Personel Yemek İhalesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

mevzuat-13

Toplantı No : 2016/054
Gündem No : 27
Karar Tarihi : 05.10.2016
Karar No : 2016/UH.I-2445
Şikayetçi:
Ermis Avm Gıda İnşaat Nakliye Tarım Otomotiv Temizlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Kasapoğulları Tarım Ürünleri Nak. Hayv. Tem. Yem. San Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

İhaleyi Yapan Daire:

Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

01.09.2016 / 50317

Başvuruya Konu İhale:

2016/253348 İhale Kayıt Numaralı “Tasimali Egitim Kapsaminda (İlkokul/Ortaokul-Iho) Tasinan Ögrencilere Sicak Ögle Yemeği Alımı Ve Sonrası Hizmet” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Ermis Avm Gıda İnş. Nak. Tar. Oto. Tem. San. ve Tic. A.Ş. –  Kasapoğulları Tarım Ürün. Nak. Hayv. Tem. Yem. San Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

İstiklal Mahallesi Ankara Caddesi No: 196/2 Şereflikoçhisar/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

Camiatik Mahallesi Özalp Caddesi No: 2 42600 Ilgın/KONYA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/253348 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Eğitim Kapsamında (İlkokul/Ortaokul-Iho) Taşınan Öğrencilere Sıcak Öğle Yemeği Alımı ve Sonrası Hizmet” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 27.07.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Taşımalı Eğitim Kapsamında (İlkokul/Ortaokul-Iho) Taşınan Öğrencilere Sıcak Öğle Yemeği Alımı ve Sonrası Hizmet” ihalesine ilişkin olarak Ermis Avm Gıda İnş. Nak. Tar. Oto. Tem. San. ve Tic. A.Ş. –  Kasapoğulları Tarım Ürün. Nak. Hayv. Tem. Yem. San Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 17.08.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.08.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.09.2016 tarih ve 50317 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.09.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2045 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif açıklamalarının personel yemek giderini KİK işçilik hesaplama modülü üzerinden işçilik giderleri kapsamında düzenlemesi gerekirken işçilik giderlerine dâhil etmedikleri gerekçesi ile idarece uygun bulunmadığı, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale dokümanında personel yemek giderinin kaç gün olacağı, tutarının ne kadar olduğu ve nakdi olacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı, ayrıca ihale dokümanında personel yemek giderlerinin KİK işçilik hesaplama modülü üzerinden işçilik giderlerine dâhil edilmesi gerektiğine ilişkin herhangi düzenleme bulunmadığı, firmalarının aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında personel yemek giderini, ayni olarak ana çiğ girdileri hesabına dahil etmesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata uygun olmadığı, tekliflerinin değerlendirilmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.  

 

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.  

 

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.  

 

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir…” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Taşımalı Eğitim kapsamında (İlkokul/Ortaokul-IHO) taşınan öğrencilere sıcak öğle yemeği alımı ve sonrası Hizmet” olarak belirtildiği, miktarı ve türüne ise şartname ekinde

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Taşımalı Egitim kapsamında İlkokul-Ortaokul-Ilgın İmam Hatip Ortaokulu taşıma öğrencilerine sıcak öğle yemeği alimi, dağıtımı ve sonrası hizmet alimi

öğün

163.620

şeklinde yer verildiği,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak damga vergisi, sözleşme damga vergisi, sözleşme karar pulu, kik payı, ulaşım, sigorta ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak damga vergisi, sözleşme damga vergisi, sözleşme karar pulu, kik payı, ulaşım, sigorta ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 Öğretim Yılı Taşımalı İlköğretim/İmam-Hatip Ortaokulu Yemek Teknik Şartnamesi’nin “Teknik Şartlar” başlıklı 7’nci maddesinde “…26) Pişirilen yemekler, taşıma merkezi okulların yemek salonlarına; ısıyı uzun süre muhafaza

eden dökülmeyi önleyecek şekilde, thermoboxlar veya ısı üreten kapalı arabalarla, çelik kaplarda firma personeli tarafından taşınacaktır. Bu malzemeler, firma tarafından temin edilecektir. Soğuk hazırlanan yiyeceklerin taşınmasında kapak, strech,   alüminyum folyo gibi gereçler mutlaka kullanılacaktır.

29) Dağıtım yapılan okul merkezinde görevli nöbetçi öğretmenler ve hizmetli haricinde

kimseye yemek verilmeyecektir. Ancak okuldaki diğer öğretmen/personel/öğrenci ilgili firmayla anlaşarak yemek ücretlerini kendileri ödemek şartıyla yemek verilebilecektir. Ancak bu yemekleri yiyecek personel öğrencilerle beraber yemeyecektir. Ayrıca bir ortam oluşturulacaktır.

30) Yemek hizmeti verilmeyecek acil durumlarda idare tarafından yükleniciye telefon veya

sözel olarak bilgi verilecek, daha sonra resmi yazı yazılacaktır.

33) Yemeğin taşınmasında, yemek servisinin yapılmasında, yemek sonrası temizlik

hizmetlerinin yapılmasında görevlendirilecek personel, malzeme ve ekipman yüklenici firma tarafından temin edilecek, bu hususta yapılacak tüm giderler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

34) Yemeğin hazırlanması, servis edilmesi ve dağıtımında çalışan personel görev

başında iken kişisel bakımına özen gösterecek, tırnaklar kesilmiş, eller temiz ve açıkta yara olmayacaktır. Çalışırken bone, maske ve eldiven takacaklardır.(Hijyen Kuralları)…” düzenlemesi,

 

Ayrıca anılan Şartname’nin “Gıda Rasyonu ve Yemek Mönüsü” başlıklı 9’uncu maddesinde 5 haftalık örnek menüsü ile birlikte menülerde yer alan mevsim meyve listesine, yemeklere ilişkin gramajlara, yemek içerisinde bulunan çiğ girdilerin ve miktarların yer aldığı listenin düzenlendiği görülmüştür.

 

Sözleşme Tasarı’nın “ İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 19.09.2016; işi bitirme tarihi 09.06.2017

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında yer alan ihale komisyon kararı incelendiğinde; bahse konu ihalede 6 adet ihale dokümanı satın alındığı, 27.07.2016 tarihinde yapılan ihaleye 3 isteklinin katıldığı, başvuru sahibi dahil 2 isteklinin teklifinin sınır değerin altında kaldığı,  bu doğrultuda söz konusu 2 istekliye aşırı düşük sorgulaması yapıldığı, teklifi sınır değerin altında kalan Atik Petrol Tic. Ltd. Şti.nin idarece uygun bulunmadığı ve başvuru sahibi olan Ermis Avm Gıda İnş. Nak. Tar. Oto. Tem. San. ve Tic. A.Ş.-  Kasapoğulları Tarım Ürün. Nak. Hayv. Tem. Yem. San Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamasında işçilik giderleri kapsamında olan çalıştırılacak personelin yemek giderini Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesi doğrultusunda Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nin (Ek- H.4) “B) İşçilik Girdileri:” bölümünde yer vermediği gerekçesi ile açıklamasının uygun bulunmadığı, ihalenin Batum Yem. Gıda Nak. Tur. Tem. ve Güv. San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde bırakıldığı görülmüştür.

 

Yukarıda yer alan İdari Şartname ve diğer ihale dokümanları incelendiğinde yüklenici tarafından çalıştırılacak personellerin yemek ihtiyaçlarının isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği bu kapsamda İdari Şartnamede çalıştırılacak personellerin yemek ihtiyaçlarının ayni olarak karşılanacağına ilişkin yada nakdi olarak ödeneceğine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi olan Ermis Avm Gıda İnş. Nak. Tar. Oto. Tem. San. ve Tic. A.Ş. –  Kasapoğulları Tarım Ürün. Nak. Hayv. Tem. Yem. San Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında; standart forma uygun “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) ekinde standart forma uygun olarak ana çiğ girdi adı, toplam malzeme miktarı, birim fiyatları açıklama yönteminin yer aldığı tabloyu ve işçilik girdilerinin yer aldığı tabloyu, aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan ana çiğ girdi birim fiyatlarının dayanakları olan Ankara, İzmir, Karacabey ve Sivas Ticaret Borsaları Bültenleri’ni, KİK İşçilik Hesaplama Modülü internet çıktısı ile personel maliyeti hesaplamaları tablosunu,  5 haftalık örnek menü, gramajlar ve satışlar ile günlük mevcutlar başlıklı hesapların yer aldığı çıktıların sunulduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin ihale dokümanında personel yemek giderinin kaç gün olacağı, tutarının ne kadar olduğu ve nakdi olacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı, ayrıca ihale dokümanında personel yemek giderlerinin KİK işçilik hesaplama modülü üzerinden işçilik giderlerine dâhil edilmesi gerektiğine ilişkin herhangi düzenleme bulunmadığı, firmalarının personel yemek giderini ayni olarak, ana çiğ girdileri hesabına dâhil etmesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun olmadığı iddiasına yönelik yapılan incelemede;

 

Başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan birim fiyat teklif cetvelinden ve aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunmuş oldukları satışlar tablosundan 448.318,80 TL tutarındaki tekliflerinin 2,74 TL birim fiyat ile 163.620 adet öğün miktarın çarpımından elde edildiği görülmüş, başvuru sahibinin teklif ettiği öğün miktarının birim fiyat teklif cetvelinde yer alan öğün miktarı ile aynı olduğu tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan çalıştırılacak personellerin yemek ihtiyaçlarının isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği, bu kapsamda İdari Şartnamede çalıştırılacak personellerin yemek ihtiyaçlarının ayni olarak karşılanacağına ilişkin yada nakdi olarak ödeneceğine ilişkin herhangi bir düzenleme olmamasına rağmen başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunmuş olduğu belgelerden 20 personel çalıştırılacağı, 180 gün boyunca söz konusu personelin yemek ihtiyaçlarının ayni olarak karşılamak üzere 3600 öğün yemek öngördükleri, idarece birim fiyat teklif cetvelinde istenilen 163.620 öğün ve personele verilecek 3600 öğün miktarlarını dikkate alarak toplam ayrı ayrı toplam ana çiğ girdi miktarlarını belirlediği, söz konusu miktarları birim fiyat ile çarparak her ana çiğ girdinin tutarını bulduğu ve tüm ana çiğ girdilerin toplam tutarına yer verdiği, diğer taraftan işçilik girdilerinin yer aldığı tabloda da personel maaş, sgk, vergi giderlerinin toplam tutarına yer verdiği, personel yemek giderinin ana çiğ girdi hesabına dahil edildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin ihale dokümanını ve mevzuat düzenlemelerini dikkate alarak aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında standart forma uygun “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) ekinde standart forma uygun olarak Teknik Şartaname’de yer ana çiğ girdileri dikkate alarak ana çiğ girdi tablosunu, işçilik girdilerinin yer aldığı tabloyu sunduğu, ana çiğ girdi tablosunda birim fiyat teklif cetvelinde istenilen 163.620 öğün öğün miktarlarını dikkate alarak ayrı ayrı toplam ana çiğ girdi miktarının belirlenmiş olduğu, teklif açıklamasında kullanılan ana çiğ girdi birim fiyatlarının dayanakları olan Ankara, İzmir, Karacabey ve Sivas ticaret borsaları bültenlerini sunduğu, diğer taraftan ihale dokümanında yüklenici tarafından çalıştırılacak personellerin yemek ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği bu kapsamda İdari Şartnamede çalıştırılacak personellerin yemek ihtiyaçlarının ayni olarak karşılanacağına ilişkin yada nakdi olarak ödeneceğine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı görülse de başvuru sahibinin çalıştırılacağı personele vermeyi öngördüğü 3600 öğün yemeğin miktarlarını dikkate alarak ana çiğ girdi tablosunda birim fiyat teklif cetvelinde istenilen 163.620 öğün ana çiğ girdi miktarlarının üzerine 3600 öğün ana çiğ girdi miktarlarını da ekleyerek ayrı ayrı toplam ana çiğ girdi miktarını belirlemesinin mevzuata aykırılık taşımadığı görülmüş olup, idarece Ermis Avm Gıda İnş. Nak. Tar. Oto. Tem. San. ve Tic. A.Ş. – Kasapoğulları Tarım Ürün. Nak. Hayv. Tem. Yem. San Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Ermis Avm Gıda İnş. Nak. Tar. Oto. Tem. San. ve Tic. A.Ş. –  Kasapoğulları Tarım Ürün. Nak. Hayv. Tem. Yem. San Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.