2021 Tahsildarların Üzerinde Tutabilecekleri Para Limiti

 

TAHSİLDARLARIN ÜZERİNDE TUTABİLECEKLERİ PARA LİMİTİ (01.01.2021-31.12.2021)

Kanuni Dayanağı

Nüfusu

Tutarı

Belediye Tahsilât Yönetmeliği 10. madde,

5018 sayılı Kanun 35. mad., Geçici mad. 9,

7258 s. Bütçe Kanunu (İ) Cetveli,

10.000′ e kadar olan belediyeler

4.200

10.000′ den fazla olan belediyeler

8.400

 

 

Tahsildar Nedir? Tahsildar Kime Denir?

BELEDİYE TAHSİLAT YÖNETMELİĞİ

Tahsilat Servisinin Yürütmekle Mükellef Olduğu İşler:

Madde 1- Tahsilat servisinin yürütmekle mükellef olduğu işler şunlardır :

A) Resim, harç, ücret ve cezalarla umumi hükümlere ve amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanuna göre kabili tahsil hale gelmiş olan belediye alacaklarını tahsil etmek,

B) Tahsile müteallik kayıtları tutmak ve tahsil olunan paraları bankaya ve banka olmayan yerlerde vezneye yatırmak,

C) Borçlu mükelleflere ait takibat dosyalarını tesis ederek, gerekli muameleleri ifa etmek,

Ç) Tahsildarlara ait tahsilatın kayıtlarını tutmak ve tahsildarların hesaplarını incelemek ve mürakabe etmek.

Tahsilat Şefi veya Memurunun Vazifeleri :

Madde 2- Tahsilat müdürü, şefi veya memuru

A) Tahakkuk servisince, tahakkuk ettirilmiş olanlarla tahakkuku tahsiline bağlı veya hükmen kabili tahsil hale gelmiş belediye gelirlerinin zamanında tahsilini ve bankaya veya vezneye teslimini temin etmek,

B) Taksit müddetleri zarfında borçlarını ödemeyen mükellefler hakkında icrai takibat yaptırmak,

C) Tahsilat teşkilatına dahil memur, katip ve tahsildarlara mevdu vazifelerin zamanında ve noksansız ifa edilip edilmediği tetkik, takip ve kontrol etmek,

Ç) Her sene Divanı Muhasebata verilecek idare hesabına ait Bütçe ve Muhasebe Usulü Talimatnamesinin 40 ncı maddesinin b fıkrasındaki cetveli zamanında tahakkuk memuru ile müştereken düzenleyip muhasibe vermek,

D) Muhasip tarafından tahsilata ait tevdi edilecek diğer işleri görmek ve tahsilata müteallik bütçenin de muamelatını takip ederek belediye alacakalarının vaktinde tahsilini temin eyliyecek tedabiri ittihaz etmekle mükelleftirler.

Tahsilat Katiplerinin Vazifeleri :

Madde 3- Tahsilat katipleri

A) Tahsili tahakkukuna bağlı bulunan belediye gelirleri için tahakkuk memurluğundan veya muhasebeden verilen tekalif bordroları muhteviyatını mükellef müfredat defterinin tahakkuk tablolarına kaydetmek ve bu bordroların birer örneğini diğer nüshası veriliş tarihini kaydeylemek suretiyle imza mukabilinde tahsildarlara vermek,

B) Tahsildarlar tarafından düzenlenmiş ve tahsil memuru veya muhasip tarafından tetkitatı yapılmış irsaliyeler muhteviyatını mükellef hesap defterine geçirmek,

C) Her mali sene sonunda numunesi veçhile devir ve bakaya cetveli tanzim etmek ve taksit müddeti içinde ödenmeyen alacakların mükelleflerini tesbit ederek tahsil memur veya muhasibe tevdi eylemek,

Ç) İcrai takibata ve tahsilat muamelatına ait dosyaları tanzim ve evrakı müsbitelerini hıfzetmek ve tahsilat muamelatına müteallik verilecek diğer işleri görmek ile mükelleftirler.

Tahsildarın Vazifeleri :

Madde 4- Tahsildarlar

A) Tahsilat servisince kendilerine verilmiş olan tahsili tahakkukuna bağlı belediye alacaklarını tayin edileni taksit müddetleri içinde ve tahakkuku tahsiline bağlı belediye gelirlerini zamanında tahsil ve mukabilinde mükelleflere tahsildar makbuzu vermek,

B) Tahsili tahakkukuna bağlı gelirleri takip ve defterine kayıtlarını icra etmek ve tahsilat yapıldıkça kayıtları kapamak,

C) Borçlarını taksit müddetleri içinde ödemeyen mükellefler hakkında Amme alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51 inci maddesi gereğince gecikme zammı tesbit ve tahsil etmek ve mezkur kanuna göre icrai takibatı icabettiren mükellefler hakkında da tahsilat servisine veya muhasebeye bilgi vermek,

Ç) Tahsilatı bu Talimatname ile tesbit edilen esaslar dairesinde bankaya veya vezneye makbuz mukabilinde teslim eylemek,

D) Diğer belediyelerce tahsili bildirilen ve mıntıkalarında ikamet eden mükelleflerin borçlarını makbuz mukabilinde tahsil etmek,

E) Bu Talimatname ile tahsildarlara mevdu bulunduğuna işaret olunan diğer vazifeleri ifa ile mükelleftirler.

TAHSİLAT KAYITLARININ TESİSİ

Tekalif Cetvelleri :

Madde 5- Tahakkuku tahsiline bağlı olmayan ve mali yılın girmesine en az 15 gün evvel hususi kanunlarında muayyen müddetlerde bildirmeye tabi tutulmuş olanların da muayyen müddetin mürurundan itibaren 15 gün içinde ihzar ve ikmal edilerek tahsilat servisine verilecek olan belediye resim, harç ve ücretlerine ait tekalif ve kesinleşmiş olan belediye cezalarına ait cetveller münderecatı tahsilat müdür, şef ve memurlarınca tetkik olunarak doğruluğu anlaşıldıktan ve düzeltmeyi icabettiren hallerde de bu temin olunduktan sonra bu cetvellerin bir nüshası evrakı müsbite olarak dosyasında muhafaza edilir ve diğer nüshası tahsildara tevdi olunur.

Tekalif Cetvellerinin Muhafazası :

Madde 6- Tahsilat servisinde muhafaza edilen bu cetveller üzerinde hiçbir suretle değişiklik yapılamaz. Ancak Belediye Muhasebe Usulü Nizamnamesinin 51 nci maddesinin b ve c fıkralarına göre tenzil ve terkini tekemmül ettirilen alacaklar için defterlere işaret verilir ve dairesi tahsildarına bildirilir.

TAHSİLATA BAŞLAMA

Kabili Tahsil Hale Gelen Belediye Alacaklarının Tahsili

Madde 7- Kabili tahsil hale gelen belediye alacakları tahsildar tarafından mükellefler namına ve nümunesine uygun şekilde doldurulacak makbuz mukabilinde tahsil olunur. Makbuzsuz para tahsil edilemez.

Mükellefler müddeti hulül etmemiş olan borçlarının bir kısmını veya tamamını ödemek istedikleri takdirde borcun taalluk ettiği mali yılın girmiş olması şartıyla bunların borçları da tahsil edilebilir.

Mükellef teslim ettiği paraya ait makbuzun dip kocanını görmek isterse kendilerine gösterilir.

Diğer Belediyelere Ait Tahsilat

Madde 8- Tahakkuk eden borcunu ödemeden bulunduğu yerden ayrılmış veya ayrılacak olan mükelleflerin borçları sonradan ikamet yeri ittihaz etiği veya muvakkaten bulunduğu mahalin belediye tahsıldarları vasıtasıyle tahsil olunur. bu kabil mükelleflerde taksit müddeti zarfında borçlarını ödememiş oldukları takdirde bunlar hakkında da 6183 sayılı kanunun hükümleri tatbik edilir. Bunlar hakkında gerekli tahsil işlemlerinin tekemmül ettirilmesi alacaklı belediye’ye aittir.

Tekemmül ettirilen evrak boçlunun ikamet ettiği mahallin belediyesine gönderilir ve bu belediye tahsil servisince tahsili temin olunur. Tahsil olunan para emanet hesabına alınarak banka veya posta ile mahalline gönderilir.

Tahsil servisince bu şekilde tahsil edilen paraların kaydına mahsus bir defter tutulur. Posta veya bankadan gönderilen para il mühaberleri bu deftere kayıt olunduktan sonra mutemete verilir. Mutemet tarafından para alındıktan sonra kesilecek makbuz parayı tahsil eden belediyedeki emanet reddiyatı evrakına bağlanmak üzere gönderilir.

Mükelleflerin Borçlarını Banka veya Vezneye Yatırması:

Madde 9- Mükellefler tahsiladarın bulunmadığı zamanlarad borçlarını tahsildar hesabına doğrudan doğruya vezneye veya belediye hesabına carisinin bulunduğu bankaya yatırabilirler. Bu şekilde para teslim etmek isteyen mükellefler tahsilat dairesine müracaat ederler.

Tahsilat katipleri müfredat defterinden hesabını bulur ve teslim edeceği para için usulü dairesinde tahsilat müzekkeresi tanzim ederek mükellef vasıtasıyla muhasebeye gönderir. ve muhasiplikçe 12 inci maddedeki esaslar dairesinde tanzim olunacak teslimat müzekkeresi ile birlikte mükellef bankaya veya vezneye gönderilerek para teslim alınır. Mukabilinde verilecek mekbuz ve teslimat müzekkeresi mükellef tarafından tahsilat dairesine ibraz olunarak müfredat defterindeki kaydı kapatılır ve teslimat müzekkeresi alıkonularak makbuz mükellefe verilir. ve keyfiyet tahsildara bildirilir.

Teslimat Müddeti:

Madde 10- (Değişik R.G.13.1.1993-21464) Belediye tahsildarları tahsil ettikleri paraları 15 günde bir vezneye veya Belediye hesabının bulunduğu bankaya yatırırlar.

Ancak tahsilat tutarının son genel nüfus sayımına göre nüfusu 10.000’e kadar olan yerlerde, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nun 83 üncü maddesinin (A) bendinin (a) alt bendi uyarınca, her yıl Bütçe Kanunu ile illerde ita amiri mutemetleri için belirlenen avans limitinin 2 katını, nüfusu 10.000’den fazla olan yerlerde ise, bu limitin 4 katını geçmesi halinde 15 günlük süre beklenmeden vezneye veya bankaya yatırılması zorunludur.

Madde 11- Tahsildarlar teslimat yapacakları gün kullanmakta oldukları tahsildar makbuzu dipkoçanına göre tahsil ettikleri paralar için bir nüsha tahsildar irsaliyesi tanzim ederek tahsilatı servisine verirler. (Numune: 2) tanzim olunan irsayılalar muhteviyatı tahsilat servisi şefi tarafından tahsildar makbuzu dipkoçanlarının müfredat ve icmal sütunlarında kayıtlı olan miktarlarla teker teker karşılaştırmak suretiyle kontrol edilir ve muhteviyatı irsayıyeye dahil olan en son makbuz dip koçanın arkasına teslim edilmesine kontol neticesinde anlaşılan para miktarı hakkında (….. numaradan…. numaraya kadar olan makbuzlar muhteviyatı…. lira…. kuruştan teslimine ait tahsildar tarafından tanzim olunan irsayılye ile makbuçlar karşılaştırılıp konrol edilerek…. tarih ve….. No… tahsilat müzekkeresi düzenlenmiştir.) meşruhatı verilek tahsil şefi ve tahsildar tarafından imzalanır.

Tahsil Olunan Paraların Teslimi:

Madde 12-Tahsilat servislerince doğruluğu kontrol neticesi anlaşılan irsayileler muhteviyatına göre üç nüsha tahsil müzekkeresi tanzim olunur. (Numune: 3) teslimatın yapılması için iki nüsha tahsil müzekkeresi ile beraber tahsildar muhasipliğe gönderilir.Para muhasiplikçe üç nüsha teslimat müzekkeresi tanzim olunarak iki nühası tahsildar ile birlikte bankaya gönderilir. (Numune: 4) teslimat bankaca kabul edilir. Kabulü mutazammın bankadan verilecek olan imzalı ve mühürlü teslimat müzekkeresi veya makbuz tahsildar tarafından muhasipliğe getirilir. Muhasiplikçe ikinci nüsha tahsil müzekkeresine teslimat müzekkeresi veya makbuzun tarih ve numarası yazılarak memuru ile muhasip tarafından imzalanır. Ve resmi mühürle tasdik edilerek tahsilat servisine iade olunur Tahsildar bankadan aldığı makbuzu servis şefine ibraz eder. Bu makbuzun veya vezne alındısının tarih ve numarası dip koçandaki teslimata ait meşruhatın altına kaydedeliri.

Tahsil Müzekkeresi Tanzimi Lüzum Olmayan Haller:

Madde 13- Müstakil tahsilat servisi bulunmayan belediyelerde tahsil müzekkeresi tanzimine tüzüm yoktur. Ancak, belediye reisliğince memurlar arasında tahsilat işlerinin tedviri ile vazifilendirilenler olursa bunlar tahsil müzekkeresi düzenlerler

Veznesi Bulunan Belediyelerde Para Yatırma Şekli:

Madde 14- Veznesi bulunan belediyelerde para yatırma şekil ve usulü 9 ve 12 inci maddelerdeki esaslar dairesinde ceryan eder.

Devir Muameleleri:

Madde 15- Tahsilat katipleri, her mali senenin sonunda ertesi seneye devrolunan bakayanın seneleri itibariyle müfredatını tesbit ve cetvellerinii nihayet 15 gün zarfında ikmal etmeğe mecburdurlar. Devir cetvellerinin tanziminde tahsilat müfredat defterleri esastır. Bakaya cetvelleri nevi varidat üzerine düzenlenir.

Devir Bakaya Cetveli:

Madde 16- Devir bakaya cetvelinde (1- mükellefin adı ve soyadı, 2 meşguliyeti, 3- mahalle veya köyü, 4- müfredat defteri sıra numarası, 5 takibat dosyası numarıs, 6- takibat dosyası senesi, 7- mürürüzaman başlangıcının tayinine esas olan tarih, 8- taallük ettiği sene, 9- ertesi seneye devolunan bakayanın nevi varidat itibariyle miktarı ve yekünü, 10- izahat sütunlarını ihtiva etmesi lazımdır.

Devir Bakaya Cetvelinin Muhafazası:

Madde 17- Bir mükellelfin ertesi seneye devrolunacak borcu muhtelif senelere taalluk ederse, seneleri cetvelin 8 nci sutunununa ve borçları da alt-alta senelerin hızasında gösterilir.

Tanzim olunacak devir cetvelleri tahsilat katipleri ile tahsilat şefi ve memurları tarafından müştereken imza ve yeni tahsilat müfredat defterlerine nakdolunduktan sonra açılacak mahsus dosyasında muhafaza olunur. Ve bir nüshası tahsildara verilir.

Belediye muhasipleri bu cetvellerin vaktinde tanzimi ve muhteviyatının sıhatını temin ile mükelleftirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.