Memurların Geçici Olarak Görevlendirilmesi ve Özellik Gösteren Durumlar

personel-10

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 86.maddesinde “Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir “ hükmü yer almaktadır.

Bir kamu kurum veya kuruluşuna tahsis edilmiş olan, ancak hukuken açık (boş) bulunan kadroların, öncelikle yetkili makamlarca yapılacak “asaleten ” veya gerekli ve zorunlu hallerde aynı Kanunun 86. maddesinde düzenlenen “vekaleten atama” yoluyla doldurulmaları esas olmakla birlikte, kurumiçi gerçekleştirilen işlemlerine ilişkin mevzuatımızda, özellikle de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nda açık bir düzenleme bulunmamaktadır.

Memurların mazeret izni, yıllık izin ya da ücretsiz izin nedeniyle; başka bir göreve geçici süre görevlendirilmiş olması ya da disiplin cezası verilmesi esnasında soruşturmanın selameti için görevinden geçici bir süre uzaklaştırılması hallerinde boşalmış olan göreve,  çalıştığı kurum içinden, diğer kurumlardan ya da açıktan vekaleten atama ya da geçici görevlendirme yapılabilmektedir.

Bir kamu kurumunun görev alanı içinde yer alan belli bir hizmeti yürütmek amacıyla o hizmetle ilgili konuda uzmanlaşmış kamu görevlilerinin kadroları üzerinde kalmak koşulu ile belirli bir süre ile geçici görevlendirilmesi idari işleyişin düzeni açısından kabul edilmelidir.

Kurumiçi geçici görevlendirme, kurumun kendi merkez ve taşra teşkilatı içinde gerçekleştirilebileceği gibi kurumun bağlı ve ilgili birimleri arasında da gerçekleştirilebilir. Yapılan bu işlem her şeyden önce bir idari işlem niteliğindedir. Geçici görevlendirmeye ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda bazı düzenlenmeler yeralmaktadır. Bu kapsamda, sözkonusu Kanunun 86. maddesinde Devlet memurlarının görevlere ilişkin mali konulara değinilmiştir. Bu madde hükmünden memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma uygulaması nedeniyle işyerinden geçici olarak ayrılabilecekleri anlaşılmaktadır. Değişik sebeplerle asli görevi kapsamında başka bir yerde görevlendirilebileceği gibi belirtilen durumlar sebebiyle hizmetin yürütümü ve aksamaması için işlerinden geçici olarak ayrılan memurların yerine vekaleten geçici görevle başka bir memur da atanabilir.

Aynı Kanunun 181.maddesinde, farklı bir durum olan yurtdışında çalışan memurun geçici görevle merkeze çağrılması hususuna değinilmiştir. Madde ile “…geçici görevle en çok bir ay süre ile merkeze çağrılabilir…” hükmü getirilmiş böylece bu şekilde görevlendirilen memur için bir süre kısıtlamasına yer verilmiştir. Aynı maddede süre konusu da dikkate alınarak bu durumdaki memurun aylığının ne şekilde ödeneceği (hesaplanacağı) belirtilmiştir.

Bağlı ve ilgili birimden merkez birime yapılan kurumiçi geçici görevlendirme işlemi 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluşu Hakkındaki Kanunun 44.maddesinde düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu madde, “Bakanlıklar kendi bağlı ve ilgili kuruluşları personelinden ihtiyaç duyduklarını yatırım programları ve projelerin hazırlanması gibi konularda ve uzmanlık isteyen işlerde geçici olarak süre ve çalışma konusu belirlenmek şartıyla ve bakanın onayı ile bakanlık merkez teşkilatında görevlendirebilirler. Ancak, bu personelin çalışma süresi altı ayı geçemezhükmünü içermektedir. Aynı maddenin gerekçesinde de ” bu madde, kamu kurum ve kuruluşları personelinin bakanlıklarında görevlendirilmesine ilişkin esasları düzenlemektedir.” açıklamasına yer verilmiştir. Bu açıklamalardan bağlı ve ilgili birimlerden bakanlık merkez birimlerine geçici görevle görevlendirme işleminin hangi şartlarda yapılabileceği anlaşılmaktadır. Böyle bir görevlendirme işlemi konu, süre, bakımından onayı gibi şartları taşımalıdır. Yine, getirilen altı aylık süre kısıtlaması 6245 sayılı Harcırah Kanunun 42.maddesinde Geçici Görev Gündeliğinin verilebileceği Azami Süre başlığı kapsamında belirtilen “yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez…” hükmü sebebiyledir.

Kurumiçi geçici görevlendirme konusuna 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde de rastlanılmaktadır. Bu Kanunda birçok madde genel olarak geçici görevlendirme konusuna değinilmiştir. Örneğin; Kanunun 14. maddesinin başlığı Muvakkat Vazife Harcırahı (yol masrafı ve yevmiye) konusundadır. Bu maddenin 1.bendinde, “birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere,… denilmek suretiyle memurların yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirilebilecekleri hükme bağlanmıştır. 6245 sayılı Harcırah Kanunu muvakkat yani, geçici görevlendirme ile ilgili karşılaşılabilecek durumları da dikkate alarak değişik konularda düzenlemelere gitmiştir. Örneğin; 12.madde başlığı altında “Daimi veya muvakkat vazife halinde yolda veya vazifeye başlamadan vefat edenlerin harcırahı” düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda kurumiçi geçici görevlendirme açıkça düzenlenmemiş ise de bu tür görevlendirmeleri yasaklayıcı bir düzenlemede getirilmemiştir. Kamu hizmetlerinin kesintisiz, verimli bir şekilde yürütülmesi ve gerekli hizmetlerin ifa edilebilmesi için kurumiçi geçici görevlendirmenin belirli şartlar dahilinde gerçekleştirilebileceği açıktır. Geçici görevlendirilen kişinin hizmetine duyulan ihtiyaç somut olarak ortaya konulmalı ve görevlendirmenin ne kadar süreyi kapsayacağı belirtilmelidir.

KURUMİÇİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İŞLEMİNİN ŞARTLARI

Görevlendirmede bir görev konusunun olması gerektiği açıktır. Geçici görevlendirme konusu ile kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekleri gözetilmelidir. Geçici görev konusu incelendiğinde, memurun görevlendirildiği konu, bu görev konusu neticesinde düzenlenen görev raporları ve bunlarla ilgili yapılan iş ve işlemler, geçici görev konusunun süresi, görevlendirilen memurun sınıfı ve branşı bir bütün olarak uyum içinde olmalıdır.

Bir idari işlem olan geçici görevlendirme işleminde kamu yararı ve kamu hizmetinin gereği gözetilmekte ise yani yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurları açısından hukuka ve kanuna aykırılık yok ise memurun muvafakatini aramaya gerek yoktur. Muvafakatin aranması hususu bir memurun kurumlararası geçici görevlendirilmesinin şartlarından biridir. Bu şart 657 sayılı DMK’nun Ek-8.maddesinden açıkça anlaşılmaktadır.

Memurun görevlendirildiği konu esasta memurun sınıfı ile ayrıca memurun branşı ile de uygunluk taşımalıdır. Öncelikle memurun çalıştığı sınıfa uygun bir görev konusu olmalıdır. Genel İdari Hizmetler Sınıfında çalışan bir memurun teknik hizmetler sınıfındaki bir elemanın gitmesi gereken konu ile görevlendirilmesi uygun değildir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bu hususa 45.maddede değinilmiş ve “Hiç bir memur sınıfının dışında ve dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz” hükmü getirilmiştir. Geçici görevlendirme işlemin de memurun çalıştırılması, görev yapması olduğuna göre bu hükmün başka türlü yorumlanmaması gerekir.

Geçici görevlendirme işleminde 6245 sayılı Harcırah Kanunu sebebiyle bazı şartlar yerine getirilmiş olmalıdır. Görevlendirilecek memurun ismi, kurumu, görevin süresi geçici görev onay belgesinde bulunması gereken bilgilerdendir.

Harcırah Kanunu’nda 39.madde memuriyet mahalli dışında geçici görevlendirilenlere özellikle süre unsuru dikkate alınarak verilecek gündelik miktarlara dikkat çekilmiştir. Sürenin belirtilmesi Harcırah Kanunun 42.maddesinde belirtilen geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre sınırlamasının ihlal edilip edilmediği ve gündeliğin hangi oranda verilebileceğinin belirlenmesi açılarından da gereklidir. Sürenin ne kadar olacağı doğal olarak geçici görevin konusu, önemi gibi unsurlara bağlıdır. Bu sürenin ne kadar olacağı doğal olarak geçici görevin konusu, önemi gibi unsurlara bağlıdır. Bu süre kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekleri de düşünülerek amir tarafından geçici görev konusu dikkate alınarak taktir edilecektir. Geçici görevlendirmede süre unsuru benzer konu ile görevlendirilen eşit düzeydeki memurlar arasında eşitlik ilkesinin korunması açısından da önemli bir ölçüttür.

MEVZUATA AYKIRI YAPILAN KURUMİÇİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER

Kamu yararı ve kamu hizmetinin gereği olarak gerek memurların kadrolarının geçici olarak boşalması sebebiyle gerekse kamu hizmetinin niteliği ve gereğinden dolayı kurumiçi geçici görevlendirme idari hukukun ilkelerine uygun bir şekilde yapılmalı, taktir yetkisini kullanan amirin bu yetkisini yerinde kullanması gerekmektedir. Geçici görevlendirme işlemini gerçekleştirenler yasal çerçeve ve hukuka uymayarak kişi haklarına zarar veya yarar sağlayıcı şekilde davrandıklarında da bu suç oluşabilmektedir.

Bazen geçici görevlendirme işlemleri ard arda yapılarak bürokratlar, memurlar sahip olduğu imkan ve makamlardan yoksun bırakılmaktadırlar. Bu husus özellikle görevinden alındıktan sonra mahkeme kararı ile görevine iade edilen bürokratlara uygulanmaktadır. Mahkeme kararını dolaylı olarak etkisiz hale getirmek ve ilgili kanunların özüne ve sözüne aykırı davranmak olarak yorumlanan bu durum, mahkeme kararı uygulandıktan sonra ilgili memuru tekrar iade edildiği görevden almak, mahkeme kararı uygulandıktan sonra naklen atama gibi yöntemlerle de gerçekleştirilebilmektedir.

 • Özellikle geçici görevler vasıtasıyla bürokratların makamlarından uzaklaştırıldığı ve bu makamların imkanlarından yoksun bırakılmaları 657 sayılı nın 18.maddesinde yer alan “…….. aylık ve başka hakları elinden alınamaz” hükmüne aykırı davranışı ortaya koymaktadır. Geçici görevlendirme işleminde mevzuata aykırı davranarak keyfi muamelede, işlemde bulunan amir konumundaki memurlar bu suçun faili olmaktadırlar.

Bu nedenle, olmayan kadroya geçici görevlendirme yapılmamalı, görevlendirmelerde süre bakımından “ikinci bir emre kadar” şeklinde ifadelere yer verilmemelidir.

Geçici görevlendirme, hizmet gereklerinden kaynaklanan geçici uygulamalar olup; asıl olan yönetim ve memuriyet kadrolarına, yasal koşulları taşıyanların kariyer ve liyakat ilkelerine uyularak atanmalarıdır.

Geçici olarak görevlendirilen personelin hangi somut görevleri yapacağı hususunun ayrıntılı olarak önceden belirlenmeli, geçici görevlendirme konusunda zorunluluk bulunması ve personelin kadro görevini ifa ettiği yer ile geçici olarak görevlendirildiği yer arasında coğrafi farklılık bulunması halinde mahallinde bulunan tarafından söz konusu kamu hizmetinin yerine getirilmesinin mümkün olmaması gibi koşulların da mevcut olması hâlinde yapılacak geçici görevlendirme hukuka uygun sayılabilir.

Geçici Görevlendirilen Memurların Harcırahları

Bir il içerisinde başka ilçelerde geçici olarak görevlendirilen memurlara, bu görevleri süresince geçici görev harcırahı ödenip ödenmeyeceği konusunda tereddüt doğabilmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanununda memuriyet mahallinin neresi olacağı tarif edilmiş ve bu yerler dışına gönderilecek memurlara harcırah ödenmesi öngörülmüştür.

Geçici görevlendirme, belli bir görevi yapmak amacıyla yapılabileceği gibi, memurun mesleki bilgisinin artırmak üzere memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara belli bir süreliğine gönderilmesi amacıyla da yapılabilmektedir.

Harcırah Kanununa göre geçici görevlendirmelerde yol masrafı, yevmiye ve konaklama ücreti ödenmesi gerekmektedir.  Geçici bir görevin gördürülmesi amacı ile görev mahalli dışına gönderilen memurlara, geçici görev harcırahı ödenebilmekle birlikte, harcırah ödemelerinde bazı süre sınırlamaları da söz konusudur.

Geçici Görev Gündeliğinde Süre Sınırlaması

Geçici görevlendirilen personele gündelik ödenebilecek süreler, görevlendirmenin yurtiçi veya yurtdışı olmasına göre farklılık göstermektedir.

Yurtiçinde geçici görevlendirmelerde; Bir yıllık dönem zarfında; aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla gündelik ödenmez. Gündelikler, görevlendirmenin ilk 90 günü için tam, sonraki 90 günü için ise 2/3 oranında ödenir.

Yurtdışında geçici görevlendirmelerde; gündelikler, görevlendirmenin ilk 90 günü için tam, sonraki günler için ise 2/3 oranında ödenir.

Bu Sınırlamaya Tabi Olmayan Personel

Geçici görevlendirmelerde herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmayan ve geçici görevli oldukları sürelerce tam gündelikten yararlan personel de vardır.

Türkiye düzeyinde, bölge düzeyinde ya da il düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunan personelin; teftiş, denetim ya da inceleme amacıyla geçici görev yaptıkları süreler,

Gündelikleri tazminat olarak belirlenenlerden, etüd ve inşaat maksadıyla arazi üzerinde bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, topograf ve bunlarla birlikte çalışmaları zorunlu bulunan diğer personelin, bu amaçla geçici görev yaptıkları süreler,

Hükümeti temsilen uluslararası konferanslara katılanların, bu amaçla geçirdikleri süreler için, herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın ilgililere gündelikleri (arazide çalışanlar için tazminatları) tam olarak ödenir.

Başka Bir İlçede Görevlendirme 

Memurlar, kurumları tarafından ikametgahlarının ve görev yerlerinin bulunduğu il merkezi (ya da ilçe) dışındaki bir ilçeye geçici görevle gönderilebilmektedirler. Bu tür görevlendirmelerde, memura geçici görev harcırahı ödeyen kurumlar olduğu gibi, bu ödemeyi yapmak istemeyen kurumlar da olabilmektedir.

Ancak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre, belediye sınırları dışına geçici görevle gönderilen memurlara harcırah ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu tür geçici görevlendirmeler nedeniyle harcırah ödenmediği durumlarda açılan davalarda idari yargı yerleri, belediye sınırlarının ve büyükşehir belediyesi olan illerde de o yerin büyükşehir belediyesi olmadan önceki belediye sınırlarının esas alınması ve görevlendirilen memura bu belirlemeye göre yol ücreti ile görevli olarak geçirecekleri süreye göre Kanunda belirtilen oranlarda gündelik ödenmesi yönünde kararlar vermişlerdir.

 

GÖRÜŞLER

657 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesinde, “Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

 1. a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.
 2. b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.
 3. c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.
 4. d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.
 5. e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.
 6. f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur hükmün yürürlüğe konulma amacı, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi yanında personelin hak ve menfaatlerinin korunması ve görevlendirmelerden dolayı ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin önlenmesi olup, anılan maddenin ikinci fıkrasında yer alan altı aylık süre de bu amaçla getirilmiştir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması için, ilgili personelin de rızasının bulunduğu hallerde söz konusu hükmün ikinci fıkrası kapsamında yapılacak görevlendirmelerde 6 aylık süreye tabi olunmaksızın personelin kurumlar arasında geçici süreli olarak görevlendirilebileceği değerlendirilmektedir. (DPB-04/06/2012 – 10574)

657 sayılı Kanunun değişik 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin görev yeri veya görevi dışında çalıştırılamayacağı ve kendilerine sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılamayacağı ve bu çerçevede başka bir kurumda görevlendirilmesinin de mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir. (DPB-22.03.2006 /2912)

Aday devlet memurlarının memuriyete giriş derece ve kademeleri 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca belirlendiği ve memurların adaylıkları hususunda belirlenen zorunlu eğitimlerine ilişkin hükümler ile görevlendirileceği kadroların 1-4 oluşu dikkate alındığında Anılan Kanunun ek 8 inci maddesi uyarınca kurumlar arası geçici olarak görevlendirilmelerinin uygun olmadığı değerlendirilmektedir. (DPB-06/12/2012- 18986)

KARARLAR

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde geçici görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte, bir kamu kurumunun mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan “geçici” nitelikteki bir hizmeti; ya da, değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan “yeni bir kamu hizmetini” yürütmek amacı ile, durumu uygun olan kamu görevlilerinin, “kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere” atamaya yetkili amir tarafından geçici olarak görevlendirilmeleri olanaklıdır. Bu işlemin kurulmasında, yukarıda nitelendirilen kamu hizmetlerinin yürütülmesi amaç edinilmeli; kamu yararı ile bağdaşmayan, örneğin kamu görevlisini görevinden fiilen uzaklaştırmak veya onu cezalandırmak gibi hizmet gereklerine ters düşen bir sonuç amaçlanmamalıdır. (Danıştay 5. Daire, 1997/2711 E. 09.02.1998 tarih ve 1998/270 )

…………..Müdürlüğündeki görevlendirilmesi uzun yıllar devam etmiş ise de, söz konusu bu görevlendirmenin mahiyeti itibariyle davacı açısından kazanılmış hak teşkil etmeyeceği gibi görevlendirme müessesesinin asaleten atamayı engeller mahiyette kullanılamayacağı da açıktır. (Danıştay 2. Daire Esas: 2012/6808 Karar: 2013/3092)

41 thoughts on “Memurların Geçici Olarak Görevlendirilmesi ve Özellik Gösteren Durumlar

 • 7 Temmuz 2020 tarihinde, saat 23:58
  Permalink

  Merhaba,
  Adıyaman’da infaz koruma memuruyum,
  “3ay süre ile Diyarbakır cezaevinde geçici gorevlendirilmesine, süre bitiminde asıl görev yerine dönmesine…” Şeklinde bakanlık yazısı ile gorevlendirildim.
  Sürem bittiği halde kurum müdüru Diyarbakır’dan ilisigimizi kesmiyor.

  Müdür: ” bakanlığı aradım ilişkilerini kesmeyin bekleyin dedi o yüzden Diyarbakır’da çalışmaya devam edeceksiniz.”
  Ortada yazılı bir belge yok .

  Asıl görev yerimize dönmek istiyoruz ne yapabiliriz?

  Yanıtla
  • 14 Temmuz 2020 tarihinde, saat 13:53
   Permalink

   Adıyamandaki kurum amirinizle görüşünüz mü? Bu tür görevlendirmeler şifai olarak yapılmaması gerekiyor….Adıyaman göreve gelmemeni halinda resmi işlem başlatırsa sizin açınızdana sıkıntılı olur…..Geçici görevinizi uzatsalar bile bunu yazılı olması gerekiyor…..

   Yanıtla
 • 7 Temmuz 2020 tarihinde, saat 21:30
  Permalink

  Merhaba. İnfaz koruma memuruyum, “3 ay süre ile Diyarbakır cezaevinde geçici gorevlendirilmesine süre bitiminde asıl kurumuna dönmelerine… ” Diye bir yazı ile Diyarbakır’a gönderildim süre dolduğu halde müdürün söylediğine göre ” bakanliktan birisi sözlü olarak ikinci bir emre kadar bunların ilişiğini kesmeyin dedi o yüzden Diyarbakır’da çalışmaya devam edeceksiniz ” diyor. Eski kurumuma dönmek istiyorum ne yapabilirim.

  Yanıtla
 • 26 Ekim 2019 tarihinde, saat 01:03
  Permalink

  Merhaba Üniversitede memur kadrosunda çalışıyorum eşim başka bir şehirde sigortalı çalışmakta oradaki üniversite ile yapmış olduğum naklen atama başvurusu için şu an boş kadro olmadığından dolayı bunu gerçekleştirmenin zor olduğunu istersem görevlendirme ile istene bileceğimi söylediler. Ancak çalıştığım kurum görevlendirmemi kabul etmiyor bazı memurlara bu şekilde muvafakat verildi bunu emsal gösterek dava açabilir miyim?

  Yanıtla
  • 31 Ekim 2019 tarihinde, saat 13:06
   Permalink

   Bu idarenin takdirinde olan bir durum…dava açsanız bile sonuç almanız zor gözüküyor….Profesyonel yardım almanız tavsiye edilmektedir…

   Yanıtla
 • 23 Ekim 2019 tarihinde, saat 20:32
  Permalink

  Merhaba Kastamonu adliyesinde sözleşmeli memur olarak çalışmakta iken soruşturma geçirdim sonuç olarak uyarma cezası verilip sicil temizliğinden kaldırdılar ve buna istinaden mülhakat olan bir ilçeye 6 ay gorevlendirilmem yapilmis olup bitmesine az bir süre kala 6 ay daha uzattılar
  Soru kurum içi geçici görevlendirmenin en fazla ne kadar süre ile yapılacağı memur muvafakatinin olup olmayacagi

  Yanıtla
 • 17 Ekim 2019 tarihinde, saat 14:56
  Permalink

  Naklen geçmek istediğim kurum çalışmakta olduğum kurumdan geçici görevlendirme talebinde bulunmamı istedi. 4-5 aylık görevlendirme süresi içerisinde kadroya geçebileceğim söyleniyor. Çalıştığım kurumun muvaffakat vermeme gibi durumu olabilir mi?

  Yanıtla
  • 17 Ekim 2019 tarihinde, saat 15:19
   Permalink

   Çalıştığınız kurum muvafakat vermeyebilir ama aşılamayacak bir durum değil…idarelecilerinizle uygun şekilde görüşün…yardımcı olacaklardır….

   Yanıtla
 • 17 Ekim 2019 tarihinde, saat 04:29
  Permalink

  İyi günler. Ben eş durumundan il milli eğitim müdürlüğüne geldim. Eşim ilçede hemşire, kadrom illerde olup, ilçelerde olmuyor. Daha önce çalıştığım yerlerde de il merkezlerine geldim eş durumu mazeretiyle valilik oluru alarak ilçelere görevlendirmem yapıldı. Ama şu andaki kurumum zorluk çıkarıyor. Eş durumu mazereti ile Valilik oluru ile ilçeye görevlendirilmem için idare mahkemeye başvura bilirmiyim.

  Yanıtla
  • 17 Ekim 2019 tarihinde, saat 10:09
   Permalink

   Başvuramazsınız…idari mahkemenin böyle bir görevi yok….İdarecilerinizden konuyu tekrar değerlendirmelerini isteyin…ilçede şahsınıza uygun kadro yok ancak geçici görevlendirme ile yapılır…idareyle görüşüp anlayışlı davranmalarını talep ediniz…

   Yanıtla
 • 16 Ağustos 2019 tarihinde, saat 11:42
  Permalink

  Merhabalar. Sorum şu İzmirin bir ilçesinde üniversitede 657’ye bağlı devlet memuruyum. başka bir ilçede bulunan milli eğitim müdürlüğüne geçmem için valilik oluru yeterli mi yoksa bakanlıktan mı olur almam gerekiyor. Süreci nasıl başlatıp devam ettirmem gerekiyor yardımcı olursanız çok memnun olurum teşekkür ederim.

  Yanıtla
  • 16 Ağustos 2019 tarihinde, saat 11:50
   Permalink

   Üniversiteden, Milli Eğitim Bakanlığı birimine geçiş istiyorsunuz….Bakanlıktan olur olmanız gerekir…Valilik Kararının yeterli olmadığını değerlendirilmektedir….

   Yanıtla
 • 16 Ağustos 2019 tarihinde, saat 11:35
  Permalink

  Merhabalar Sorum şu İzmir de bir üniversitede 657 e bağlı devlet memuruyum. Geçici görevlendirmeyle başka bir ilçenin milli eğitim müdürlüğüne geçicem. Bunun için ne yapmam gerekiyor. Aynı zamanda şehit gazi yakınıyım. Valinin oluru yeterli olur mu yoksa bakanlıktan mı olur almam gerekli?

  Yanıtla
  • 16 Ağustos 2019 tarihinde, saat 11:52
   Permalink

   Üniversite personelinin, milli eğitime geçici olarak görevlendirilmesi yaygın bir uygulama değil….kurumsal olarak geçiş sağlanmasının daha doğru olduğu değerlendirilmektedir….

   Yanıtla
 • 22 Mayıs 2019 tarihinde, saat 20:45
  Permalink

  Merhaba bir sorum olacak. Ben yozgat ceza evi personeliyim. Benim gibi 339 arkadas var. Bize CTE genel mudurlugunden yozgat cezaevi bitmedi diye. Kahramanmaras ceza evinde gecici gorev yapmak istiyorum diye CTE genel mudurlugu dilekce yazdirip kendilerine gonderttiler. Gecici gorev ucreti alabilecekmiyiz. Geri donus yaparsaniz cok memnun olurum.

  Yanıtla
 • 12 Şubat 2019 tarihinde, saat 14:35
  Permalink

  Merhaba İstanbulda bir üniversitede teknisyen olarak görev yapmaktayım. Farklı bir büyükşehir de üniversiteye ile yapmış olduğum naklen atama başvurusu için şu an boş kadro olmadığından dolayı bunu gerçekleştirmenin zor olduğunu istersem görevlendirme ile istene bileceğimi söylediler. Eşim öğretmen olduğundan ve eş durumundan yanıma gelmesinden dolayı biraz riski bir bir durum gibi gözüküyor. Burada gitmek istediğim kurum da açılan kadroya beni görevlendirme olarak istediğiden beni atama yada atamama zorunluluğu var mı ? Şu anki çalıştığım kurum 6 ay görevlendirme yaptığı zaman 6, aydan sonra ben görevlendirme yapmıyorum geri dönmeni istiyorum deme hakları var mı ? yada 5, ay da naklen atama başvurumun kabul edilmesi durumunda buraya gelip sonra yeniden mi gitmem gerekiyor ?

  Yanıtla
  • 13 Şubat 2019 tarihinde, saat 12:57
   Permalink

   Eşim öğretmen olduğundan ve eş durumundan yanıma gelmesinden dolayı biraz riski bir bir durum gibi gözüküyor.
   Soru 1-Burada gitmek istediğim kurum da açılan kadroya beni görevlendirme olarak istediğiden beni atama yada atamama zorunluluğu var mı ?
   Cevap 1-Sizi atama zorunluluğu yok…isterse atamaz…
   Soru 2-Şu anki çalıştığım kurum 6 ay görevlendirme yaptığı zaman 6, aydan sonra ben görevlendirme yapmıyorum geri dönmeni istiyorum deme hakları var mı ?
   Cevap 2-Deme hakları var…idarenin takdiri…istediği zaman sizin görevlendirmenizi iptal edebilir…
   Soru 3-Yada 5, ay da naklen atama başvurumun kabul edilmesi durumunda buraya gelip sonra yeniden mi gitmem gerekiyor ?
   Cevap 3-Geri dönüp başlamanıza gerek olmadığını düşünüyorum lakin ilişik kesme işlemi kadronuzun bulunduğu ilden yapılması gerektiği için, gitmeniz gerekbilir…

   Yanıtla
 • 11 Ekim 2018 tarihinde, saat 09:05
  Permalink

  merhaba. size şöyle bir sorum olacak başka bir ile 6 ay görevlendirme ile gönderildiğimde ve görevlendirme süremin bitiminde bu sürenin 6 ay daha uzatılması durumunda bu sure içinde görevlendirmeyle gittiğim şehrin kadrosuna geçme durumum var mı? var ise bunun şartı nedir? yoksa her şartta tekrar geri dönmem mi gerekiyor? teşekkür ederim.

  Yanıtla
  • 15 Ekim 2018 tarihinde, saat 20:25
   Permalink

   Geri dönüm göreve başlamanız gerekiy….kendiliğinde gittiğiniz şehirdeki kadroya geçme durumu diye bir uygulama yok…gittiğiniz yerdeki kuruma dilekçe verip atamanızın yapılmasını istemeniz gerekiyor….boş kadro olması, ilgili kurumun istemesi ve kendi kurumunuzun muvafakat vermesi halinde atamanız yapılır….

   Yanıtla
 • 11 Mart 2018 tarihinde, saat 10:41
  Permalink

  Merhabalar. İlçe belediyesinde tahsildar memuru olarak kadrom var Ancak herhangi bir görevlendirilme yapılmadan fen işlerinde memur olarak 2,5 yıldır görev yapıyorum ve şu an yönetimin bana baskı yapması ya da kendince cezayı yöntem uygulaması ile beni zabıta memurluğuna geçici görevlendirme yapacaklar ama ben bunu istemiyorum Kanunen nasıl bir yol izlemem gerekiyor ve görevlendirme mi yapıldığı anda zabıta Amirliği bürosundan çıkmak istemiyorum zabıta kıyafeti giymek istemiyorum bu durumlar ile lütfen bilgilendirebilir misiniz beni?birde kanun maddeleri ile bilgilendirme yapabilir misin? Teşekkür ederim

  Yanıtla
  • 11 Mart 2018 tarihinde, saat 10:46
   Permalink

   iki seçenek var…1.içişleri bakanlığına şikayet edin…2. seçenek geçici görevlendirmenin yapılmasına ilişkin yazının size tebliğinden itibaerne 60 gün içinde bu idari işlemin iptali için idari mahkeme başvurun….

   Yanıtla
 • 26 Şubat 2018 tarihinde, saat 23:22
  Permalink

  A ilçesinde çalışıyorum, bir anda adıma bir görevlendirmenin yazıldığını gördüm il müdürlüğü tarafından. Bu görevlendirme de B ilçesinde ve 6 ay. Harcırah düzenleyecekmiyim ve başka haklarım varmı. Bu 6 ay görevlendirme tek seferde yapıldı, ohal döneminde normalmidir bu

  Yanıtla
  • 27 Şubat 2018 tarihinde, saat 12:04
   Permalink

   görev yeriniz büyükşehir ise a ve b ilçeleri için harcırah ödenip ödenmeyeceğini kurumunuzdan öğrenebilirsiniz. büyükşehir değil ise a ve b ilçeleri için gündelik ve konaklama ücreti alırsınız. ohal ile geçici görevin bir ilgisi bulunmamakta altı aydan sonra harcırah ödenmediğinden geçici görev süreniz bu süre ile sınırlı tutulmuş. harcırah hesaplama için harcırah nasıl hesaplanır ve 2018 Yılı Harcırahları bakabilirsiniz.

   Yanıtla
 • 26 Şubat 2018 tarihinde, saat 14:16
  Permalink

  Selamun Aleyküm bende geçici görevlendirme ile başka bir ile gittim 1 ay çalıştıktan sonra 22 gün başka bir ile eğitime gittim bize yolluk verilirken 22 günlük olanı vermediler sebep ise 22 gün boyunca burda değilmişiz. Ama sonuçta geçici görevlendirme deyken eğitime gittik zorunlu birşeydi biz keyfi eğitime gitmedik ki bu konuda görüşünüzü almak ıstiyorum kolay gelsin.

  Yanıtla
  • 26 Şubat 2018 tarihinde, saat 14:39
   Permalink

   Tarih itibariyle gittiğiniz yerleri yazarmısınız?

   (Not: lütfen kamufinans facebook sayfamızı beğenelim arkadaşlar…ana sayfada linkimiz var….)

   Yanıtla
 • 3 Ağustos 2017 tarihinde, saat 13:15
  Permalink

  Öncelikli olarak hayırlı günler diliyorum. Benim sorum görevlendirme yapılan ilçenin dışında hemen yanındaki komşu ilçede konaklama yapma imkanı ve buna mubabil 10 güne kadar otel faturası alıp; gündeliğin 1.5 katını alabilir miyiz ve bu konuda mal müdürlüğü herhangi bir sorun çıkartabilir mi ? Eğer cevabınız olumlu olacaksa kanun maddesini de paylaşarak bilgilendirme yapabilirseniz memnun olurum.
  Şimdiden teşekkürler.
  Not: Görevlendirme yapıldığım ilçede otel yok ( otel olsa yada olmasa da fark eder miydi )

  Yanıtla
 • 21 Haziran 2017 tarihinde, saat 00:34
  Permalink

  Gecici gorev yollugumu kurumum vermek istemiyor 6ay ligina baska belediyeye zabita olarak goreve basladim harcirah parami almak icin 5sene suresi varmi bu 5sene icinde alabilirmiyim saygilar

  Yanıtla
  • 8 Temmuz 2017 tarihinde, saat 13:36
   Permalink

   görevlendirme yazınızla beraber idareye dilekçeyle başvurun…size yazılı cevap vermek zorundalar…
   yazılı cevabı dava dilekçesine ek yapıp idare mahkemesine başvurun….

   Yanıtla
 • 15 Haziran 2017 tarihinde, saat 03:20
  Permalink

  Merhaba ben mayis ayinda yurticinde görevlendirildim daha sonra ekim ve sonra da kasim ayinda görevlendirildim ancak bana sadece iki aylik yolluk verildi. 90 gunu gectigi icin verilmez dendi bu ne kadar dogru ne yapabilirim lutfen yardimci olun

  Yanıtla
  • 15 Haziran 2017 tarihinde, saat 07:22
   Permalink

   Harcırah Kanunu 42’inci madde; 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesi uyarınca geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren;

   a) Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla gündelik verilemez. İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.
   Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz. (“bir yıllık dönem”, görev yerine varış tarihinden itibaren hesaplanacak 365 günlük süreyi ifade etmektedir.)
   b) Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında gündelik ödenir. Yurt dışı geçici görevlendirmelerde görev süresi ne kadar olursa olsun, gündeliğinin kesilmesi söz konusu değildir.
   Kanun metni kapsamında ilk 90 gün tam, ikinci 90 gün 2/3 yevmiye verilmesi gerekir….
   Kanunun 42’nci maddesinden harcırah talep ettiğinize dair dilekçe verin….Ödemezlerse idari mahkemeye başvurun…

   Not: Lütfen https://www.facebook.com/Kamu-Finans-346926508803295/ facebook sayfamızı beğeniniz ve dost ve arkadaşlarınıza tavsiye ediniz…
   İşlerinizde başarılar…..

   Yanıtla
 • 15 Haziran 2017 tarihinde, saat 00:45
  Permalink

  Zabita memuru olarak baska ile 6ay gorevlendirildim kendi istegim disinda tekrar uzatirlarmi uzatirlasa. Ne yapmam gerekir 6ayim dolmasina 2ay kaldi gorevimin bittigini kendi kurumum yoksa calistigim kurum mu bildirecek hayirli ramazanlar

  Yanıtla
  • 15 Haziran 2017 tarihinde, saat 07:33
   Permalink

   Merhabalar,
   İkinci sorudan başlayalım…
   görevlendirme süreniz bittiğinde bence bildirmeye gerek yok…süreniz bittiğine gidip kendi kurumunuzda başlarsınız…
   Başladığınıza dair kurumunuza yazı yazarsınız şu tarhihte görevime başladım diye…yazıyı evrak kayda verin ve tarih sayı alın….
   Birinci soru; kendi isteğiniz dışında başka ilde görevlendirmeyle ilgili …
   Mazeretiniz varsa mesela bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin bulunması ve bakıma muhtaç olmalaru gibi durumu tespit eden raporla idareye müracat edin….
   Diğer bir alterntatif de İdari mahkemeye başvurmak…
   Dilekçenizde, kurumunuzun yani belediyenin yalnızca il/ilçe örgütlenmesi olan bir kurum olduğu ve bu hususu gözerek işe girdinizi,
   Fakat yapılan keyfi kararla, görevsel olarak alanı içinde olmayan başka bir mahalde uzun süreli görevlendirildiğiniz ve bu durumun maduriyetinize neden olduğunu belirtir bir dilekçe dava dilekçesi yazın….
   Bu dilekçeyi dava açmadan önce valilik yada iç işleri bakanlığına verebilirsiniz….Gelecek cevaba göre dava açabilirsiniz….

   Lütfen Facebook sayfamızı https://www.facebook.com/Kamu-Finans-346926508803295/ beğeniniz ve dost ve arkadaşlarına tavsiye ediniz…Sitemimizin desteğinize ihtiyacı var….
   Selamlar…İyi çalışmalar…..

   Yanıtla
 • 15 Haziran 2017 tarihinde, saat 00:44
  Permalink

  Zabita memuru olarak baska ile 6ay gorevlendirildim kendi istegim disinda tekrar uzatirlarmi uzatirlasa. Ne yapmam gerekir 6ayim dolmasina 2ay kaldi gorevimin bittigini kendi kurumum yoksa calistigim kurum mu bildirecek hayirli ramazanlar

  Yanıtla
 • 24 Mayıs 2017 tarihinde, saat 22:58
  Permalink

  6ay gecici gorevle zabita memuru olarak baska ilde gorev yapiyorum ama belediye harcirah yolluk odemek istemiyor yada odenek yok vs .bende 6aylik gorevi tekrar uzatirlar diye isteyemiyorum ben bu parami 5yil içinde alma hakkim olduğunu ogrendim yani benim birde soylemek istediğim 6ay gorev bittikten sonra gorev uzatirlarmi

  Yanıtla
  • 25 Mayıs 2017 tarihinde, saat 08:16
   Permalink

   Siz belediye kadrosundasınız sizi başka ilde geçici görevlendirmeleri çok sağlıklı değil…
   İdari mahkemeye başvurursanız konu açıklığa kavuşacaktır….
   Ayrıca harcırah ödemek zorundalar….Harcırah konusunda yazılı olarak başvurun..
   Gelen cevap üzerine idari mahkeme başvurun….
   Konuyu İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü de yazılı olarak müracat yapabilirsiniz….
   Görev ve çalışmalarınızda başarılar diliuyoruz…..
   kamufinans editör

   Yanıtla
 • 12 Mayıs 2017 tarihinde, saat 13:28
  Permalink

  sorun il dışı olması diyelim ev kiraladınız , 1 ay izin kullanacağım kira vermeyeyim diyebiliyor musunuz …

  Yanıtla
  • 17 Mayıs 2017 tarihinde, saat 07:46
   Permalink

   kiraz sözleşmesini yıllık yapmanız şart değil….

   Yanıtla
  • 13 Mayıs 2019 tarihinde, saat 23:10
   Permalink

   Selamlar manisa da ilçe belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapıyorum. Siyasî sebeblerden dolayı kurumum beni ilçe dışında görevlendirebilirmi. Teşekkür ederim

   Yanıtla
   • 20 Mayıs 2019 tarihinde, saat 18:08
    Permalink

    İlçe dışına gönderemez…ilçe dışında teşkilatı varmı belediyenin?

    Yanıtla
 • 10 Mayıs 2017 tarihinde, saat 15:45
  Permalink

  6 ay il dışına geçici görevdeyken kullanılan rapor ve izinler harcırah hesaplamasında düşülüyor mu

  Yanıtla
  • 10 Mayıs 2017 tarihinde, saat 16:00
   Permalink

   Düşülmesi gerekir…..şöyleki harcırah gerçek masraflara binaen verilir ve sabit bir ödeme değildir…bu nedenle geçici görevliyken izin ya da rapor alınması durumunda harcırah ödenmemesi gerekir….

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.