İdarece başvuru dilekçesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak 10 gün içinde gerekçeli karar verilmesi gerektiği

bayan-65

Özet…..

İdarece başvuru dilekçesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibine 10 gün içinde gerekçeli bir karar verilmesi gerekir

…..

 Yukarıda da belirtildiği üzere, başvuru dilekçesindeki iddialara bakıldığında dayanıksız ifadelerle ileri sürülen iddiaların sadece ihaleye katılan rakip firmayı değil, ihale sürecinde görev alan tüm kamu görevlilerini ve üzerinde ihale bırakılan isteklinin dosyası kapsamında idareye verdiği belgeler üzerinde imzaları bulunan tüm meslek mensuplarını da zan altında bıraktığı ve iddiaları destekleyen hiçbir belge veya somut tespit sunulmadığı görülmektedir.

Toplantı No: 2016/017
Gündem No: 13
Karar Tarihi: 07.03.2016
Karar No: 2016/UH.I-738
Şikayetçi:
Biopest Çevre Sağlığı Ve Vektör Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı:

14.01.2016 / 2747

Başvuruya Konu İhale:

2015/83372 İhale Kayıt Numaralı “Halk Sağlığı Alanında Haşere Mücadelesi İçin Malzemeli İlaçlama Hizmeti Satın Alımı İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Biopest Çevre Sağlığı ve Vektör Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti.

 

VEKİLİ:

Av. Metin GÜRCÜ,

Budapeşte Cad. Beyaz Yalı Apt. No: 34/4 Çukurambar / ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı,  

İncilipınar Mah. 3 No’lu Cad. No:4  27090 Şehitkamil / GAZİANTEP

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/83372İhale Kayıt Numaralı “Halk Sağlığı Alanında Haşere Mücadelesi İçin Malzemeli  

İlaçlama Hizmeti Satın Alımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 18.08.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Halk Sağlığı Alanında Haşere Mücadelesi İçin Malzemeli İlaçlama Hizmeti Satın Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Biopest Çevre Sağlığı ve Vektör Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti.nin 11.01.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.01.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.01.2016 tarih ve 2747 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/168 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 18.08.2015 tarihinde gerçekleştirilen “Halk Sağlığı Alanında Haşere Mücadelesi İçin Malzemeli İlaçlama Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak,

 

1) Kesinleşen ihale kararını 30.12.2015 tarihinde EKAP üzerinden tebellüğ ettikleri, söz konusu ihale kararına karşı 11.01.2016 tarihinde idareye şikâyette bulundukları, ancak idarenin 30.12.2015 tarihinde tebliğ edilen karara karşı on gün içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle 12.01.2016 tarihli cevap ile başvurularını süre yönünden reddettiği, fakat söz konusu karara karşı şikâyet başvuru süresinin 31.12.2015 tarihinden itibaren başladığı, on günlük başvuru süresinin son günü 09.01.2016 Cumartesi olduğundan başvuru süresinin son gününün ilk iş günü olan 11.01.2016 Pazartesi gününe kadar uzadığı, bu nedenle idarenin 30.12.2015 tarihinde tebliğ edilen kararına karşı 10 gün içinde idareye başvurulmadığı gerekçesiyle başvurularının süre yönünden reddinin mevzuata uygun olmadığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan Kontrol Kimya İlaç Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin teklif zarfı içinde idareye sunduğu bilgi ve belgelerin mevzuata uygun olmadığı, belgelerin gerçeği göstermediği, idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasını mevzuata uygun gerçekleştirmediği,  isteklinin aşırı düşük teklif kapsamında idareye verdiği açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi başta olmak üzere ilgili mevzuata aykırı olduğu;

 

İdarenin anılan istekliden açıklama isterken birim fiyat teklif cetvelinin 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28’inci kalemleri için açıklama istediği, ancak yaklaşık maliyet hesap cetvelinde belirtilen birim fiyatların 1,30 bölünmesi ile elde edilen tutarın altında fiyat verilen tüm iş kalemlerinin sorgulanması gerektiği,

 

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin dayanağını oluşturan maliyet tespit tutanakları ile satış tutarı tespit tutanaklarının ve bu tutanaklardaki birim maliyet ve birim satış tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden faturaların fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubundan istenilmesi gerekirken açıklamayı sunun istekliden istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı, ayrıca söz konusu tutanaklardaki birim maliyet tutarları ile birim satış tutarlarının gerçeği yansıtmadığı, fiyat teklifi alınan mal ve hizmetler ile ilgili olarak meslek mensuplarında EK-O.5 ve EK-O.6 numaralı tutanakların düzenlenmediği, düzenlenen tutanakların Kamu İhale Genel Tebliği ekindeki standart forma uygun olmadığı, dolayısıyla tutanakların mevzuata uygun hiçbir tarafı bulunmadığı, tutakların üzerindeki tüm bilgilerin mevzuata aykırı olduğu

 

İsteklinin açıklaması kapsamında düzenlenen fiyat teklifleri ile tutanakların; fiyat teklifini veren kişiler ile meslek mensubu tarafından imzalanmadığı, fiyat tekliflerinin teklife konu olan mal ve hizmetin ticareti ile iştigal eden kişilerden alınmadığı, fiyat teklifini verenler ile fiyat teklifini imzalayan meslek mensupları arasında geçerli bir sözleşme bulunmadığı,

 

Fiyat tekliflerini onaylayan veya imzalayan meslek mensuplarının bağlı bulundukları oda ya da mahkeme kararıyla geçici veya sürekli olarak faaliyetten men edildikleri, meslek mensuplarının meslek odasına kaydının bulunmadığı, tutanaklar üzerindeki bütün bilgilerin hatalı olduğu,

 

İstekli tarafından açıklama kapsamında sunulan EK-O.7 tutanağının Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı şekilde düzenlendiği, tutanaklarda gerçeğe aykırı bilgiler verildiği, istekli ile tutanakları imzalayan meslek mensubu arasında geçerli bir tam tasdik sözleşmesi veya beyannamelerini imzalamaya yetki veren bir sözleşme bulunmadığı, tutanakları imzalayan meslek mensuplarının bağlı bulundukları oda ya da mahkeme kararıyla geçici veya sürekli olarak faaliyetten men edildikleri, meslek mensuplarının meslek odasına kaydının bulunmadığı, tutanaklarda belirtilen miktarda mal alımı yapılmadığı, alım yapılan malın da tevsik edilmediği,

 

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında çift kabin kamyonete ilişkin olarak açıklama istenildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin demirbaşında ihale dokümanında istenilen sayıda araç bulunmadığı, isteklinin araçları kiralama yoluyla temin edeceği, kiralama için fiyat teklifini veren firmanın faaliyet alanında hafif ticari araç olan çift kabin kamyonet bulunmadığı, araç için düzenlenen tutanakların mevzuata uygun olmadığı,

 

Birim fiyat teklif cetvelinin 14, 15, 16 ve 20’nci sıralarında bulunan cihazların Teknik Şartnamelerinde yazılı teknik kriterlerin üzerinde ihale bırakılan istekli tarafından karşılanmadığı, üzerinde ihale bırakılan isteklinin Mist Blower Cihazının Teknik Şartname’ye uygun olmadığı, Teknik Şartname’ye uygun olmayan maddelerden bir kısmının Şartname’nin 2.1.4,  2.2.4,  2.2.6,  2.8.7,  2.9.3,  2.10,  2.11,  2.12,  2.13.1,  2.14.4 ve 2.15.3 numaralı maddeleri olduğu,  

 

İsteklinin Pulverizatörlü Cihazının Teknik Şartname’ye uygun olmadığı, Teknik Şartname’ye uygun olmayan maddelerden bir kısmının Şartname’nin 1.1.10, 1.3.2, 1.3.3,  1.4.5,  1.9,  1.10.3.3 ve 2.2 numaralı maddeleri olduğu,

 

İsteklinin Kanal Sisleme Cihazının Teknik Şartname’ye uygun olmadığı, Teknik Şartanme’ye uygun olmayan maddelerden bir kısmının Şartname’nin 1.1.3 ve 2.1.1 numaralı maddeleri olduğu, Teknik Şartname’nin 2.1.1’inci maddesinde solüsyon tanklarının AISI 316 kalitede paslanmaz çelikten imal edilmesi şartı bulunduğu, üzerinde ihale bırakılan Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin cihazındaki tankların plastikten yapıldığı,

 

Üzerinde ihale bırakılan Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ihale konusu iş kapsamında kullanılacak olan araçlar için yaptığı açıklamada kullanılan broşürlerin tüm sayfalarının cihaz üreticisi, yetkili satıcısı tarafından imzalanıp kaşelenmediği, cihazların kullanacağı akaryakıt için fiyatların mevzuata uygun şekilde tespit edilmediği, akaryakıt miktarı ile fiyatlarının hatalı olarak hesaplandığı,

 

Yukarıda (özet olarak) belirtilen hususlar dışında, Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin açıklaması kapsamında idareye verdiği bilgi ve belgelerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer verilen düzenlemelerin tamamına aykırı olduğu,

 

Üzerinde ihale bırakılan Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesi gereğince idareye sunması gereken Ticaret Sicili Gazetelerinin ve noter tasdikli imza sirkülerinin sunulmadığı, sunulan belgelerin isteklinin son durumunu göstermediği,

 

Üzerinde ihale bırakılan Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin geçici teminat mektubunun, banka referans mektubunun şekil ve içerik olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olmadığı, teminat mektubunun süresinin geçtiği, tutarın hatalı olarak hesaplandığı, belgeler üzerinde yetkililerin imzalarının bulunmadığı,

 

İhale işlem dosyası kapsamındaki tüm bilgi ve belgeler ile diğer kurum ve kuruluşlardan istenecek olan bilgi ve belgelerin iddialarının delili olduğu, yukarıda açıklanan nedenlerle üzerinde ihale bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.  

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Şikâyete konu ihale Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 18.08.2015 tarihinde gerçekleştirilen “Halk Sağlığı Alanında Haşere Mücadelesi İçin Malzemeli İlaçlama Hizmeti Alımı” işi ihalesidir. Birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye 2 isteklinin katıldığı, Kontrol Kimya İlaç Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin teklif bedelinin 18.221.484,00 TL, Biopest Çevre Sağlığı ve Vektör Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti.nin teklif bedelinin ise 20.737.850,00 TL olduğu, İdarenin sınır değeri Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesi uyarınca 20.737.650,39 TL olarak hesapladığı, teklif fiyatı sınır değerin altında kalan bir (1) istekliden teklifleri ile ilgili olarak aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin verdiği açıklama uygun bulunmadığından anılan isteklinin teklifinin idarenin 02.10.2015 tarihli kararıyla değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan isteklinin (aşırı düşük teklif kapsamındaki açıklamasının mevzuata uygun olduğu iddiası ile) ihale kararına karşı Kuruma itirazen şikâyette bulunduğu,

 

Kamu İhale Kurulunun 09.12.2015 tarihli ve 2015/UH.I-3278 sayılı kararında, 

“….

Hizmet alımı işleri ihalelerinde teklif bedeli sınır değerin altında kalan isteklilerin 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada uyacakları usul ve esaslar Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde düzenlenmiş olup, 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca isteklilerin idareye verdikleri açıklamaların bu kapsamda yapılan düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Anılan Tebliğin 79’uncu maddesi kapsamında yapılan düzenlemeler gereğince, ihale komisyonunun görevi isteklinin açıklamasının usule uygunluğunu kontrol etmektir. İsteklinin açıklaması usule uygun ise açıklamanın kabulü gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan belgeyi düzenleyen meslek mensubu sorumludur. Bu aşamada meslek mensubu tarafından sunulan söz konusu belgelere itibar edilmesi gerektiğinden ihale komisyonunca istekliden EK-O.7 kapsamındaki ürünler için ayrıca onaylı fatura istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.  

 

Bu itibarla, isteklinin kendi faaliyette bulunduğu alanda ticaretini yaptığı mallar için düzenlenen Ek-O.7 numaralı Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın usule uygun olarak idareye  sunulması nedeniyle aşırı düşük teklif kapsamında idareye verilen açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi kapsamında yapılan açıklamalar gereğince ihale komisyonunca kabul edilmesi gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin itirazı yerinde bulunmuştur. 

 

Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, başvuru sahibi Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verildiği,

 

Söz konusu Kurul kararı üzerine idarece düzeltici işlem uygulandığı, 29.12.2015 tarihinde onaylanan ihale kararıyla ihalenin Kontrol Kimya İlaç Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Biopest Çevre Sağlığı ve Vektör Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti.nin belirlendiği,

 

Bu defa, Biopest Çevre Sağlığı ve Vektör Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti.nin 11.01.2016 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 12.01.2016 tarihli işlemi ile şikâyeti süre yönünden reddettiği, idarenin kararının 12.01.2016 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği ve başvuru sahibinin 14.01.2016 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

 

Öte yandan, İdarenin Kontrol Kimya İlaç Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 14.01.2016 tarihinde sözleşme imzaladığı,

 

Ayrıca, Biopest Çevre Sağlığı ve Vektör Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti.nin vekili tarafından düzenlenen 25.01.2016 tarihli dilekçeyle Kamu İhale Kurulunun 09.12.2015 tarihli ve 2015/UH.I-3278 sayılı kararına karşı Ankara İdare Mahkemesinde dava açıldığı, söz konusu davanın Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2016/340 no’lu esas dosyasında devam ettiği anlaşılmıştır.          

 

            1) Başvuru sahibinin, idarenin 12.01.2016 tarihli cevabı ile şikâyet dilekçelerini süre yönünden reddetmesinin mevzuata uygun olmadığı hususundaki iddiasına ilişkin olarak:

 

İdarenin şikâyet dilekçesine verdiği 12.01.2015 tarihli cevapta; 29.12.2015 tarihinde onaylanan ihale kararının başvuru sahibine 30.12.2015 tarihinde tebliğ edildiği, bu karar sonrasında başvuru dilekçesinin 11.01.2016 tarihinde idare kayıtlarına alındığı, 10 günlük süre içinde idareye başvurulmadığından başvurunun süre yönünden reddedildiği belirtilmiş ve idarenin cevap yazısında şikâyet dilekçesinde yer verilen iddialar hakkında değerlendirme yapılmamıştır.

 

Öte yandan, idarece inceme dolayısıyla Kuruma gönderilen belgeler kapsamında yapılan değerlendirmede özet olarak; ihaleye teklif veren isteklilerin İdari Şartname gereğince sunmaları gereken belgelerinin ilgili Kanun ve mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek belgelerin var olup olmadığının ve uygunluğunun “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” ile kayıt altına alındığı, ihale komisyonunun 02.10.2015 tarihli kararının EKAP üzerinden aynı tarihte isteklilere tebliğ edildiği, bu karara karşı Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan şikâyet başvurusunun idarece 12.10.2015 tarihinde reddi üzerine anılan isteklinin Kuruma başvurduğu, neticede ihalenin Kamu İhale Kurulunun 2015/UH.I-3278 sayılı düzeltici işlem kararı uygulanmak suretiyle sonuçlandırıldığı, ayrıca Belediyelerinin “Halk Sağlığı Alanında Haşere Mücadelesi İçin Malzemeli İlaçlama Hizmeti Alımı” işini 12.07.2012 tarihinden bu yana Biopest Çevre Sağlığı ve Vektör Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti. unvanlı şirketin yürüttüğü, aynı isteklinin (11.01.2016 tarihinde kayıtlara alınan) şikâyet dilekçesinde belirtmiş olduğu mesnetsiz iddiaların sunulan belgelerde bir eksiklik olmaması ve bu durumun belge kontrol tutanağı ile kayıt altına alınmış olması sebebiyle değerlendirmeye alınmadığı, düzeltici işlem kararına ait ihale kararının 30.12.2015 tarihinde anılan istekliye tebliğ edildiği, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün beklendiği, sürenin bitiminden sonra ihaleyi kazanan Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin sözleşme imzalamaya davet edildiği ve 14.01.2016 tarihinde sözleşme imzalandığı hususları belirtilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54, 55 ve 56’ncı maddeleri ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’te, ihalelere yönelik olarak ihaleyi gerçekleştiren idareye ve Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurular ve incelemeye ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.  

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

 

            Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

 

            Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

 

            Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

           

            a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.

           

            b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

           

            c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

           

            d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

           

            e) İtirazen şikayet başvurularında idareye yapılan şikayetin ve varsa şikayete ilişkin idare kararının bildirim tarihi.

 

            Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

 

            a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

           

            b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

           

            c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

         

            karar verilir. Kurumun görev alanında bulunmaması hali hariç, itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi durumunda, başvuru teminatı yatırılan hallerde teminatın gelir kaydedilmesine de karar verilir.  …” hükmü,

 

            Anılan Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde; “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

           

 

          İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

            Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

 

            İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.” hükmü,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde;

          “(1) Süreler;

          a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

          b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

          c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

          ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

          d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

          izleyen günden itibaren başlar.

 

          (2) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.” hükmü yer almaktadır. 

 

            Yapılan incelemede, başvuru sahibinin (Kamu İhale Kurulunun 09.12.2015 tarihli ve 2015/UH.I-3278 sayılı kararı üzerine) idarenin 29.12.2015 tarihli ihale kararının 30.12.2015 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine 11.01.2016 tarihinde kayıtlara alınan dilekçeyle idareye şikâyette bulunduğu anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca; idarenin 30.12.2015 tarihinde tebliğ edilen kararına karşı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren on gün içinde idareye başvuru yapılabilir. Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 10 günlük başvuru süresi hesaplandığında sürenin son günü 09 Ocak 2016 Cumartesi gününe denk geldiğinden, başvuru süresi tatil gününü izleyen ilk iş günü olan 11.01.2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzar. Bu itibarla, idarenin 30.12.2015 tarihinde tebliğ edilen işlemine karşı idareye süresinde başvuru yapıldığı anlaşıldığından, idarece başvuru dilekçesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibine 10 gün içinde gerekçeli bir karar verilmesi gerekirken, söz konusu başvurunun 30.12.2015 tarihinde tebliğ edilen karara karşı 10 gün içinde idareye başvurulmadığı gerekçesiyle idarenin 12.01.2016 tarihli yazısıyla süre yönünden reddinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.  

 

            2) Başvuru sahibinin, üzerinde ihale bırakılan isteklinin teklif dosyası ile idareye verdiği açıklama dosyası kapsamındaki bilgi ve belgelerinin mevzuata uygun olmadığı hususundaki iddialarına ilişkin olarak:

                             

Başvuru dilekçesinde özet olarak, üzerinde ihale bırakılan isteklinin teklif dosyası kapsamında idareye verdiği (birkaç istisna dışında) hemen hemen tüm belgeler ile aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunulan bilgi ve belgelerin mevzuata aykırılığı, ihale konusu iş kapsamında kullanılan cihazların teknik şartnamelere uygun olmadığı, dosya kapsamındaki tüm belgelerin mevzuata aykırı şekilde düzenlendiği, belgelerde imzası bulunan meslek mensuplarının (YMM ve/veya SMMM) mevzuata aykırı olarak çalıştığı, meslek odasından kayıtlarının silindiği veya faaliyetlerinin sonlandırıldığı, açıklama kapsamındaki fiyat tekliflerini veren firmaların fiyat teklifine konu alanda faaliyette bulunmadığı ve stoklarında şartnamelere uygun ürün bulunmadığı, neticede isteklinin açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine tamamen aykırı olduğu şeklinde iddialar bulunmaktadır.

 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığının “Halk Sağlığı Alanında Haşere Mücadelesi İçin Malzemeli İlaçlama Hizmeti Alımı” ihalesi 18.08.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olup ihaleye iki (2) istekli katılmıştır. Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; ihale tarihinde ve saatinde hazır bulunanlar önünde gerçekleştirilen ilk oturumda teklif zarflarının açıldığı, istekliler ile teklif bedellerinin ve yaklaşık maliyetin duyurulduğu, İdari Şartname gereğince teklif zarfı kapsamında istenilen belgelerin kontrol edildiği, isteklilerce sunulan belgelerde bir eksiklik görülmediği, teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvellerinde bir hata bulunmadığı, istenilen belgelerin isteklilerin dosyası kapsamında bulunduğuna dair Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı düzenlendiği, söz konusu tutanağın bir örneğinin isteklilerce talep edilmediği anlaşılmıştır.

 

Daha sonra, isteklilerce sunulan tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, Kontrol Kimya İlaç Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin teklif tutarının mevzuat gereğince hesaplanan sınır değerin altında olduğu belirlendiğinden anılan istekliden 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesine istinaden açıklama talep edildiği, isteklinin idareye verdiği açıklaması ihale komisyonunca yeterli görülmediğinden teklifin reddedildiği ve 02.10.2015 tarihinde onaylanan kararla ihalenin Biopest Çevre Sağlığı ve Vektör Kontrol Hizm. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihale komisyonu karar tutanağının bir örneğinin idarenin 02.10.2015 tarihli yazısı ekinde isteklilere tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda ilgili bölümde özet olarak belirtildiği üzere, Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından ihale kararına karşı önce 08.10.2015 tarihinde idareye şikâyette bulunulmuş, idarenin şikâyet başvurusunu reddeden kararına karşı ise 14.10.2015 tarihinde Kuruma itirazen şikâyette bulunulmuştur.

 

İhale kararına karşı yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları üzerine ihale süreci uzadığından 02.10.2015 tarihli ihale komisyonu kararıyla üzerine ihale bırakılan Biopest Çevre Sağlığı ve Vektör Kontrol Hizm. Ltd. Şti. sözleşme imzalamaya davet edilmemiştir.

 

Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifi aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmadığı gerekçesiyle idarece değerlendirme dışı bırakıldığından anılan istekli idareye verdiği açıklamanın 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiği iddiasıyla Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuştur. İdarece gönderilen bilgi ve belgeler çerçevesinde, Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin idareye verdiği açıklama (ilgili mevzuat gereğince şikâyet konusu kapsamında) incelenmiş ve açıklamanın mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından teklifin idarece reddinin yerinde olmadığı hususunda tespitte bulunularak Kamu İhale Kurulunun 09.12.2015 tarihli ve 2015/UH.I-3278 sayılı kararıyla “….Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, başvuru sahibi Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Yukarıda söz edilen Kurul kararı üzerine, ihale komisyonunca düzeltici işlem uygulandığı, 29.12.2015 tarihinde onaylanan ihale kararıyla ihalenin bu defa Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı ve istekli ile 14.01.2016 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, 18.08.2015 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, idarenin 29.12.2015 tarihli kararından önce Biopest Çevre Sağlığı ve Vektör Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından (idareye yazılı olarak) herhangi bir başvuruda ve/veya şikâyette bulunulmadığı, son aşamada idarenin 29.12.2015 tarihli kararının tebliği üzerine idareye şikâyet başvurusu yapıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca, İdarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden ihale konusu hizmetin daha önce (12.07.2012 tarihinden bu yana) Biopest Çevre Sağlığı ve Vektör Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yerine getirildiği anlaşılmaktadır.

Şikâyete konu ihalenin Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakılmasından sonra idareye verilen şikâyet dilekçesinde; genel olarak ihale tarihinden itibaren gerçekleştirilen tüm işlemleri kapsayan şekilde; üzerinde ihale bırakılan isteklinin dosyası kapsamında bulunan hemen hemen tüm bilgi ve belgelerin mevzuata aykırı olarak düzenlendiği, belgeler üzerinde imzaları bulunan meslek mensuplarının tabi oldukları mevzuata aykırı şekilde çalıştığı, ihale komisyonunun da teklifi mevzuata aykırı şekilde değerlendirdiği iddia edilerek çok geniş kapsamlı şekilde iddialarda bulunmuştur. Kuruma verilen ve toplam 13 sayfadan oluşan başvuru dilekçesindeki iddialara bakıldığında dayanıksız ifadelerle ileri sürülen iddiaların sadece ihaleye katılan rakip firmayı değil, ihale sürecinde görev alan tüm kamu görevlilerini ve isteklinin açıklaması kapsamında idareye verdiği belgeler üzerinde imzaları bulunan tüm meslek mensuplarını da zan altında bıraktığı ve iddiaları destekleyen hiçbir belge veya somut tespit sunulmadığı görülmektedir.

 

Şikâyete konu ihaleye iki istekli katılmıştır. İhale tarihindeki ilk oturumda isteklilerin teklif zarfları açılarak dosya kapsamındaki belgelerin ihale dokümanına uygun olduğu, en düşük fiyat teklifinin Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından verildiği açıklanmıştır. İhale tarihi itibarıyla açıklanan bilgi ve belgelerden, ihalenin en düşük fiyat teklifini veren ve belgeleri uygun olarak açıklanan Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş. üzerinde kalabileceği hususu başvuru sahibi Biopest Çevre Sağlığı ve Vektör Kontrol Hiz. Ltd. Şti. tarafından bilinmektedir veya ihale tarihi itibarıyla bu durumun farkına varılmış olması gerekmektedir. Sürecin devamında ihale komisyonunun 02.10.2015 tarihli kararıyla; en düşük fiyat teklifini veren Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin aşırı düşük teklif kapsamında idareye verdiği açıklama idarece uygun bulunmadığından anılan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak ihale Biopest Çevre Sağlığı ve Vektör Kontrol Hiz. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış olup, ihale komisyonu kararı idarenin 02.10.2015 tarihli yazısının ekinde isteklilere gönderilmiştir. 02.10.2015 tarihli ihale komisyonu kararında yer verilen tespitlerden Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin (ihale dokümanı ile istenilen) dosya kapsamındaki yeterlik belgelerinin mevzuata uygun olarak sunulduğunun idarece kabul edildiği, isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması gerekçesiyle idarece reddedildiği açıkça anlaşılabilmektedir. Sürecin devamında, Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş. idarenin kararına karşı önce idareye, idarenin kararı üzerine ise Kuruma başvurmuştur. Bu süreçte, Biopest Çevre Sağlığı ve Vektör Kontrol Hiz. Ltd. Şti. tarafından idareye herhangi bir şikâyet başvurusu yapılmamıştır.  

 

Yukarıda belirtildiği üzere, şikâyete konu 2015/83372 İKN’li ihaleye ilişkin olarak, Kamu İhale Kurulunun 09.12.2015 tarihli ve 2015/UH.I-3278 sayılı kararında; Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye verdiği açıklamanın mevzuata uygun olduğu yönünde değerlendirme yapılmış ve düzeltici işlem kararı verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54, 55 ve 56’ncı maddeleri ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’te, ihalelere yönelik olarak ihaleyi gerçekleştiren idareye ve Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurular ve incelemeye ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.  

 

            Anılan Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde; “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

            …” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.

 

Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.

Kurul tarafından verilen bütün kararlar, karar tarihini izleyen beş iş günü içinde taraflara tebligata çıkarılır ve tebligata çıkarıldığı tarihi izleyen beş gün içinde Kurumun internet sayfasında yayınlanır. Kararlara erişim ücrete tabi tutulamaz.

 

İdareler hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.”hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Yargısal inceleme” başlıklı 57’nci maddesinde ise “Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.” hükmü yer almaktadır.

 

            Ayrıca, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde; idarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda, sürenin şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren başlayacağı belirtilmiştir. Anılan Yönetmelik’in 8’inci maddesi ile 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 17’nci maddesinin birinci fıkrasında; bu Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru sahibinin 14.01.2016 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesindeki iddiaları genel olarak ihale süreci esas alınmak suretiyle iki kısma ayırmak mümkündür;

 

1) Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ihale tarihinde teklif zarfı kapsamında idareye sunulan bilgi ve belgelerine ilişkin olan iddialar.

 

2) Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin aşırı düşük teklif kapsamında idareye sunduğu açıklamaya (bilgi ve belgelere) ilişkin olan iddialar.

 

Başvuru sahibinin dilekçesindeki iddialar iki kısma ayrıldığında; 

 

1) Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ihale tarihinde teklif zarfı kapsamında idareye sunduğu bilgi ve belgelere ilişkin olan iddialar açısından yapılan değerlendirme;

 

Yukarıda belirtildiği üzere; başvuru sahibinin şikâyet dilekçesinde Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ihale tarihinde teklif zarfı kapsamında idareye sunduğu bilgi ve belgelerine ilişkin olarak ileri sürülen iddiaların en geç ihale tarihi itibariyle farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği, fakat şikâyete konu durumun farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi hükmüne uygun olarak 10 gün içinde idareye şikâyette bulunulmadığı, diğer isteklinin 02.10.2015 tarihli ihale kararından sonra 08.10.2015 tarihinde idareye şikâyet ve 14.10.2015 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvuruları üzerine ihale sürecinin uzadığı, fakat bu süreçte Biopest Çevre Sağlığı ve Vektör Kontrol Hiz. Ltd. Şti. tarafından idareye şikâyet başvurusu yapılmadığı, itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınan 09.12.2015 tarihli ve 2015/UH.I-3278 sayılı Kamu İhale Kurulu kararlarına istinaden ihale komisyonunca alınan ve 29.12.2015 tarihinde onaylanan ihale kararı sonrasında 11.01.2016 tarihinde idareye şikâyette bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda belirtildiği üzere; başvuru sahibinin şikâyet dilekçesinde ileri sürülen iddiaların en geç ihale tarihi itibariyle farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiğinden en geç ihale tarihinden itibaren 10 gün içinde (Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin teklif dosyası kapsamında sunulan bilgi ve belgelere ilişkin olarak) idareye şikâyette bulunulması gerekmektedir. Aksi durumda, daha sonraki aşamalarda başka bir vesileyle aynı iddiaların ileri sürülmesi, ihale tarihine geri dönülmesi, ihale sürecinin öngörülemez şekilde uzamasına yol açacak olup bu durumun kamu yararı ile bağdaştırılması mümkün değildir.

 

            Netice olarak, Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ihale tarihinde teklif zarfı kapsamında idareye sunduğu bilgi ve belgeler hususunda, idareye süresinde şikâyette bulunulmadığından (bu husustaki iddialar yönünden) Kamu İhale Kurumuna yapılan başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince süre yönünden reddi gerekmektedir.  

 

2) Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin (4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesine istinaden) idareye sunduğu açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olmadığı hususundaki iddialar açısından yapılan değerlendirme;

 

Yukarıda aktarılan Kanun hükümleri uyarınca, şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olup, itirazen şikâyet başvuruları üzerine Kurul tarafından verilen nihai karar ile; uyuşmazlık, idari başvuru aşaması bakımından sonuçlandırılmaktadır. Hukuki bakımdan icrai nitelikte kollektif idari işlem olan ve hukuka uygunluk karinesinden yararlanan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemlerin idarelerce ivedilikle yerine getirilmesi zorunludur ve bu kararlara karşı yargı yolunun açık olması da Kanun’un amir hükmünün bir sonucudur.

 

Kanun’da, ihale işlemlerine yönelik şikâyetlerle ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların dava konusu edilebileceği hükme bağlanmakla birlikte, kararların açıklanması, karara konu edilmiş hususların yeniden değerlendirilmesi ya da yeniden incelenmesi gibi taleplerle Kuruma başvuruda bulunulabilmesi ile bu ve benzeri talepleri havi başvuruların Kurum tarafından incelenmesi gerektiği hususunda bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

 

Nitekim İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurul kararlarına karşı başvuru” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4734 sayılı Kanunun 57’nci maddesi uyarınca Kurul kararları idari yargı mercilerinde dava konusu edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir.” açıklaması ile Kurul tarafından karara bağlanan hususlar hakkında yargısal denetim yolunun işletilmesi gerektiği hususu da ayrıca vurgulanmıştır.

 

Öte yandan, inceleme aşamasında, Kuruma ulaşan bilgi ve belgelerden, başvuru sahibi tarafından yukarıda söz edilen 09.12.2015 tarih ve 2015/UH.I-3278 sayılı Kurul kararına karşı İdare Mahkemesinde dava açıldığı (dava sürecinin Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2016/340 esas no’lu dosyasında devam ettiği) anlaşılmıştır.  

 

Bu itibarla, 11.01.2016 tarihinde idare kayıtlarına alınan veya 14.01.2016 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçelerde yer verilen; idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmediği, Kontrol Kimya İlaç Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin açıklamasının mevzuata uygun olmadığı, bu nedenle isteklinin teklifinin reddinin gerektiği şeklindeki iddialar, adı geçen isteklinin idareye verdiği açıklamanın mevzuata uygun olup olmadığı hususu (uyuşmazlık farklı nedenlerle ortaya çıkmış olsa bile) daha önce itirazen şikâyet başvurusuna konu olduğundan, dolayısıyla Kurul tarafından daha önce karara bağlanmış hususlara yönelik olduğundan, söz konusu iddiaların Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı anlaşılmakta olup, söz konusu iddialar yönünden 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun usul yönünden reddedilmesi gerekmektedir.   

 

Ayrıca, başvuru sahibinin gerek 11.01.2016 tarihinde idare kayıtlarına alınan, gerekse 14.01.2016 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçelerinde; özet olarak ihale tarihinden itibaren gerçekleştirilen tüm işlemleri kapsayan şekilde; üzerinde ihale bırakılan isteklinin dosyası kapsamında bulunan hemen hemen tüm bilgi ve belgelerinin mevzuata aykırı olarak düzenlendiği, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak olan cihazların teknik şartnamelere uygun olmadığı, ihale komisyonunun aşırı düşük teklif sorgulamasını mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmediği, isteklinin açıklaması kapsamında idareye sunulan belgeler üzerinde imzaları bulunan meslek mensuplarının tabi oldukları mevzuata aykırı şekilde çalıştığı veya meslekten men edilmiş oldukları, ihale komisyonunun da ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifini mevzuata aykırı şekilde değerlendirdiği şeklinde iddialarda bulunulduğu görülmüştür.

 Yukarıda da belirtildiği üzere, başvuru dilekçesindeki iddialara bakıldığında dayanıksız ifadelerle ileri sürülen iddiaların sadece ihaleye katılan rakip firmayı değil, ihale sürecinde görev alan tüm kamu görevlilerini ve üzerinde ihale bırakılan isteklinin dosyası kapsamında idareye verdiği belgeler üzerinde imzaları bulunan tüm meslek mensuplarını da zan altında bıraktığı ve iddiaları destekleyen hiçbir belge veya somut tespit sunulmadığı görülmektedir. Başvuru sahibi tarafından dilekçedeki iddiaların doğruluğuna veya incelenmeye/araştırılmaya değer olduğuna dair hiçbir tespit, delil sunulmadığından söz konusu iddiaların araştırılması ve doğru olup olmadığının anlaşılabilmesi için birçok kamu kurumu veya meslek örgütü tarafından inceleme yapılması, teknik görüş oluşturulması ve özel sektörde faaliyette bulunan firmalarının yerinde denetlenmesi gerekmektedir. Bu sürecin birçok kamu kurumunu meşgul edeceği, dolayısıyla zaman ve maliyet gerektirdiği hususu açıktır. Yukarıda belirtildiği üzere, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde başvuru dilekçelerinde başvurunun konusuna, sebeplerine ve dayandığı delillere yer verilmesi gerektiği açıkça hükme bağlanmıştır. Ayrıca, başvuru dilekçesinde ileri sürülen iddialardan ihale işlem dosyası kapsamında görülerek değerlendirilmesi mümkün olanların başvuru sahibini doğrulamadığı, tam tersine iddiaların asılsız olduğunu gösterdiği görülmektedir.

 

Öte yandan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde;

 

“(1) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

(2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında“Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükümlerine göre, Kurum tarafından esas incelenmesi yapılması koşullarından biri, itirazen şikâyet başvurularında yer alan iddiaların öncelikle, ihale işlemlerinde hukuka aykırılık bulunduğu tespitini içermesi, daha sonra da hukuka aykırılığa ilişkin verilerin mevzuatın izin verdiği sınırlar içinde ortaya konulması ve dolayısıyla iddiaların somut delillere dayandırılmasıdır.

 

          Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatın yukarıda yer verilen hükümleri gereğince; mesnetsiz şekilde, somut hiçbir delil gösterilmeden ileri sürülen iddialar üzerine, Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisinin bulunmadığı ve başvuru dilekçesinin 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne uygun olmadığı anlaşıldığından, başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince (yukarıda belirtilen gerekçelere ek olarak) usul ve şekil yönünden de reddedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.  

 

Netice olarak, başvuru sahibinin birinci iddiası kapsamında yapılan incelemede; idarenin şikâyet dilekçesi üzerine verdiği 12.01.2016 tarihli yazıdaki şikâyeti red gerekçesinin yerinde olmadığı, fakat bu hususta idarenin mevzuata aykırı işleminin Kuruma yapılan başvurunun esasına etkili olmadığı, yukarıda ikinci iddia (ikinci madde) kapsamında açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre, usul ve şekil yönünden reddinin gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddialarının incelenmesi neticesinde Kurul çoğunluğunca “başvurunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre;

 

Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak, 02.10.2015 tarihli ilk komisyon kararına göre ekonomik olarak en avantajlı teklif olarak belirlendiği, bu nedenle söz konusu tarih itibariyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmış istekli açısından şikayet ehliyeti bulunmadığı, başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği 29.12.2015 tarihi itibariyle ekonomik açıdan en avantajlı isteklinin teklifine yönelik şikayet ehliyetine kavuştuğu, bu durumda ihale üzerinde bırakılan KONTROL A.Ş.nin yeterlik belgelerine ilişkin şikayet ehliyeti bulunduğu ve süresinde başvuruda bulunduğu gözetildiğinde iddianın esastan incelenmesi gerektiği,

 

Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak ise, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarına yönelik iddialar açısından, 2015/DK.D-l doğrultusunda itirazen şikayette yer verilen hususlarla sınırlı olarak inceleme yapılarak 2015/UH.I-3278 sayılı kurul kararının alındığı dikkate alındığında, sadece 2015/UH.I-3278 sayılı kararda incelenmiş önemli teklif bileşenlerinden 13 ile 23-24-25-26-27-28 inci kalemlere yönelik iddialarının kurul kararına itiraz olarak değerlendirilebileceği, ihale üzerinde bırakılmış isteklinin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının ise başvuru sahibinin iddia konusu yaptığı diğer önemli teklif bileşenlerinin mevzuat düzenlemeleri dikkate alınarak esasının incelenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, yukarıda yapılan açıklama ve değerlendirmeler doğrultusunda başvuru sahibinin iddialarının esastan incelenmesi gerektiği düşüncesiyle Kurul çoğunluğunun “başvurunun reddine” niteliğindeki kararına katılmıyoruz.

 

 

 

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi