Kimler İhale Sonucuna İtiraz Edebilir? Başvuru Ehliyeti Nedir? (Kik Kararı)

ihale-1

Örnek Kamu İhale Kurulu Kararları-08.02.2015

kamufinans.com sitesi uzmanlarınca, sizler için derlenen kararlar aşağıdadir…
Sizler içinf aydalı olacağını düşünüyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz….
Şikayet ve itirazen şikayet başvurularının reddine ilişkin çeşitli kararlar…..

Toplantı No : 2015/008
Gündem No : 122
Karar Tarihi : 28.01.2015
Karar No : 2015/UH.IV-357
İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece on gün içinde karar alınmadığı, bu sürenin bittiği tarihi takip eden 10 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra başvurulduğu, başvurunun süresinde olmadığı,
4734 sayılı Kanunun 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı anlaşılmıştır.
Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 17’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

—————–/////////////////—————-////////////————-

Toplantı No : 2015/008
Gündem No : 121
Karar Tarihi : 28.01.2015
Karar No : 2015/UY.IV-356

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 22.12.2014 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece 05.01.2015 tarihinde karar alındığı, idarenin on günlük sürede şikâyet başvurusu üzerine bir karar vermediği, şikâyetçinin 4734 sayılı Kanunun yukarıda anılan hükümleri gereği, idarenin on günlük karar verme süresinin bitim tarihi olan 02.01.2015 tarihini takip eden on günlük süre içinde en geç 12.01.2015 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 19.01.2015 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.
Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 17’inci maddesinin birinci fıkrası gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

_____________________/////////////////_____________________

Toplantı No : 2015/008
Gündem No : 120
Karar Tarihi : 28.01.2015
Karar No : 2015/UY.IV-355

Yapılan bu tespitler neticesinde başvuru sahibinin birinci iddiasının Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu, şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği, Kurulun, karara bağladığı hususları itirazen şikayet üzerine inceleme görevinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle birinci iddianın görev yönünde reddine karar verilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede idarenin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli ile sözleşme imzalamadığı, ortada kesin ve yürütülebilir bir işlem olmadığı, Kamu İhale Kurumunun tesis edilmeyen bir işleme karşı yapılan bir başvuruyu inceleme ve karar verme yetkisinin olmadığı, idareye şikâyet, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, 31.10.2014 tarihli ve 2014/MK-525 sayılı Kurul kararı üzerine ihale komisyonunca 08.12.2014 tarihli kararla başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu nedenle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli ile sözleşme imzalanmasına yönelik başvuru ehliyetinin olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiasının görev ve ehliyet yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

______________////////////////////_________________

Toplantı No : 2015/008
Gündem No : 119
Karar Tarihi : 28.01.2015
Karar No : 2015/UM.IV-354

Yapılan incelemede; başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için www.ihale.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edildiği, ancak İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca on günlük itirazen şikâyet süresi içinde giderilmediği anlaşılmıştır.
Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 17’inci maddesinin birinci fıkrası gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

_______________________//////////////___________________

Toplantı No : 2015/008
Gündem No : 118
Karar Tarihi : 28.01.2015
Karar No : 2015/UH.IV-353

4734 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan, ihalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir hükmü gereğince, ihalenin iptali kararından önce idareye şikayet başvurusu yapılmadığı, bu şekilde alınan ihalenin iptali kararına karşı Kuruma başvurulamayacağı, Kurumun bu başvuruya ilişkin olarak inceleme ve karar verme görev ve yetkisinin olmadığı, bu hususun ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebileceği anlaşılmıştır.
Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 17’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

______________________/////////////////_________________________

Toplantı No : 2015/008
Gündem No : 117
Karar Tarihi : 28.01.2015
Karar No : 2015/UH.IV-352

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 1’inci iddiasında yer alan hususun ilanın dökümana yansıyan bir hükmüne yönelik olduğu, ilan tarihi olan 18.11.2014 tarihini izleyen 10 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken bu süre geçtikten sonra şikayet başvurusunda bulunulduğu, 4’üncü maddenin (a) bendindeki iddiasında yer alan hususun dökümanın ilana yansımayan bir hükmüne yönelik olduğu, dökümanın 17.12.204 tarihinde alındığı, ihale tarihinin 19.12.2004 tarihi olduğu, 29.12.2014 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, ihale tarihinden 3 işgünü öncesine kadar dökümana yönelik şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken bu süre geçtikten sonra şikayet başvurusunda bulunulduğu, ihale dökümanının alındığı tarih itibariyle de ihale tarihinden önceki 3 iş günlük sürenin kaçırıldığı anlaşıldığından, 1’inci iddia ile 4’üncü maddenin (a) bendindeki iddianın süre yönünden reddine karar verilmesi gerekmektedir.
Başvuru sabinin 14.01.2015 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, 14.01.2015 tarihli ön inceleme tutanağında bu tarih itibariyle başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı ifade edilmiş ise de başvuru sahibinin itirazen şikayet süresi içerisinde 15.01.2015 tarihinde başvuru bedelini Kurum hesaplarına yatırdığı anlaşılmıştır.
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabileceklerin anılan Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmış, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.
Anılan Kanunda idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan aday, istekli ve istekli olabileceklerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.
Bu haliyle idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;
1) Aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması,
2) Başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.
Sonuç itibariyle, idareye şikâyet, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için aday, istekli ve istekli olabileceklerin, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığına yönelik bir iddiasının olmadığı, bu nedenle başvuru sahibi üzerinde ihalenin kalma ihtimali olmadığından, başvuru sahibinin diğer bir isteklinin teklifine yönelik başvuru ehliyetinin olmadığı, herhangi bir hak kaybına uğraması ve bunun sonucunda zarar doğma ihtimalinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 17’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince başvurunun ehliyet ve süre yönünden reddi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.