Hastanelerde Taşınır Mal İşlemleri ve Sorumlular

mevzuat-14

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE SORUMLULAR

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE SORUMLULAR KİMLERDİR?

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI’NIN 02/11/2007 TARİHLİ TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ HAKKINDAKİ GENELGESİ
ile ilgili Başkanlığımıza gönderilen belgelerin tetkikinde Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra harcama birimlerinde ve kadrolu personel bulunmasına rağmen, söz konusu personelin Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi olarak görevlendirilmediği; bu görevi ifa etmek üzere görevlendirilen personeller arasında da çok sık değişikliklerin yapıldığı görülmektedir.
Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol kanununun 44’üncü maddesine dayanılarak hazırlanıp 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinde, “Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirileceğini; belirtmektedir.
Ancak; mezkur yönetmelikte hüküm altına alınan iş ve işlemlerin mevzuata uygun zamanında doğru ve eksiksiz olarak yapılabilmesi için Ayniyat Saymanı ve Ambar Memurlarının Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi olarak görevlendirilmeleri büyük önem arz etmektedir.
Ayrıca Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin de zorunlu haller dışında sık sık değiştirilmesinin de uygulamada aksaklıklara yol açacağı bilinen bir gerçektir.
Bu çerçevede, harcama yetkilileri tarafından Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi görevlendirmesi yapılırken yukarıda ifade edilen açıklamaların göz önünde bulundurulmasını ve bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesini bilgilerinize rica ederim

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİNİN TAŞINIRLA İLGİLİ KISIMLARI
Madde 99 – Bu hizmetler kurum için gerekli tüketim maddeleri, ilaç, yiyecek, temizlik, yakacak benzeri tıbbi ve sıhhi malzeme, demirbaş, döşeme ve cihazların satın alınma, muayene ve tesellüm depolama, sarf işleri ile her çeşit onarım ve mali işlemlerin mevcut tüzük, yönetmelik ve kararname hükümlerine göre yapılmasını kapsar.

C – DEPOLAMA
Madde 102 – Satın alınan maddelerin mukavele esaslarına diğer kurumlardan gelenlerin irsaliye muhteviyatına uygun olmaları halinde Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre kesin tesellüm makbuzu düzenlenerek ikinci nüshası Sayıştay hesabı bakımından ayniyat saymanına verilir. Dip koçanı da ithalat evrakı olarak depo veya ambar memurluğunca saklanır.
Ambar veya depoya giren her türlü malzeme, yiyecek, ilaç ve giyecek düzenli bir şekilde tasnif edilerek yerleştirilir. Haşarattan, sıcaktan, soğuktan korunması ve yangına karşı her türlü tedbir alınır.

F – AYNİYAT İŞLERİ
Madde 105 – Devlet mallarının, muhafazası, ihracı, başka kurumlara nakil, kayıttan düşme ve imhası Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre yapılır.
a) Satın alınan veya başka kurumlardan gelerek teslim alınan mallar için ayniyat tesellüm makbuzu düzenlenir. Bu makbuzların birinci nüshaları, satın alınan mallardan tahakkuk evrakına bağlanır. Başka kurumlardan gelen mallar için ise malı gönderen kuruma gönderilir. İkinci nüshaları Sayıştay hesabı için ayniyat saymanına gönderilir, dip koçanları da ambarda evrakı müspite olarak saklanır.
b) Her gün ambar ve depodan çıkan demirbaş ve müstehlik eşya ile erzak miktarı ayniyat yevmiye defteri ve aynı miktarlar ambar veya depo defterine işlenir.
c) Servis ve bürolarda bulunan eşya, birer liste ile tespit edilerek bulunduğu odanın duvarına asılır. Bu listelere göre eşyanın kontrolü yapılır.
d) Kayıttan düşme ve imha: Demirbaş eşyadan kullanılma ve sair nedenlerle eskiyen, bozulan ve çürüyenlerin kayıttan düşülmesi için servis ve laboratuvarlarda hazırlanan tutanaklara göre 1000 liraya kadar olanlardan ita amirince kabul edilenler, 1000 liradan fazla olanların Sağlık Bakanlığınca tasdikinden sonra demirbaş defterinden düşümleri yapılır.
Müstehlik eşya ve malzemeden kullanılmaz hale gelenler, düzenlenen tutanaklarla ita amirince tasdik edilerek kayıttan düşürülür. Düşümleri yapılan demirbaş eşyadan satılmasına lüzum görülenler o yerin mal memurluğuna yazılarak oraca satışı yapılır. Kuruma resmi yazı gelince eşya alıcıya teslim edilir.
Sağlık Bakanlığının izni ve emirleri ile başka kurumlara verilen malzemenin, karşılığında alınan ayniyat tesellüm makbuzlarına göre kayıttan düşme işlemleri yapılır.
Bu makbuzların da birer nüshası Sayıştay dosyasına konur.

A – BAŞTABİBİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 110 – (05-05-2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmi Gazete Madde 26) “Eğitim ve araştırma hastaneleri; servis ve laboratuvar şefleri (veya şef yardımcıları ile tıp alanında doçent veya profesör Bu cümle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 12.10.2006 2006/966 sayılı Kararı ile yürütmesi durduruldu.) tabipler arasından, Sağlık Bakanlığınca atanacak baştabipler tarafından yönetilir. Diğer hastaneler ise; uzman tabipler veya tıp alanında doktora yapmış tabipler yada iktisat, işletme, kamu yönetimi, hukuk, maliye, sağlık yönetimi, muhasebe alanlarında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabipler arasından, Sağlık Bakanlığınca atanacak baştabipler tarafından yönetilir.”
“Sağlık Bakanlığı uygun gördüğü illerde sağlık hizmetinin daha verimli ve etkin sunumunu sağlamak üzere koordinatör baştabip atayabilir. Koordinatör baştabibin görev yetki ve sorumlulukları Yönerge ile belirlenir. Bu paragraf Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 12.10.2006 2006/966 sayılı Kararı ile yürütmesi durduruldu.”
“Yatırım programında yer alan hastanelerden henüz geçici kabulü yapılmamış olanların, inşaat işlemlerini tamamlaması, yerleşim planlamalarının yapılması, tıbbi ve demirbaş ihtiyaçlarının planlanarak bunların temin edilmesi, resmi kurum veya kuruluşlar ile gerçek kişiler nezdinde hastanenin işlemlerinin yürütülmesi ve hastanenin hizmete hazır hale getirilmesini sağlamak üzere; Sağlık Bakanlığınca bu kurumlara kurucu başhekim, kurucu müdür ile ihtiyaç duyulan diğer sağlık ve genel idare hizmetleri sınıfı personel ataması yapılabilir.”
Özel Dal hastanelerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde baştabip aynı zamanda bilimsel direktörlük görevini de yapar. Baştabip diğer kurumlarda da imkan ölçüsünde klinik ve laboratuvarların bilimsel çalışmaları ile ilgilenir ve bunlara yön verir.
a) Kurumun tıbbi, idari ve eğitim hizmetlerinin görevlilerce en iyi şekilde yürütülmesini sağlar. Bu hizmetlerin yapılmasını izler, en az haftada bir defa denetler.
…..
h) Hastaların teşhis ve tedavilerinde gerekli laboratuvar muayenelerinden geçirilmeleri hususunu izler ve denetler.
i) İdare, ambar, depo, eczane, laboratuvar ve sair yerlerin hesap ve ayniyata ait kayıtlarını, idareye ait evrak ve dosyaların görevliler tarafından usulüne göre ve düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar.
j) Kurum ve bölümlerinde bulunan bütün fenni alet ve cihazlarla ecza ve laboratuvar malzemesinin, eşya, mefruşat ve demirbaşların kayıtlarını muntazaman ve Ayniyat Talimatnamesi ve bu yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde tespit ve tescil ettirerek icabına göre saklama veya kullanılmalarını sağlar.
k) Tabipler tarafından bu yönetmelik çerçevesinde hastalara verilmek üzere vizitede tabelaya yazılan ilaç, yiyecek ve içeceklerin tıbbi yönden iyi bir şekilde hazırlanmasından sorumludur.
l) Kurumun bütün bölümleriyle, tesisat, cihaz ve malzemesini belirsiz zamanlarda ve sık sık kontrol eder. Bunlarda düzen, güvenlik, temizlik hususlarında rastladığı kusur ve noksanlara sebep olanlarla, bunları düzeltmeyenler hakkında gerekli işlemi yapar.
ö) Kurum eşya ve malzemesinden bozulanların mevzuata uygun olarak onarımını sağlar. Kurumun bina ve bölümlerinde büyük onarım, değiştirme ve düzeltilmesi gereken kısımlarla, yapılacak inşaat hakkındaki fikir ve mütalaalarını plan ve keşifleriyle birlikte her sene bütçe hazırlanmadan evvel Sağlık Bakanlığına bildirir.

A – HASTANE MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 147 – (20.02.2007 tarihli ve 26440 sayılı Resmi Gazete Madde 1) Hastane Müdürünün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Baştabipliğe bağlı olarak kurumun idari, mali ve teknik hizmetlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler uyarınca yürütmekle yükümlü ve yetkilidir.
b) Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçlarını zamanında tespit eder ve sağlanması için gerekli tedbirleri alır. Baştabibin vereceği talimata göre sonuçlandırır.
c) Satınalma depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar.
d) Günlük iaşe tabelalarını kontrol eder, buna göre ambardan çıkacak veya dışardan gelecek maddelerinin vaktinde mutfağa teslimini sağlar.
e) Cihaz, her türlü motor, eşya ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlar.
f) İdari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlamakla genel idare hizmetlerinde çalışan kendisine bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev yetki ve sorumluluklarını belirlemekle yükümlü ve doğrudan baştabibe karşı sorumludur.
g) Kurumda gerekli emniyet tedbirlerini alır. Sivil Savunma uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak Devlet Kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri titizlikle yürütür.
h) Kurumun periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuvar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek merciine gönderir. Keza sıhhi, idari, mali ve her çeşit evrak ve cetvellerin de kurumca zamanında düzenlenip ait olduğu makama gönderilmesini sağlar.
Bulaşıcı hastalıklar teşhisi konulan vak’aları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı bir şekilde haber verir.
i) Ambarda bulunan ve ambardan çıkarılan her çeşit maddenin ambar kayıtlarındaki miktarlara ve günlük yiyecek ve içeceklerin tabeladaki miktarları ile şartnamelerindeki niteliklere uygunluğunu kontrol eder. Noksan ve kusurlar görürse baştabibe bilgi vererek düzeltilmesini sağlar. Uygun nitelikte olmadığı ilgililerce bildirilen besin maddelerini baştabibin izniyle geri çevirir.

F – AYNİYAT SAYMANININ GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 152 – Ayniyat Saymanı: Kurumun tüm Devlet mallarını (döner sermaye hariç) kapsayan ayniyat işlemlerini mevcut kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yönetmek ve gerekli kayıtları tutmakla görevlidir.
Ambar ve depo memurlarınca düzenlenen ve imzalanan ayniyat tesellüm makbuzlarına ayniyat saymanı kendine ait yeri imza ederek baştabibe onaylatır. Depo ve ambar memurlarının hizmetlerini ayniyat açısından kontrol etmekle yükümlüdür. Ayniyat Talimatnamesi hükümleri dairesinde kayıtları tutar ve Sayıştay hesabını verir.
G – AMBAR VE DEPO MEMURUNUN GÖREVİ
Madde 153 – Ambar ve depo memuru, ayniyat saymanının mutemedidir. Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre ambar ve depoya konulacak erzak, eşya, alet ve malzemenin geçici kabul ve kat’i tesellüm işlemleriyle, bunların gerek Ayniyat Talimatnamesi ve gerekse bu yönetmelik hükümlerine göre ihraçlarını ve bunlarla ilgili kayıtları ve diğer işlemleri yapar. Ambar ve depo memuru erzak eşya ve malzemenin iyi bir şekilde korunmasıyla bunlardan bozulmaya müsait olanların zarara uğramadan bir an evvel sarf veya kurumlara devri suretiyle elden çıkarılması ile ilgili işlemlerin yapılması için amirlerine zamanında haber vermekle yükümlüdür.
Ambar ve depo memuru stokları azalmış olan erzak, eşya ve malzemenin hizmeti aksatmayacak şekilde, zamanında temini için hastane müdürüne yazılı olarak ihtiyaçlarını bildirir. Mali yıl başından evvel bir yıllık kesin sarfları göz önüne almak suretiyle gelecek mali yılın kesin sarflarını ve depo ve ambar miktarlarını göz önüne alarak gelecek yıl alınması gereken erzak eşya ve malzemenin cins ve miktarlarını tespit eder, ilgililere bildirir.
Ambardan çıkan maddeleri ambar defterine günü gününe kaydeder. Giren maddelerin fatura fiyatlarını hizalarına yazar ve yıl sonunda her tür için ortalama fiyatları tespit eder.
Ambardan çıkartılanların yıl sonundaki miktarlarını ortalama fiyatlarla kuruşlandırarak 18 nolu istihmal ve istihlakata ait eşya için taşra cetveli düzenler.

kaynak:saglikmevzuati.blogspot.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.