Kamu İhale Kurul Kararları

Anahtar teknik personelde daha önce benzer bir işte belirli bir süre çalışmış olma şartı aranması hk. (kik kararı)

Telefon-1

Anahtar teknik personelde daha önce benzer bir işte belirli bir süre çalışmış olma şartı aranaması hk.

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2007/057

Gündem No : 79

Karar Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 2007/UH.Z-3316

Şikayetçi:

Örsev Müh. İnş. Taah. ve Tic. Ltd Şti, Tabakhane Caddesi Tabakhane İşhanı Nu 42 K:2 TRABZON

İhaleyi yapan idare:

Karayolları Genel Müdürlüğü, 06100/Yücetepe/ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

31.08.2007 / 24963

Başvuruya konu ihale:

2007/45802 İhale Kayıt Numaralı “Hopa-Borçka Devlet Yolu Km 0+000- 6+500 – 24+300-34+600- Jeodezi ve Fotogrametri Mühendislik Hizmetleri Yersel Yöntemle Sayısal Harita Üretim İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.10.2007 tarih ve 08.16.44.0141/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Karayolları Genel Müdürlüğü’nce 30.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hopa-Borçka Devlet Yolu Km 0+000- 6+500 – 24+300-34+600- Jeodezi ve Fotogrametri Mühendislik Hizmetleri Yersel Yöntemle Sayısal Harita Üretim İşi” ihalesine ilişkin olarak Örsev Müh. İnş. Taah. ve Tic. Ltd Şti’nin 27.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 31.08.2007 tarih ve 24963 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İdari şartnamede istenilen personele ilişkin olarak sundukları belgelerin yeterli kabul edilmediği, ancak söz konusu personelin istenilen şartları sağladığı,

2)Teklif mektuplarında işin adının eksik yazıldığı gerekçesiyle, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu ,

3) İhale üzerinde kalan firmanın personelinin idari şartnamede istenilen şartları sağlamadığı,

4) İdare tarafından sözleşmenin 4734 sayılı Kanunda yer alan sürelere uyulmadan imzalandığı,

İddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci ve üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

İhale ilanının.“İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:” başlıklı 4.3.2 maddesi“a)

A) Proje müdürü : (harita mühendisi) 1adet

1-Resmi kurumların; Her ölçekte tescile konu olan ve olmayan halihazır haritalar ile Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olarak, Otoyol, Devlet ve İl Yolu, Demir Yolu, DSİ Sulama Kanalı vb. projelere altlık olacak halihazır haritalar ile Fotogrametrik yöntemlerle üretilen (fotogrametrik yöntemle üretim işinde aranır) halihazır haritalar yapan birimlerinde;

a) Şube Müdürü veya Daire Bşk. olarak en az 2 yıl,

b) Başmühendis veya Şef olarak en az 5 yıl ,

c) En az 5 projenin %50’sinde görev almış olması ,veya

2- Yurt içi veya yurt dışında; Her ölçekte tescile konu olan ve olmayan halihazır haritalar ile Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olarak, Otoyol, Devlet ve İl Yolu, Demir Yolu, DSİ Sulama Kanalı vb. projelere altlık olacak halihazır haritalar ile Fotogrametrik yöntemlerle üretilen (fotogrametrik yöntemle üretim işinde aranır) halihazır haritalar yapan firmalarda;

a) İdarece daha önce Proje Müdürü veya Proje Yöneticisi görevi verilmiş veya

b) En az 5 projenin %50’sinde Kontrol veya Deneyimli Mühendis olarak

görev almış olması gerekmektedir.

B) Deneyimli harita mühendisi: 1 adet

1-Resmi kurumların; Her ölçekte tescile konu olan ve olmayan halihazır haritalar ile Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olarak, Otoyol, Devlet ve İl Yolu, Demir Yolu, DSİ Sulama Kanalı vb. projelere altlık olacak halihazır haritalar ile Fotogrametrik yöntemlerle üretilen (fotogrametrik yöntemle üretim işinde aranır) halihazır haritalar yapan birimlerinde;

a) Başmühendis veya Şef olarak en az 3 yıl veya

b) Arazi Mühendisi olarak en az 4 yıl veya

c) Mühendis olarak en az 5 yıl,veya

2- Yurt içi veya yurt dışında; Her ölçekte tescile konu olan ve olmayan halihazır haritalar ile Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olarak, Otoyol, Devlet ve İl Yolu, Demir Yolu, DSİ Sulama Kanalı vb. projelere altlık olacak halihazır haritalar ile Fotogrametrik yöntemlerle üretilen (fotogrametrik yöntemle üretim işinde aranır) halihazır haritalar yapan firmalarda;

a) İdarece daha önce Deneyimli Mühendis veya Proje Müdürü olarak görev verilmiş veya

b) En az 4 projenin %50’sinde Mühendis olarak görev almış olması,

c) Harita mühendisi: 1 adet

1-Resmi kurumların; Her ölçekte tescile konu olan ve olmayan halihazır haritalar ile Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olarak, Otoyol, Devlet ve İl Yolu, Demir Yolu, DSİ Sulama Kanalı vb. projelere altlık olacak halihazır haritalar veya fotogrametrik yöntemlerle üretilen halihazır haritalar yapan birimlerinde; mühendis olarak 3 yıl çalışmış olması,veya

2- Yurt içi veya yurt dışında; Her ölçekte tescile konu olan ve olmayan halihazır haritalar ile Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olarak, Otoyol, Devlet ve İl Yolu, Demir Yolu, DSİ Sulama Kanalı vb. projelere altlık olacak halihazır haritalar veya fotogrametrik yöntemlerle üretilen halihazır haritalar yapan firmalarda; mühendis olarak 3 yıl çalışmış olması gerekmektedir.

b) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendislik Hizmetlerinden fotogrametrik yöntemle sayısal harita üretimi işinde, yukarıdaki personelden; Proje Müdürü veya Deneyimli Harita Mühendisinden birinin Fotogrametrik iş deneyimi olması zorunludur.

İstenen personelin hizmet konusu işin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması gerekmektedir.

İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilecektir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limitet şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacaktır.

Tüm teknik personel için; özgeçmiş, Benzer iş deneyim belgeleri, diploma ve bağlı olduğu Mühendisler Odasına kayıtlı olduğuna dair belgeleri vermesi zorunludur.

Ortak girişimlerde ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı bir bütün olarak değerlendirilir.”

İdari şartnamenin“İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler:” başlıklı 7.3.3 maddesinin ise“Aşağıda niteliği, sayısı ve benzer iş deneyim süreleri gösterilen anahtar teknik personelin çalıştırılması asgari yeterlik kriteri olarak öngörülmektedir.

PozisyonAdet

Proje Müdürü ( Harita Müh)1

Deneyimli Harita Mühendisi1

Harita Mühendisi1

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendislik Hizmetlerinden fotogrametrik yöntemle sayısal harita üretimi işinde, yukarıdaki personelden: Proje Müdürü veya Deneyimli Harita Mühendisinden birinin Fotogrametrik iş deneyimi olması zorunludur.

İstenen personelin hizmet konusu işin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması gerekmektedir.

İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilecektir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limitet şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacaktır.

Tüm teknik personel için; özgeçmiş. Benzer iş deneyim belgeleri, diploma ve bağlı olduğu Mühendisler Odasına kayıtlı olduğuna dair belgeleri vermesi zorunludur.

Ortak girişimlerde ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı bir bütün olarak değerlendirilir.” düzenlemesinin yer aldığı anlaşılmıştır.

İdari şartnamenin“Diğer Hususlar” başlıklı IV. bölümünün 14 üncü alt maddesinde “Jeodezi ve fotogrametri mühendislik hizmetleri işlerinde istenen personel deneyimleri

A) Proje müdürü : (harita mühendisi)

1-Resmi kurumların; Her ölçekte tescile konu olan ve olmayan halihazır haritalar ile Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olarak, Otoyol, Devlet ve İl Yolu, Demir Yolu, DSİ Sulama Kanalı vb. projelere altlık olacak halihazır haritalar ile Fotogrametrik yöntemlerle üretilen (fotogrametrik yöntemle üretim işinde aranır) halihazır haritalar yapan birimlerinde;

a) Şube Müdürü veya Daire Bşk. olarak en az 2 yıl,

b) Başmühendis veya Şef olarak en az 5 yıl,

c) En az 5 projenin %50 ´sinde görev almış olması

veya

2- Yurt içi veya yurt dışında; Her ölçekte tescile konu olan ve olmayan halihazır haritalar ile Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olarak, Otoyol, Devlet ve İl Yolu, Demir Yolu, DSİ Sulama Kanalı vb. projelere altlık olacak halihazır haritalar ile Fotogrametrik yöntemlerle üretilen (fotogramctrik yöntemle üretim işinde aranır) halihazır haritalar yapan firmalarda;

a)İdarece daha önce Proje Müdürü veya Proje Yöneticisi görevi verilmiş veya

b)En az 5 projenin %50´sinde Kontrol veya Deneyimli Mühendis olarak

görev almış olması gerekmektedir.

B) Deneyimli harita mühendisi:

1-Resmi kurumların; Her ölçekte tescile konu olan ve olmayan halihazır haritalar ile Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olarak, Otoyol, Devlet ve İl Yolu, Demir Yolu, DSİ Sulama Kanalı vb. projelere altlık olacak halihazır haritalar ile Fotogrametrik yöntemlerle üretilen (fotogrametrik yöntemle üretim isinde aranır) halihazır haritalar yapan birimlerinde;

a) Başmühendis veya Şef olarak en az 3 yıl veya

b) Arazi Mühendisi olarak en az 4yıl veya

c) Mühendis olarak en az 5yıl,

veya

2- Yurt içi veya yurt dışında; Her ölçekte tescile konu olan ve olmayan halihazır haritalar ile Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olarak, Otoyol, Devlet ve İl Yolu, Demir Yolu, DSİ Sulama Kanalı vb. projelere altlık olacak halihazır haritalar ile Fotogrametrik yöntemlerle üretilen (fotogrametrik yöntemle üretim işinde aranır) halihazır haritalar yapan firmalarda;

a) İdarece daha önce Deneyimli Mühendis veya Proje Müdürü olarak görev verilmiş veya

b) En az 4projenin %50´sinde Mühendis olarak görev almış olması,

C) Harita mühendisi:

1-Resmi kurumların; Her ölçekte tescile konu olan ve olmayan halihazır haritalar ile Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olarak, Otoyol, Devlet ve İl Yolu, Demir Yolu, DSİ Sulama Kanalı vb. projelere altlık olacak halihazır haritalar veya fotogrametrik yöntemlerle üretilen halihazır haritalar yapan birimlerinde; mühendis olarak 3 yıl çalışmış olması,

veya

2- Yurt içi veya yurt dışında; Her ölçekte tescile konu olan ve olmayan halihazır haritalar ile Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olarak, Otoyol, Devlet ve İl Yolu, Demir Yolu, DSİ Sulama Kanalı vb. projelere altlık olacak halihazır haritalar veya Fotogrametrik yöntemlerle üretilen halihazır haritalar yapan firmalarda; mühendis olarak 3 yıl çalışmış olması gerekmektedir.”

Düzenlemelerine yer verildiği anlaşılmıştır.

Her ne kadar şikayetçinin birinci ve üçüncü iddiaları, idare tarafından kendisinin ve ihale üzerinde kalan firmanın personel durumuna ilişkin belgelerinin değerlendirilmesine ilişkin olmakla birlikte, ihaleye katılan dört firmadan üçünün ihale dışı bırakılma sebebinin personel durumuna ilişkin belgeler olduğu dikkate alındığında, ilk olarak gerek ilanda gerekse idari şartnamede isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığı yönünden inceleme yapılmıştır.

Anahtar teknik personelin yeterlik kriteri olarak öngörülmesine ilişkin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde;“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

İdare tarafından, ihale ilanında isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin olarak yapılan düzenlemelerden, sözkonusu personelin idarece teknik personel olarak mı istenildiği, yoksa anahtar teknik personel olarak mı istenildiği anlaşılamamaktadır.

Bu durumda, ilanda yapılan sözkonusu düzenlemeyle idare tarafından, istenilen personel teknik personel olarak istenilmiş ise yapılan düzenleme yukarıda yer alan Yönetmelik maddesinin “…Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez…” hükmüne aykırıdır.

Kaldı ki, ihale ilanında yapılan düzenlemeden idarece sözkonusu personel anahtar teknik personel olarak istenilmiş ise, proje müdürü sıfatına haiz harita mühendisinin kamuda ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili iş yapan birimlerinde şube müdürü veya daire başkanı olarak en az iki yıl, başmühendis veya şef olarak en az 5 yıl, yada en az 5 projenin %50 sinde görev almış olma şartının getirilmesi

veya özel sektör ve kamuda benzer işlerde iş yapan firmalarda idarece daha önce proje müdürü, proje yöneticisi görevi verilmiş veya en az 5 projenin %50 sinde kontrol veya deneyimli mühendis olarak görev almış olması belgelemek koşullarının aranması, yine deneyimli harita mühendisi ve harita mühendisi için de benzer şartlarının belgelendirilmesinin istenilmesi, bunlara ilaveten ihale dokümanında ihaleye katılan isteklilerden, ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin olarak istenilen iş deneyiminin haricinde, proje müdürü veya deneyimli harita mühendisinden birinin fotogrametrik iş deneyimi olması zorunluluğunun getirilmesi ve bu hususun ihaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak belirlenmesi, anahtar teknik personelin belirli sürelerde ve belirli pozisyonlarda ihale konusu ve benzer işlerde çalışmış olma sonucunu doğurduğu dikkate alındığında, söz konusu düzenlemeler rekabeti daraltıcı nitelikte olup, mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Diğer yandan, idari şartnamede isteklinin personel durumuna ilişkin olarak yapılan düzenlemede proje müdürü, deneyimli harita mühendisi ve harita mühendisi olmak üzere 3 adet anahtar teknik personel istenildiği anlaşılmıştır.

Ancak, idari şartnamede yapılan sözkonusu düzenlemede, ilanda aynı başlık altında yapılan düzenlemede yer alan koşullardan, yukarıda açıklandığı üzere mevzuata aykırı olarak, sadece proje müdürü veya deneyimli harita mühendisinden birinin fotogrametrik iş deneyimi olması zorunluluğun getirildiği, bu itibarla ihale ilanında istenilen üç personel için öngörülen şartların, idari şartnamede sözkonusu personele ilişkin olarak istenilen şartlara göre ihaleye katılımı daraltıcı bir şekilde düzenlendiği, bu durumunda 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan“…ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez..” hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Bununla beraber idari şartnamenin“Diğer Hususlar” başlıklı IV. bölümünün 14 üncü alt maddesinde idarece jeodezi ve fotogrametri mühendislik hizmetleri işlerinde istenen personelin deneyimlerine ilişkin olarak yapılan düzenlemede, ihale ilanının.“İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:” başlıklı 4.3.2 maddesindeki düzenlemede yer alan ve yukarıda tespiti yapılan 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı aynı şartların getirildiği tespit edilmiştir.

Ayrıca, ihale komisyonunca anahtar teknik personel değerlendirilmesine ilişkin olarak düzenlenen bila tarihli tutanakta; Tankutay Müh. Mim. İnş. Ltd. Şti.’nin deneyimli harita mühendisinin, şikayetçi firmanın hem proje müdürünün hem de deneyimli harita mühendisinin yetersiz olduğu denildiği, ancak idari şartnamede personel durumuna ilişkin olarak yapılan düzenlemelerden hangi şartı sağlayamadığı için yetersiz olduğunun açıklamasının yapılmadığı,

Birim Harita Proje İnş. Tic. Ltd. Şti. ve Ezgi Harita Müh. San. Tic. Ltd. Şti. firmalarının anahtar teknik personel yeterli kabul edildiği,

Ancak, ihale komisyonunca düzenlenen bila tarihli iş deneyim belgesi değerlendirilmesine, teminat mektubu değerlendirilmesine ve referans mektubu değerlendirilmesine ilişkin tutanaklarda, Birim Harita Proje İnş. Tic. Ltd. Şirketinin deneyimli harita mühendisinin iş deneyim belgesi yetersiz denildiği, ancak neden yetersiz olduğunun açıklamasının yapılmadığı,

Tarihsiz ve sayısız olarak alınan ihale komisyonu kararında da ihaleye teklif veren üç firmanın tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma sebeplerinin yazıldığı, ancak idari şartnamede personel durumuna ilişkin olarak yapılan düzenlemelerden hangi şartı sağlayamadığının gerekçelerinin tam olarak yazılmadığı,

Ancak, 13.07.2007 tarih ve 04510 sayıyla düzenlenen genel müdürlük makamına yazılan olur yazısında ise; sözkonusu üç firmanın elenme sebebinin deneyimli harita mühendislerinin iş deneyim belgeleri yetersiz olduğu denildiği, ancak bu durumun ihale komisyonunca düzenlenen tutanaklarla uyuşmadığı tespit edilmiştir.

Durum böyle iken, Tankutay Müh. Mim. İnş. Ltd. Şti.’nin deneyimli harita mühendisinin, şikayetçi firmanın hem proje müdürünün hem de deneyimli harita mühendisinin yetersiz olduğu için mi, yoksa söz konusu firmaların deneyimli harita mühendislerinin sadece iş deneyim belgeleri yetersiz olduğu için mi, Birim Harita Proje İnş. Tic. Ltd. Şti’ nin anahtar teknik personelinin uygun bulunduktan sonra, deneyimli harita mühendisinin iş deneyiminin hangi gerekçeyle yetersiz sayıldığı, ihale komisyonunca teklifleri değerlendirilmesi aşamasında düzenlenen tutanaklardan, ihale komisyonu kararından tespit edilememiştir.

Sonuç olarak; idarece ihale ilanında ve isteklilere verilen ihale dokümanında isteklilerin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin açıkça mevzuata aykırı olduğu, şikayete konu ihaleye teklif veren dört firmadan üçünün tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma sebebinin sözkonusu düzenlemeler olduğu, bu itibarla yapılan bu düzenlemelerle, tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilme imkanının ortadan kalktığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.