5018 Sayılı Kanun ve Mali Denetim-3

Muhasebe-13

Sayıştay Kanun Tasarısı Taslağı ile Sayıştay’ın görev alanın genişletilmesi öngörülmektedir. Sayıştay, genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahalli idareleri, özel kanunlarla anonim ortaklık şeklinde kurulmuş olanlar da dahil olmak üzere diğer kamu idarelerini  (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç), bunlarla ilgili kuruluşları ve kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın tüm kamu hesaplarını  (özel hesaplar dahil), fonlarını, kaynaklarını ve faaliyetlerini denetleyecektir (m.4).

Sayıştay’ın görev alanını genişleten bu düzenleme ile getirilen en önemli yenilik KİT’lerin Sayıştay denetimi kapsamına alınmış olmasıdır. Mevcut uygulamada KİT’ler Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından de-netlenmektedir. KİT’lerin denetiminde böyle ayrı bir merciin görevlendirilmiş olmasının sebebi, KİT’lerin iktisadi bir yapıda olmaları ve piyasa koşullarına göre faaliyet gösteren bu kamu kurumlarının ayrı bir kurum tarafından denetlenmesinin uygun olacağı düşüncesidir. Yani, ekonomik vasıflı kamu kurumlarının kendi işleyişlerine uygun olarak başka bir kurum tarafından denetlenmesi uygun görülmüştür. Bu düzenleme mevcut haliyle tutarlıdır. Yeni düzenleme ile KİT’lerin Sayıştay denetimine tabi kılınması bu bakış açısıyla sakıncalı görülebilir. Ancak, burada Sayıştay’ın da yapısının bir ölçüde de olsa değiştirilmiş olduğunu ve performans denetimi yapan bir kurum olduğunu unutmamak gerekir. Zira, performans denetimi ekonomik bir denetimdir. Dolayısıyla “siyasi” değil de “ekonomik” kurumlar olan KİT’lerin Sayıştay denetimi kapsamına alınması yerinde olmuştur. Sayıştay’ın görev alanının genişletilmesini genel olarak değerlendirdiğimizde düzenlemenin son derece yerinde bir düzenleme olduğunu ifade etmek mümkündür. Böylelikle hem tüm kamu kurumları Sayıştay denetimine tabi tutulmuş olmakta ve hem de tüm kurumların (dış) denetimi tek bir kurum (Sayıştay) tarafından gerçek-leştirilmektedir.

[1]     21 Mayıs 1964 gün ve 11708 sayılı Resmi Gazete.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.