İhale Sözleşmesine Göre Kamu Zararının Hesabı Nasıl Yapılır?

İhale Sözleşmesine Göre Kamu Zararının Hesabı Nasıl Yapılır?

İhale Sözleşmesine Göre Kamu Zararının Hesabına ilişkin tarafıandan verilmiş olan bir karar aşağıda gösterilmiştir…..

Sayıştay bu konuda verdiği bir kararda aşağıdaki sonuca varmıştır:

“…
(Teknik şartname üzerinden) hükmü açık ve net olup, teknik şartnameye aykırı olarak çalıştırılan personel için bu hüküm uyarınca gecikme cezası kesilmemiş olmasının kamu zararına sebebiyet vereceği noktasında herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.
Buna karşın, sorumluların temyiz dilekçesinde de ifade edildiği gibi kamu zararının hesaplanması noktasında bazı hatalar bulunmaktadır. Öncelikle, ilamda ihale bedeli üzerinden alınması gereken günlük ceza tutarı sözleşme bedelinin % 0,01’i (onbinde biri) üzerinden hesaplanacak iken sözleşme bedelinin % 0,1’i (binde biri) üzerinden hesaplanmış ve bu tutar alınarak yapılan hesaplama neticesinde oluşan toplam ceza tutarının sözleşme bedelinin % 1’ini (yüzde birini) geçemeyeceği gerekçe gösterilerek sözleşme bedelinin % 1’i olan … TL tutarı olarak nitelendirilmiştir. Sözleşmeye göre günlük ceza tutarı, sözleşme bedelinin % 0,01’i (onbinde biri) olup, bu tutar … TL’dir. Yine aynı şekilde kamu zararı hesap tablosunda “teknik şartnameye aykırı personel çalıştırılan gün sayısı üzerinden” 180 günlük gecikme cezası hesaplanmış olup, (ancak) sözleşmenin yukarıda belirtilen cezalara ilişkin 15.2. maddesine göre yükleniciye yapılacak 10 günlük ihtardan sonra gecikilen her gün için ceza kesilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yükleniciye ihale dokümanında belirtilen nitelikte personel çalıştırması gerektiğine ilişkin ihtar 03.09.2012 tarihinde yapılmış olup, yüklenici bu durumu 28.09.2012 tarihinde düzeltmiştir. Buna göre; yüklenici sözleşmeye göre 10 gün içinde yapması gereken düzeltmeyi 25 günde yani 15 günlük bir gecikme ile yerine getirmiştir.
Bu açıklamalar doğrultusunda kamu zararı hesap tablosu yeniden düzenlenecek olursa;
Sözleşme Bedeli = … TL
Günlük Ceza Tutarı = … x % 0,01 (onbinde bir)
= … TL
(10 Gün Süreli İhtardan Sonra)
Gecikilen Gün Sayısı = 15 gün
Toplam Ceza Tutarı
(Günlük Ceza Tutarı x Gecikilen Gün Sayısı) = … x 15

= … TL
Sonuç olarak, sorumluların konuya ilişkin iddialarının kısmen kabul edilerek 230 sayılı İlamın 27. maddesiyle verilen … TL tutarındaki tazmin hükmünden mevzuata uygun olarak ödenen … TL’nin düşülerek, geriye kalan ve mevzuata aykırı olarak ödenen … TL’nin;
Harcama Yetkilisi (Destek Hizm. Dai. Bşk./Adres: … Büyükşehir Belediyesi) … ile Gerçekleştirme Görevlisi (Şube Müdürü/Adres: … Büyükşehir Belediyesi) …
Uhdelerinde kalmak üzere, hükmün … TL olarak DÜZELTİLEREK TASDİKİNE; oy çokluğuyla,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.