Teklif Dosyasında Eksik Belgelerin Tamamlattırılması

mevzuat-1

KİK KARARLARI IŞIĞINDA

İHALELERDE TEKLİF DOSYASINDAKİ

EKSİK BELGE VEYA BİLGİLERİN TAMAMLATILMASI

 

 

GİRİŞ

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun, eksik belge veya bilginin tamamlatılmasına imkân vermemesinden dolayı bazı ihalelerde, teklif dosyasında önemsiz sayılabilecek bir belgenin veya bilginin eksik olması nedeniyle, en uygun teklifi veren isteklinin teklifi reddedilerek, idare için daha pahalı teklifi sunan başka bir isteklinin üzerinde ihalenin bırakıldığı veya ihalenin tamamen iptal edilerek ileriki bir tarihte yenilendiği, dolayısıyla ortaya kaynak ve zaman israfının çıktığı, sık rastlanır bir manzara olmuştur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun getirdiği yeniliklerden birisi de, bu olumsuzlukları önlemek amacıyla, isteklilerin sunmuş oldukları teklif dosyası içinde bulunması gereken belge ve/veya bilgilerden bazılarının eksik olması halinde, belli şartlar altında bunların tamamlattırılmasına imkân verilmiş olmasıdır.

Kanun, teklif dosyası içinde bulunması gereken belge ve/veya bilgilerden bazılarının eksik olması halinde, belli şartlar altında bunların tamamlattırılmasına imkân vermiştir.

Kanundaki bu düzenlemelere açıklık getirmek için, uygulama yönetmeliklerinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde birtakım düzenlemeler yapılmıştır.

Bu çalışmada, 4734 sayılı Kanundaki ilgili hükümler çerçevesinde, Kamu İhale Genel Tebliğindeki eksik bilgi/belgelerin tamamlatılmasına ilişkin düzenlemeler değerlendirilecektir. Değerlendirme yapılırken konuya açıklık getirmek amacıyla, zaman zaman Kamu İhale Kurulu (KİK) Kararlarına atıf yapılacak olup, söz konusu örnek kararlara dergimizin KİK Kararları bölümünde yer verilmiştir.

 

4734 SAYILI KANUNDAKİ DÜZENLEME

Kamu İhale Kanunu’nun Tekliflerin Değerlendirilmesi başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir…” hükmü yer almıştır. Bu hükümden de açıkça anlaşılacağı üzere;

-eksik belgelerin ve

-eksik bilgilerin (önemsiz)

teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla tamamlatılması gerektiği vurgulanmıştır. Maddedeki ifadede “…tamamlanması yazılı olarak istenir” denilmekle, eksik belge veya bilgileri tamamlatma konusunda idareye uygulama zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Burada idarenin dikkat etmesi gereken husus, eksik belge veya bilgilerin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması ve eksik bilgilerin önemsiz olması gerektiğidir. Bu niteliklere sahip her türlü belge ve bilginin tamamlatılması mecburidir.

 

KAMU İHALE İKİNCİL MEVZUATINDA YER ALAN DÜZENLEMELER

Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından yayımlanan Yönetmeliklerde ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde de bu konuda bir düzenleme yapılmıştır. Söz konusu Tebliğin XIII- L. İdarelerce, Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması başlıklı bölümünde; hangi eksikliklerin tamamlattırılabileceği şu şekilde ifade edilmiştir:

“İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

 1. a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
 2. b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler

İdarelerce tamamlatılacaktır.

…”

 

TEBLİĞE GÖRE HANGİ EKSİKLİKLER TAMAMLATILABİLECEKTİR?

Tebliğ ve Yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle, Kanundaki düzenlemeye aykırı olarak, eksik belgelerin tamamlatılmasına imkân tanınmamıştır.

Her şeyden önce şu önemli hususu belirtmek gerekir ki; Tebliğdeki bu düzenlemeye göre, niteliği ne olursa olsun ve kim tarafından düzenlenirse düzenlensin, bir belgenin bizatihi kendisinin eksik olması halinde, bu eksik belge kesinlikle tamamlatılamayacaktır. Çünkü yukarıdaki her iki bentte de sadece belgeler üzerindeki bilgi eksikliklerinin giderilmesinden, ayrıca müteakip fıkralarda da yine bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasından bahsedilmiştir. Buna karşılık “belge eksiklikleri” ve bu eksikliklerin giderilmesinden ise hiç bahsedilmemiştir. Nitekim KİK tarafından alınan bir Uyuşmazlık Kararında “belgelerin sunulması aşamasından sonra bilgi eksikliği dışında, belge tamamlanması yoluna gidilmesi imkânı bulunmamaktadır”[1] denilmek suretiyle, Tebliğin açık bir yorumu yapılmıştır.

Oysa Kanunun yukarıda zikredilen 37’nci maddesinde; “…belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır…” şeklinde düzenleme yapılmak suretiyle, hem bizatihi belge eksikliğinin hem de bilgi eksikliğinin tamamlatılabileceği vurgulanmıştır. Böylelikle KİK tarafından yayımlanan Tebliğde, Kanunun yukarıda zikredilen açık hükmü daraltılmak suretiyle, Kanunun amacına uygun olmayan hatalı bir düzenleme yapılmış bulunmaktadır.

Hâlbuki Tebliğin ilgili madde başlığında bile Eksik Belge ve Bilgilerin…” tamamlatılmasından bahsedilmiştir. Kanuna uygun olan bu başlık bile, madde ile ilgili tebliğde yapılan düzenlemenin hatalı olduğunu göstermektedir.

Açıkça belirtmek gerekirse Tebliğ ile açıklık getirilmeye çalışılan bu düzenlemenin, kelime oyunundan başka bir şey olmadığı görülmektedir. Şöyle ki, Kanunda bizzat eksik belgenin kendisinin tamamlatılmasına imkân tanınmışken, Tebliğde sadece “bilgi eksikliklerinin” giderilmesine ilişkin “belgeler” tamamlatılabilir denilmiştir. Aslında burada tamamlatılması öngörülen şey, bizatihi “eksik belge” değildir. Bu açıdan bakılacak olursa tamamlatılan şey, sadece “bilgi eksikliği” olmaktadır. Yani bilgi eksikliği, belge ile tamamlatılmaktadır.

 

TEBLİĞE GÖRE HANGİ BİLGİ EKSİKLİKLERİ, HANGİ ŞARTLARLA TAMAMLATILABİLECEKTİR?

Tebliğdeki bu -hatalı- düzenlemelere göre aşağıdaki bilgi eksiklikleri, yine aşağıda belirtilen şartlarla tamamlatılabilecektir:

 1. a) Sunulan belgelerde bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesi:

Tebliğin (a) bendinde bu hususta iki şart birlikte aranmış olup, bu belgeler üzerindeki bilgi eksikliklerinin tamamlattırılması için bu şartların birlikte gerçekleşmesi gerekecektir:

Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlarında herhangi bir eksiklik varsa, bunlar kesinlikle tamamlatılamayacaktır.

1- Birinci şart: Söz konusu eksikliğin, “Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşınması zorunlu hususları”ndan olmaması gerekir.

Yani geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlarında herhangi bir eksiklik varsa, bunlar kesinlikle tamamlatılamayacaktır.

 • Kanunun 30.maddesinde teklif mektuplarının taşıması gerekli -kanuni- nitelikler şu şekilde sayılmıştır:
 • yazılı olması,
 • ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 • teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
 • üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
 • teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
  • Kanunun 35. maddesinde ise teminat mektuplarından bahsedilmiş olup, geçici teminat mektuplarında şekil unsuru olarak sadece “süre belirtilmesi” zorunluluğu getirilmiştir.

Yukarıdaki unsurlardan herhangi birisinin, ilgisine göre, teklif mektubunda veya geçici teminat mektubunda yer almaması veya hatalı olması halinde bu eksikliğin tamamlattırılması mümkün olamayacaktır. Buna göre, Kanunun 30. maddesinde sayılan teklif mektuplarının taşıması gerekli yukarıdaki nitelikler dışında, KİK tarafından yayımlanan standart formlardaki (teklif mektubu formu dâhil) diğer nitelikler “kanunen taşınması zorunlu hususlar” olmayıp, ikinci şartın da sağlanması halinde, bunlardaki eksiklikler tamamlattırılabilecektir.

2- İkinci şart: Söz konusu eksikliğin, “teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması” gerekir.

Teklifin[2] esasını ne değiştirir? Bunu kavrayabilmek için öncelikle “teklifin esası nedir?” sorusuna cevap bulmak gerekecektir. Yürürlükteki mevzuatta bu konuda açık bir tanımlama yapılmamış olmakla birlikte; teklifi yapan kişi, teklif edilen fiyat ve teklif edilen mal, taahhüt edilen teknik personel sayısı, iş deneyim tutarı, iş hacmi tutarı gibi teklif kapsamındaki belgelerin temel unsurlarını, teklifin esasları olarak algılamak mümkündür. Bu konuda Kanunda bir açıklık olmadığına göre en sağlıklı bilgiyi KİK kararlarında aramak gerekecektir.

Bu iki şart açısından bazı örnekler değerlendirilecek olursa;

 • Örneğin, Kanunda, isteklinin “yerli/yabancı istekli” olup olmadığının teklif mektubunda beyan edilmesi gereğinden bahsedilmemiştir. Esasen bu beyanat sadece KİK tarafından düzenlenen standart teklif mektuplarında yer almaktadır. Dolayısıyla birinci şart açısından bu eksiklik tamamlattırılabilecektir. İkinci şarta göre bakıldığında da KİK, bu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığına karar vermiştir[3]. Dolayısıyla her iki şart açısından da bu bilgi eksikliğinin tamamlatılması mümkün olacaktır.
 • Benzer şekilde, “teklifin geçerlilik süresi” de, teklif mektuplarının kanuni unsurlarından olmayıp, esasen idarece ihale dokümanında belirtilmesi zorunlu bir husustur. Ancak KİK tarafından hazırlanan standart formda bu sürenin istekli tarafından da teklif mektubunda beyanı öngörülmüştür. Dolayısıyla mektup üzerindeki bu sürenin belirtilmemesi, Kanunen bir eksiklik manasına gelmeyeceğinden, birinci şart açısından tamamlattırılması mümkün gibi görülmektedir. Ancak KİK tarafından alınan bir uyuşmazlık kararında, bu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olması gerekçe gösterilerek (ikinci şart açısından) tamamlatılamayacağı belirtilmiştir[4].

Dolayısıyla bir belgedeki eksikliğin, tamamlatılmadan önce her iki şart açısından birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

 1. b) Başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerdeki bilgi eksikliklerinin giderilmesi:

Maddenin (b) bendinde ise, istekli tarafından hazırlanmayan, başka kurum, kuruluş ve kişiler tarafından hazırlanıp da, istekli tarafından teklif dosyasında sunulan belgelerdeki (geçici teminat, ticaret ve/veya sanayi odası kayıt belgesi, Kanunun 10. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin olarak ilgili kurumlardan alınan yazılar, vb.) eksikliklerin giderilmesinden bahsedilmiştir.

Tebliğdeki bu düzenlemelere göre söz konusu belgelerdeki bilgi eksikliği, aşağıdaki şartlarla tamamlatılabilecektir:

1 Birinci şart: Eksikliğin, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olması gerekir.

Örneğin; ilgili işveren kurum tarafından hazırlanan ve istekli tarafından sunulan iş deneyimine ilişkin belgede; yüklenicinin adı, iş deneyim tutarı, iş bitirme tarihi, vb. unsurlar, belgenin asli unsurlarıdır. Buna karşılık belgeyi onaylayan makamın unvanının veya işin yapıldığı yerin belge üzerine yazılmamış veya belgenin mühürsüz olması, iş deneyimini göstermesi açısından önemi olmayan unsurlardır[5].

İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksiklikleri tamamlatılabilecektir.

2- İkinci şart: Eksikliğin, belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanması gerekmektedir:

Örneğin, iş bitirme belgelerinde bitirilen işin adı, sözleşme tutarı, işin bitim tarihi, belge tutarı gibi birçok bilgi, bu belgeyi düzenleyen kurum tarafından belgeye yazılmakta olup bazen bu bilgilerde eksiklik olabilmektedir.

Buna karşılık belge üzerindeki bilginin belgeye yansıtılmasında isteklinin rolü varsa ve bu bilgide de bir eksiklik varsa, bunun tamamlatılması mümkün olamayacaktır. Örneğin idari şartnamede geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin; teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en az 30 gün fazla olması şartı aranmışken, isteklinin sunduğu geçici teminat mektubunun süresinin 30 günden daha az süreli olması durumu gibi. Bu örnekteki eksikliğin Kamu İhale Kurumunca, belgeyi düzenleyen bankadan kaynaklanmadığı hükmüne varılmıştır.[6]

Buna karşılık bir başka kararda[7] ise; isteklinin teklifini USD cinsinden vermiş olmasına karşılık, sunduğu geçici teminat belgesinde TL cinsinden tutar yazılı olduğu gerekçesiyle isteklinin teklifi kabul edilmemiş ise de; bu hatanın, idare tarafından hazırlanarak isteklilere verilen standart formda, belge tutarı kısmının “TL” olarak bırakılmasından kaynaklandığı anlaşıldığından, idareden kaynaklanan nedenlerle teminat mektubunun hatalı düzenlenmiş olduğuna karar verilmiştir.

Yine bir başka kararda da, geçici teminat tutarının, teklif bedelinin %3’ünden az olduğu gerekçesiyle isteklinin teminatındaki eksikliğin giderilmesinin mümkün olamayacağına karar verilmiştir[8].

Ancak şunu ifade etmek gerekir ki, günümüzde başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerdeki bütün bilgiler zaten belgeyi düzenleyen tarafça yazıldığı için, bu bilgilerdeki eksikliklerden isteklinin sorumlu tutulabileceği örnek sayısı fazla olmayacaktır.

 

TEBLİĞDE YAPILAN DÜZENLEMENİN YOL AÇABİLECEĞİ SONUÇLAR

Makalenin ilk kısımlarında belirtildiği üzere, Kanunda eksik belgelerin ve eksik (önemsiz) bilgilerin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla tamamlatılması gerektiği vurgulanmıştır. Maddedeki “…tamamlanması yazılı olarak istenir” denilmekle, idareye uygulama zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Maddede belirtilen niteliklere sahip her türlü belge ve bilginin tamamlatılması mecburidir.

Kurumun Tebliğ ve yönetmeliklerde yaptığı ve eksik belgelerin tamamlatılamayacağı şeklindeki Kanuna aykırı bu düzenleme şu sorunlara yol açabilir: İdareler, isteklilerin Kanuna göre tamamlatılması gereken bazı belgelerini, Yönetmelik ve Tebliğdeki düzenlemeler ve uyuşmazlık kararlarını gerekçe göstererek tamamlatmaktan imtina edecektir. Bu nedenle belki de ihale, en ucuz teklifi veren değil, daha pahalı teklifi veren ikinci sıradaki istekli üzerine bırakabilecektir. Daha sonra örneğin, Sayıştay tarafından yapılacak bir denetim sırasında bu husus tespit edilerek, neden birinci sıradaki isteklinin eksik belgesinin Kanun çerçevesinde tamamlatılmadığı sorgulanarak konu hakkında rapor yazılabilir. Şunu unutmamak gerekir ki uygulama önceliği açısından yönetmelik ve tebliğ hükümleri, ilgili olduğu kanundan sonra gelecektir ve kanuna aykırı olamaz. Şayet Kanuna aykırı hükümleri varsa bunların uygulanmaması gerekir. Uygulanması konusunda Kurum tarafından bir Karar alındığı takdirde ise, alınan bu kararın idare (veya istekli) tarafından yargıya başvurularak iptali yoluna gidilmelidir. Aksi takdirde Kanuna aykırı Yönetmelik ve Tebliğ hükmünün uygulanmasından kaynaklanabilecek kamu zararının tazmini için, ihale komisyonu üyeleri ve ihale yetkilisi şahsen sorumlu tutulabilecektir.

Kanuna aykırı Yönetmelik ve Tebliğ hükmüne dayanılarak, eksik belgelerin tamamlatılmamasından kaynaklanabilecek kamu zararından, ihale komisyonu üyeleri ve ihale yetkilisi şahsen sorumlu tutulabilecektir.

Kanuna aykırı olduğu takdirde, Tebliğ hükümlerinin ve KİK kararlarının, herkes için olduğu gibi Sayıştay denetimi açısından da hiçbir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Bu nedenle de Sayıştay denetimlerinde bu hususun nasıl yorumlanacağı önem arz etmektedir.

Öte yandan KİK kararları arasında zaman zaman görünen çelişkiler de, uygulayıcıları zor durumda bırakmaktadır. Örnek olarak sunulan ve konusu aynı olan iki ayrı karar birbiriyle zıt iki ayrı sonuç ortaya koyabilmektedir[9].

SONUÇ

Kanunun getirdiği eksik belge ve bilginin tamamlatılması imkânı, gerek istekliler için, gerekse idareler için yeni bir açılım sağlamıştır. Ancak Kanunun uygulamasının yeni olması ve yargı içtihatlarının da henüz oluşmamış olması, Kanunda görevlilere getirilen cezaların ağır olması gibi nedenlerden dolayı, idareler bu düzenlemenin gereğinin yerine getirilmesi noktasında zaman zaman tereddütler yaşamış ve uygulamada; tamamlattırılması gereken bilgi ve belgelerin tamamlattırılmadığı veya tamamlattırılmaması gerekenlerin ise tamamlattırıldığı gibi hatalı örnekler sıkça görülmüştür. Kamu İhale Kurumu, bu konuda yaşanan sıkıntılar ve gelen sorular üzerine, bilgi ve belgelerin tamamlatılması konusunda Yönetmeliklerde ve Tebliğde, yukarıda görüldüğü şekliyle bir düzenleme yapmış bulunmaktadır. Ancak yapılan düzenlemelerle, Kanunla getirilen esneklik sağlanamamış ve tutucu bir tavır sergilenmiştir. Hâlbuki uygulamada yaşanan sorunların çözümü, Kanunun getirdiği esnekliği kaldırmakla değil, bu alan içindeki belirsizlikleri gidermekle mümkün olabilecektir.

Kamu İhale Kurumunun görevi, hangi eksikliklerin (belge veya bilgideki) teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu ve hangi bilgi eksikliklerinin önemsiz olduğunu tespit etmekten ibarettir

Kurum, Kurul kararıyla 4734 sayılı Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkilidir, ancak bu yetkisini Kanun hükümleri çerçevesinde kullanabilecektir. Gerek uluslararası mevzuata uyum sağlamak, gerekse teklifleri hemen reddetmek yerine, değerlendirebilmeye imkân tanımak amacıyla Kanunda yapılan bu düzenleme çerçevesinde, Kamu İhale Kurumunun görevi, hangi eksikliklerin (belge veya bilgideki) teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu ve hangi bilgi eksikliklerinin önemsiz olduğunu tespit etmekten ibarettir. Fakat Kurum tarafından yapılan düzenlemeler, maddenin amacına uymadığı gibi, sorunların daha da artmasına yol açmaktadır.

Ancak idari yargıda açılacak bir dava sonucunda iptal edilmedikçe Kanuna aykırı olduğunu düşündüğümüz Yönetmelik ve Tebliğin yukarıdaki düzenlemesinin idareler açısından uygulanması kaçınılmazdır.

 


4734 SAYILI KANUNDAKİ DÜZENLEME

Tekliflerin Değerlendirilmesi

MADDE 37:

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir…”

 

KAMU ALIMLARI KANUNUNDAKİ DÜZENLEME

 

Tekliflerin Değerlendirilmesi

MADDE 63

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 62 nci maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek özellikte olmaması kaydıyla, belgelerde isteklinin ihmal ve kusuru dışında önemsiz bilgi eksikliği veya yazı hatalarının bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin[10] tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

İlave Değişiklik…..

GETİRİLEN DÜZENLEME (4734 sayılı kanun, Madde 37 )

Tekliflerin değerlendirilmesi

Madde 37- İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(Değişik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/11 md.) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

[1] (Bkz. Derginin KİK Kararları bölümü: Karar Tarihi: 17.10.2005; Karar No: 2005/UH.Z-1963)

[2] Buradaki “teklif” kavramının, sadece teklif mektubunu ifade etmediğini ve Kanunun 4.maddesinde tanımlanan teklif kavramı olarak geniş manada kullanıldığını ve teklif dosyasındaki bütün belgeleri kapsadığını belirtmek gerekir: “Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgiler.”

[3] (Bkz. Derginin KİK Kararları bölümü: Karar Tarihi: 21.11.2005; Karar No:2005/UY.Z–2160)

[4] (Bkz. Derginin KİK Kararları bölümü: Karar Tarihi: 23.01.2006; Karar No: 2006/UY.Z-163).

[5] (Bkz. Derginin KİK Kararları bölümü: Karar Tarihi: 06.02.2006; Karar No: 2006/UM.Z-341)

[6] (Bkz. Derginin KİK Kararları bölümü: Karar Tarihi: 26.12.2005; Karar No: 2005/UH.Z-2433)

[7] (Bkz. Derginin KİK Kararları bölümü: Karar Tarihi: 22.02.2005; Karar No: 2005/UY.Z-354)

[8] (Bkz. Derginin KİK Kararları bölümü: Karar Tarihi: 21.11.2005; Karar No: 2005/UY.Z-2165)

[9] (Bkz.Derginin KİK Kararları bölümü: Karar Tarihi: 02.01.2006; Karar No: 2006/UM.Z-33; ve Karar Tarihi: 26.12.2005; Karar No: 2005/UY.Z-2455)

[10] Buradan “eksik belge” çıkarıldı !

Teklif Dosyasında Eksik Belgelerin Tamamlattırılması” için 2 yorum

 • 19 Eylül 2018 tarihinde, saat 17:36
  Permalink

  Merhaba, Makalenizi ayrıntılı olarak okudum fakat Bahsi geçen kanunu sizin yazdığınız şekliyle ile (eksik evrak ve bilgilerin tamamlatılması)bulamadım. kanun yada kararnamenin bir kopyasını yada sizin yazdığınız şekli ile bulabileceğim internet adresi mevcut mudur? bir kaç gündür bakıyorum fakat hepsinde sadece ”16.6 İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” olarak geçiyor ve evrak eksikliklerini kapsamıyor. ayrıca sizin yazınızda geçen 37. madde ile benim baktığım mevzuatlardaki 37. maddede tamamen farklı.
  Yazınız ve bilgilendirmeniz için tekrar teşekkür ederim
  Sevgiler

  Yanıtla
  • 19 Eylül 2018 tarihinde, saat 21:04
   Permalink

   Değerli kardeş…sorununuza kamufinans@gmail.com adresine gönderiniz….değerlendirelim….tam olarak takıldığınız sorun nedir?

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.