YIL İÇİNDE
2-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar (Borçlar): 1 YILDAN DAHA UZUN Dönen varlık ve stokların finansmanında kullanılır.
3-ÖZKAYNAKLAR (Özsermaye): kuruluş sermayesi+kar (Otofinansmandan) oluşur. Özkaynaklar grubunda; ödenmiş sermaye, sermaye ve kar yedekleri, dönem net karı yada zararı yer alır. Duran varlıkların finansmanında kullanılır.
Gelir Tablosu: İşletmenin belli bir hesap dönemindeki faaliyet sonuçlarını gösteren tablodur.
Gelir Tablosu Tek Düzen Hesap Planı ve SPK’ya göre 5 bölümden oluşur:
1-Brüt Satış Karı veya Zararı: Net satışların, satışların maliyetini aşan kısmına brüt satış karı denir aksi halde brüt satış zararıdır.
******Net Satışlar = Brüt Satışlar – Satış İndirimleri Brüt Satış Karı = Net Satışlar – Satışların Maliyeti*********
2-Faaliyet Karı veya Zararı: Brüt satış karı ile faaliyet giderleri arasındaki olumlu farka faaliyet karı denir
Faaliyet Giderleri: Pazarlama, satış, dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve araştırma geliştirme giderleridir.
*****Faaliyet Karı = Brüt Satış Karı – Faaliyet Giderleri*****
3-Olağan Kar veya Zarar: Faaliyet karı ya da zararına işletmenin yan faaliyetlerine ait gelir ve karlar veya gider ve zararlar ile finansman giderlerinin eklenmesi ya da düşülmesi suretiyle bulunan sonuca denir.
4-Dönem Kar Ya da Zararı: Olağan kar ya da zarara, işletmenin olağandışı gelir ve karları ile olağandışı gider ve zararlarının eklenmesi ya da düşülmesi suretiyle bulunan sonuca denir. Dönem Karı; Ticari Karı gösterir.
5-Dönem Net Kar veya Zararı: Dönem karından vergi ve yasal yükümlülük karşılıkları düşüldükten sonra kalan kısımdır.
Analist Bilanço ve gelir tablosunu yorumlayarak Analiz yorumu yapar.
Mali Analiz yapmak için = muh.bilgisi+ Analiz tekniği +yorum +bilimsel sezgi

kaynak:somut.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.