İl Özel İdaresince Spor Klübüne Yardım Yapılabilir mi (Sayıştay Kararı)

… İl Özel İdaresince … yılında, … Spor Kulübüne … TL, … Kulübüne … TL, … TL, …Spor Kulübüne … TL, … Spor Kulübüne … TL ve … . Spor Kulübüne … TL olmak üzere toplam … TL nakdi yapılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Bütçelerden yardım yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde;

“Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir.

Bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü ile,

5253 sayılı Dernekler Kanununun;

“Yardım ve işbirliği” başlıklı 10 uncu maddesinde;

“Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilirler.

5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilirler. (Ek cümle: 18/2/2009 – 5838/7 md.) 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi çerçevesinde engellilerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işlerini kurmaları, engellilerin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler ile benzeri projelerde bu oran aranmaz.” hükmü,

“Gençlik ve spor kulüpleri” başlıklı 14 üncü maddesinde;

“Derneklerden başvurmaları halinde; spor faaliyetine yönelik olanlar spor kulübü, boş zamanları değerlendirme faaliyetine yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor kulübü adını alır. Bu kulüpler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tutulacak kütüğe kayıt ve tescil edilir.

Kulüplerin organları, bu organların görev ve yetkileri, kulüplerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce de denetlenmesi ve bunlara yapılacak yardımların şekil ve şartları, üst kuruluş oluşturmada uyulacak esas ve usuller, gençlik ve spor faaliyetlerini yürüteceklerin nitelikleri ve bunlara uygulanacak disiplin işlemleri, kulüplerin kayıt ve tesciline ilişkin esaslar İçişleri Bakanlığının uygun görüşü üzerine Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikte düzenlenir.” hükmü

yer almaktadır.

Gerek 5018 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde, gerekse 5253 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde kamu kurumlarınca derneklere yardım yapılabileceği belirtilmekte ise de;

06.12.2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 19 uncu maddesiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesine eklenen;

“5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.” hükmü ile,

06.12.2012 tarihinden itibaren il özel idarelerince dernek, vakıf vb. kuruluşlara ayni veya nakdi yardım sağlanması imkanı ortadan kaldırılmıştır.

Sorumlular savunmalarında söz konusu ödemelerin nakdi yardım değil, spor kulüpleri tarafından gerçekleştirilecek projelere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri uyarınca … İl Özel İdaresinin de katılması sebebiyle ödenen katılım payı niteliğinde olduğunu, yapılan yazışmalarda sehven “yardım” kelimesinin yer aldığını ifade etmektedirler.

Rapor dosyası ve eki belgelerin incelenmesi sonucunda; spor kulüpleri ile … İl Özel İdaresi arasında düzenlenen protokollerin içeriğinin 5302 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan, “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.” hükmü ile bağdaşmayıp, bir proje değil, maddi yardım yapılması niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

Bu nedenlerle, … İ1 Özel İdaresince çeşitli spor kulüplerine nakdi yardımda bulunulması sonucu ortaya çıkan toplam … TL tutarındaki kamu zararının;

… TL’sinin Harcama Yetkilisi (Destek Hizmetleri Md.) …, Gerçekleştirme Görevlisi (Şef) … ile yardım yapılmasını onaylayan Üst Yönetici (Vali) …’e,

… TL’sinin Harcama Yetkilisi (Destek Hiz. Müdür V.) …, Gerçekleştirme Görevlisi … ile yardım yapılmasını onaylayan Üst Yönetici (Vali) …’e,

… TL’sinin Harcama Yetkilisi (Destek Hiz. Müdür V.) …, Gerçekleştirme Görevlisi (Büro Görevlisi) … ile yardım yapılmasını onaylayan Üst Yönetici (Vali) …’e,

… TL’sinin ise Harcama Yetkilisi (Destek Hizmetleri Md.) …, Gerçekleştirme Görevlisi (Aty.İmal.Tam.Kont.) … ile yardım yapılmasını onaylayan Üst Yönetici (Vali) …’e,

müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine,

(Üye …’ün; “5302 sayılı il Özel İdaresi Kanununun;

“İl özel idaresinin giderleri” başlıklı 43 üncü maddesinde yer alan;

“İl özel idaresinin giderleri şunlardır:

(…)

l) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri,

(…)”

“Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 64 üncü maddesinde yer alan;

“İl özel idaresi, il genel meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

(…)

c) … dernekler,… ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.

(…)”

hükümlerini değiştiren mevzuat hükmü bulunmadığından, hükümler halen yürürlükte olduğundan bu hükümlere göre işlem yapıldığını belirten savunmaların kabulüyle idarece yapılan işlemin yasal düzenlemelere uygunluğuna karar verilmesi uygun olur.” şeklindeki görüşüne karşın),

Anılan Kanunun 55 inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

Yukarıda belirtilen karar kapsamında il özel idarelerince spor klürlerine yardım yapılması halinde ortaya çıkacaktır…..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.