İş Deneyim Belgesinde Sözleşmenin İmza Tarihi ile İşin Başlangıç Tarihinin Sehven Yanlış Yazıldığı

Toplantı No : 2017/010
Gündem No : 70
Karar Tarihi : 22.02.2017
Karar No : 2017/UH.I-659
Şikayetçi:
Sevda Gündüz / Eren Gıda Yemek

İhaleyi Yapan Daire:

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tcdd 7. Bölge Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

27.01.2017 / 5678

Başvuruya Konu İhale:

2016/495251 İhale Kayıt Numaralı “Tcdd Afyonkarahisar İşçi İaşe Merkezi (Malzeme Dahil – 1 Yıl Süreyle 89868 Adet) Yemek Yapım Ve Dağıtım” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Sevda Gündüz / Eren Gıda Yemek,

İ.O.S.B. Ağaç İşleri 1333. Cad. No: 15 Ostim/Yenimahalle/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

TCDD 7. Bölge Müdürlüğü,

Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1 03030 AFYONKARAHİSAR

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/495251 İhale Kayıt Numaralı “TCDD Afyonkarahisar İşçi İaşe Merkezi Yemek Yapım ve Dağıtım” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

TCDD 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 15.12.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “TCDD Afyonkarahisar İşçi İaşe Merkezi Yemek Yapım ve Dağıtım” ihalesine ilişkin olarak Sevda Gündüz / Eren Gıda Yemek’in 11.01.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.01.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.01.2017 tarih ve 5678 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.01.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/308 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iş deneyim belgesi olarak özel sektöre yönelik gerçekleştirilen bir işe ait belgenin sunulduğu, ancak söz konusu işe ait iş deneyim belgesinde sözleşmenin imza tarihi ile işin başlangıç tarihinin sehven yanlış yazıldığı, ancak SMMM onaylı fatura örneklerinden anlaşılacağı üzere adı geçen işin noksansız olarak kabulünün yapıldığı, yanlış yazılan bölümün bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi gerektiği ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı hükümlerinin ihlal edilmemesi için tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir…” hükmüne,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde “…(4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

(5) Başvuru ve teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(6) İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, son başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını göstermesi gereklidir.” hükmüne,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında “(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyetin %25’i ile % 50’si aralığında, idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “

(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

 

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

  İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bahse konu ihaleye iki isteklinin katıldığı,  söz konusu isteklilerden Sevda Gündüz’ün teklifinin, iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerinin mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Özil Tem. Tur. Yemek Gıda Güvenlik Hizmetleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum kuruluşlara yapılan işlere ilişkin olarak iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, yapılan bu işlerin belgelendirilmesinde işe ilişkin sözleşmenin ve Vergi Usul Kanunu’na göre düzenlenmiş fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin kullanılacağı, söz konusu işe ilişkin sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyorsa söz konusu faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihinin kabul tarihi olarak dikkate alınacağı anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan belgeler incelendiğinde, iş deneyimini tevsik etmek amacıyla özel sektöre gerçekleştirilen bir işe ilişkin sözleşme ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin 6 adet fatura sunulduğu, söz konusu sözleşmenin Piliç Dünyası-Yaşar Dursun ile 07.11.2016 tarihinde imzalanmış KDV hariç toplam 300.000 TL tutarında bir yemek hizmeti alımı sözleşmesi olduğu, sözleşmenin 4’üncü maddesinde işin, sözleşmenin imzalandığı tarihi takiben 01.10.2016 tarihinde başlayarak 07.11.2016 tarihinde sona ermek koşuluyla toplam 37 gün devam edecek bir iş olduğu bilgisine yer verildiği, 01.10.2016, 07.10.2016, 14.10.2016, 21.10.2016, 31.10.2016 ve 07.11.2016 tarihli 6 adet faturanın ise her birinin KDV hariç 50.000 TL tutarında olduğu ve faturaların toplam tutarının ise KDV hariç 300.000 TL olduğu tespit edilmiştir.  

 

Yine yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan inceleme neticesinde sözleşmede her ne kadar işin süresinin 01.10.2016 ile 07.11.2016 tarihlerini kapsadığı belirtilmiş ve işe ait faturaların bu tarihler arasında düzenlenmiş olduğu görülmüş ise de, sözleşmenin 07.11.2016 tarihinde imzalandığı dikkate alındığında sözleşme metninde yer alan işin süresine ilişkin belirlemeler ile sözleşmenin imzalandığı tarih arasında tutarsızlık bulunduğu anlaşılmaktadır. Başvuru sahibi tarafından sözleşmenin başlangıç tarihi ile imzalandığı tarih arasında tutarsızlık bulunduğu kabul edilmekle birlikte, söz konusu tutarsızlığın “bilgi eksikliği” kapsamında değerlendirilerek tamamlatılması gerektiği ileri sürülmektedir.   

 

4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde, ihale dokümanında teklifle birlikte sunulması gerektiği belirtilen belgelerin eksiksiz ve mevzuata uygun olarak sunulması isteklilerin sorumluluğundadır. İstekliler tarafından sunulan belgelerde bulunan bilgi eksikliklerinin, 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için “bilgi eksikliğinin” teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması ve isteklinin kendi kusurundan kaynaklanmaması gerekmektedir.

 

Başvuruya konu ihalede, başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan sözleşmede yer alan işin süresi ile sözleşmenin imzalandığı tarih arasında tutarsızlık bulunduğu ve söz konusu tutarsızlığın üçüncü kişilerin kusurundan değil başvuru sahibinin kendi kusurundan kaynaklandığı ve teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, söz konusu tutarsızlığın “bilgi eksikliği” kapsamında değerlendirilerek tamamlatılması yoluna gidilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Hamdi GÜLEÇ

Başkan

 

 

Şinasi CANDAN

II. Başkan

Osman DURU

Kurul Üyesi

Erol ÖZ

Kurul Üyesi

 

 

Köksal SARINCA

Kurul Üyesi

Dr. Ahmet İhsan ŞATIR

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

 

Mehmet ATASEVER

Kurul Üyesi

Oğuzhan YILDIZ

Kurul Üyesi

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.