SHÇEK Payının Ödeme Süresi Nedir?

muhasebe-37

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı      : B.07.0.MGM.0.23/61-6605                                                                        14/04/2007

Konu    : % 1 SHÇEK Payının Ödenme Süresi

…………….. VALİLİĞİNE

(Defterdarlık)

İLGİ:   31/01/2006 gün ve SHÇEK payı konulu B.07.0.MGM.0.23/61-1257 sayılı yazımız.

İlgi yazımızda, 5018 sayılı Kanunla genel bütçe kapsamına alınan ve 2006 yılından önce katma bütçeli idarelerin ilgili mevzuatlarında belirtilen kurum gelirlerinin, 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 19 uncu maddesinin (b) bendi gereğince genel bütçe geliri olarak tahsil edileceğinin hüküm altına alındığı, bu hüküm çerçevesinde, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 18 inci maddesinin (k) bendi gereğince, Kanunla kurulan döner sermaye işletmelerince SHÇEK payı olarak tahakkuk ettirilen  yıllık brüt hasılatlarının %1’inin genel bütçeye aktarılmasının  gerektiği, tahakkuk ettirilen söz konusu tutarların 01/01/2006 tarihinden itibaren;  muhasebe müdürlüğü, malmüdürlüğü veya genel bütçe saymanlık müdürlüklerine yatırılacağı bildirilmişti.

5565 sayılı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun “Muhtelif gelirlere ilişkin hususlar” başlıklı 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında da, 2006 yılından önce katma bütçeli olan idarelerden 5018 sayılı Kanunla genel bütçe kapsamına alınanların ilgili mevzuatında belirtilen kurum gelirlerinin  genel bütçe geliri olarak tahsil edileceği hükmüne yer verilmiştir.

21/03/2007 tarihli ve 26469 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin  2 nci fıkrası ile 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası “Yukarıda sayılan gelirlerden (k) bendinde belirtilenler, hasılatın elde edilmesini takip eden ayın son gününe kadar Kuruma ödenmek zorundadır. Bu süreler içinde ödemelerin yapılmasından ilgili kurum ve kuruluşların yetkili amirleri ile muhasebe yetkilileri ortaklaşa sorumlu olup, ödemelerin geciktirilmesi halinde ödenmesi gereken miktarlar % 5 cezaî faizle birlikte kendilerinden tahsil olunur.” şekilde değiştirilmiştir. Bu değişiklikten sonra ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıda yer alan açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Bilindiği üzere, 2828 sayılı kanunun 18/k maddesinde “Kanunla kurulan döner sermaye işletmelerinin (Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Orman Genel Müdürlüğü’ne ait olanlar hariç), yıllık brüt hasılatlarının % 1’inin Kuruma aktarılmasıyla elde edilecek gelirler.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm yarınca, madde metnine tabi döner sermaye işletmesi saymanlıklarınca, bir yıl içinde elde edilen brüt hasılatın % 1 i, her yıl Ocak ayının sonuna kadar  ilgi yazımızda belirtilen esaslara göre ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kanunda belirtilen sorumluların cezaî faiz ödemek zorunda kalmamaları için yazımızın, iliniz dahilindeki SHÇEK payı ödeme mükellefiyeti bulunan döner sermaye işletmesi saymanlıklarına duyurulmasını rica ederim.

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine(Defterdarlık)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.