Hizmet Alım İhalesi İş Ortaklığında Birden Fazla Özel Ortak Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesi Oranının Tespit Edilmesi

Ortaklık-2

Hizmet Alım İhalesi İş Ortaklığında Birden Fazla Özel Ortak Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesi Oranının Tespit Edilmesi

Hizmet ihalelerinde, iş ortaklığında birden fazla özel ortaklar tarafından sunulan iş deneyim belge tutarları toplamı, ihalede istenilen iş deneyim oranının en az yüzde kaçı kadar olmalıdır?

Toplantı No  : 2010/003
Gündem No  : 89
Karar Tarihi : 11.01.2010
Karar No  : 2010/UH.III-137
Şikayetçi:
 Piripak Endüstriyel Temizlik Organizasyon Turizm İnş. Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. ve Kemal Çağlar İnş. Elekt. Üret. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, -||vatan Caddesi|avrasya İş Merkezi|6/11|34403|çağlayan|merkez|istanbul(Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Peykhane Cad. No:10 Çemberlitaş FATİH/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2009 / 25208
Başvuruya konu ihale:
 2009/132641 İhale Kayıt Numaralı “1163 Kişi ile Veri Hazırlama ve Veri Girişi Hizmet Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
08.01.2010 tarih ve III.H.28.16.0092/2009-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 21.10.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “1163 Kişi İle Veri Hazırlama ve Veri Girişi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piripak Endüstriyel Temizlik Organizasyon Turizm İnş. Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. -Kemal Çağlar İnş. Elekt. Üret. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 03.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 21.12.2009 tarih ve 25208 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) Sundukları iş deneyim belgesinin, gerekli asgari tutarı karşılamadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldıkları, belirtilen gerekçe ile ihale dışı bırakılmalarının uygun olmadığı

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi ve teklifte önemli olduğu bileşenler belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılması gerektiği, bu sorgulamanın yapıldığının varsayıldığı, buna göre de yapılan açıklamanın uygun kabul edilmesi işleminin yerinde olmadığı,

3) İhale konusu edilen iş için sadece 4 firmanın ihaleye iştirak ettiği, tekliflerin değerlendirilmesi işlemi sonrasında sadece bir tane geçerli teklifin kaldığı, söz konusu ihalede rekabet ortamının oluşmadığı, bunun nedeninin ise teknik şartnamenin 6.2/B.3 üncü maddesi ile yine anılan şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı 7 nci maddesinin 20 ve 21 inci fıkralarında yer alan çelişkili, nesnel ve rekabeti önleyici düzenlemelerden kaynaklandığı,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuru sahibinin, şikayete konu edilen ihaleye ortak girişim olarak teklif verdiği, ortak girişimde pilot ortağının % 60 oranında pay ile Piripak End. Tem. Ltd. Şti. olduğu, özel ortağın ise %40 oranında pay ile Kemal Çağlar İnş. Elek. Ltd. Şti. olduğu, tekliflerin değerlendirilmesi işlemleri neticesinde pilot ortağın sunduğu iş deneyim belgesinin tutarının istenen oranı sağlamadığı gerekçesiyle başvuru sahibi isteklinin ihale dışı bırakıldığı, bunun üzerine ilgili istekli tarafından da sundukları iş deneyim belgesinin Kamu İhale Kurumunun internet sitesinden güncellenmesi neticesinde, belge tutarının yeterli hale geldiği iddiasıyla itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

İhaleye ilişkin ihale ilanında ve idari şartnamede iş deneyim belgesi sunulması ile ilgili olarak; “Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler sunulacaktır” düzenlemesi ile benzer iş ile ilgili olarak ise; “Kamu veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayanan her türlü veri hazırlama ve veri giriş hizmet işleri benzer işler olarak kabul edilecektir” düzenlemesine yer verilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinde;

“İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerindeki deneyimi gösteren belgelerin,

c) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80”i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin,

ç) Devam eden yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin kusursuz olarak tamamlanması ve ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80”ine ulaşması şartıyla; kusursuz olarak gerçekleştirilen ya da ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin,”

d) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri ve son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

… İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.” hükmü,

Anılan yönetmeliğin “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında ise; “1/1/2003 tarihinden sonra gerçekleştirilen işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.” hükmü,

Yer almaktadır.

Yapılan düzenleme uyarınca, pilot ortak tarafından; Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 20.01.2009 tarih ve 598 sayısı altında düzenlenen, “Hastane bilgisayar veri kontrol işletmeni hizmet alımı” işine ilişkin 2.304.850,00 TL tutarlı iş bitirme belgesinin sunulduğu, bahse konu gerçekleştirilmiş olan işe ait sözleşmenin ise 2.418.000,00 TL üzerinden 24.12.2007 tarihinde imzalandığı belirlenmiştir.

Özel ortak tarafından ise; Tekirdağ Devlet Hastanesi’nce 12.06.2009 tarih ve 5856 sayısı altında düzenlenen, 13.12.2005 tarihli 1.561.995,00 TL üzerinden imzalanan sözleşmeyle, “Hastane bilgi sistemi işletim hizmetleri alımı” işine ilişkin 1.166.128,08 TL tutarlı iş bitirme belgesinin sunulduğu belirlenmiştir.

Yapılan düzenlemeler ve ilgili mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde; teklif bedelinin %25’i oranında iş deneyim belgesi istenildiğinden, teklif edilen bedele göre başvuru sahibince 3.882.879,72 TL tutarında bir iş deneyim belgesinin sunulması gerektiği, başvuru sahibinin ortak girişim olarak ihaleye teklif verdiği hususu göz önüne alındığında ise, pilot ortağın istenen bu bedelin % 70’ini sağlaması, buna karşılık özel ortağın ise en az % 30’unu sağlaması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla da, pilot ortağın sunacağı iş deneyim belgesinin tutarının en az (3.882.879,72 TL x 0,70=) 2.718.015,80 TL olması, özel ortağın sunacağı iş deneyim belgesinin tutarının ise en az (3.882.879,72 TL x 0,30=) 1.164.863,92 TL olması gerektiği tespit edilmiştir.

Buna göre, iş ortaklığını oluşturan firmalar tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin konuları uygun bulunmakla birlikte, pilot ortağın sunduğu 2.304.850,00 TL’lık iş bitirme belgesinin istenen tutarı karşılamadığı anlaşıldığından, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu iş bitirme belgesinin güncellenmesi gerektiği belirlenmiştir.

Güncelleme işleminin; Ağustos ayı genel ÜFE (Üretici Fiyatları Endeksi) endeksinin (160,93), Kasım ayı genel ÜFE endeksine (144,35) oranlanması ile bulunan 1,11485971597 katsayısının, belge tutarı olan 2.304.850,00 TL’sıyla çarpılması neticesinde gerçekleştirileceği tespit edilmiştir. Belirtildiği şekilde güncelleme yapıldığında, güncellenmiş belge tutarının 2.569.584,42 TL’sına tekabül ettiği ve bu güncellenmiş tutarın asgari olması gereken 2.718.015,80 TL’sını karşılamadığı tespit edilmiştir.

Güncelleme işleminin, Kamu İhale Kurumunun resmi internet sitesinde yer alan belge güncelleme aracı üzerinden ve bu araç içinde yer alan sözleşme türünün ise, “teklif birim fiyat” türünün seçilmesi suretiyle yapılması durumunda da, aynı şekilde 2.569.584,42 TL’sına ulaşılması mümkün bulunmaktadır. Buna karşılık, başvuru sahibince güncelleme işlemi Kurumun internet sitesinde yer alan belge güncelleme aracı üzerinden yapıldığı anlaşılmakla birlikte, yapılan hesaplamanın Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine uygun olmadığı, Yapım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği kapsamındaki “birim fiyat sözleşme türü” üzerinden güncelleme yapıldığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin belirttiği güncellenmiş tutarın uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu çerçevede, başvuru sahibi isteklinin/pilot ortağın sunduğu iş deneyim belgesinin tutarının istenen tutarı karşılamadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılması yönünde alınan kararın yerinde olduğu, yapılan şikayetin reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.