Üniversitelerdeki “Özel Öğrenci” Statüsü Nedir? Özellik Gösteren Durumlar Nelerdir?

Üniversitelerdeki “Özel Öğrenci” Statüsü Nedir? Özellik Gösteren Durumlar Nelerdir?

Üniversitelerdeki “Özel Öğrenci” Statüsü

 1. Giriş

Özel öğrenciler, üniversitede normal eğitim-öğretim programından birine kayıtlı olmadıkları halde, kendilerine yalnız bazı derslere katılma izni verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilik lisans ve lisansüstü öğrenim imkânından yararlanmanın alternatif şeklidir. “özel öğrencilik ” statüsü öğrenciler arasında çokça bilinmemektedir.
ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜ DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Bu yazımızda çok bilinmeyen ve üniversiteler arasında dahi farklı uygulamalara konu olabilen “özel öğrenci” statüsü değerlendirilmeye çalışılacaktır.

 1. Özel Öğrenci Statüsü

Kontenjanları sınırlı olan üniversitelere, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucu kayıt hakkı kazanamayan ancak lisans ve lisansüstü eğitim almak isteyen öğrenciler, yine aynı fakülte ve enstitünün “özel öğrencilik” ilanının ardından aynı bölümlerden ders alarak normal öğrencilerle birlikte eğitim alma imkânına sahip alabilmektedirler. Özel öğrencilik başvurularını da yine üniversitenin yetkili kurumları değerlendirmekte ve başvuranları uygun görülenlerin “özel öğrenci” statüsünde derslere girmesine izin verilmektedir.

Özel öğrenci olarak derslere giren öğrencilerin en önemli amaçlarından bir tanesinin de bir sonraki, lisans ve lisansüstü değerlendirme dönemi öncesinde, hocalarına kendilerini daha yakından tanıtarak, normal öğrenci statüsüne geçmek için avantaj yakalamak olduğunu söylemek gerekir.

Özel öğrenci kabulünde, not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenci kabulünde, mezuniyet not ortalaması yüksek olma şartı da olmadığından öğrencilerin girmek istedikleri programlara girerek programları ve hocaları önceden tanımalarına fırsat yaratmaktadır.

Özel öğrenci statüsü özellikle özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Konservatuar, Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerinin Resim ve müzik öğretmenliği bölümlerine girecek öğrenciler için çok büyük bir avantaj sağlamaktadır.

 1. Lisans Eğitimindeki “Özel öğrenci” Statüsü

İlgili mevzuat hükümlerine göre Programdaki dersleri izlemeye yeterli görülen kimseler ile diğer üniversitelerin öğrencilerine, belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla, Yönetim Kurulu Kararı ile özel statüde ders alma izni verilebilir. Bu öğrenciler kayıtlandığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği katkı payını öderler. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kendilerine diploma verilmez. Ancak, Müdürlük tarafından durumlarını gösterir bir belge verilir.

 1. Yatay Geçiş Yönetmeliğindeki “Değişim Programları ve Özel Öğrenci Olarak Ders Alma” Başlık Altındaki “Özel Öğrenci” Statüsü

Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.

Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.

Öğrencinin özel öğrenci olarak veya değişim programına katılarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz.

Özel öğrencilikte ve değişim programındaki öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder.

Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.

 1. Lisansüstü Eğitimdeki “Özel Öğrenci” Statüsü

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü, anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirleneceği ifade edilmektedir.

Uygulamada, lisansüstü eğitime özel öğrenci olarak kayıt olan öğrenciler, lisansüstü eğitimde alacağı dersleri özel örgenci olarak alabilmektedirler. Ancak, Yükseköğretim Kurumun hazırlayıp yayınladığı, lisansüstü eğitim ve öğretim çerçeve yönetmeliğinde böyle bir hüküm bulunmamaktadır. Özel örgenci olarak aldığı ders lisansüstü eğitime asıl örgenci olarak girdiğinde sayılmasına ilişkin bir hüküm de bulunmamaktadır. Asil öğrenci statüsünü kazanmamış birisinin aldığı derslerin sayılmasına ilişkin yönetmelikte bir düzenleme olmadığı gibi bu dersleri, Bologna kapsamında ders yükünden nasıl sayılabileceği ayrı bir sorundur.
6. AKTS Ders Kredileri
AKTS ders kredileri, bir derste öğrencilere kazandıran yetkinlikleri esas alır ve bu yetkinlikleri kazanmak için öğrencinin iş yüküne göre hesaplanır. AKTS, bir diploma programının veya dersin öngörülen öğrenme çıktılarını ve yeterliliklerle ifade edilen hedeflerini başarabilmesi için gereken iş yükü göz önünde tutularak hesaplanan bir kredi sistemi olarak tanımlanır.
AKTS kredisi, bir dersi başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tamamını (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, vs.) kapsayan, iş yükünü temel alan bir değerdir. Bu değer; her dersin, bir yükseköğretim kurumunda bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadar bir bölümünü kapsadığını da dolaylı olarak gösterir.
Bir akademik yıl için AKTS kredisi 60 olarak belirlenmiştir. Bu krediye denk olarak 1500-1800 saat arasında öğrenci iş yükü öngörülmüştür. 1 AKTS, 25-30 saat çalışma karşılığı olarak belirlenmektedir.
AKTS kredisi dersi tamamlayarak öğrenme kazanımlarını edinen öğrenciye verilir. Öğrenme kazanımları, daha önceki bölümlerde de ifade edildiği gibi, öğrenme sürecini tamamlayan bir öğrencinin neleri bileceğini, neleri anlamayacağını ve neleri yapabileceğini gösterir.
Bir dersin AKTS kredisinin hesaplanması; Yarıyı Süresi: Sınav dönemi dahil 16 hafta, Her hafta 4 saat teorik derse katılım, Her hafta 1 saat sınıfta rehberlik problem çözme, Haftalık ödev hazırlanması, Kısa Sınav, Verilen problemlerin tek başına veya grup halinde çözülmesi ve uygulama saatinde tartışılması, Dönem projesinin rapor/tasarım halinde hazırlanması ve sınıf ortamında sunulması/sergilenmesi, açık kitap ara sınav ve final sınavından oluşur.
Özel öğrencilikte alınan derslerin AKTS kredi sistemi içinde ders yükünden sayılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. Lisansüstü eğitimde özel öğrenci statüsünde alınan derslerin asil öğrenci statüsünde alınmış sayılmasına ilişkin yapılan uygulamalar konusunda yükseköğretim kurulundan görüş alınmasının doğru olacağı değerlendirilmektedir. Lisansüstü Eğitim öğretim çerçeve yönetmeliğinde böyle bir düzenleme bulunmamaktadır.
7. “Özel Öğrenci” Statüsünde Alınan Derslerin Asil Öğrenci Olduğunda Sayılması

Özel öğrenci statüsünde iken lisansüstü ve lisans eğitiminde alınan dersler, notlar ve krediler öğrenci için kazanılmış hak teşkil etmeyecek. Özel öğrenci üniversiteye karşı bu statüsünü ileri sürerek her hangi bir hak talep edilmeyecek. Ancak öğrenci özel öğrencilik statüsünden çıkarak normal öğrenci statüsüne geçtiğinde, özel öğrencilikte aldıkları dersler ve krediler sayılabilme imkânı yoktur. Lisansüstü eğitimde özel öğrenci olmak isteyen öğrenciler özel öğrenci statüsünde enstitülerden aldıkları dersleri, enstitüde esas öğrenci olarak kayıt yaptırdıklarında, lisansüstü eğitimde alacağı derslerden sayılması için talep etmektedirler.

Oysa bu hak sadece Yatay Geçiş Yönetmeliğindeki “Değişim Programları ve Özel Öğrenci Olarak Ders Alma” Başlık Altındaki “Özel Öğrenci” Statüsü yatay geçiş yapan özel öğrenci statüsü için geçerli bir durumdur. Yatay geçiş yönetmeliğindeki özel öğrenci statüsü başvuruda bulunan öğrenciler bir üniversitede kayıtlı öğrencidir. Hali hazırda bir üniversitede kayıtlı olan öğrenciler, özel durum, kazandığı okulun dışında başka bir şehirdeki veya aynı şehirdeki bir üniversitenin imkânlarından, deneyiminden, ya da hastalık gibi özel bir nedeni ile özel öğrenci statüsünde öğrenimine ara vermeden tüm derslerin 1/3 oranında ve en fazla iki dönem olmak koşulu ile yararlanmak isteyen öğrenciler için geçerlidir. Onlar üniversitede kayıtlı öğrenciler olduklarından başka üniversitelerden özel öğrenci statüsünde aldıkları dersler sayılabilecektir. Bunun dışında bir üniversiteyi kazanamamış ve kayıtlı olmayan öğrencilerin özel öğrencilikteki dersleri kazandıklarında sayılma imkânı bulunmadığı, bu konu da Yükseköğretim Kurulundan görüş alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

 1. Sonuç:

Yatay geçiş yönetmeliğinde özel öğrenci bir üniversiteyi kazanmış ve kayıt yaptırmış öğrencilerin özel durumu veya daha iyi bir üniversitenin imkânlarından yararlanmak amacı ile aldığı derslerin 1/3 geçmemek koşulu ile en fazla iki dönemle sınırlı olarak özel öğrenci statüsü ile başka bir üniversitede eğitim yapma hakkı bulunmaktadır. Özel öğrenci statüsü ile aldığı dersleri kendi kayıtlı bulunduğu okulunda saydırabilmektedir.

Lisan ve lisansüstü uygulama esaslarındaki özel öğrenci statüsünde yer alan özel öğrenciler için özel öğrenci statüsündeki aldığı dersleri kazandığında saydırma gibi bir durum bulunmamaktadır. Henüz üniversiteye kayıt yaptırmamış, öğrenci statüsünü kazanmamış öğrencilerin özel öğrenci statüsünde aldıkları derslerinin AKTS ders yükünden sayılması önemli bir problem olacağı değerlendirilmektedir.

Kaynakça

Yakup Aydın’ın “Lisansüstü Eğitim ve Öğretimde Özel Öğrenci Statüsü” başlıklı Mali Hukuk Dergisinin 156’ıncı sayında yayınlanan mak

50 thoughts on “Üniversitelerdeki “Özel Öğrenci” Statüsü Nedir? Özellik Gösteren Durumlar Nelerdir?

 • 15 Mayıs 2020 tarihinde, saat 16:52
  Permalink

  Merhaba Almanya da süresiz oturumum var Türkiyeden lise mezunuyum.Türk vatandasiyim,
  ayrica özürlüyüm .Hukuk okumak hep hayalimdi olmadi.Özel ögrenci satatüsünde hukuk a baslayabilrimiyim.Vakif Üniversitesi dusunuyorum.Sinava girmek gerekli mi?
  cogu yerde diploma verilmez katilim belgesi veriliyor deniliyor.Bu nasil oluyor?
  Özel ögrencilikten normal ögrencilige gecis var mi?
  Varsa tekrar YKS sinavi filan mi lazim?
  lutfen detayli bilgi rica ediyorum.
  saygilarimla

  Yanıtla
 • 9 Eylül 2019 tarihinde, saat 01:36
  Permalink

  Merhabalar ben gazi çocuğuyum sporla ilgilendiğim için özel öğrenci olarak besyo okuma şansım varmı acaba

  Yanıtla
 • 10 Mayıs 2019 tarihinde, saat 11:25
  Permalink

  Merhaba. Kıbrıs doğu akdeniz üniversitesinde ingilizce psikoloji birinci sınıf öğrencisiyim. Psikolojik rahatsızlığım var bu yüzden kıbrısta yapamıyorum. Ayrıca ilaç tedavi görüyorum. Önümüzdeki aylarda ise annem ciddi bir nakil ameliyatı geçirecek ve ben onun yanında olmak istiyorum. Aslen antalyalıyım. Bu yüzden akdeniz üniversitesine özel öğrenci olarak geçiş yapmak istiyorum. Ne yapmam lazım bilgilendirirseniz sevinirim.

  Yanıtla
 • 3 Mayıs 2019 tarihinde, saat 10:25
  Permalink

  iyi günler ben özel yetenek ile besyoyu kazamdım şuan antrenörlük 1.sınıf öğrencisiyim evli olduğum için yarıyılda okuduğum üniversiteden başka bir üniversiteye 2 dönem (1.sınıf bahar dönemi, 2.sınıf güz dönemi) olmak üzere özel öğrenci olarak kabul edildim. Bu bahar dönemi bitince şuan özel öğrenciyken yatay geçiş yapabiliyor muyum? Gereken ortalama ve şartları yerine getirmek kolay..

  Yanıtla
 • 19 Nisan 2019 tarihinde, saat 04:18
  Permalink

  Selam ben 2. Sınıf maliye bölümü öğrecisiyim özel öğrenci uygulamasıyla başka bir üniversiteye yatay geçişle geçmek istiyorum ama geçeceğim üniversitede aynı bölüm yok işletme bölümü var.Geçmek istediğim üniversitenin işletme bölümünden ders alabilir miyim ?

  Yanıtla
 • 28 Mart 2019 tarihinde, saat 20:51
  Permalink

  merhabalar sağlık sorunları nedeniyle özel öğrenci statüsünden yararlanmak istiyorum raporu bir doktor verse yeterli mi yoksa heyet raporu mu gerekiyor?

  Yanıtla
 • 23 Mart 2019 tarihinde, saat 16:43
  Permalink

  Mrb ben 3.sinif ogrencisiyim. 4.sinifi ozel ogrenci statusuyle baska bir universitede egitim gormek istiyorum. Bunun icin ne zaman ve ne yapmam gerekiyor bilgilendirirseniz sevinirim

  Yanıtla
 • 18 Mart 2019 tarihinde, saat 19:35
  Permalink

  Sağlık raporum var.Özel öğrenci olarak geçiş yapmak istiyorum.2 dönemde bir yeni rapor alarak 3 yıl başka üniversitede eğitim alabileceğim söyledi kendi okulum.Bu durumda diplomamı nerden alırım eski okul mu yeni okul mu?

  Yanıtla
  • 18 Mart 2019 tarihinde, saat 20:34
   Permalink

   Eski okuldan almanız gerektiği değerlendirilmiştir…..

   Yanıtla
  • 23 Nisan 2019 tarihinde, saat 16:49
   Permalink

   geçiş yaptığında mezun olurken kendi üniversitende alamadığın dersler olursa diplomada sıkıntı çıkıyor mu ?

   Yanıtla
 • 31 Aralık 2018 tarihinde, saat 19:10
  Permalink

  Merhabalar. Ben Koü Elt Hazirlik sinifi ogrencisiyim de, Aü elt hazirlik sinifina ozel ogrenci olarak gecebilir miyim. Tesekkurler.

  Yanıtla
  • 1 Ocak 2019 tarihinde, saat 16:10
   Permalink

   Geçmek istediğiniz ünivertisiye özel durumunuzu belgelendirerek müracaat ediniz

   Yanıtla
   • 29 Ocak 2019 tarihinde, saat 15:09
    Permalink

    Hocam ben Erzurum teknik üniversitesinde mühendislik tamamlama okuyorum ve babam ve annem rahatsız onların raporlarını sunarak Elazığ Fırat üniv. Eğitimime devam etmek için dilekçe verdim yanlız mühendislik tamamlama öğrecilerine özel öğrenci durumu olmadığını söyleyerek olumsuz cevap verdiler bunun için ne yapabilirim bileğiniz varmı

    Yanıtla
   • 4 Şubat 2019 tarihinde, saat 22:55
    Permalink

    hocam ben sadece 2 dönemlikmi geçiş yapabiliyorum?iki dönem sonra tekrar özel öğrebci durumundan süremi uzatabilirmiyim?

    Yanıtla
  • 4 Şubat 2019 tarihinde, saat 22:52
   Permalink

   hocam sadece iki dönemlikmi geçiş yapabiliyorum? iki dönem üni değiştirdikten sonra tekrardan dilekçe yazıp uzatabilirmiyim geçmek istediğim üniversitede kalma süremi?

   Yanıtla
 • 25 Aralık 2018 tarihinde, saat 20:36
  Permalink

  Fakirlik belgesi alıp özel öğrenci durumundan yararlananlar için dilekçe nasıl yaziliyor yardimci olursanız çok sevinirim

  Yanıtla
 • 7 Kasım 2018 tarihinde, saat 19:42
  Permalink

  Merhabalar ben eğitimi %100 olan gaünde mühemdislik fakültesindeyim hazırlıktayken bıraktım okulu şu an eğitim dili Türkçe olan bi okula geçebilir miyim ?

  Yanıtla
 • 6 Ağustos 2018 tarihinde, saat 17:50
  Permalink

  Ozel ogrencilikte ücreti kendi okulumuz mu belirliyor bide benim yenidogan bi bebeğim var başvurdum bna verilir mi aceba bu hak?

  Yanıtla
  • 6 Ağustos 2018 tarihinde, saat 20:18
   Permalink

   Ücreti Gittiğiniz okul belirler….başvuru konusunda ilgili okul yetkilidir….

   Yanıtla
 • 8 Mart 2018 tarihinde, saat 09:38
  Permalink

  Özel öğrenci statüsünde geçişlerde , ingilizce olmayan üniversiteden %30 ingilizce olan bir universiteye geçiş mümkünmüdür ,lütfen cevaplarsanız sevinirim..

  Yanıtla
 • 7 Ocak 2018 tarihinde, saat 21:06
  Permalink

  ozel ogrenci statüsüyle gecis yaptim 1 yillik gecis cikti. tekrar gidecegim uniye hamgi belgeleri goturucem bilgisi olan varmi

  Yanıtla
 • 19 Aralık 2017 tarihinde, saat 18:33
  Permalink

  Muhendislik tamamlama yapiyorum.normalde 2 donem ders goruyorum.YÖK bizim icin universitelere kesin 12 ders sarti getirdi ve %50 de ders arttirabilirsiniz dedi.Ilk donem 10 ders aldim.2 donem 8 ders kaldi.2.donem baska universitede ozel ogrenci olarak gecis yapma durumunda 1/3 u tum derslerden(18 ders) uzerinden mi yoksa 8 ders uzerinden mi hesaplanacak…gecis yaptigim unv.de tum 8 dersi alabilirmiyim…

  Yanıtla
  • 29 Ocak 2019 tarihinde, saat 15:11
   Permalink

   Hocam sen özel öğrenci olarak geçiş yaptın mı

   Yanıtla
 • 14 Kasım 2017 tarihinde, saat 22:09
  Permalink

  Dicle üniversitesinde Beden Eğitimi ve Öğretimi Bölümününde özel öğrencilik statüsünden, Harran üniversitesi için 2016-2017 yılı için bu statüde eğitim aldım. Özel öğrencilik statüsünün verilmesi sebebi ise benim çalıştığım kurumun Şanlıurfa da olması ve devamlı olarak zannettiğim için Harran üniversitesinde derslere devam etmekteyim özel ögrencilik statüsünün bugün Dicle üniversitesi öğrenci işleri arayarak özel öğrencilik statüsünün 2016-2017 yılı için tek olduğunu söylediler. Ve açıkçası çok istisnai bi durum olduğundan ne yapacağımı bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim.

  Yanıtla
 • 10 Kasım 2017 tarihinde, saat 22:36
  Permalink

  ben hasta olduğuma dair özel öğrenci statüsünde ğeçiş yapsam bütün eğitimimi oradamı tamamlıyağımcam ve diplomamı nerden alacağım

  Yanıtla
 • 12 Ekim 2017 tarihinde, saat 13:17
  Permalink

  Merhaba bn Farabi öğrencisiyim Geldiğim Üniversite’de kalmak istiyorum peki 4 sınf için başvursam bu geldiğim üniye mezun olursam burdan mı mezun olmuş sayılıyorum

  Yanıtla
  • 12 Ekim 2017 tarihinde, saat 15:38
   Permalink

   Resmi bir cevap için okulunuza yazılı müracat ederek bilgi alınız…
   Fakat uzmanlarımızca yapılan değerlendirmede, misafir olarak bulunduğunuz okulun değil, asıl kaydınızın bulunduğu okuldan diploma alırsınız….

   Yanıtla
 • 7 Eylül 2017 tarihinde, saat 22:25
  Permalink

  28 Mayıs 2017

  özel öğrenci olarak geçis yaptım. tekrar kayıtlı oldugum okula döndügüm takdirde eş değerlilik olark kayıtlı olduğum okuldaki aktsler mi yoksa şuan aldıgım akts mı gecerli olucak.kayitli oldugum universite aktsler nizim universitedeki derslerle ayni olmadığı icin dersleri gecsen bile saydiramayiz dediler bu bilgi dogru mu

  Yanıtla
  • 7 Ocak 2018 tarihinde, saat 21:03
   Permalink

   dogru kardesim akts kredi uyusmasi lazim aksi takdirde tekrar alirsin

   Yanıtla
  • 18 Nisan 2018 tarihinde, saat 22:54
   Permalink

   kardesim merhaba bi sorum olucakti bende ozel ogrenci statusunde gecis yaptim bu sene sonu tekrar eski okuluma gidicem ben herhangi bi belge goturcek miyim bilgin varmi

   Yanıtla
   • 18 Nisan 2018 tarihinde, saat 23:27
    Permalink

    Kardeşim okulunuzu arayıp sorunuz….

    Yanıtla
 • 7 Eylül 2017 tarihinde, saat 15:05
  Permalink

  Ben özel bir üniversitede yarı burslu olarak eğitim görüyorum fakat maddi durumum kötü ve istediğim üniversite çok kaliteli bir üniversite. Özel öğrenci olarak kabul edebilirler mi beni yoksa vakıfta yarı burslu okumam sorun olur mu?

  Yanıtla
 • 22 Haziran 2017 tarihinde, saat 23:08
  Permalink

  Özel öğrencilik için hangi şartları istiyorlar ?

  Yanıtla
 • 21 Haziran 2017 tarihinde, saat 18:24
  Permalink

  Sağlık sorunlarimdan dolayı özel öğrenci statüsündn yararlanmak istiyorum bunun için neler yapmalıyım hangi yolları izlemeliyim bide geçiş yapacağımız üniversiteyi biz mı belirlicez yardımcı olursanız sevirim

  Yanıtla
  • 27 Aralık 2017 tarihinde, saat 11:06
   Permalink

   Bunun cevabini aldiysan banada soylermsiin

   Yanıtla
 • 21 Haziran 2017 tarihinde, saat 18:18
  Permalink

  Saglik sorunlarından dolayı Özel öğrenci statüsünden yararlanmak istiyorum bunun için nerelere basvurmaliyim yada neler yapmalıyım bide gececegimiz üniversiteyi kendimiz mı belirliyoruz cvp verirseniz memnun olurum şimdiden teşekkürler..

  Yanıtla
 • 4 Haziran 2017 tarihinde, saat 12:41
  Permalink

  Merhabalar annemi 2.5 ay önce kaybettim bakıma muhtaç bir engelli kardeşim var buna dair bir rapor ile yatay geçiş yapma şansım var mı yatay geçiş şartlarından sadece birini sağlayamıyorum oda puan türünden kaynaklı.

  Yanıtla
   • 21 Haziran 2017 tarihinde, saat 18:28
    Permalink

    Sağlık sorunlarımdan dolayı özel öğrenci statüsündn yararlanmak istiyorum bunun için neler yapmalıyım hangi yolları izlemeliyim bide geçiş yapacağımız üniversiteyi biz mı belirlicez yardımcı olursanız sevinirim

    Yanıtla
 • 31 Mayıs 2017 tarihinde, saat 01:24
  Permalink

  Merhaba aile içi sıkıntıları beyan esip anne-babanın ayrı ve geçim sıkıntısı olduğu için başvursak özel öğrenci olarak memleketim de okuyabilir miyim? Diğer sorum en fazla iki dönem yazıyor ben birinci sınıfım sadece bir yıl mı okuyabilirim memleketimde ?

  Yanıtla
  • 15 Haziran 2017 tarihinde, saat 07:50
   Permalink

   Merhabalar,
   kendi memelekinizde okumaktan ziyade belli dersleri alabilirsiniz….
   İlgili üniversiteye müracat ediniz…
   İşlerinizde kolaylıklar…

   Yanıtla
  • 27 Eylül 2019 tarihinde, saat 09:45
   Permalink

   Esra hanım benim de psikolojik rahatsızlığım var ben de geçiş yapmak istiyorum siz geçiş yapabildiniz mı ya da nasıl geçiş yaptınız bilgi verebilir misiniz ?

   Yanıtla
 • 28 Mayıs 2017 tarihinde, saat 18:20
  Permalink

  özel öğrenci olarak geçis yaptım. tekrar kayıtlı oldugum okula döndügüm takdirde eş değerlilik olark kayıtlı olduğum okuldaki aktsler mi yoksa şuan aldıgım akts mı gecerli olucak

  Yanıtla
 • 18 Mayıs 2017 tarihinde, saat 23:27
  Permalink

  Fakir olduguma dahi belge sunsam memleketimdeki universtieme ozel ogrenci olarak gecebilirmiyim ?

  Yanıtla
  • 24 Mayıs 2017 tarihinde, saat 07:52
   Permalink

   Burs aramanız tavsiye edilir..yada hem çalışıp hem okumak da güzel bir seçenek

   Yanıtla
 • 25 Nisan 2017 tarihinde, saat 11:18
  Permalink

  Merhaba Tüm derslerin 1/3 oranında ders alabilir maddesini tam anlayamadım . Örneğin bir öğrenci bir dönemde 30 kredilik ders alabiliyor özel öğrenme statüsü ile bir başka üniversiteye gecsek o dönemde sadece 10 kredilik ders mı alabilecegiz? Cevap verebilirsiniz çok sevinirim. Simdiden teşekkür ederim

  Yanıtla
  • 25 Nisan 2017 tarihinde, saat 11:40
   Permalink

   Metinden anlaşılan budur……Lakin bunu ders alacağınız üniversiteden sormanız daha uygun olur…

   Yanıtla
 • 10 Nisan 2017 tarihinde, saat 14:18
  Permalink

  İyi günler,
  Evlilik durumunda üniversitemin Bölüm Başkanlığına özel öğrenci statüsünde dilekçe versem kabul edilir mi?  Bununla ilgili bilginiz var mı ?

  Yanıtla
  • 15 Nisan 2017 tarihinde, saat 08:20
   Permalink

   Oysa bu hak sadece Yatay Geçiş Yönetmeliğindeki “Değişim Programları ve Özel Öğrenci Olarak Ders Alma” Başlık Altındaki “Özel Öğrenci” Statüsü yatay geçiş yapan özel öğrenci statüsü için geçerli bir durumdur. Yatay geçiş yönetmeliğindeki özel öğrenci statüsü başvuruda bulunan öğrenciler bir üniversitede kayıtlı öğrencidir. Hali hazırda bir üniversitede kayıtlı olan öğrenciler, özel durum, kazandığı okulun dışında başka bir şehirdeki veya aynı şehirdeki bir üniversitenin imkânlarından, deneyiminden, ya da hastalık gibi özel bir nedeni ile özel öğrenci statüsünde öğrenimine ara vermeden tüm derslerin 1/3 oranında ve en fazla iki dönem olmak koşulu ile yararlanmak isteyen öğrenciler için geçerlidir. Onlar üniversitede kayıtlı öğrenciler olduklarından başka üniversitelerden özel öğrenci statüsünde aldıkları dersler sayılabilecektir. Bunun dışında bir üniversiteyi kazanamamış ve kayıtlı olmayan öğrencilerin özel öğrencilikteki dersleri kazandıklarında sayılma imkânı bulunmadığı, bu konu da Yükseköğretim Kurulundan görüş alınması gerektiği değerlendirilmektedir.
   Burada anlatılanlar kapsamında, mağdur olduğunuzu belirterek özel öğrenci olmak istediğiniz üniversiteye başvurunuz…Okul yönetiminin kabul etmesi halinde başka okuldan ders alabilirsiniz….

   kamufinans editör

   Yanıtla
   • 7 Eylül 2017 tarihinde, saat 12:54
    Permalink

    Bişey sormak istiyorum ben gecen yıl spor yöneticiliği bölümünü kazandım ancak omurgamda bir çatlak söz konusu bu yüzden kazandığım ünv gidemiyorum evde kalmak ve fizik tedavi almak zorunda olduğum için ders denkliğime en uygun siirt ünv ancak onların özel öğrenci olarak alabilmeleri için 2 dönem okuma zorunluluğu var zaten gidebilsem giderim ozamn neden özel öğrenci olarak başvuralımki değilmi yardımcı olursanız sevinirim

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.