Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Gelirleri Hk Genel Yazı (Muhasebat)

Muhasebe-5

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Genel Müdürlüğü

Sayı   : 90192509/210.14.02/2730                                                                           11/03/2013

Konu : Altındaki Alanların

Dönüşüm Gelirleri

Bilindiği üzere, 11/08/1983 tarihli ve 18132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesinde, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi amacıyla; ithaline izin verilen kontrole tâbi yakıt ve atıkların CIF bedelinin yüzde biri ile hurdaların CIF bedelinin binde beşi oranında alınacak miktar ile büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilen su ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedelinin yüzde birinin çevre katkı payı olarak tahsil edileceği, tahsil edilen bu tutarların, ilgililerce en geç ertesi ayın onbeşine kadar ilgili mal saymanlıklarının hesaplarına aktarılarak bütçeye gelir kaydedileceği,

Aynı Kanunun 24 üncü maddesinde de bu Kanunda öngörülen idarî yaptırım kararlarını verme yetkisinin Çevre ve Orman Bakanlığına ait olduğu, bu yetkinin, 12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin devredildiği kurum ve merciler tarafından da kullanılacağı, bu Kanunda öngörülen idarî yaptırım kararlarının Bakanlık merkez teşkilâtında genel müdürler, taşra teşkilâtında il çevre ve orman müdürlerince verileceği, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisi verilen kurum ve merciler tarafından verilen idarî para cezalarının yüzde ellisinin, bu Kanun uyarınca yapılacak denetimlerle ilgili harcamaları karşılamak ve diğer çevre hizmetlerinde kullanılmak üzere bu kurumların bütçesine gelir, yüzde ellisinin ise genel bütçeye gelir kaydedileceği,

hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 31/05/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince, çevre katkı payı ve idari para cezası olarak tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilecek tutarın yüzde ellisi ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre Hazine adına orman dışına çıkarılan yerlerin satışından elde edilen gelirlerin yüzde doksanını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen orana tekabül eden tutarın bu Kanunda öngörülen amaçlar için kullanılmak üzere dönüşüm gelirleri olarak ilgili yıl genel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde özel gelir olarak öngörüleceği ve gelir gerçekleşmesine bağlı olarak gelir kaydedileceği hükmüne yer verilmiştir.

Bu nedenle, muhasebe birimleri tarafından 01/01/2013 – 15/03/2013 tarihleri arasında tahsil edilerek “05.02.05.18-İthalden Yüzde Bir ve Binde Beş Oranında Alınan Çevre Katkı Payı”, “05.02.05.19-Belediyelerden Alınan Yüzde Bir Oranında Çevre Katkı Payı” ve “05.03.02.04-Çevre İdari Para Cezaları” gelir ekonomik kodunda izlenen tutarların 15/03/2013 günü gün sonu itibariyle % 50 sinin, “04.06.01.23-Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Gelirleri” özel gelir koduna aktarılmasını teminen muhasebeleştirme işlemlerinin aşağıdaki şekilde yapılması uygun görülmüştür.

Buna göre, muhasebe müdürlüğü, saymanlık müdürlüğü, ve vergi dairesi müdürlüklerince yukarıda belirtilen tarihler arasında tahsil edilen ve her bir gelir ekonomik kodunda izlenen tutarların % 50 lerinin düzenlenecek bir muhasebe işlem fişi ile;

/

600.05.02.05.18-Gelirler Hesabı

600.05.02.05.19-Gelirler Hesabı

600.05.03.02.04-Gelirler Hesabı

511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı

800.05.02.05.18- Gelirleri Hesabı

800.05.02.05.19-Bütçe Gelirleri Hesabı

800.05.03.02.04-Bütçe Gelirleri Hesabı

805-Gelir Yansıtma Hesabı

/

şeklinde muhasebeleştirilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne mal edilecek,

15/03/2013 tarihinden sonra tahsil edilerek ilgili gelir ekonomik kodlarına alınan tahsilatların, tahsilatın yapıldığı anda % 50 si bütçeye gelir kaydedilecek, % 50 si ise genel bütçe detaylı hesap planında 333-Emanetler Hesabının “333.01.99.22-İthalden Yüzde Bir ve Binde Beş Oranında Alınan Çevre Katkı Payı”, “333.01.99.23-Belediyelerden Alınan Yüzde Bir Oranında Çevre Katkı Payı” ve “333.01.99.24-Çevre İdari Para Cezaları” ilgili koduna alınarak ay sonlarında 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne mal edilecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünce de, kendisine mal edilen tutarlar;

/

511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı

600.04.06.01.23-Gelirler Hesabı

805-Gelir Yansıtma Hesabı

800.04.06.01.23-Bütçe Gelirleri Hesabı

/

şeklinde kayıt tesis edilecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından 01/01/2013 – 15/03/2013 tarihleri arasında tahsil edilerek “05.02.05.18-İthalden Yüzde Bir ve Binde Beş Oranında Alınan Çevre Katkı Payı”, “05.02.05.19-Belediyelerden Alınan Yüzde Bir Oranında Çevre Katkı Payı” ve “05.03.02.04-Çevre İdari Para Cezaları” gelir ekonomik kodunda izlenen tutarlardan % 50 sinin, “04.06.01.23-Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Gelirleri” özel gelir koduna kaydedilmesini teminen muhasebeleştirme işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

/

600.05.02.05.18-Gelirler Hesabı

600.05.02.05.19-Gelirler Hesabı

600.05.03.02.04-Gelirler Hesabı

600.04.06.01.23-Gelirler Hesabı

800.05.02.05.18-Bütçe Gelirleri Hesabı

800.05.02.05.19-Bütçe Gelirleri Hesabı

800.05.03.02.04-Bütçe Gelirleri Hesabı

805-Gelir Yansıtma Hesabı

805-Gelir Yansıtma Hesabı

800.04.06.01.23-Bütçe Gelirleri Hesabı

/

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından 15/03/2013 tarihinden sonra “05.02.05.18”, “05.02.05.19” ve “05.03.02.04” gelir ekonomik kodlarından yapılan tahsilatların % 50 sinin bütçeye gelir kaydedilmesi, % 50 sinin ise özel gelir kaydedilmesini teminen “04.06.01.23-Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Gelirleri” gelir ekonomik koduna kaydedilmesi gerekmektedir.

/

100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabı

600.04.06.01.23-Gelirler Hesabı

805-Gelir Yansıtma Hesabı

800.04.06.01.23-Bütçe Gelirleri Hesabı

/

6306 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre Hazine adına orman dışına çıkarılan yerlerin satışından elde edilen gelirlerden tahsil edilip “04.06.01.23-Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Gelirleri” gelir ekonomik koduna kaydedilen tutarların tamamı ay sonlarında muhasebe müdürlüğü, saymanlık müdürlüğü ve malmüdürlüklerince düzenlenecek bir muhasebe işlem fişi ile;

/

630.12.04.06.01-Giderler Hesabı

511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı

800.04.06.01.23-Bütçe Gelirleri Hesabı

805-Gelir Yansıtma Hesabı

/

şeklinde muhasebeleştirilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne mal edilecek,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünce de, kendisine mal edilen tutarlar;

/

511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı

600.04.06.01.23-Gelirler Hesabı

805-Gelir Yansıtma Hesabı

800.04.06.01.23-Bütçe Gelirleri Hesabı

/

şeklinde muhasebeleştirerek kendi kayıtlarını tesis edecektir.

Bilgilerini ve yazımızın iliniz dahilindeki muhasebe birimlerine duyurularak gereğinin buna göre yapılmasını arz ve rica ederim.

Mehmet SARITAŞ

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM :

Gereği:                                                                                  Bilgi:

Gelir İdaresi Başkanlığına                                                     Çevre ve Şehircilik Bakanlığına

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Çevre ve Şehircilik Bak.Mer.Say.Müd.lüğüne

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.