Orta Vadeli Program Nedir?

Yatırım-8

Orta Vadeli Program
Kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda Mayıs ayı sonuna kadar DPT tarafından hazırlanan ve makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayan programdır.

5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunun 16’ncı maddesi uyarınca eskiden devlet planlama teşkilatı, devletler planlama teşkilatının lağvedilmesiyle birlikte kalkınma bakanlığınca hazırlanan bütçe maratonunun ilk aşaması sayılan 3 yıllık mali programdır.

3 senelik zaman ufku boyunca temel makroekonomik büyüklüklere ilişkin resmi hedefleri ortaya koyan, dpt tarafından hazırlanarak yayınlanan, bankalar kurulu tarafından kabulu ertesi yılın bütçe hazırlık sürecinin başlangıcı olarak kabul edilen programdır.

“Orta vadeli program, malî plan ve bütçe hazırlama rehberi

Madde 16- Maliye Bakanlığı, merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasından ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.

Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulunun Mayıs ayının sonuna kadar toplanarak kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlar. Orta vadeli program, aynı süre içinde Resmî Gazetede yayımlanır.

Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan orta vadeli malî plan, Haziran ayının onbeşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır ve Resmî Gazetede yayımlanır.

_____________________

(1)22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle  bu fıkrada yer alan “ödenek türleri itibarıyla” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

(2)Bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan “… kısmen veya tamamen uygulanmayacak …” ibaresi; Anayasa Mahkemesi’nin 2/6/2009 tarihli ve E.: 2004/10, K.: 2009/68 sayılı Kararı ile iptal edilmiş, yine Anayasa Mahkemesi’nin 2/6/2009 tarihli ve E.: 2004/10,K.: 2009/7 (Yürürlüğü Durdurma) Kararı ile, İptal Kararının Resmî Gazete’de yayımlanacağı tarihe kadar yürürlüğünün durdurulması hüküm altına alınmıştır.

Bu doğrultuda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi Maliye Bakanlığınca, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ise Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanarak Haziran ayının sonuna kadar Resmî Gazetede yayımlanır.

Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerir. “

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.