Dış Borçlar ve Hibelerle Finanse Edilen Kamu Harcamaları

Muhasebe-13

Dýþ Borçlar ve Hibelerle Finanse
Edilen Kamu Harcamalarý
Kamu harcamalarýnýn karþýlanmasý için
saðlanan kaynaklardan dýþ borçlarla ilgili
olarak yabancýlar alacaklý durumdadýrlar.9 Dýþ
borç ve hibeler gibi dýþ kaynaklarla finanse
edilen kamu harcamalarý, diðer kamu harcamalarýnýn
tabi olduðu yöntemle bütçeleþtirilmelidir.
Borçlanmaya ve hibelere iliþkin
sözleþme ve kontroller belirli prosedürlere
tabi olmalýdýr. Borçlanma konusunda tek bir
kamu yetkili birimi olmalý ve bu bütçeden
sorumlu hükümet birimiyle ayný bakanlýk
bünyesinde olmalýdýr. Gelecek yýl (ya da çok
yýllý bütçede yýllar) için toplam borçlanma
miktarý parlamentonun onayýna sunulmalýdýr.
Borçlanma projelerini ve hibe kabullerine
iliþkin liste yýllýk bütçenin ekinde yer almalýdýr.
Bu liste, borçlanma ya da hibe miktarý, geri
ödeme koþullarý, faiz gibi unsurlarý içermelidir.
Borçlanma yoluyla elde edilen kaynaklar
bütçeleþtirilerek bütçe içinde harcanmalýdýr.10
Dýþ borç ve hibelerin kullanýmýna iliþkin karþý
finansman kaynaklarýyla karþýlanan harcama
tutarlarý da bütçede yer almalýdýr. Genel
olarak düþünüldüðünde yerli kaynaklarla
finanse edilen karþýlýklarýn toplam harcama
miktarýný arttýrdýðý açýktýr.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.