Harcama Birimi Nedir? Harcama Yetkilisi Kimdir?

Memur-12

1.1 Harcama Birimi Nedir? Harcama Yetkilisi Kimdir?
Harcama birimi, Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimdir2. Harcama yetkilisi ise Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisidir3. Ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen taşra birimlerinin üst yöneticileri4 de harcama yetkilisi olarak anılmaktadır.
2 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 3/k)
3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 31)
4 Üst yönetici: Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. Sosyal Güvenlik Kurumunda üst yöentici Kurum Başkanıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.