666 Sayılı KHK ya Göre 7 Günü Aşan İzinde Ücret Kesintisi

ÖZET: 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı Cetvelde yer alan unvanlarda görev yapan ve söz konusu KHK gereği maaşı ücret ve tazminat göstergeleri üzerinden hesaplanan personelin, hastalık izin sürelerinin 7 günü aşması halinde 657 sayılı Kanunun 152 maddesine istinaden ücretlerinden bir kesinti yapılıp yapılmayacağı hk.(01.07.2013-8574)
Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinde Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin hükümler düzenlenmiş olup, mezkur maddenin III-Ortak Hükümler bölümünün üçüncü fıkrasında; “Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak;
a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,
b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,
c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri,
hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan; 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 10 uncu maddede; bu madde kapsamında bulunan ve ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde unvanlarına yer verilen memurlara (geçici 12 nci maddede öngörülen durumlar hariç), ücret ve tazminattan oluşan iki unsur üzerinden ödeme yapılması öngörülmüş olup, madde kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, bu kurum ve kuruluşların kadrolarında olup ücret ve tazminat ödemelerinden yararlanacaklar ve kapsam dışında tutulanlar ile ücret ve tazminat ödemesine ilişkin diğer hususlar düzenlenmiştir.
Mezkur maddenin ikinci fıkrasında; “Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre almakta olanlara anılan Cetvellerde kadro unvanlarına karşılık gelen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlarda ücret ve tazminat verilir. Bu ödemelere hak kazanılmasında ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde atandıkları kadro dereceleri esas alınarak belirlenen ücret ve tazminatlar, 657 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre atananlar ile haklarında aynı Kanunun 67 nci maddesi uygulananlar için kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınarak ödenir. Tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.” hükmü yer almakta olup, ücret ve tazminat üzerinden başka bir kesinti yapılmasına ilişkin hüküm bulunmamaktadır.
Yukarıdaki hükümler ve açıklamalar çerçevesinde; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II Sayılı Cetvelde belirtilen unvanlardaki personelin aylık ödemelerinden 7 günü aşan raporlar sebebiyle bir kesinti yapılmayacağı mütalaa edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.