Anayasamızda mali sorumluluk kavramı nasıl tanımlanır?

dolar-1

Anayasamızda mali sorumluluk kavramı;

1982 Anayasasının 40.maddesinde “Kişinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız işlemler
sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin
sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır.” ifadesi, 125. Maddesinde
18 Doğan Bayar, Mali Sorumluluk Nedir?, Maliye Dergisi, Sayı:154, Ocak-Haziran
2008, s.13
19 Sözü edilen Sayıştay Genel Kurul Kararı; 30.1.2006 tarih ve 5146/1 sayılı.
“İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” İfadesi ve
127.maddede “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken
işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek
kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare
aleyhine açılabilir.” İfadesi yer almaktadır. Bu hükümlerden anlaşılacağı
üzere idarenin sorumluluğunda genel ilke, kusursuz sorumluluktur. Yani
nedensellik bağı kurulabilen zararları tazminle yükümlüdür20.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.