Geçersizliği Tespit Edilen İş Deneyim Belgesi Sunularak Kazanılan İhale Neticesinde Elde Edilen Yeni İş Deneyim Belgesi de Geçersiz Olur mu?

İş güvenliği-4

Geçersizliği Tespit Edilen İş Deneyim Belgesi Sunularak Kazanılan İhale Neticesinde Elde Edilen Yeni İş Deneyim Belgesi de Geçersiz Olur mu?

Kamu İhale Kurumu’nun kararıyla geçersizliği tespit edilen iş deneyim belgesi sunularak kazanılan ihale neticesinde elde edilen yeni iş deneyim belgesi de geçersiz olur mu?

Toplantı No  : 2009/074
Gündem No  : 3
Karar Tarihi : 12.10.2009
Karar No  : 2009/UY.I-2474
Şikayetçi:
 Ahmet Demirel, Yüzevler Mah. Kolaylı Hüseyin Sokak Eda Apartmanı No:2 K:2 AMASYA
 İhaleyi yapan idare:
 Amasya Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Dere Mah. Eski Hastane Caddesi Kat:4 No:1 05100 AMASYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.09.2009 / 20500
Başvuruya konu ihale:
 2009/89988 İhale Kayıt Numaralı “Amasya Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
09.10.2009 tarih ve I.Y.19.50.0022/2009-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Amasya Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 12.08.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Amasya Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri” ihalesine ilişkin olarak Ahmet Demirel’in 03.09.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.09.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.09.2009 tarih ve 20500 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.09.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan Eyfer İnş. Müh. Ltd. Şti.’nin başvuru konusu 2009 tarihli ihaleye sunduğu iş deneyim belgesinin elde edildiği işin ihalesinde sunduğu iş deneyim belgesinin Kamu İhale Kurumu’nun 22.06.2009 tarih ve 2009/UY.I-1732 sayılı kararında geçersizliği tespit edilen iş deneyim belgesi olduğu, geçersiz iş deneyim belgesi sunularak kazanılan 2008 yılındaki ihale neticesinde elde edilen yeni iş deneyim belgesinin de geçersiz olduğu ve geçersiz iş deneyim belgesi sunulması nedeniyle firmanın değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İhale üzerinde bırakılan Eyfer İnş. Müh. Ltd. Şti.’nin başvuru konusu ihaleye sunduğu iş deneyim belgesi, Amasya Üniversitesi tarafından yapılan 2008/162334 İKN’li “Amasya Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı Yapım İşi” için düzenlenmiş 21.11.2008 sözleşme tarihli ve 599.852,00 TL belge tutarlı iş bitirme belgesidir.

İncelenen ihalede sunulan bu iş deneyim belgesinin edinildiği 2008/162334 İKN’li ihalede Eyfer İnş. Müh. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesi ise, Amasya Belediye Başkanlığınca Akın Hatipoğlu adına düzenlenen 10/07/2008 tarihli ve 13/659-15 sayılı iş denetleme belgesi olup 22.06.2009 tarih ve 2009/UY.I-1732 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında yapılan,

 “İncelenen ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli Eyfer İnş Müh. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik için sunulan iş denetleme belgesinin, kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilen yapım işinde fenni mesul olarak görev yapan Akın Hatipoğlu’na ait olduğu ve adı geçenin ihale üzerinde bırakılan isteklinin sermayesinin yarıdan fazlasına sahip ortağı olduğu belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Eyfer İnş Müh. Ltd. Şti.’nin yarıdan fazla hissesine sahip ortağı Akın Hatipoğlu’na ait iş deneyim (iş denetleme) belgesine ilişkin inceleme ve değerlendirme yapılabilmesini teminen 29.05.2009 tarihli ve sayılı yazı ile belgeyi düzenleyen Amasya Belediye Başkanlığından bilgi/belge istenilmiştir.

 

Amasya Belediye Başkanlığının 02.06.2009 tarihli ve M.05.AMA.0.13-572-7 sayılı yazısı ve ekinde gönderilen belgeler ile ihale işlem dosyasında yer alan belgeler incelendiğinde;

 

Belge sahibi tarafından, iş deneyim belgesi düzenlenmesi için Belediyeye yapmış olduğu başvuru dilekçesi ekinde denetlenen işe ilişkin olarak, yapım müteahhidi ve arsa sahibi arasında 21.09.2004 tarihinde imzalanan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde, sözleşmeye konu işin bedeline ilişkin hüküm bulunmadığı ve sözleşmenin noter tasdikli olmadığı tespit edilmiştir.

 

Buna karşın, anılan idare tarafından iş deneyim (iş denetleme) belgesinde sözleşme bedelinin yapı yaklaşık maliyeti esas alınarak denetlemeye konu işin toplam bedelinin 5.403.160,00 YTL, inşaat mühendisi unvanıyla işin tamamında fenni mesul olarak görev yapan Akın Hatipoğlu’nun mesleki alanına tekabül eden kısmının ise 4.322.528,00 YTL olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Eyfer İnş Müh. Ltd. Şti.’nin sunduğu Akın Hatipoğlu’na ait iş deneyim (iş denetleme) belgesinin noter onaylı bir sözleşme uyarınca gerçekleştirilen yapım işine ilişkin olmadığı, sözleşmenin iş deneyimine esas bedel (sözleşme bedeli) içermediği, bu haliyle yukarıda yer verilen mevzuatta öngörülen şartları taşımadığı ve mevzuata aykırı olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, Amasya Belediye Başkanlığınca Akın Hatipoğlu adına düzenlenen 10/07/2008 tarihli ve 13/659-15 sayılı iş deneyim belgesinin, ihale komisyonunca geçerli kabul edilmesi işleminde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

Öte yandan, Mustafa Kazancıoğlu ve Akın Hatipoğlu adına düzenlenen iş deneyim belgelerinin, mevzuata aykırı olarak düzenlendiği anlaşıldığından bahse konu belgelerin, belgeyi düzenleyen Amasya Belediye Başkanlığınca iptali gerekmektedir.”

şeklindeki tespitlerle bu belgenin geçersizliği ve iptal edilmesi gerektiği ortaya konulmuştur.

Bu durumda, Kurul kararı ile geçersiz olduğu sonradan tespit edilen iş deneyim belgesinin sunulduğu 2008 tarihli ihalenin kazanılması ile imzalanan sözleşme neticesinde gerçekleştirilen yapım işine ait olarak düzenlenen yeni iş deneyim belgesinin geçerli olup olmadığı değerlendirilmiştir.

Kamu ihale mevzuatında bu konuya ilişkin özel hüküm bulunmamaktadır. Kurul kararına konu iş deneyim belgesi yeterlik belgesi olarak 2008 tarihli ihaleye sunulduğunda henüz bu belgenin geçersizliği tespit edilmemiş ve belge iptal edilmemiştir. İhale süreci sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanmış olup sözleşmenin uygulanması aşamasında iş mevzuata uygun gerçekleştirilmiş ve bu aşamaya ilişkin olarak iş deneyim belgesi düzenlenmiştir. Zira, iş deneyim belgesinin düzenlenmesi işin mevzuattaki şartlara uygun gerçekleştirilmesi koşuluna bağlanmıştır. Dolayısıyla 2008 tarihli ihalede sunulan iş deneyim belgesinin sonradan Kamu İhale Kurulu kararı ile iptal edilmiş olması, o ihalede imzalanan sözleşme sonrasında gerçekleştirilen iş neticesinde düzenlenen iş deneyim belgesinin de geçersizliği sonucunu doğurmayacaktır. Aksi halde bu belgeye sahip firmanın bundan sonra edineceği tüm belgelerin geçersiz olması gibi bir sonuca ulaşılır. Kaldı ki, ilk iş deneyim belgesinin geçersiz olduğu da, işin yürütülmesi aşamasında tespit edilmemiştir.

Bu gerekçelerle Eyfer firmasının sunduğu iş deneyim belgesinin geçersiz olmadığı sonucuna varılmıştır.

İhaleye sunulmuş olan iş deneyim belgesi incelendiğinde ise,

İdari şartname’nin 7.5.1 inci maddesinde, teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere iş deneyim belgesi sunulması, 7.6 ncı maddesinde ise, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan (B) IV Grubu işlerin benzer iş olarak kabul edileceği düzenlenmiştir.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belge tutarının (599.852,00 TL/ güncellenmiş tutar: 597.335,35 TL), teklif bedelinin (845.000,00 TL) % 50’ sini karşılamakta olduğu ve bu iş deneyim belgesinin konusunu oluşturan işin de ihale konusu iş ile aynı grupta yer aldığı tespit edilmiştir. Bu gerekçelerle iddia yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.