Borcun Kaynakları Nelerdir? Borcun Kaynakları Ne Demek? (Borçlar Kanunu)

Nelerdir? Borcun Kaynakları Ne Demek?

Borç ilişkisinde taraflara birtakım haklar kazandıran ve sorumluluklar yükleyen hukûkî fiil, olay ve davranışlar borcun kaynağını oluşturmaktadır. Daha açık bir ifade ile borcun kaynağı ifadesi, borcun nereden doğduğu sorusunun cevabıdır. Örneğin satıcı ve alıcı arasında oluşan bir borç ilişkisinde borcun kaynağı satım akdi iken, kiralayan, kiracı arasındaki borç ilişkisinde ise borcun kaynağı icâre akdidir. Görüldüğü gibi akitler borcun kaynaklarından birini oluşturmaktadır.
Diğer taraftan başkasının malını itlaf eden kişi, o malı tazmin ile yükümlüdür. Buradaki borç (tazmin sorumluluğu) ise, kaynağını akitten değil haksız fiilden almaktadır. Buradan anlaşılmaktadır ki de borcun kaynaklarından birisidir.
Dinî nasslar kocanın, eşinin ve çocuklarının nafakasını temin yükümlülüğünde olduğunu emretmektedir. Demek ki şer’î nass da borcun kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Çağdaş hukukta bu tür borç ilişkilerinin kaynağını yasadan aldığı ifade edilmektedir.
Klasik fıkıh kitaplarında borcun kaynakları bütünlük içinde ve sistematik olarak incelenme yerine akitler ve diğer borç kaynakları kendine özgü bir sistem içinde her hukûkî tasarrufta ayrı ayrı ele alınmıştır. Örneğin tek taraflı ve çift taraflı iradeden doğan borçlar, her akdin içinde ayrı ayrı; haksız fiil konuları ise, gasp ve itlaf başlıkları altında incelenmiştir.

Borcun Kaynakları Üç Başlık Altında Toplanabilir…
1-Akiketten (sözleşmeden) doğan borçlar…
2-Haksız fiilden doğan borçlar
3-Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar olarak açıklanabilir…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.