Kredilerde Kaynak Kullanım Destekleme Fonu Muafiyet ve İstisnası (Özelge)

Bütçe-7

Kredilerde Kaynak Kullanım Destekleme Fonu Muafiyet ve İstisnası (Özelge)

Sayı:

95723458-165.01.03[122]-18745

Tarih:

06/03/2013

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı :95723458-165.01.03[122]-18745                                                             06/03/2013

Konu :Muafiyet ve istisna

…….

İlgi : …. tarihli ve … sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, çiftçilerin …. Bankasından kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisine tabi tutulmadan kullandıkları tarım kredilerinin yeniden finansmanı amacıyla Bankanız tarafından kullandırılacak kredilere fatura vb. herhangi bir belge aranmaksızın fon muafiyeti uygulanıp uygulanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) % 15 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır) oranında fon kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Ayrıca, sözü edilen Tebliğin 3 uncu maddesinin 1 numaralı fıkrasında; ″T.C. Ziraat Bankası (Teşvik Belgesiz, orta ve uzun vadeli tarımsal sanayi kredileri hariç) ve T.Halk Bankası ‘nca kullandırılan ihtisas kredileri ile Kalkınma Bankası tarafından doğrudan veya ticari bankalar aracılığı ile kullandırılan turizm ihtisas kredileri, diğer bankalarca tarım kooperatifleri üyesi çiftçilere, münhasıran tarıma yönelik olarak kullandırılan azami 2 Milyar Türk Lirasına kadar olan krediler (tarımsal sanayi kredileri hariç) ″ fon kesintisine tabi olmayan işlemler arasında sayılmıştır.

Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinde, “Fon kesintilerinin suresinde yatırılmasından, kredi kullanan, krediyi kullandıran veya kullanılmasına aracılık eden ve kredili ithalatta tahsilatı yapan bankalar, özel finans kurumları, finansman şirketleri ve gümrük idareleri sorumlu” tutulmuştur.

Bu kapsamda, 6 Numaralı Tebliğin 2/A-b maddesinde yer alan “diğer krediler” icin % 0 oranı, 2004/7633 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 29.07.2004 tarihinden itibaren tespit edilmiştir. Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Kalkınma Bankasınca kesinti yapılmadan kullandırılabilecek ihtisas kredileri bakımından Tebliğin 3 uncu maddesinin 1 numaralı fıkrasında bir üst sınır belirlenmemiş olmasına rağmen, diğer bankalar tarafından tarımsal amaçla kullandırılacak krediler icin 2 milyar liralık bir azami miktar tespit edilmiştir.

Ayrıca, çiftçiler tarafından KKDF kesintisi yapılmadan kredi kullanılabilmesi için gerekli hususlar Türkiye Bankalar Birliğine gönderilen 24.05.2011 tarih ve 52070 sayılı yazımızda açıklanmıştır. Çiftçilerin zirai mahiyetteki iktisadi kıymet alışlarının bu yazımızda bahsedilen Vergi Usul Kanunundaki belgelerden biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, Ziraat Bankasınca fon kesintisi yapılmadan kullandırılmış olan tarım kredilerinin yeniden yapılandırılması amacıyla, Bankanız tarafından tarım kooperatifleri üyesi çiftçilere kullandırılacak olan kredilerin azami 2 Milyar Türk Lirasına kadar olan kısmına istisna uygulanması, bu tutarın üzerindeki kısmın ise diğer krediler kapsamında değerlendirilerek % 0 oranında fon kesintisine tabi tutulması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, gerek istisna sınırına kadar olan gerekse bu sınırı aşarak “diğer krediler” kapsamında değerlendirilen kredilere ilişkin harcamaların tamamının, zirai mahiyette olduğunun Bankanıza sunulacak belgelerle ispat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, zirai mahiyette olduğu belgelendirilemeyen kredi kısmının “tüketici kredisi” olarak değerlendirilmesi ve % 15 oranında fon kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.

Ayrıca, bu esaslara aykırı işlem yapılması durumunda KKDF ve cezai faizin ödenmesinden Bankanızın sorumlu tutulacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

….

Gelir İdaresi Daire Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.