Kıdem Aylığı Nedir?

bayan-62

A) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ödenir.

Birinci fıkra kapsamına girenlere her bir hizmet yılı için 15 (20) gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 375 (500) olarak uygulanır.

Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tesbitinde kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır. Memuriyet taban ve kıdem aylığı miktarları, bunların göstergelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre tesbit olunan katsayılar uygulanmak suretiyle belirlenir. Memuriyet taban aylığı göstergesi için farklı katsayı tespit edile bilir. Kıdem ve memuriyet taban aylığı göstergelerini üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu aylıklara hak kazanılmasında ve ödenmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer personel kanunlarının aylıklarla ilgili hükümleri uygulanır.

Bu göstergeler 657 sayılı Kanun ve diğer personel kanunlarına ve kanun hükmünde kararnamelere göre her ne ad altında olursa olsun ödenmekte olan zam, tazminat,ödenek,ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

375 Sayılı KHK hükümleri

-27.6.1989 – KHK 375 (5.7.1991 -KHK 433/11 ve 13 ile değişik) Md.1 ve Geçici Md.1

-Maliye Bakanlığı 21.7.1989 gün ve BÜMKO KY-10-115567-106/13626-14 Sayılı Genelgesi

-31.12.1994 gün ve 22158 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 94/6302 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

-25 yıla kadar;  her hizmet yılı için 20; 25 yıldan fazla hizmeti olanlara 500 KIDEM GÖSTERGESİ’ nin AYLIK KATSAYISI ile çarpımı  sonucu bulunan ve her ay ödenen miktardır.

-Hizmet yılı olarak kazanılmış hal aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır. Örneğin askerlik süresi esas aylığın bulunmasında dikkate alınan süre olduğu için kıdem aylığının hesabında da dikkate alınır.

-Olumsuz sicil alınarak geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.

-Uygulanmasında aylıklara ilişkin esaslar uygulanır.

-Emekli kesenekleri ve vergilere dahil olup her ne ad ile olursa olsun, ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.