İhale Teklifleri Kargo İle Gönderilebilir mi? (KİK Kararı)

Bayan-46

(Kamu İhale Kurulu Kararı) 4734 Sayılı Kanuna Tabi İhalelerde, ihale tekliflerinin kargo ile gönderilebileceği hakkında

Toplantı No: 2012/068
Gündem No: 59
Karar Tarihi: 21.11.2012
Karar No: 2012/UH.I-4414

Şikayetçi:
Detay Madencilik Temizlik Taş. Oto. Yem. Yön. Dan. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti., 1065. CAD. 1154 SK. NO : 3/9 ÖVEÇLER ANKARA
İhaleyin Yapan İdare:
Kocaeli Devlet Hastanesi , Cedit Mah. T.Günes Cad. Hastane Sok. KOCAELİ
Başvuru Tarih ve Sayısı:
09.11.2012 / 36878
Başvuruya Konu İhale:
2012/132695 İhale Kayıt Numaralı “2013 Mali Yılı Malzemeli Temizlik, Çamaşır Yıkama, Toplama Ve Dağıtım Hizmetleri İle Yardımcı Hizmetler İhalesi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Kocaeli Devlet Hastanesitarafından 19.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Mali Yılı Malzemeli Temizlik, Çamaşır Yıkama, Toplama ve Dağıtım Hizmetleri İle Yardımcı Hizmetler İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Detay Madencilik Temizlik Taş. Oto. Yem. Yön. Dan. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.10.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.10.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.11.2012tarih ve 36878sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.11.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/4127sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;bahse konu ihalede Genç Ufuklar Ltd. Şti.’nin teklif verdiği, anılan şirketin ihale katılım dosyasının kargo yoluyla idareye teslim edildiği, anılan isteklinin ihale evraklarının kargo yoluyla gönderilmesi nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin de bu firma üzerinde bırakıldığı,

İdareye bu konuda yapılan şikâyet başvurusunun idare tarafından; kamu ihale mevzuatında teklif zarfının kargo şirketi ile gönderilemeyeceği hususunda açık bir hüküm bulunmadığı, esas olanın belgelerin zamanında idareye teslim edilmesi olduğu, isteklilere yapılan tebligatında kargo yoluyla yapılabildiği, teklif zarfının da bu yolla gönderilmesinin mümkün olacağı gerekçesiyle şikâyet başvurularının reddedildiği,

4734 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.” hükmünün yer aldığı, anılan Kanun maddesine göre teklif dosyasının ancak iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilmekte olduğu, kargo yoluyla gönderilmesinin mümkün olmadığı, kanun koyucunun bu konuda özellikle bir sınırlama getirdiğinin aşikar olduğu ve metnin geniş yorumlanmasının mümkün olmadığı, kargo ile yapılacak teslimatlarda resmi teslim saati belli olmadığından teklif verme süresi içerisinde teslim edilip edilmediğinin tartışma yaratacak ve ihale makamı üzerinde şaibe oluşmasına sebebiyet vereceği, kanun koyucunun bunu önlemek maksadıyla iadeli taahhütlü postayı kabul ettiği,

Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere ihale komisyonuna bir kargo firmasının naylon poşet zarfında, üzerinde kaşe, imza ve ihale ile ilgili herhangi bir bilgi olmadan gönderilen ve ihale komisyonunda kargo poşeti yırtılıp içerisinden çıkartılan teklif zarfının değerlendirmeye alınmasının anılan kanun maddesine ters düştüğü,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Bahse konu ihale 121 kişi ile 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında “Malzemeli Temizlik, Çamaşır Yıkama, Toplama ve Dağıtım Hizmetleri İle Yardımcı Hizmetleri” ihalesi olup bahse konu ihalede 9 adet ihale dokümanı satın alınmış/indirilmiş, 19.10.2012 tarihinde yapılan ihaleye ise 4 istekli teklif vermiş, 22.10.2012 tarihli komisyon kararı ile ihale en düşük teklifi sunan Genç Ufuklar Danışmanlık Tem. Gıda Halk. İliş. Taah. Paz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış, diğer isteklilerin teklifleri yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle ikinci en avantajlı teklif sahibi belirlenmemiştir.

4734 sayılı Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Aynı Kanunun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde;

“Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir…”hükmü yer almaktadır.

Posta Tüzüğünün “Posta Tekeli” başlıklı 3 üncü maddesinde;

1- Açık ve kapalı mektuplarla üzerinde haberleşme mahiyetinde yazılar bulunan kartların kabul, taşıma ve dağıtımı PTT’nin tekeli altındadır.

Ancak:

a) Postaca kabul edilemeyecek olan veya kabulü şarta bağlı bulunan;

b) Göndericinin kendi ihtiyaç ve işiyle ilgili olarak beraberinde taşıdığı veya bir adamıyle gönderdiği;

c) Kara, Deniz ve Hava taşıma idarelerinin kendi işleri hakkında ve teşkilleri arasında kendi araçlarıyle taşıtacakları;

d) Aynı ilçenin ve sınırları bir olan ilçelerin posta bulunmayan ve işlemeyen yerleri arasında gönderilecek mektup ve kartlar tekel dışındadır.

2 – Tekel altında bulunan mektuplarla kartlar posta ücretleri ödendikten sonra geri alınarak gönderilebilir veya taşınabilir. Bu amaçla postadan geri alınan mektup ve kartların üzerine (geri alınmıştır) yazısını taşıyan bir damga basılır veya bu yazı renkli kalemle yazılır.” hükmü,

Tüzüğün “Mektup postası gönderileri” başlıklı 9 uncu maddesinde; “Mektup postası gönderileri” deyimi, açık ve kapalı mektupları, adi ve cevaplı kartları, basılmış kağıtları (gazeteleri, belli zamanlarda çıkan dergileri, kitapları ve diğerlerini) körlere özgü yazıları, ticaret eşyası örneklerini ve küçük paketleri ifade eder” hükmü,

Anılan Tüzüğün “Taahhütlü mektup postası gönderileri” başlıklı 23 üncü maddesinde;

“Türleri 9 uncu maddede yazılı mektup postası gönderileri taahhütlü olarak kabul edilebilir.

Taahhütlü olarak kabul edilen gönderinin adres bulunan tarafına, göze çarpacak surette “taahhütlü” kelimesini veya bunun yerini tutan bir işareti taşıyan etiket yapıştırılır veya damga basılır yahut bunlar elle yazılır.

Bir cevaplı posta kartının iki parçası birden taahhütlü olarak gönderilemez. Cevap parçası ancak geri gönderildiği sırada taahhütlü olarak kabul olunabilir.

Taahhütlü posta gönderileri, PTT’nin bu iş için görevlendirdiği kimseler tarafından kabul edilir. Üzerine taahhütlü işareti konularak posta kutusuna atılan gönderiler, taşıdıkları pullar tamam ve zarfları muntazam olmak şartıyle, yerlerine taahhütlü olarak yollanır.

PTT işyerinin açık bulunması şartıyle, posta gişelerinin kapanmasından sonra, postaya verilmek istenen yurt içi ve yurt dışı taahhütlü mektup postası gönderileri, ek bir ücret karşılığında kabul edilir.

Taahhütlü mektupların açılıp tekrar kapatılmış olduklarını gösterir izler taşımaması gerektir.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Posta Tüzüğünün anılan hükümlerinden açık ve kapalı mektuplarla üzerinde haberleşme mahiyetinde yazılar bulunan kartların kabul, taşıma ve dağıtımının PTT’nin tekeli altında olduğu, PTT’nin taahhütlü posta gönderilerini yapmanın görevleri arasında yer aldığı anlaşılmaktadır.

Anılan Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında idarenin kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları belirtilmiş, 30 uncu maddesinin bir ve ikinci fıkrasında ise teklif mektuplarının nasıl hazırlanacağı, üçüncü fıkrasında ise istekli tarafından hazırlanan teklif zarflarının İdareye nasıl verileceğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Bahse konu Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan düzenleme ile söz konusu teklif zarflarının elden verilmesi dışında iadeli taahhütlü olarak da gönderilebileceği yönünde isteklilerin ihalelere katılımının kolaylaştırılmasına dönük bir düzenleme yapıldığı görülmüştür. İadeli taahhütlü gönderi; gönderinin ulaştığı kişiden imza alındıktan gönderen kişiye “gönderi belgesinin” geri dönmesi şeklinde yapılan bir gönderi biçimidir. 4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri arasında yer alan rekabet ilkesi dikkate alındığında ve söz konusu düzenlemede kargo ile yapılan teklif zarflarının teslimatının kabul edilmeyeceğine ilişkin açık bir hükmün olmadığı göz önünde bulundurulduğunda teklif zarflarının kargo firmaları aracılığıyla teslim edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kaldı ki burada esas olan teklif zarflarının ihale dokümanında belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilmesidir.

Ayrıca İdarenin 31.10.2012 tarih ve 12989 sayılı şikayete cevabında da; “Genç Ufuklar firmasının teklif zarfının bir yüzünde usulüne uygun bir şekilde İdarenin adı, adresi, ihale bilgileri ve isteklinin ismi ve adresi olduğu, diğer yüzünde bir kargo firmasının isminin yazılı olduğu kâğıdın yapıştırılmış olduğu görülmektedir. Zarfın kapatıldığı kısımda isteklinin kaşesi ve imzası mevcuttur. Zarf İdareye kapalı bir şekilde ve kargo ile teslim edilmiştir. İdarenin görevlisi zarfın teslim günü ve saatine ilişkin tutanağı zarfın üzerine iliştirmiştir. İhale komisyonu ilk oturum esnasında ihale saatine kadar teslim edilen teklif zarfının hangi istekliler tarafından verildiğini tutanağa bağlamış, hazır bulunanlara duyurmuş, zarfların usulüne uygunluğunu kontrol etmiş ve teklif zarflarını veriliş sırasına göre, Genç ufuklar firmasının teklif zarfı da dahil olmak üzere, katılanların huzurunda açmıştır.” denilmiştir

Bu bağlamda somut olayda Genç Ufuklar Danışmanlık Tem. Gıda Halk. İliş. Taah. Paz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfının MNG Kargo tarafından ihale tarihinden bir gün önce 18.10.2012 tarihinde idareye imza karşılığı teslim edildiği, bu hususun adı geçen kargo firması tarafından düzenlenen Taşıma İrsaliyesinden anlaşıldığı, idare yetkilisi Ömer Cansız tarafından teklif zarfının 18.10.2012 tarih ve saat 15:16’da alındığına ilişkin “Teklif Zarfı Alındı Belgesi”nin düzenlendiği, akabinde tüm teklif zarflarının ihale tarihi olan 19.10.2012 saat:11:00’de söz konusu idare yetkilisi tarafından ihale komisyonuna “Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanak” ile teslim edildiği, anılan Kanunun 36’ncı maddesi uyarınca İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğunun bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurularak ihaleye başlandığı, İhale komisyonunun teklif zarflarını alınış sırasına göre incelediği, zarfların isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılarak ihale sürecine devam edildiği ihale işlem dosyasının tetkikinden anlaşılmaktadır.

Sonuç itibarıyla itirazen şikâyete konu hususta idarece tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin “anılan isteklinin ihale evraklarının kargo yoluyla gönderilmesi nedeniyle teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması gerektiği” iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.