Zabıtaya Ödenmesi Gereken Fazla Mesai Ücreti (Sayıştay Kararı)

Zabıtaya Ödenmesi Gereken Maktu Fazla Mesai Ücreti konusundaki Sayıştay Kararı aşağıda gösterilmiştir….

Zabıta fazla çalışma ücreti nedir? Zabıtalara maktu fazla çalışma ücreti ödenir mi? Zabıtalar ne kadar fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekir…Sayıştayın bu konudaki görüşü nedir…Hepsi bu makalede….

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2017
Dairesi 5
Karar No 339
İlam No 48
Tutanak Tarihi 27.12.2018
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Maktu mesai

Belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan personele mevzuata aykırı olarak maktu mesai ödenmesi sonucu … TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak;

5393 sayılı Kanunun 51 inci maddenin son fıkrasında;

“Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.”

52 nci maddenin son fıkrasında;

“İtfaiye hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye itfaiye teşkilâtında fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.”

denilmektedir.

Söz konusu maddelerde, Zabıta, İtfaiye ve Özel Güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirtilen tutarı aşmamak kaydıyla belediye meclis kararı ile belirlenen maktu tutarın ödeneceği ifade edilmiştir.

Ayrıca, 24.12.2016 tarih ve 29928 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6767 sayılı 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli K cetvelinin “Aylık maktu fazla çalışma ücreti” başlıklı bölümünde;

“1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

– 10.000’e kadar olanlar için 244 Türk Lirasını,

– 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 262 Türk Lirasını,

– 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 290 Türk Lirasını,

– 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 327 Türk Lirasını,

– 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 390 Türk Lirasını,

– 1.000.001’den fazla olanlar için 453 Türk Lirasını,

– Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 453 Türk Lirasını,

– Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 602 Türk Lirasını,

geçemez.

2- Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.

…”

Denilmektedir.

13.03.1975 tarih ve 15176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelikte;

“I- Kapsam

Madde 1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesi gereğince düzenlenen bu Yönetmelik hükümleri, aynı Kanuna tabi memurlar hakkında uygulanır.

II – Amaç

Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri günlük çalışma saatleri dışında yapılacak fazla çalışmanın uygulanmasına ilişkin esasları düzenler.

IV – Genel Esaslar

Madde 4 – Fazla çalışmanın ücretle karşılanabilmesi için memurun kadrosuna ait görevini normal günlük çalışma saatleri dışında fiilen yapması gereklidir.”

hükümleri yer almıştır.

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri gereğince, Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda, görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süresi ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele belediye meclis kararı ile tespit edilen miktarın, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödeneceği belirtilmiştir. Nitekim fazla çalışma ücreti personele asli görevine bağlı olarak her durumda ödenen bir ödeme unsuru olmayıp, hak edilmesi ve ödenmesi, görevin fiilen yapılmış olmasına bağlı bir ödeme türüdür.

Bu itibarla Belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan personele mevzuata aykırı olarak maktu mesai ödenmesinde; sorumluların savunmaları ve savunma eklerinde sundukları belgelerden kişilerin verilen görevleri fiilen yerine getirdikleri anlaşıldığından kamu zararı oluşmayan … TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu olmak üzere oyçokluğuyla,

karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.