İdare Tarafından Açıklama İstenilecek Önemli Maliyet Bileşenlerinin Açıkça Belirlenmesi Gerektiği Kik Kararı

tarafından açıklama istenilecek önemli maliyet bileşenlerinin açıkça belirlenmesi gerektiği

Toplantı No : 2015/055
Gündem No : 25
Karar Tarihi : 18.09.2015
Karar No : 2015/UH.III-2567
Şikayetçi:
Prizma Sos. Hiz. İnş. Bilg. Taş. ve Danş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Anka Sos. Hiz. Teknik Destek ve İşl. Hiz. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Kocasinan Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

28.08.2015 / 73502

Başvuruya Konu İhale:

2015/75518 İhale Kayıt Numaralı “350 Vasıflı Vasıfsız Personel,5 Adet Çöp Kamyonu Ve 4 Adet Binek Araç İle 28 Ay Süreli Atıkların Toplanması,Nakil Ve Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Prizma Sos. Hiz. İnş. Bilg. Taş. ve Dan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Anka Sos. Hiz. Teknik Destek ve İşl. Hiz. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

Kabil Cad. 1337-2 Sk. İnci Apt. Kat: 2 No: 2 Öveçler Çankaya/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü,

Gevhernesibe Mah. Tekin Sk. No: 10 Kocasinan/KAYSERİ

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/75518İhale Kayıt Numaralı “350 Vasıflı Vasıfsız Personel, 5 Adet Çöp Kamyonu ve 4 Adet Binek Araç ile 28 Ay Süreli Atıkların Toplanması, Nakil ve Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 20.07.2015 tarihinde açık usulü ile gerçekleştirilen “350 Vasıflı Vasıfsız Personel, 5 Adet Çöp Kamyonu ve 4 Adet Binek Araç ile 28 Ay Süreli Atıkların Toplanması, Nakil ve Temizlik  Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Prizma Sos. Hiz. İnş.  Bilg. Taş. ve Danş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Anka Sos. Hiz. Teknik Destek ve İşl. Hiz. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 18.08.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.08.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.08.2015 tarih ve 73502 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.08.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/2217 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kesinleşen ihale kararında bilanço rasyolarına ilişkin kriterleri sağlamadığı için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin sunan Arcan Ltd. Şti. ne bırakıldığının belirtildiği,

 

İdareye 18.08.2015 tarihinde şikâyet dilekçesi verildiği, idarece aynı gün yeterli inceleme yapılmadan söz konusu dilekçeye cevap verilmiş olup, ilgili yazıda tekliflerinin değerlendirilmeye alınmaması ile ilgili herhangi bir ibare olmaksızın ihale üzerinde bırakılan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği ve anılan isteklinin açıklamasının yeterli görüldüğünün belirtildiği,

 

1) Kesinleşen ihale kararında, bilanço kriterlerini sağlamadığı için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının rasyonel açıklamasının bulunmadığı, başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’de toplam ciro oranlarının teklif edilen bedelin % 15’inden az olmamasının gerektiğinin belirtildiği, firmalarınca teklif edilen bedelin 24.578.918,00 TL olduğu, söz konusu bu bedelin %15’inin ise 3.686.837,70 TL olduğu, ortaklık oranlarına bakılmaksızın iki firmanın cirosunun da belirtilen kriterlerin çok üstünde olduğu, dolayısıyla ihale dışı bırakılmalarını gerektiren bir durumun bulunmadığı,

 

Ortak girişimi oluşturan iki firmanın bilanço oranlarının da yeterli olduğu, ihale komisyonunun, kesinleşen ihale kararının kanun hükümlerini ihlal ettiği,

 

2) Kesinleşen ihale kararında, ihalenin Arcan Ltd. Şti.-5M Kurumsal Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde kaldığı, en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise Arça Ltd. Şti. olduğunun belirtildiği,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesi hükümleri doğrultusunda personel giderlerinin yaklaşık maliyetin % 70’inin üzerinde olması sebebi ile başvuru konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğunun aşikâr olduğu,

 

İhalenin uhdesinde bırakılan Arcan Ltd. Şti.-5M Kurumsal Ltd. Şti. İş Ortaklığının vermiş olduğu teklif (24.169.140,24 TL) analiz edildiğinde, asgari işçilik maliyeti ile arasında; 539.000,00 TL (24.169.140,24 TL – 23.630.140,24 TL) fark olduğu, anılan isteklinin 539.000,00 TL ile Şartname hükümlerince talep edilen personel giderleri dışında kalan araç giderleri, personelin mali sorumluluk sigortası giderleri ve 4 adet cep telefonu giderlerini karşılamasının mümkün olmadığı, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

İhale uhdesinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında belgelendirilmesi gereken serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanan araçlara ilişkin fiyat teklifinin ve düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağının usule uygun olup olmadığı ve aracın bakım, onarım, trafik sigortası, kasko ve lastik tutarını tevsik edici belgelerinin olup olmadığının Kurum tarafından incelenmesi gerektiği, araçlar için alınan proforma fatura fiyat teklifinde trafik sigortası, kasko, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz emisyon gideri, lastik gideri vb. giderler ile bakım onarım giderlerinin hepsinin bir arada fiyat teklifine konu edilemeyeceğinin yerleşik Kurul kararlarında da mevcut olduğu,

 

Söz konusu gider kalemlerinin ayrı ayrı gösterilerek tevsik edilmesi gerektiğinin açık olduğu, ihale uhdesinde kalan isteklinin araç trafik sigortası, kasko, bakım onarım gideri, lastik, MTV, egzoz emisyon pulu ve 4 adet cep telefonu için 539.000,00 TL öngördüğü, ihale dokümanında teklif fiyata dahil araç giderlerini ve kanuni giderleri teklif fiyatına dahil etmesi gerekirken dahil etmediği ve bunlara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve düzeltici işlem yapılması gerektiği,

 

Sonuç olarak, Kamu İhale Kanunu’nun 37 ve 38’inci maddeleri, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 71 ve 79’uncu maddeleri, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 58 ve 59’uncu maddelerini ihlal eden ve kendilerinin mağduriyetine sebep olan ihale komisyonu kararının, tekliflerinin değerlendirmeye alınarak ihalenin kendileri uhdesinde bırakılması yönünde düzeltilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan

varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

            (6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

            (7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

           

            (10) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin dokuzuncu fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmüne,

 

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin ihale komisyonu kararında, ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması ihale komisyonunca uygun bulunan Arcan Sos. Hizm. Temz. İnş. Eğt. Tic. Ltd. Şti. – 5M Kurumsal Hizm. İnş. Turz. Araç Kir. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekinin ise Arça Tem. İnş. Geri Dönüşüm Otom. Gıda Elekt. Tekstil Mob. Akary. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. olduğu, başvuru sahibi isteklinin teklifi kapsamında sunmuş olduğu bilanço veya eşdeğer belgelerin ise İdari Şartname’de istenilen bilanço kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonunca düzenlenen bilanço yeterlik hesabı tablosunda özel ortak Anka Sosyal Hizmetler Tek. Dest. ve İşl. Hizm. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin olarak yapılan değerlendirmede kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 olarak hesaplandığı görüldüğünden söz konusu oranın uygun bulunmayarak özel ortağın bilanço değerlerinin idarece yetersiz bulunduğu sonucuna varılmıştır.

 

Ancak başvuru sahibi İş Ortaklığı’nın teklif dosyasında sunduğu belgeler incelendiğinde, pilot ortak Prizma Sosyal Hizmetler İnş. Bilg. Taş. ve Dan. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından İdari Şartname’nin 7.4.2’inci maddesi uyarınca 2014 yıl sonu bilanço verilerine ilişkin olarak meslek mensubu onaylı bilanço bilgileri tablosu ile anılan meslek mensubunca düzenlenen özel amaçlı rapor ve ilgili bilançonun sunulduğu,

 

Pilot ortağın söz konusu 2014 yıl sonu bilançosuna göre, cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) 0,7622, öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) 0,1514 ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,00 olduğu,

 

Özel ortak Anka Sosyal Hizmetler Tek. Dest. ve İşl. Hizm. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından da İdari Şartname’nin 7.4.2’inci maddesi uyarınca 2014 yıl sonu bilanço verilerine ilişkin olarak meslek mensubunca onaylı bilanço bilgileri tablosunun ve kurumlar vergisi beyannamesinin sunulduğu,

 

Özel ortağın 2014 yıl sonu bilançosuna göre, cari oranın 1,5672, öz kaynak oranının 0,1760 ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,4961 olduğu tespit edilmiştir.

 

Her ne kadar idarece özel ortağın kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı 0,50 olarak tespit edilerek başvuru sahibi isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış ise de yapılan incelemede söz konusu oranın 0,50’den küçük olduğu görüldüğünden ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan “Bilanço bilgileri tablosu” adlı KİK025.1/H nolu standart formun 7 numaralı dipnotunda bilanço oranlarında yuvarlama yapılmayacağının düzenlendiği göz önüne alındığında, hem bu oran yönünden hem de İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde istenilen diğer bilanço oranları yönünden başvuru sahibi isteklinin her 2 ortağının da istenilen yeterlik kriterlerini karşıladığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak başvuru sahibi isteklinin İdari Şartname’de istenilen bilanço kriterlerini sağladığı anlaşıldığından idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı bulunmuş olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister….” hükmüne,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir…” hükmüne,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir…” açıklamalarına,

 

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdare tarafından fiyat teklifi sınır değerin altında kalan Tekten İnş. Turz. Yemek Nak. Tem. İlaçlama Medikal Tekstil Bilg. Sig. Pet. Mob. Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Arcan Sos. Hizm. Temz. İnş. Eğt. Tic. Ltd. Şti. – 5M Kurumsal Hizm. İnş. Turz. Araç Kir. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Bilginay Temz. Hizm. Yemek. Bilg. İlaç. Org. Taş. İnş. Dan. Tek. Ayak. Turz. Tic. Paz. San. Ltd. Şti.ne aşırı düşük teklif açıklama talep yazısının gönderildiği, idareye sadece Arcan Sos. Hizm. Temz. İnş. Eğt. Tic. Ltd. Şti. – 5M Kurumsal Hizm. İnş. Turz. Araç Kir. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının gönderildiği ve anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının ihale komisyonu tarafından uygun bulunduğu, diğer 2 isteklinin ise aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmaması nedeniyle tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.1’inci maddesine göre aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesinin zorunlu olduğu açıklamasının yer aldığı, ancak idare tarafından isteklilere gönderilen aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenilmesine ilişkin yazıda “….sunduğunuz teklifin aşırı düşük olduğu kararına varılmıştır. Bu düşüklüğe neden olan maliyet bileşenleri ile ilgili açıklamalarınızı belgeleri ile birlikte 03.08.2015 tarihine kadar idaremize ulaştırmanız gerekmektedir.” ifadesine yer verildiği görülmüş olup, söz konusu yazıda teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmediği anlaşılmıştır.

 

Bu bağlamda, idare tarafından isteklilere gönderilen aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenilmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmemesinin eşit muamele ilkesi gereği aşırı düşük teklif sorgulamasının tüm istekliler için eşit koşullarda yapılması ve sunulan açıklamaların objektif kriterlere göre değerlendirilmesi bakımından önem taşıdığı dikkate alındığında idare tarafından açıklama istenilecek önemli maliyet bileşenlerinin açıkça belirlenmesi ve teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilerin yeniden aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği sonucuna varılmıştır.  

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Prizma Sos. Hizm. İnş. Bilg. Taş..ve Dan. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Anka Sos. Hiz. Tek. Dest. ve İş. Hiz. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına ait teklifin değerlendirmeye alınması, idare tarafından açıklama istenilecek önemli maliyet bileşenlerinin isteklilere gönderilen yazılarda açıkça belirtilmesi suretiyle teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilerin yeniden aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,