İflas Ertelemenin Amacı Nedir?

borsa-9

İFLASIN ERTELENMESİNDE GÜDÜLEN AMAÇ NEDİR?

İflasın ertelenmesinde güdülen amaç; şirket/kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesi neticesinde şirket/kooperatifin borca batıklıktan kurtarılarak alacaklılar ile kamu yararının korunmasıdır. Doktrinde iflasın ertelenmesinin amacına yönelik görüşler daha çok korunması gerekli amaçlar açısından ele alınarak açıklanmaya çalışılmıştır.[1] İflasın ertelenmesi müessesi esas itibariyle erteleme kararından yararlanan şirket/kooperatifin yararını koruduğudur. Ancak bu müesseseyi bu kadar dar bir kalıba sokmak konunun yeteri kadar anlaşılmadığı gibi güttüğü amaçla da çelişecektir. Buradan hareketle iflasın ertelenmesinde güdülen amacı aşağıda bentler halinde saymayı uygun gördük

  • İflas erteleme talebinde bulunan şirket/kooperatifin iyileşme umudunun bulunması halinde iflasının önlenmesi,
  • İflasınınım ertelenmesine karar verilen şirket/kooperatifin ekonomi içinde kalarak faaliyetinin devamının sağlanması
  • Ekonomi içinde kalarak faaliyetine devam eden işletmenin alacaklılarının iflastan kaynaklanan olumsuzluklardan korunmasını sağlamak
  • İflasının ertelenmesine karar verilen işletmenin faaliyetine devam etmesi nedeniyle daha fazla alacaklının alacağına kavuşma imkânına olanak veren vermesi,
  • Hemen, hemen Dünyada ki tüm ülkelerin ortak ve önemli sorunlarından biri olan istihdamın (işsizlik) neden olacağı olumsuz etkilerin önlenmesi,
  • Makro Ekonomik dengelere ( Kamuya olan Sigorta primi, vergi ödemelerinin işletmenin iflası halinde) olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik bir müessesedir.[2]
  • Tüm bunların yanı sıra her ne kadar iflasın ertelenmesi ile şirketin iflasının önüne geçilmekte ise de fonksiyon bakımından iflasın ertelenmesi belirli şartların yerine getirilmesi halinde iflasın açılmasının kanun tarafından ertelenmesidir. Erteleme kararı niteliği bakımından geçici niteliğe sahiptir. Ancak geçici de olsa, süreli de olsa da iflasın ertelenmesiyle birlikte şirketin alacaklıları ile uzlaşma ve konkordatoya gitme zemini hazırlaması açısından, faydalarının olacağı muhakkaktır. İflasın ertelenmesi kararından önce herhangi bir yaptırım söz konusu olmadığı için alacaklılar ile uzlaşma ve borç ertelemesi hususlarında uzlaşma imkânı olmamakta; ancak iflasın ertelenmesi kararından sonra alacaklılar ile borç vadeleri uzatılarak anlaşma imkânı doğmaktadır. Doktrinde pek rastlanılmayan iflasın ertelenmesi gerekçelerinin uygulamada en çok müracaat edilen yönünün bu olduğu kanaatindeyiz.

Belirtelim ki iflasın ertelenmesi müessesesinin yararları bunlarla da sınırlı değildir.

[1]  DELİDUMAN S. İflasın Ertelenmesinin Etkileri Kocaeli Üniversitesi Yayınları aralık 2008

[2] Osman OY İflasın ertelenmesi Beta Basım  İstanbul 2009

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.