Muhasebat Kontrolörleri Geri Döndü

 

659 Sayılı KHK ile, teftiş yetkileri muhafaza edilerek Hazine ve Maliye Uzmanlığı kadrosuna atanan Muhasebat Kontrolörleri, yapılan yeni düzenleme ile tekrar Muhasebat Kontrolörleri ve Muhasebat Başkankontrolörlük görevlerine atandılar….

İşte dateylar…..

1-Tarihi Süreç

1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Kararnamesinin, Muhasebat Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerini düzenleyen 221. maddesinde; teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işleri hazine ve maliye uzmanlarına yaptırılması öngörülmüştü.

25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnamede önemli bir değişiklik yapılmış, uzmanların denetim yetkisi kaldırılmış ve teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme görevi Muhasebat Kontrolörü ve Stajyer Muhasebat Kontrolörlerine verilmiştir.

Bu bağlamda hazine ve maliye uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce muhasebat başkontrolörü, muhasebat kontrolörü, stajyer muhasebat kontrolörü ve bütçe kontrolörü kadrosunda istihdam edilenler bir ay içinde talep etmeleri halinde muhasebat başkontrolörü ve muhasebat kontrolörü görevlerine dönebilecektir.

1 nolu Kararnamenin 241. maddesinde yapılan bir başka düzenlemeyle de Muhasebe Denetmeni ve Muhasebe Denetmen Yardımcısı istihdamına imkan sağlanmıştır. Muhasebe Denetmeni ve Muhasebe Denetmen Yardımcıları defterdarların teşkilat ve görev alanına giren konularda teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işleri yapacaktır. Yine aynı şekilde, Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında defterdarlık uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrosunda istihdam edilenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında durumlarına uygun muhasebe denetmeni kadrolarına atanacaklar.

Müfettiş Yardımcıları Bankada Ne İş Yapar? - Banka Gazetesi

2-Yasal Düzenleme

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 83

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 221 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Genel Müdürlükte, teşkilat ve görev alanına giren konularda teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işleri yaptırmak üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca Muhasebat Kontrolörü ve Stajyer Muhasebat Kontrolörü istihdam edilebilir.”

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 241 inci maddesinin başlığı “Uzman ve Denetmen İstihdamı” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasına “Defterdarlık Uzman Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile defterdarlıkların teşkilat ve görev alanına giren konularda teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işleri yaptırmak üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca doğrudan defterdara bağlı Muhasebe Denetmeni ve Muhasebe Denetmen Yardımcısı” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Muhasebe Denetmeni ve Muhasebe Denetmen Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Ürün Denetmeni ve Ürün Denetmen Yardımcısına denktir.”

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 243 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Sekizinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Hazine ve Maliye Bakanlığında hazine ve maliye uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce muhasebat başkontrolörü, muhasebat kontrolörü, stajyer muhasebat kontrolörü ile bütçe kontrolörü kadrosunda istihdam edilenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Hazine ve Maliye Bakanlığında durumlarına uygun muhasebat başkontrolörü ve muhasebat kontrolörü kadrolarına atanırlar. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığında idari görevde olanlardan, daha önce muhasebat başkontrolörü, muhasebat kontrolörü, stajyer muhasebat kontrolörü ve bütçe kontrolörü kadrosunda istihdam edilenler de idari görevlerinin sona ermesini takip eden bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Hazine ve Maliye Bakanlığında durumlarına uygun muhasebat başkontrolörü ve muhasebat kontrolörü kadrolarına atanırlar. Bunların hazine ve maliye uzmanı ve hazine ve maliye uzman yardımcısı kadrolarında geçirdikleri süreler, muhasebat kontrolörü ve stajyer muhasebat kontrolörü kadrolarında geçmiş sayılır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında defterdarlık uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrosunda istihdam edilenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında durumlarına uygun muhasebe denetmeni kadrolarına atanırlar. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığında idari görevde olanlardan daha önce muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrosunda istihdam edilenler de idari görevlerinin sona ermesini takip eden bir ay içerisinde talep etmeleri halinde durumlarına uygun muhasebe denetmeni kadrolarına atanırlar. Bunların defterdarlık uzmanı ve defterdarlık uzman yardımcısı kadrolarında geçirdikleri süreler, muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır.

(3) Bu madde kapsamında yapılacak atamalar için uygun kadrolar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Hazine ve Maliye Bakanlığı bölümüne eklenmiş sayılır.”

MADDE 5- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

24 Ağustos 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

3-Muhasebat Kontrolörlerinin Önemli Çalışma ve Başarıları

-Ülke düzeyinde sağlık harcamaları teftil ve denetimi…sağlık harcamalarının etkinliğinin sağlanması;

-Ülke genelinde hakediş denetimleri, yatırım harcamalarının etkinliğinin sağlanması;

-Ülke genelinde personel giderleri denetimi, personel harcamalarının etkinliğinin sağlanması;

-Say2000i muhasebe sisteminin kurulması ve Türkiye genelinde başarılı bir şekilde uygulanması;

-Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminin ülke genelinde kurulması ve başarı şekilde uygulanması;

-KBS sisteminin başarılı şeklilde ülke düzeyinde uygulamaları;

-Taşınırların muhasebeleştirme işlemlerinde sistematik şekilde uygulanması;

-Meslek mensuplarının yüksek lisans, doktora çalışmaları, yabancı dil ve Devleti ve kurumlarını başarılı şekilde temsil etme nitekliklerinin geliştirilmesi…;

-Döner Sermayeli İşletmelerde feragat uygulamalarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi;

-Sosyal Tesis Muhasebe uygumalarında tek düzenin hakim kılınması ve başarılı bir şekilde uygulanması;

-Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda tek düzen muhasebe sisteminin başarılı bir şekilde uygulanması;

-Bütünleşik Kamu Muhasebe Bilgi Sisteminin ülke genelinde uygulanması

 

 

Banka Müfettişi Nedir | Eylül-2021 - YatırımKredi

 

4-Teşekkür ve Şükran

Muhasebat Müfettişleri (Kontrolörleri) yetkililerince yapılan şifahi görüşmelerde;

Muhasebat Kontrolörlüğü ünvanının geri gelmesinde katkısı olan öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a;

Sayın Maliye Bakanı Lütfi ELVAN’a;

Sayın Bakan Yardımcıları; Sayın Dr. Şakir Ercan GÜL, Sayın Dr. Nureddin NEBATİ, Sayın Dr. Cengiz YAVİLİOĞLU ve Sayın Mehmet Hamdi Yıldırım’ a ayrı ayrı teşekkürlerini sunduklarını ifade etmiş;

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Maliye Bakanlığının görev alanına giren konularda, teftiş ve denetimlerine devam edeceklerini ve ülkemiz için maksimum şekilde performans sergilemeye devam edeceklerini ifade etmektedirler…..

Kamu Finans Editör

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.