İş Hacmini Gösteren Belgelerde Son 3 Yıl Hangi Yılları Kapsar?

mevzuat-5

İstekliler iş hacmini göstermek üzere yapım işlerine ait faturaları sunmaları durumunda bu fatarular son üç yılın her yılına mı ait olmak zorundadırlar?

Toplantı No :2010/006

Gündem No :11

Karar Tarihi:18.01.2010

Karar No :2010/UY.III-185

Şikayetçi:

Eynehan İnş.Taah.Tic. Ltd. Şti., | ||gençlik Cd. |97/5||anıttepe|merkez|ankara

İhaleyi yapan idare:

Milli Savunma Bakanlığı İnş. Eml. ve Nato Güv. Yat. D. Bşk.Lığı, 06100 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

18.12.2009 / 25077

Başvuruya konu ihale:

2009/111934 İhale Kayıt Numaralı “Isparta As. Hst. Bştbp.Liğine 100 Yataklı Yeni Hastane Binası Yapılması ve Yeni Binanın Yapılmasını Müteakiben Eski Binanın Yıkılması İnşaatı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.01.2010 tarih ve III.Y.27.88.0261/2009-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Isparta Askeri Hastanesi Baştabipliğine 100 Yataklı Yeni Hastane Binası Yapılması ve Yeni Binanın Yapılmasını Müteakiben Eski Binanın Yıkılması İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Eynehan İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 02.12.2009tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2009> tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 18.12.2009 tarih ve 25077sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlıklı 36 ncı maddesi ve idari şartnamenin iş hacmine ilişkin düzenlemeleri uyarınca, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmına veya bitirilen yapım işlerine ilişkin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yılda düzenlenmiş faturaların veya son üç yılın her yılına ait gelir tablolarının sunulmasının gerektiği, ancak fatura sunulması halinde her yıla ait olması zorunluluğunun getirilmediği, sundukları 2008 yılına ait faturalar, idari şartnamede belirlendiği şekilde teklif ettikleri bedelin % 12’sini karşıladığından diğer yıllara ait fatura sunmalarına gerek olmadığı, dolayısıyla her yıla ilişkin fatura sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu ve kamu yararı da dikkate alınarak değerlendirmeye alınmalarının gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İhale komisyon kararı incelendiğinde, başvuru sahibinin, iş deneyim belgesinin güncel tutarının asgari yeterliliği sağlamadığı ve teklif dosyasında son üç yılın ikisine ait gelir tablolarının sunulmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bunun üzerine 02.12.2009 tarihinde idareye yapılan şikayet başvurusu sonucunda, idarece iş deneyim belgesinin güncel tutarının asgari yeterliliği sağladığının anlaşıldığı, ancak son üç yıla ait iş hacmini gösteren belge olarak sadece 2008 yılına ait faturalar sunulduğundan başvuru sahibinin değerlendirmeye alınamayacağının belirtildiği tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu faturalar incelendiğinde;

“Ankara 4 üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Uçak Hangarı Restorasyonu” işine ilişkin olarak, biri Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı, yedisi ise Ankara Bölge Başkanlığı adına düzenlenmiş, KDV hariç toplam 3.785.269,69 TL bedel içeren, güncel tutarı 3.721.995,06 TL olan 8 adet 2008 yılına ait fatura,

“Ankara, Elmadağ, Lalahan Deniz Genel Arşiv Müdürlüğüne Arşiv Binası Standartlarına Uygun Yeni Bir Arşiv Binası İnşaatı” işine ilişkin olarak, Milli Savunma Bakanlığı Ankara İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı adına düzenlenmiş, KDV hariç toplam 766.200,72 TL bedel içeren, güncel tutarı 757.769,42 TL olan 2 adet 2008 yılına ait fatura,

“Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü Deposu Yapılması İnşaatı” işine ilişkin olarak, Milli Savunma Bakanlığı Ankara İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı adına düzenlenmiş, KDV hariç toplam 131.532,20 TL bedel içeren, güncel tutarı 130.095,36 TL olan 1 adet 2008 yılına ait fatura,

“Esenboğa Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Yapımı” işine ilişkin olarak, Esenboğa Belediye Başkanlığı adına düzenlenmiş, KDV hariç toplam 1.199.228,99 TL bedel içeren, güncel tutarı 1.203.015,09 TL olan 10 adet 2008 yılına ait fatura,

“Asfalt Serimi (Yama) Hizmet Alımı” işine ilişkin olarak, Mamak Belediye Başkanlığı adına düzenlenmiş, KDV hariç toplam 96.480,00 TL bedel içeren, güncel tutarı 95.396,62 TL olan 1 adet 2008 yılına ait fatura,

“Asfalt Yama Çalışması” işine ilişkin olarak, Söğüt İnş. Taah. Madencilik Gıda Mak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş, KDV hariç toplam 414.705,87 TL bedel içeren, güncel tutarı 403.963,86 TL olan 4 adet 2008 yılına ait fatura,

“Asfalt Serim Çalışması” işine ilişkin olarak, Söğüt İnş. Taah. Madencilik Gıda Mak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş, KDV hariç toplam 507.353,84 TL bedel içeren, güncel tutarı 498.872,85 TL olan 7 adet 2008 yılına ait fatura,

Bulunduğu, faturaların toplamının 6.900.771,31 TL, güncellenmiş tutarın 6.811.108,25 TL olduğu, faturaların tamamının serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylandığı tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde;

“(1) (Değişik:03/07/2009-27277 R.G./5 md.) İş hacmini gösteren belgeler;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalardır.

(2) (Değişik:03/07/2009-27277 R.G./5 md.)İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği;

a) Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde; son üç yıla ilişkin bu iki belgenin,

b) Yaklaşık maliyeti eşik değerin onda birinden eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde ise; son üç yıla kadarki yıllara ait bu iki belgenin,

idarece istenilmesi zorunludur. Aday veya isteklilerin ise üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladıklarını göstermek üzere bu iki belgeden birini sunmaları yeterlidir.

(3) (Değişik:03/07/2009-27277 R.G./5 md.)Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda; belgeleri sunulan yıllara ait tutarların toplamının 1/3’ünün;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; ciro için, teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması,

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında; ciro için, yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında idarece belirlenen tutardan, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutardan az olmaması,

gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(4) Üçüncü fıkradaki kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir ve bu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki gelir tabloları dikkate alınarak, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu gelir tabloları itibarıyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

(7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(8) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yapım işi faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

(10) Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

(12) Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından kendi kısmı için sağlanması zorunludur.

(13) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt edilen iş kısmı üzerinden hesaplanır.” hükmü,

“İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellemesi” başlıklı 37 nci maddesinde;

“(1) İş hacmine ilişkin belge tutarları aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı, fatura tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.” hükmü,

yer almaktadır.

Anılan idari şartname düzenlemesi ve Yönetmelik hükmünde, isteklilerin iş hacmini belgelemek amacıyla, gerek ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık döneme ilişkin gelir tablolarını sunabileceği ve bu üç yıldaki net satışlar tutarları toplamının 1/3’ünün teklif bedelinin %15’ini karşılayacağı, gerek ise taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmına veya bitirilen yapım işlerine ilişkin son üç yılda düzenlenmiş faturalar sunabileceği ve faturalar toplamının 1/3’ünün teklif bedelinin %12’sini karşılayacağı yer almakta, gelir tablosu seçeneği için son üç yılın her yılının gelir tablosunun sunulacağı belirtilmekte, faturalar için ise son üç yılın her yılına ilişkin sunulacağına ilişkin bir ifade yer almamaktadır.

Yukarıda yer verilen izah ve hükümler dikkate alındığında, idari şartnamede ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yılın her yılına ilişkin fatura sunulması zorunluluğu getirilmediği ve başvuru sahibinin, iş hacmini göstermek üzere sunmuş olduğu 2008 yılında düzenlenen faturalar toplamının 1/3’ünün teklif bedelinin %12’sini karşıladığı anlaşıldığından, idarece üç yılın her yılına ait fatura sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Eynehan İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklifin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.