Sahte İş Deneyim Belgesi Düzenleme (Kik Kararı)

bayan-59

Toplantı No : 2016/017
Gündem No : 23
Karar Tarihi : 07.03.2016
Karar No : 2016/UH.III-747
Şikayetçi:
Olcay Tokdaş

İhaleyi Yapan Daire:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bingöl İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Başvuru Tarih ve Sayısı:

25.01.2016 / 4757

Başvuruya Konu İhale:

2015/169963 İhale Kayıt Numaralı “2016,2017 Ve 2018 Yılları İçin (36 Aylık) Haşere Ve Kemirgen İlaçlama Hizmet Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Olcay Tokdaş,

Yeni Mah. Alper Sok. No: 2/B ELAZIĞ

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bingöl İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,

Saray Mah. Seyran Sok. Kazım Karabekir İlköğretim Okulu Bitişiği No: 10 /Bingöl  12000 BİNGÖL

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/169963İhale Kayıt Numaralı “2016,2017 ve 2018 Yılları İçin (36 Aylık) Haşere ve Kemirgen İlaçlama Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Bingöl İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 29.12.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2016, 2017 ve 2018 Yılları İçin (36 Aylık) Haşere ve Kemirgen İlaçlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Olcay Tokdaş’ın 14.01.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.01.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.01.2016 tarih ve 4757 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/258 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Çözdüm Zir. İla. Yem. Tem. Gıd. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin Uşak İlindeki Hastanelerin 1 yıllık ilaçlamasına ilişkin Rota Hiz. Org. San. Tic. Ltd. Şti. ile yaptıkları sözleşme ve 01.10.2015 tarihinde kesilmiş 12 adet fatura olduğu, Çözdüm şirketinin ruhsat tarihinin 09.03.2015 tarihi olduğu, ruhsatı bulunmayan dönemler için de fatura kesildiği, iş deneyim belgesinin gerçek dışı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinin 1’inci fıkrasında “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

 (a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihale İdari Şartnamesi’nin 2’nci maddesinde “2016,2017 ve 2018 Yılları İçin (36 Aylık) Haşere ve Kemirgen İlaçlama Hizmet Alımı” olarak adlandırılmıştır.

 

İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinde “Özel izin, ruhsat yada belgeler:

 

1-31.12.2009Tarih ve 27449Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren BİYOSİDAL Ürünler Yönetmeliği gereğince BİYOSİDAL ÜRÜN Uygulama izin belgesini ihale dosyasında sunması zorunludur.

2-Firma Haşere ile mücadele ve ilaçlama alanında hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

3-Teklif verecek firmalar ilaçlama konusu ile ilgili geçerlilik süresini doldurmamış TÜRKAK AKREDİTASYONLU İSO 9001-2008 KALİTE BELGESİ’ni tekliflerine ekleyeceklerdir” düzenlemesine,

 

Aynı Şartnamenin 7.5.1’inci maddesinde “İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 15’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.” düzenlemesine,

 

Ve yine aynı Şartnamenin 7.6’ncı maddesinde “İlaçlama Hizmet Alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, Çözdüm Zirai İlaçlama Gıd. İnş. San. Tic. ve Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik için 2013/108562 İKN’li ihalede yüklenici olan Rota Hiz. Org. San. Tic. Ltd. Şti. ile Çözdüm Zirai İlaçlama Gıd. İnş. San. Tic. ve Ltd. Şti. arasında imzalanan sözleşme ve 70.800 TL tutarında tek bir fatura, Banka ödeme belgesi ve ek olarak Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile Rota Hiz. Org. San. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan 2013/108562 İKN’li “2014-2015 Yılları Genel Temizlik, Kalorifer Yakımı, Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Hizmet Alımı İşi Hizmet Alımına Ait Sözleşme”nin sunulduğu görülmüştür.

 

12.02.2016 tarih ve 392 sayılı Kurum yazısı ile Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nden 2013/108562 İKN’li ihalede “1)  Alt yüklenici çalıştırılıp çalıştırılmadığı,

 

2) Çözdüm Zirai İlaçlama Gıd. İnş. San. Tic. ve Ltd. Şti.’nin söz konusu ihale kapsamında Kurumunuzda faaliyet gösterip göstermediği”  hususlarında bilgi istenilmiştir.

 

Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin 16.02.2016 tarih ve 508 sayılı yazısında “…Söz konusu 2013/108562 İKN’li ihalede alt yüklenici çalıştırılmamıştır. Çözdüm Zirai İlaçlama Gıd. İnş. San. Tic. ve Ltd. Şti. firması idaremizde faaliyet göstermemiştir…” hususlarına ve ek olarak da Rota Hiz. Org. San. Tic. Ltd. Şti. ile imzalanan sözleşme, sözleşme kapsamında kesilen faturalara ve idari şartnameye yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 47’nci maddesi hükmünde gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde belge düzenlenemeyeceği ve bu durumda taraflar arasında iş düzenlenen sözleşme ve faturaların iş deneyim kapsamında sunulabileceği açıktır.

 

2013/108562 İKN’li ihalede Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile Rota Hiz. Org. San. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan Sözleşme’nin 15’inci maddesinde “Bu işte alt yüklenici çalıştırılamayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.”  düzenlemesi yer almıştır. Çözdüm Zirai İlaçlama Gıd. İnş. San. Tic. ve Ltd. Şti.nin bu ihalede çalışmış ise alt yüklenici iş deneyim belgesi sunması gerekmekteyken sözleşme gereği bu durumun mümkün olmadığı, sözleşme dışında idarenin bilgisi haricinde iş yapmış olması durumunda ise edimin ifasına hile karıştırılmış olacağı açıktır.

 

Çözdüm Zirai İlaçlama Gıd. İnş. San. Tic. ve Ltd. Şti.’nin şikayete konu ihalede iş deneyimini tevsik amacıyla sunduğu sözleşmenin, Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin yazısı ışığında gerçeğe aykırı olduğu, bu haliyle bu iş deneyimini tevsik üzere sunduğu belgeler geçerli olmadığından anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendinde “c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.” hükmü,

 

Anılan Kanunun “Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu” başlıklı dördüncü bölümünde “İhalelere katılmaktan yasaklama

Madde 58- 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

 

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket  ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

 

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

 

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir.Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

 

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

 

İsteklilerin ceza sorumluluğu

Madde 59- Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

 

Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.

 

Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

 

Bu madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.

 

Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca, bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur.” hükümleri yer almaktadır.

 

Yukarıda gerçeğe aykırı olduğu tespit edilen ve sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe bulunan sözleşmenin tarafları olan Rota Hiz. Org. San. Tic. Ltd. Şti. ile Çözdüm Zirai İlaçlama Gıd. İnş. San. Tic. ve Ltd. Şti. ve yine anılan sözleşmeyi iş deneyim belgesi olarak sunan Çözdüm Zirai İlaçlama Gıd. İnş. San. Tic. ve Ltd. Şti. hakkında yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde inceleme ve değerlendirme yapılması ve değerlendirme sonucuna göre gereğinin idarece yerine getirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Çözdüm Zir. İla. Yem. Tem. Gıd. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, inceleme konusu sözleşmenin tarafları hakkında inceleme ve değerlendirme yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Esasta
Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.


Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 


EK GEREKÇE

 

      Başvuru sahibinin ihalenin iptaline ilişkin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki iddiaları kapsamında Kurul çoğunluğunca Çözdüm Zir. İla. Yem. Tem. Gıd. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiası kapsamında yapılan inceleme sonucunda Kurulun, Çözdüm Zir. İla. Yem. Tem. Gıd. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki kararına katılmakla birlikte eylemi nedeniyle yürütülmesi gereken idari ve cezai işlemler yönünden yapılan incelemeye göre;

 

4734 sayılı Kanunun “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendinde sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek fiili yasak fiil ve davranışlardan sayılmış, anılan Kanunun Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu başlıklı Dördüncü Bölümünde “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği, “İsteklilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 59’uncu maddesinde ise 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunanların Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı, hükme bağlanmıştır.

 

Kararda belirtilen gerçeğe aykırı olduğu tespit edilen ve sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe bulunan sözleşmenin tarafları olan Rota Hiz. Org. San. Tic. Ltd. Şti. ile Çözdüm Zirai İlaçlama Gıd. İnş. San. Tic. ve Ltd. Şti. ve yine sahte sözleşmeyi iş deneyim belgesi olarak sunan Çözdüm Zirai İlaçlama Gıd. İnş. San. Tic. ve Ltd. Şti. hakkında;

 

2013/108562 İKN’li ihaleye ilişkin sözleşmenin yürütülmesi sırasında gerçeğe aykırı belgeyi düzenleyen ve bu fiili 4735 sayılı Kanun’un 25’inci maddesi kapsamında olduğu değerlendirilen Rota Hiz. Org. San. Tic. Ltd. Şti. için yasaklama kararı verilmesi hususunun Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne,

 

2015/169963 İKN’li ihaleye gerçeğe aykırı belgeyi düzenleyen ve sunan Çözdüm Zirai İlaçlama Gıd. İnş. San. Tic. ve Ltd. Şti. için yasaklama kararı verilmesi hususunun Bingöl İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bildirimde bulunulması gerektiği, 

 

Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “İhaleye fesat karıştırma” başlıklı 235’inci maddesinde “Kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 (2) Aşağıdaki hallerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır:

a) Hileli davranışlarla;

1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,

2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak,

3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu halde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,

4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.

b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak.

c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek.

d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları.

(3) (Değişik: 11/4/2013-6459/12 md.) İhaleye fesat karıştırma suçunun;

a) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi hâlinde temel cezanın alt sınırı beş yıldan az olamaz. Ancak, kasten yaralama veya tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca bu suçlar dolayısıyla cezaya hükmolunur.

b) İşlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmemiş ise, bu fıkranın (a) bendinde belirtilen hâller hariç olmak üzere, fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 (4) İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar.

 (5) Yukarıdaki fıkralar hükümleri, kamu kurum veya kuruluşları aracılığı ile yapılan artırma veya eksiltmeler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler veya kooperatifler adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara fesat karıştırılması halinde de uygulanır.” hükmü gereği, Rota Hiz. Org. San. Tic. Ltd. Şti. ile Çözdüm Zirai İlaçlama Gıd. İnş. San. Tic. ve Ltd. Şti.’nin fiilleri ile ilgili olarak kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre, Rota Hiz. Org. San. Tic. Ltd. Şti. ile Çözdüm Zirai İlaçlama Gıd. İnş. San. Tic. ve Ltd. Şti. hakkında yukarıda belirtilen bildirimlerin yapılması ve kararda bu bildirimlere de yer verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle Kurul’un düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki kararına katılıyoruz.

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi