Hakedişte Gösterilen İmalat Yerine Başka İmalat Yapılması Mevzuata Uygun mu?

Bütçe-12

Kamu İdaresi Türü :
Yılı : 2003
Dairesi : 8
Dosya No : 28991
Tutanak No : 29576
Tutanak Tarihi : 23.10.2007
Kararın Konusu :


Duruşma talep eden dilekçi Mine Kalenderoğlu ile Sayıştay Savcı Vekilinin sözlü açıklamalarının dinlenilmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü:

1- 798 sayılı ilamın 1. maddesi ile; teklif ve taahhüt tutarından eksik imalat yapıldığı halde taahhüt tutarı esas alınarak ödemede bulunulduğu gerekçesiyle, 8.887.822.144- liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde; söz konusu verili emri ile yapılan 10.098.324.000.-TL lik fazla ödemenin incelenmesinde; Rektörlük Makamı’nın 18/11/2003 tarih ve 685 sayılı onayı ile BTS Binası bodrum katının ofis olarak tadil edilmesi işinde yukarıda belirtilen onayla aynı iş kapsamında BTS Binası bale odası, kuzey kampus Elektrik – Elektronik bölümü laboratuarlarına asma tavan kaplanması ile ahşap raf yapıldığını, yapılan işlerin karşılığının K.D.V. dahil 8.887.822.144.-TL olduğunu, fazla ödemenin ( 10.098.324.000.-TL ) – ( 8.887.822.144.-TL ) = 1.210.501.856.-TL olduğunu ve ekteki makbuz ile tahsil edildiğini,

Belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemektedir.

B.Ü. Güney Kampüsü BTS Binası Bodrum Katı Tadilat İşinde; BU-04 poz nolu kasa ve pervaz yapılması, BU-05 poz nolu çeşitli demir işleri yapılması, BU-09 poz nolu alçıpan levha ile kaplama yapılması, BU-10 poz nolu alçı panel ile asma tavan yapılması imalatlarının fiilen yaklaşık maliyet ve mahal listesinde gösterilmiş olan miktarlardan daha az yapıldığı halde bu tutarlar üzerinden ödeme yapıldığı ve ayrıca mükerrer olarak BU-11 poz nolu laminat parke ile döşeme imalatı bedeli ödendiği gerekçeleriyle 10.098.324.000- liralık fazla ödeme için tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi, fazla gösterilen imalatlar karşılığında Rektörlük Onayı ile, BTS Binası bale odası ve kuzey kampus Elektrik – Elektronik bölümü laboratuarlarına asma tavan kaplaması ile ahşap raf imalatlarının yapıldığını, bunların tutarının da 8.887.822.144.-lira olduğunu, fark tutar olan 1.210.501.856.- liranın tahsil edildiğini belirterek, tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir.

Dilekçinin yapıldığını belirttiği imalatlara ilişkin keşif, metraj ve hesaplamalar ödemeye esas verile emri ekinde yer almamaktadır. Yapıldığı belirtilen imalatlara (parke, asma tavan gibi) ilişkin ispat edici nitelikte bir belge (fatura gibi) ibraz edilmemektedir. Yapıldığı iddia edilen uygulama; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesi ile belirlenmiş olan temel ilkelerin tamamına ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin hakedişlerin düzenlenmesiyle ilgili maddelerine aykırıdır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle 798 sayılı ilamın 1. maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

2- 798 sayılı ilamın 2. maddesi ile; KLA-012 poz nolu stabilize dolgu imalatına ait özel fiyatın hatalı tespit edildiği gerekçesiyle, 2.562.607.000- liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yüklenici teklif fiyatının ödemeye esas olduğunu, söz konusu imalatın birim fiyat analizine giren malzemelere fiyat farkı, nakliye vb. gibi maliyeti arttırıcı ödemeler yapılmadığını, idarenin zarara uğratılması ya da fazla ödeme yapılmasının söz konusu olmadığını, ilk savunmada fiyat analizleri yapılırken, iş makinelerinin mazot miktarları alınırken Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 01.01.2002 tarihinden sonra uygulamaya esas miktarlarının alınmadığının doğru olduğunu, ancak fiyat tespitine esas fiyat analizi (Silindir) incelendiğinde, 01.403/A poz no’lu makinist ücret biriminin (ay) olmasına rağmen saat ücreti alındığını, aynı şekilde (Arazözün 1 saatlik ücreti) analizinde de (01.401/A şoför) ;(03.501 Ekskavatörün 1 saatlik ücreti) fiyat analizinde de (01.409/A Formen) ücret birimi ay olmasına rağmen saat ücreti alındığını, programdan kaynaklanan hatalar düzeltilip yeni fiyat analizi yapıldığında;

İhale dosyasındaki yaklaşık birim fiyat (Fiyat Analizi) 18.814.054.- TL/M3

Düzeltilmiş Birim fiyat (Fiyat Analizi) 19.444.445.- TL/M3

Yüklenici Teklif Birim Fiyatının 17.500.000.-TL/M3, olduğunun görüldüğünü,

İdare aleyhine fazla ödeme yapılmadığının ve yaklaşık maliyet hesabındaki sehven yapılmış hatalar düzeltildiğinde yaklaşık maliyetin daha yüksek çıktığının anlaşıldığını, doğru imalatın yapıldığını ve yükleniciye fazla ödemede bulunulmadığını,

Belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemektedir.

Kilyos S.T. Kampüsü Artezyen Kuyusu Açılması ve Pompa İstasyonu İsale Hattı işinde, KLA-012 poz nolu stabilize hazırlanması, serilmesi ve sıkıştırılması imalatına ait özel fiyat tanzim edilirken, analizde yer alan iş makineleri mazot tüketim miktarlarının 1.1.2002 tarihinden önceki miktarın % 57si yerine tamamı üzerinden değerlendirildiği gerekçesiyle, 2.562.607.000- liranın tazminine hükmedilmiştir.

Dilekçi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yüklenici teklif fiyatının ödemeye esas olduğunu, ayrıca söz konusu analizin doğru girdiler ile tanzimi durumunda yüklenici teklif fiyatından daha yüksek olduğunun görüldüğünü, bu nedenlerle de yersiz ödemede bulunulmadığını iddia etmektedir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 4. maddesinde; “Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, ifade eder”

9. maddesinde; “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz”

30. maddesinde; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur”

60. maddesinde; “İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.

5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır” denilmektedir.

Stabilize dolgu imalatına ait yaklaşık maliyet Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 08.008, 03.508, 03.538,03.541 poz nolu birim fiyat ve rayiçleri kullanılarak tespit edilmiştir. Bu işlem yapılırken Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının 15.03.2002 tarih ve B/346 sayılı kararında açıklanan, fiyat analizlerinde yer alan iş makineleri mazot miktarının 01.012002 tarihinden itibaren % 57 sinin esas alınacağı kuralına uyulmamış, mazot miktarı % 100 olarak alınmıştır. Yaklaşık maliyet tespitinde dilekçinin de iddia ettiği şekilde, iş makineleri bedellerinin eksik alındığı, sonuç olarak ta belirlenen tutarın gerçek maliyetin altında olduğu görülmektedir. 03.508 poz nolu arazöz analizinde, şoför 1,44 saat olarak yer alırken yaklaşık maliyet hesabında 1,26 saat olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak; yapılan işlem sonucunda herhangi bir zarar meydana gelmediğinden ve yaklaşık maliyet gizli olduğundan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 9. ve 60. maddeleri gereğince dilekçi iddialarının kabul edilerek, 798 sayılı ilamın 2. maddesi ile verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA,

3- 798 sayılı ilamın 3. maddesi ile; BÜ-02 poz nolu sentetik kauçuk kaplama yapılması imalatı yapılmadığı halde bedelinin ödendiği gerekçesiyle 108.967.086.000- liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde; söz konusu tutanakta “2 no’lu hakedişte yer alan imalat kalemleriyle mahallinde yapılan incelemede B.Ü.02 poz nolu Sentetik Kauçuk kaplama yapılması İmalatının hiç yapılmadığı tespit edilmiştir” denildiğini, eski kaplamanın sökülmesi, söküm sonrası çıkan ilave imalatlar (beton kaplama ve bordur onarımları v.s.) ve yapım maliyetlerinin büyük bölümü olan (SBR ve EPDM kauçuk granülleri ile poliüretan) malzemelerin yurt dışından getirilip iş yerinde depolandığını, ihzarat olarak ödendiğinin belirtilmiş olmasına rağmen sayın denetçiler tarafından dikkate alınmadığını, ilk savunmada da belirtildiği gibi sözleşmenin geç onaylanması nedeniyle yer tesliminin 20 Kasım 2003 tarihinde yapılabildiğini,

İmalatta kullanılacak malzemelerin yurt dışından gelme süresinin yaklaşık bir ay olduğunu, uygun hava koşullarının olmaması ( en az 15 derece,yağışsız ve nem oram düşük), pist üzerine asfalt kaplama yapılması zorunluluğu ve teknik değişiklikler nedeniyle üst kaplamanın gecikmesinde herhangi bir art niyetin söz konusu olmadığını, uygun olmayan koşullarda imalatların yapılmasının doğru olmadığını,

Atletizm sahasının 2004 Temmuz ayından itibaren kullanıldığını, bu imalatların yapıldığına dair T.C.Sarıyer Asliye 2. Mahkemesinin 2006/.. nolu 29.08.2006 tarihli tespit dosyası, bu işle ilgili açıklayıcı belgeler ve bu işlerin Rektörlüğün bilgisi dahilinde yapıldığına ilişkin sorgu dönemindeki Sayın Rektör Prof. Dr. Sabih TANSAL’ ın yazısının olduğunu,

Yer teslim tarihi olan 20/11/2003 ile 30/12/2003 tarihleri arasında uygun hava koşulları olmadığını, bu durumun Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuarının verdiği raporda da görüldüğünü, sentetik tartan pist kaplama alanının ekli proje ve alan hesabında görüldüğü gibi toplam 4019,00 m2 olduğunu, atletizm sahası toplam alanı 4019 m2 olmasına rağmen, ödenek yetersizliğinden 2400 m2 lik alan olarak ihale edildiğini, uygulayıcı firma ve Üniversite Spor Bölümünün teknik raporunda saha kaplamasının tümünde yapılması gerektiğinin belirtildiğini, kaplama üst tabakasında kullanılan poliüretan malzemenin tümünün aynı üretim serisinden olmasının gerektiğini, bu nedenlerden dolayı sentetik kaplama işinin, iş bitim tarihine kadar bitirilemediğini,

Yüklenici firmaya muhasebe kayıtlarının bağlanabilmesi için 17/12/2003 tarihli 2 no’lu hakediş düzenlendiğini ancak ödeme yapılmadığını, düzenlenen hakedişlere karşılık aynı süre içinde yapılan imalat ve ihzarat miktarının daha fazla olduğunu, Mayıs 2004 ayı başında geri kalan söküm işlerinin tamamlandığını, söküm sonrası altyapıda yeni imalatlar yapıldığını, pist ölçülerinin yeni uluslar arası standartlara uygunluğunun sağlanması için sentetik kaplama altına özel asfalt kaplama yapıldığını, aynı süre içerisinde tüm sahanın siyah granül kauçuk kaplamasının bitirildiğini, bununla ilgili resimlerin ekte olduğunu,

Tüm altyapı işlerinin bitirilip, asfalt kaplama yapıldıktan sonra siyah kaplama yapıldığını, tartan pistinin 24-27 Haziran 2004 tarihleri arasındaki 18 yabancı 22 Türk üniversitesi olmak üzere toplam 40 üniversitenin iştirak ettiği Uluslararası Spor Bayramında kullanıldığını ve çok beğenildiğini,

657 Sayılı Yasanın 12 . maddesi’nde ” Devlet Memurları görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet Mallarını korumak ve her an hizmete hazır bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır” denildiğini, konu edilen verili emirleri ile yapılan ödemelerin tamamen bu işlerin karşılığı olarak ödendiğini ve burada Devlet malını korumanın en büyük amaçları olduğunu,

Ayrıca 1050 Sayılı Yasanın 22. maddesinin D fıkrası’nda “su kadar ki suç konusu teşkil etmemek kaydı ile bu işlem ve davranışlar, Devlete ait bir hizmet ve girişimin gerçekleştirilmesi ya da tamamlanması gibi iyi niyetli bir amaca dayandığı ve hizmet yapılmış ya da mal teslim alınmış bulunduğu takdirde…” denildiğini, bu nedenle, ekteki resimlerden de görüleceği üzere bir hizmetin gerçekleştirilmesi amacıyla iyi niyetle iş yapılıp bitirildiğini,

Belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemektedir.

BÜ Uçaksavar Kampüsü Atletizm Pisti Yapım İşinde, BÜ-02 poz nolu sentetik kauçuk kaplama yapılması imalatı yapılmadığı halde bedelinin ödendiği gerekçesiyle 108.967.086.000- liraya tazmin hükmü verilmiştir. İlamın dayanağı 07.05.2004 tarihinde düzenlenmiş olan tespit tutanağıdır.

Dilekçi, yer tesliminin 20 Kasım 2003 tarihinde yapılabildiğini, hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle imalatın yapılamadığını, yüklenici firmaya muhasebe kayıtlarını bağlayabilmesi için 17/12/2003 tarihli 2 no’lu hakedişin düzenlendiğini, Mayıs 2004 ayı içinde imalatların tamamlandığını belirtmektedir. Sarıyer Asliye 2. Mahkemesi tarafından görevlendirilen bilirkişi tarafından hazırlanan 18.09.2006 tarihli rapor ile söz konusu imalatların yapıldığı tespit edilmiştir.

07.05.2004 tarihinde düzenlenmiş ve ilgili kontrol elemanları ile yüklenici tarafından imzalanmış tespit tutanağına göre, iki nolu hak ediş raporu ile ödenmiş olan sentetik kauçuk pist imalatının yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 39. maddesinde; “Müteahhit tarafından yapılan yapım ve hizmet işlerinin bedelleri, sözleşmeye ekli birim fiyat cetvelinde veya keşif özetinde yazılı veya sonradan düzenlenen onaylı yeni fiyatlar üzerinden hesaplanarak, yaptığı indirime, sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir” denilerek, imalat bedellerinin nasıl ödeneceği ile hak ediş raporlarının nasıl düzenleneceği kayıt altına alınmıştır.

Hava koşulları nedeniyle süre vererek işin yapımının uygun zamana bırakılmasının mümkün olması, 07.05.2004 tarihinde imalatın yapılmadığının tespit edilmesine rağmen resmi olarak imalatların yapıldığının ancak 18.09.2006 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmesi, gönderilen bilgi ve belgelerde imalatın ne zaman bitirildiğine dair açık ve net bir tarih belirtilmemesi nedenleriyle dilekçi iddiaları yerinde görülmediğinden, 798 sayılı ilamın 3. maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

4- a) 798 sayılı ilamın 4-A maddesi ile; 2002 yılında yapılan imalata 2003 yılı fiyatlarının uygulandığı gerekçesiyle 20.701.265.000- lira,

b) 798 sayılı ilamın 4-B maddesi ile; İhzarat kesintisi yapılmadığı gerekçesiyle 10.375.304.000- lira,

c) 798 sayılı ilamın 4-C maddesi ile; PVC doğrama imalatına Genel Teknik Şartnameye aykırı olarak özel fiyat yapılarak ödemede bulunulduğu gerekçesiyle, 15.894.833.000- lira,

d) 798 sayılı ilamın 4-D maddesi ile; alçı perdah yapılan yüzeylere 25.048/1 poz nolu plastik boya birim fiyatının uygulanarak mükerrer ödemede bulunulduğu gerekçesiyle, 1.157.608.000- lira,

e) 798 sayılı ilamın 4-E maddesi ile; MSB-413 poz nolu alçı panel ile asma tavan yapılması imalat miktarının fazla hesaplandığı gerekçesiyle, 1.993.050.000- lira, olmak üzere toplam 50.122.060.000- liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde; ilamın 4.maddesinin A, B, D, E bentleriyle ilgili olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun eldeki kadroların yetersizliği nedeniyle yeterince incelenememesi ve iş yoğunluğu nedeniyle söz konusu dosyanın kesin hesabının bitirilemediğini, kesin hesabın 2 ay içinde tamamlanıp gönderileceğini, kesin hesaplar hazırlanıncaya kadar bu konudaki hükümlerin ertelenmesini,

C bendiyle ilgili olarak, 23.241/A pozuna uygulanan renkli PVC doğrama imalatının ilamda tarif edildiği gibi sadece kaplama olmayıp doğramanın kendisinin de aynı zamanda renkli olduğunu, yüzeydeki pürüzlerin ise ahşap desenini yakalamak için kendiler tarafından seçildiğini, bu nedenlerle de tazmin hükmünün kaldırılmasını,

Talep etmektedir.

İlamın C bendiyle, PVC doğrama imalatında kullanılan malzemelerin satış faturasına göre maun kaplama olduğu, kullanılan malzemelerin renkli doğrama olmadığı, Profil ve Doğrama Şartnamesi ile renklendirme işleminin nasıl yapılacağının kayıt altına alındığı ve yapıştırma suretiyle yapılan renklendirmelerin kabul edilmeyeceğinin belirtildiği, yapıştırma suretiyle yapılan renklendirme gerekçe gösterilerek doğrama imalatları için özel fiyat tanzim edilerek ödemede bulunulamayacağı gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi imalatta kullanılan malzemelerin renkli doğrama olduklarını belirtmekte fakat bu hususu herhangi bir belge ile tevsik etmemektedir. 29.08.2002 tarih ve 672588 sayılı faturada doğramaların renkli olmayıp kaplama oldukları görülmektedir. Bu nedenlerle, 798 sayılı ilamın 4-C maddesiyle verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

İlamın A, B, D, E bentleriyle ilgili olarak da makul süre içinde kesin hakedişler düzenlenmediğinden bu hususta kurulumuzca YAPILACAK İŞLEM OLMADIĞINA,

5- 798 sayılı ilamın 5. maddesi ile; Kandilli Rasathanesinin değişik yerlerdeki istasyonlarının yapım ve onarımlarıyla ilgili, gerçek dışı belge düzenleyerek ödemede bulunulduğu gerekçesiyle 48.380.000.000- liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde; 5094 sayılı verile emri kapsamında; Manisa İli Akhisar İlçesi Kayalıoğiu beldesi, Konya İli Hadim İlçesi yeni kurulan deprem istasyonlarının subasman ve çevre imalatları, mobo (Polyester kabin) temini, nakliyesi, montajı ile Erzurum ili Merkez deprem istasyonu Mobo temini, nakliyesi ve montajı işlerinin yapıldığını, inşaat imalatları için gerekli malzeme ve işçiliklerin çevreden sağlanıp teknik elemanları gözetiminde yaptırıldığını,

Polyester kabin üretici firma fiyatları üzerinden hazırlanan yaklaşık maliyet tutarının (KDV hariç) 6.221.400.000.-TL olduğunu, diğer harcamalar da ( yerel işyerlerinden alınan malzeme ve personel giderleri) göz önüne alındığında KDV dahil yaklaşık 7.650.000.000.-TL lik maliyete karşılık 7.198.000.000.- TL. ödeme yapıldığını, böylece hem maliyetlerin düşük tutulduğunu hem de işin kısa sürede bitirilmesinin sağlandığını, bu imalatlarla ilgili keşif özetleri, yapılan harcamalara ilişkin fatura ve belgeler ile bu işlerin Rektörlüğün bilgisi dahilinde yapıldığına ilişkin Sayın Rektör Prof. Dr. Sabih TANSAL’ın yazısının olduğunu,

16.10.2003 tarih 6376 sayılı verile emri kapsamında; Kilyos Sarıtepe kampusu Biyomedikal Binasına Network ağı kurulması işinin yapıldığını, işin aciliyeti nedeniyle konusunda deneyimli olan Network Firmasının, GETA Genel İnşaat aracılığıyla belirtilen tüm işleri kısa sürede ve tekniğine uygun olarak yapıp tamamladığını,

14.11.2003 tarih 7239 sayılı verile emri kapsamında; Rektörlük Makamının 700.1/120 sayı 10 Mart 2003 tarihli yazısı ve onayı ile Kandilli Rasathanesi Yeni konferans salonuna koltukların temini ve montajı işlerinin yaptırıldığını, yüklenici firmaya üretici firmanın (Büromod Büro Mobilyaları) tenzilatlı fiyatları üzerinden ayrıca kar ödenmeden yaptırıldığını, 220 adet koltuk imalatı ve montajının tutarı olan 9.101.250.000.-TL nin ödendiğini, imalatların yapıldığına dair T.C.Sarıyer Asliye 2.Mahkemesinin 2006/41 nolu 29.08.2006 tarihli tespit dosyası, bu işle ilgili açıklayıcı belgeler ve bu işlerin Rektörlüğün bilgisi dahilinde yapıldığına ilişkin Sorgu dönemindeki Sayın Rektör Prof. Dr. Sabih TANSAL’ ın yazısının olduğunu,

Belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemektedir.

Kandilli Rasathanesinin İstanbul dışındaki çeşitli deprem istasyonlarının yapım ve onarımı adıyla gerçek dışı belge düzenleyerek ödemede bulunulduğu gerekçesiyle 48.380.000.000- liraya tazmin hükmolunmuştur.

Dilekçi 5094 sayılı verile emri kapsamında; Manisa İli Akhisar İlçesinde, ve Konya İli Hadim İlçesinde yeni kurulan deprem istasyonlarına ait imalatlar ile Erzurum ili Merkez deprem istasyonu Mobo temini, nakliyesi ve montajı işlerinin yapıldığını, inşaat imalatları için gerekli malzeme ve işçiliklerin çevreden sağlanıp bedelinin ödendiğini, ayrıca görevli personelin zaruri giderlerinin karşılandığını

6376 sayılı verile emri kapsamında; Kilyos Sarıtepe kampusu Biyomedikal Binasına Network ağı kurulması işinin yapıldığını, Sarıyer Asliye 2. Mahkemesi tarafından görevlendirilen bilirkişi tarafından hazırlanan 21.09.2006 tarihli rapor ile söz konusu imalatların yapıldığının tespit edildiğini,

7239 sayılı verile emri kapsamında; Rektörlük Makamının 700.1/120 sayı 10 Mart 2003 tarihli yazısı ve onayı ile Kandilli Rasathanesi Yeni konferans salonuna koltukların temini ve montajı işlerinin yaptırıldığını, Sarıyer Asliye 2. Mahkemesi tarafından görevlendirilen bilirkişi tarafından hazırlanan 18.09.2006 tarihli rapor ile söz konusu imalatların yapıldığının tespit edildiğini,

Bu tür uygulamaların ilgili projelerde yeterli ödenek bulunmaması nedeniyle önceden ihalesi yapılmış ve devam eden işler kapsamında yaptırıldığını, yersiz ödemede bulunulmadığını iddia etmektedir.

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 20. maddesinde;

“Bütçe ödeneklerinin verimli ve tutumlu olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki ilkeler gözetilir ve yaptırımlar uygulanır :

A) Tahakkuk memurları, ödeneklerin zamanında ve yerinde kullanılmasından, giderin gerçek gereksinme karşılığı olmasından, programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden sorumlu, ita amirleri de bu hususları gözetlemekle yükümlüdür.

Bu Kanunun uygulanmasında hangi görevlilerin gider tahakkuk memuru sayılacağı, bütçe kanunlarındaki ayırım da göz önünde bulundurularak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belli edilir. Tahakkuk memuru sayılanlara ita amirliği yetkisinin verilmesi durumunda tahakkuk memurluğu görevi yetki kademesindeki en yakın yönetici tarafından yürütülür. Bu durumda ita amiri ve tahakkuk memuru yukarıdaki hususlardan birlikte sorumlu olurlar.

B) a) Bir giderin yapılmasına gerek gösteren görevliler, giderlerin gerçek gereksinme karşılığı olmasından tahakkuk memuru ile birlikte,

b) Bir mal veya hizmetin alınmasında görevli olanlar ilgili usul hükümleri çerçevesinde, belli nitelikteki mal veya hizmetin en uygun bedelle elde edilmesinden, belli bir bedelle amaca uygun nitelikte en fazla mal veya hizmet sağlanmasından doğrudan doğruya, sorumludurlar

C) Alınmayan mal ya da hizmeti alınmış; mevcudu olmayan inşaat, onarım ve üretimi var ya da bitmiş gibi göstererek gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle Devletin malvarlığından bir eksilmeye neden olanlar ile bu ve benzeri gerçekleştirme ve diğer kanıtlayıcı belgeleri bilerek imza ya da onaylamış bulunanlar hakkında ceza kanunlarının bu eylemlere ilişkin hükümleri uygulanır.

D) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere aykırı işlem ve davranışlardan doğan Devlet zararı, sorumlularına ödettirilir. Şu kadar ki, suç konusu teşkil etmemek kaydıyla, bu işlem ve davranışlar Devlete ait bir hizmet ve girişimin gerçekleştirilmesi ya da tamamlanması gibi iyi niyetli bir amaca dayandığı ve hizmet yapılmış ya da mal teslim alınmış bulunduğu takdirde, Sayıştay’ın, Maliye ve Gümrük Bakanlığının ya da ilgili dairenin istemi üzerine, atamaya yetkili merci veya kurullar tarafından sorumlularının birer aylıklarının ceza olarak kesilmesine; tekrarlanması durumunda bunların ilgili hizmetlerde bir daha çalıştırılmamak üzere görevlerinin değiştirilmesine ya da memurluktan çıkarılmasına kanun, tüzük ve yönetmeliklerinde bu cezayı vermeye yetkili kılınmış merci ya da kurullarca karar verilir. Bu Kanunun sorumluluk üstlenme ile ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, gözetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen ikinci derece ita amirlerinin birer aylıklarının kesilmesine Sayıştay’ın veya Maliye ve Gümrük Bakanlığının istemi üzerine İçişleri Bakanlığınca karar verilir. Birinci derece ita amiri olan Bakanlar hakkında 13 üncü madde uyarınca işlem yapılır.

E) Adı ne olursa olsun bir komisyon veya kurul gibi bir organ ya da uzman bir görevli tarafından düzenlenen keşif, hakediş, tutanak, rapor, karar ve benzeri belgelere dayanılarak yapılan ödemelerde Sayıştay’ca saptanacak sorumluluğa, tahakkuk memuru ve saymanla birlikte, söz konusu belgeleri düzenleyen ve onaylayan kişiler de katılır.”

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3-f maddesinde; “Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları,

Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir”

Denilmektedir.

Dilekçi tarafından yapıldığı belirtilen harcamalara ait kaynak bütçede yer almaktadır. Harcamalarla ilgili planlamaların yapılması ve bütçe ödeneklerinin ayarlanması da idarenin görevleri arasındadır. Depremle ilgili ulusal çapta yürütülecek projelere ilişkin mal ve hizmet alımları 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Yapılan uygulamalar Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve Kamu İhale Kanunu başta olmak üzere mevzuata tamamen aykırıdır. Resmi olarak imalatların yapıldığının ancak 18.09.2006 ve 21.09 2006 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmesi, bilirkişi raporuna göre bazı koltukların halen poşetleri içinde depoda bulunması, yerinde denetim esnasında yapılmayan imalatlar tespit edilmiş olmasına rağmen yapıldığı iddia edilen diğer imalatların ibraz edilmemesi nedenleriyle dilekçi iddiaları yerinde görülmediğinden, 798 sayılı ilamın 5. maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

6- 798 sayılı ilamın 6. maddesi ile; Kandilli Rasathanesinin değişik yerlerdeki istasyonlarında kullanılmak üzere, gerçek dışı belge düzenleyerek PVC Mobo cihazı alınmış gibi ödemede bulunulduğu gerekçesiyle 17.289.650.000- liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde; Ağma İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. nin 18.12.2003 tarih ve 51581 nolu faturası ile 11 adet 150×270 polyester kabini 17.289.360.000.-TL bedelle Boğaziçi Üniversitesine sattığını, 11 adet mobonun Kandilli Rasathanesine teslim edildiğini, ancak teslimatın kendisine yapıldığı belirtilen Doğan Kalafat’ ın söz konusu malzemeyi belirtilen firmadan teslim almadığını açıkladığını, satıcı firma sahibi Nurettin Ağma’ nın idareye mobo vermediğini ve kendisine yaptırılan farklı işler için bu tarz bir belge düzenlendiğini belirttiğini,

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün ülke çapında sınırlı imkan ve olanaklarla deprem araştırmaları yaptığını, arazide yapacakları çalışmalarda yol, yemek, konaklama gibi insani ihtiyaçlar için yeterli ödenek sağlanamadığını, Harcırah Kanunu ile sağlanan harcırahlar da bu açıdan yetersiz kaldığını, söz konusu personele Yasalar çerçevesinde herhangi bir fazla mesai ücreti de ödenmediğini,

Sadece 2003 yılında Ülkemizde yedi önemli sarsıntı meydana geldiğini ve her deprem sonrası Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü elemanlarının bu bölgelere gidip yerinde incelemeler yaparak elde ettikleri verilerle bilimsel çalışma yaptıklarını, bütçe ile kaynak sağlanamayan bu tür çalışmalara farklı bir belge ile ve farklı harcamalar olarak göstererek kaynak sağlamanın çok doğru olmadığının farkında olduklarını, ancak ülkenin menfaati ve vatandaşların hayatları söz konusu olduğu için Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ ne bu konularda yardımcı olabilmek amacıyla bu yola başvurulduğunu, destek mahiyetindeki bu harcamaların Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün projelerinden yapıldığını, harcamaların Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü görevlilerince yapıldığını ve belgelerinin ekte sunulduğunu,

Ayrıca 1050 Sayılı Yasanın 22. maddesinin D fıkrası’nda “su kadar ki suç konusu teşkil etmemek kaydı ile bu işlem ve davranışlar, Devlete ait bir hizmet ve girişimin gerçekleştirilmesi ya da tamamlanması gibi iyi niyetli bir amaca dayandığı ve hizmet yapılmış ya da mal teslim alınmış bulunduğu takdirde…” denildiğini, bu nedenle, kamu yararı gereği olarak iyi niyetle iş yapıldığını,

Belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemektedir.

İşbu tutanağın 5. maddesinde yazılı olan gerekçelerle, 798 sayılı ilamın 6. maddesiyle verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

7- a) 798 sayılı ilamın 7-A maddesi ile; Kilyos S.Tepe Kamp. Yab. Diller Okulu ve Yurt Binası İkmal İnşaatı işinde, çatı karkası imalatında kullanılan demir bedellerinin 23.101 poz nolu demir karkas inşaat yapılıp yerine tespiti birim fiyatı yerine 23.152 poz nolu kutu profillerle pencere ve kapı yapılması birim fiyatı üzerinden ödendiği gerekçesiyle 20.074.804.000- liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde; çatı imalatının tamamen tasdikli projeye uygun olarak yapıldığını, proje gereği imalatta 50×90 ve 40×60 kutu profil kullanıldığını, net 12.582.116 kg kutu profilden imalat yapıldığını ve bu miktarın toplam imalatın % 97,50 sine tekabül ettiğini, kutu profillerle imalat yapılması için yeni fiyat zaptı yapıldığını ve 3.143.531.-TL/kg olarak saptandığını, 23.152 pozunun fiyatının 3.036.348 TL/kg olduğunu ve idarenin lehine olduğundan ödemenin 23.152 pozundan yapıldığını,

Ayrıca, mimari projede tavan kaplamaları ve ara bölmelerin alçıpanel levha kaplama olması nedeniyle, tavanlarda montaj kolaylığı açısından kutu profil malzeme kullanıldığını, profil demir kullanılarak yapılacak imalatta montaj yapılabilmesi için ilave konstrüksiyon gerekeceğinden maliyetlerin artacağını,

Çatı ile ilgili olarak kendilerinin iki proje hazırlattırdıklarını, birinci projede,I,U profilleri önerildiğini ve buna göre montaj yapıldığında (tavan montaj elemanları hariç) demir miktarının 23,74 ton olarak hesaplandığını, ikinci alternatif projenin ise yerinde uygulanan proje olup tamamıyla kutu profiller kullanılarak hazırlandığını ve metraj ağırlığının 12908 kg olduğunu, hem imalat süresinin kısa, hem de daha az statik yük getirmesi ve parasal yönden de avantajlı olması nedeniyle ikinci projenin seçildiğini, herhangi bir yersiz ödeme yapılmasının söz konusu olmadığını,

Belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemektedir.

Çatı karkas imalat bedellerinin, 23.101 poz nolu demir karkas inşaat yapılıp yerine tespiti birim fiyatı ile ödenmesi gerekirken 23.152 poz nolu kutu profillerle pencere ve kapı yapılması birim fiyatı üzerinden ödendiği gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi çatı imalatlarıyla ilgili olarak yaptıkları araştırma sonucunda, kutu profillerle imalatları gerçekleştirmenin, profil demirlerle imalat yapmaya göre hem parasal yönden hem de teknik yönden daha uygun olduğunun ortaya çıktığını ve bu doğrultuda iş yaptıklarını iddia etmektedir.

23.101 poz nolu demir karkas inşaat yapılıp yerine tespiti birim fiyat tarifi şöyledir: Her çeşit profil, çelik çubuk, çelik saçlarla projesine göre her yükseklik ve açıklıkta karkas inşaat yapılması, parçaların perçin, bulon ve kaynakla eklenmesi, bütün aksamın yerine monte edilmesi, her türlü zayiat, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma, işçilik, müteahhiti kârı ve genel giderler dahil, 1 ton fiyatı: Ö L Ç Ü : Ölçmede tartı esastır. İmalât aksamı perçin, civata ve ek levhalarının montajından önce tartılır ve ataşmana geçirilir. Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde, proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tahkik neticesinde; cetvellere nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

23.152 poz nolu kutu profillerle pencere ve kapı yapılması birim fiyat tarifi şöyledir: Proje ve şartnamesine göre her çeşit profillerinden icabında profil demir, sac ve lâma ilâvesiyle yukarıda yazılı imalâtın yapılması, proje ve şartnamesinde belirtilen kilit, sürme ve benzeri malzeme takılması, kenet demirleri ya da diğer aksam ile yerlerine tesbit için demir kaynak, perçin, civata, her çeşit malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, her türlü işçilik, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 kg. fiyatı: ÖLÇÜ : İmalâtın esas aksamı, kilit, sürgü kolları, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir.

İdare tarafından hazırlanan projede karkas imalatının kutu profiller ile yapılması kararlaştırıldığından ve daha hafif olan profil ile yapılan imalat bedelinin 23.101 poz nolu demir karkas inşaat yapılıp yerine tespiti bedelinden daha ekonomik olduğu görüldüğünden, dilekçi iddialarının kabul edilerek, 798 sayılı ilamın 7-A maddesiyle verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA,

b) 798 sayılı ilamın 7-B maddesi ile; lojmanda oturanlarca karşılanması gereken bakım ve onarım giderlerinin bütçeden karşılandığı gerekçesiyle 74.311.632.000- liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde; Kilyos Sarıtepe Kampüsünde yapılmakta olan Yabancı Diller Yüksekokulu + Yurt binası işinin 92H030740 proje nolu Yapı Tesis ve Büyük Onarım işi olduğunu ve bu proje ile de talebe yurtlarının yeniden inşa edildiğini, yurtların Yıldız Blok Şeklinde yapıldığını, yıldızın bir kolu kız yurdu, diğer kolu erkek yurdu, ortada bağlantı bloku, yıldızın üçüncü kolu küçük yapılarak L Bloku (lojman) şeklinde düşünüldüğünü, yeni bir lojman bloku inşa edildiğini, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 262 sıra no’lu tebliğinin lojmanlarda halen oturanlar için geçerli olduğunu,

İlamda söz konusu edilen imalatların yeni inşa edilmekte olan lojman inşaatındaki eksik inşaat işlerini tamamlamak için yapıldığını, Denetçilerin 23.05.2003 gün 2582 sayılı ödeme emrine esas olan 9 nolu istihkaka binaen zimmet çıkarttıklarını oysa 9 nolu istihkakta lojman ile ilgili imalat bulunmadığını, Denetçilerin fazla ödemeye esas aldıkları imalatların 30.06.2002 tarih 3 nolu istihkak, 31.10.2002 gün 6 nolu istihkak ve 30.11.2002 gün 7 nolu istihkakla ödendiğini, imalatların ise 31.05.2002 tarihinde ikmal edildiğini ve lojmanların ilk tahsisinin 15.06.2002 günü yapıldığını,

Belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemektedir.

Lojmanda oturanlarca karşılanması gereken bakım ve onarım giderlerinin bütçeden karşılandığı gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi ilama konu olan imalatların kullanılan lojmanlara yapılmadığını, yeni inşa edilen yurt blokunun lojman kısmında yapılan imalatlar olduğunu, bundan dolayı da Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 262 sıra no’lu tebliğine tabi olmadığını iddia etmektedir.

Kilyos S.Tepe Kamp. Yab. Diller Okulu ve Yurt Binası İkmal İnşaatının 2002 yılı keşif tutarı 1.250.000.000.000-liradır. Hak ediş raporlarında lojman bloku ismiyle ayrı bölümler yer almaktadır. İlama konu imalatların lojman blokunda yapılan yeni imalatlar olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle, 798 sayılı ilamın 7-B maddesi ile verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA,

8- 798 sayılı ilamın 8. maddesi ile; Yayım işleri şube müdürlüğü için alınan baskı makinesi merdanelerinin yüksek fiyattan alındığı gerekçesiyle 14.225.100.000- liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde; matbaanın Üniversitenin hayati birimlerinden birisi olduğunu ve burada sınav kağıtları, ders notları, konferans, seminer, toplantı gibi topluluk çalışmalarına hazırlık ve sonuç materyalleri, kitap ve dergiler gibi Üniversitede dolaylı ya da doğrudan eğitime ve araştırmaya katkı sağlayan basımlar yapıldığını, burada kullanılan baskı makinelerinin uzun yıllardır değiştirilmemiş olması nedeniyle verilen hizmetin kalitesinde azalma meydana geldiğini, bu olumsuz durumun önüne geçebilmek amacıyla Üniversite matbaasına bir adet Ofset Baskı Makinesi alımına karar verildiğini, sonuç itibari ile iki firmadan teklif alındığını, ancak yıl sonu olması nedeniyle alımın açık ihale yöntemiyle yapılabilmesine imkan kalmadığını, aciliyet nedeniyle pazarlık usulüne başvurulduğunu, alınmak istenilen baskı makinesi fiyatının pazarlık usulü için geçerli olan limitin üzerinde kaldığını, yetkililerin hizmetin aksaması yerine makinenin alınmasını tercih ettiklerini ve kalan meblağın diğer 2 baskı makinesi için alınan birer takım 24 adet kauçuk merdanenin fiyatının yüksek tutulması suretiyle ilgili firmaya ödenmesinin sağlandığını,

Alınmış olan ve resimleri ekte sunulan baskı makinesi halen çalışır durumda olduğunu, makineye ödenen fiyatın çok düşük olduğu ve söz konusu olayda Hazine’ nin herhangi bir zarara uğratılmadığını, yapılan işin 1050 sayılı Yasanın 22, maddesinin D fıkrasında da belirtildiği şekilde iyi niyetli bir işlem olduğunu,

Belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemektedir.

Baskı makinesi merdanelerinin yüksek fiyattan alındığı gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir. Fiyatların yüksek olduğu satıcı firmaya imzalattırılan tutanak ile kayıt altına alınmıştır. Dilekçi, pazarlık limiti üzerinde bedele sahip olan baskı makinesini süre kalmadığı için ihale yoluyla satın almak yerine, başka bir yükleniciden alınan merdane fiyatlarını yüksek gösterip, aradaki tutar ile söz konusu makinelerin alındığını bildirerek, yersiz ödemede bulunulmadığını iddia etmektedir.

İdarenin baskı makinesi almak için Aralık ayında harekete geçmesi ile ihale için süre kalmadığı ve işin acil olduğu şeklindeki iddialar birbiriyle çelişmektedir. Ortada alınan baskı makinesinin faturası bile bulunmamaktadır.

Yukarıda açıklanan ve işbu tutanağın 5. maddesinde yazılı olan gerekçelerle, 798 sayılı ilamın 8. maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

9-a) 798 sayılı ilamın 9-A maddesi ile; demirsiz beton imalatında miktarın fazla alındığı gerekçesiyle 160.145.000- liraya

b) 798 sayılı ilamın 9-B maddesi ile; çatıda elastomer malzeme ile kaplama yapılması imalatında miktarın fazla alındığı gerekçesiyle 1.540.475.000- liraya

c) 798 sayılı ilamın 9-C maddesi ile; ısı yalıtımı imalatında miktarın fazla alındığı gerekçesiyle 78.637.000- liraya

d) 798 sayılı ilamın 9-D maddesi ile; su izalasyonu imalatında miktarın fazla alındığı gerekçesiyle 1.291.842.000- liraya

e) 798 sayılı ilamın 9-E maddesi ile; teras korkuluk bedellerinin 23.152 poz nolu profil ile kapı ve pencere yapılması birim fiyatından ödendiği gerekçesiyle 775.536.000 liraya

f) 798 sayılı ilamın 9-F maddesi ile; seramik döşeme kaplama imalatında miktarın fazla alındığı gerekçesiyle 775.536.000- liraya

g) 798 sayılı ilamın 9-G maddesi ile; cam imalatında miktarın fazla alındığı gerekçesiyle 2.954.995.000- liraya

h) 798 sayılı ilamın 9-H maddesi ile; alüminyum asma tavan imalatında miktarın fazla alındığı gerekçesiyle 1.948.047.000- liraya,

Tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde; Kilyos S.Tepe Kampı Yadyok + Yurt Binası îkmal İnşaatı İşinin 4734 sayılı ihale kanuna göre ihale edildiğini, yapım sırasında projede gerek ihtiyaçtan gerekse teknik açılardan bazı değişikliklerin olduğunu,

Bu değişiklikler sırasında bir katın koridor genişliğinin azaltıldığını ve buna bağlı olarak koridordaki imalatların (döşeme ve tavan kaplamaları) azalmasına karşılık, koridor duvarlarına bitişik oda ve banyolardaki imalat miktarlarının arttığını, teras katında da iç mekan da çok az bir genişleme olduğunu, dış mekanda ise daralma olduğunu, teras iç mekanda daha çok imalat kalemi olmasına ve miktarların artmasına rağmen fark ödenemediğini, Sayıştay denetçilerinin ilk sorgularında da oda genişliklerinin artmasına rağmen yükleniciye fark ödenmediğinin belirtildiğini,

Kilyos S.Tepe Kamp.YADYOK+Yurt Binası İkmal İnşaatı İhale keşfine esas metrajlar incelendiğinde;( PVC doğrama KLY-014) 48 adet K4 balkon kapısı imalatının keşif miktarına dahil edilmemesine rağmen, söz konusu kapı imalatlarının yüklenici tarafından yapıldığını, Kız Öğrenci Yurdu Binasında yapılan imalatların tümü incelendiğinde (KDV dahil);

İhale miktarları harici yaptırılan işlerin tutarının : 23.756.878.000.-TL

Hesaplanan fazla ödemeler tutarının : 8.296.047.000.-TL

İhale fazlası yaptırılan işler toplamının : 15.460.831.000.-TL,

Olduğunu ve yüklenici GETA Genel İnşaat Ltd.Şti.nin yaptığı fazla imalatlar için her hangi bir hak talebinde bulunmayacağını beyan ettiğini ve Üniversitenin söz konusu taahhüt işinden zarara uğratılmadığını,

Belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemektedir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 62-c maddesinde;

“Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir” denilmektedir.

Kilyos S.Tepe Kamp.YADYOK+Yurt Binası İkmal İnşaatı, her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilmiştir.

Dilekçi, 48 adet K4 balkon kapısı imalatının keşif miktarına dahil edilmemesine rağmen, söz konusu kapı imalatlarının yüklenici tarafından yapıldığını ve bedelinin kendisine ödenmediğini, bu tutarın tazmin hükmedilen tutardan daha yüksek olduğunu ve tazmin hükmüne karşılık olarak kabul edilmesi gerektiğini iddia etmektedir. Dilekçi tarafından ibraz edilen belgelerin incelenmesinde, KLY-014 poz nolu plastik doğrama imalatı teklif miktarı 6067 kğ dır. Ödenen imalat miktarı ise 5995 kğ dır. Dilekçi tarafından yapıldığı iddia edilen imalatlar hak ediş raporlarında görülmediği gibi, yerinde denetim esnasında yapılmayan imalatlar tespit edilmiş olmasına rağmen yapıldığı iddia edilen diğer imalatların ibraz edilmemesi ve teras korkuluk bedellerinin 23.152 poz nolu kutu profillerle pencere ve kapı yapılması birim fiyatından ödenmesi gerektiği gerekçeleriyle, dilekçi iddiaları yerinde görülmediğinden, 798 sayılı ilamın 9. maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

10- 798 sayılı ilamın 10. maddesi ile; teklif birim fiyata uymayan iş için yapılan ödemeyle ilgili olarak 4.167.093.000- liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde; bahse konu inşaat işinin 4734 sayılı ihale kanununa göre açık ihale usulü ile ihale edildiğini, ihale dosyasında yapılacak imalatların tanım ve tariflerinin açık bir şekilde yer aldığını, ihaleye giren firmaların tasdikli projedeki ve mahal listesi tanımlarında kutu profillerle karkas iskelet yapılacağını bilerek teklif verdiklerini, yaklaşık maliyet keşfinde kutu profil imalat biriminin “kg” olarak ifade edildiğini, 23.081 pozunun birimi “ton” olup; büyük açıklıklarda betonarme karkas ile geçilemeyen spor salonları, konferans salonları gibi projelerde taşıyıcı kirişlerin ve kolonların çelik putrellerle, köşebentlerle, çok ağır çelik makas imalatlarının pozu olduğunu, Bayındırlık Teknik Şartnamesinde, analiz kitabındaki tarifte 04.256 malzeme rayiç pozunun I,T,L , Omega profillerle yapılan imalatlar olduğu açık ve sarih olarak belirtildiğini, BU-40 pozu olarak tanımlanan hafif kutu profillerle yapılan imalatın 23.152 pozuna uygun olduğu için fazla ödemenin söz konusu olmadığını,

Belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemektedir.

Deprem Öncesi ve Sonrası Afet Yönetim Merkezi İkmal İnşaatı, açık ihale usulü ile ve her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilmiştir. İlamda, BU-40 poz nolu kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması teklif fiyatının, uygulandığı uzay çatı ve karkas imalatlarına uymadığı, ödemenin yapılan işe uygun olan 23.081 poz nolu profil ile çatı makası yapılması fiyatı üzerinden yapılması gerektiği gerekçelerine dayanılarak tazmin hükmü verilmiştir. 4734 sayılı ihale kanununa ile ihale edilip sözleşmeye bağlanan bir işte, sonradan teklif fiyatının ihale dosyasında yer almayan bir fiyatla değiştirilmesinin yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle dilekçi iddialarının kabul edilerek, 798 sayılı ilamın 10. maddesi ile verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA,

11- 798 sayılı ilamın 11. maddesi ile tazmin hükmolunan 189.673.000- liranın 29.09.2006 tarih ve 11333 sayılı alındı ile tahsil edildiği bildirilmiş olup, hükümden sonra yapılan bu tahsilat ilam hükmünün infazı mahiyetinde olduğu ve ilam hükmüne karşı herhangi bir itiraz da bulunmadığı cihetle, bu hususta KURULUMUZCA YAPILACAK BİR İŞLEM OLMADIĞINA,

12- a) 798 sayılı ilamın 12-A maddesi ile; fosseptik imalatında 21.011 poz nolu kalıp fiyatı yerine 21.015 poz nolu kalıp fiyatının ödendiği gerekçesiyle 3.800.393.000- lira,

b) 798 sayılı ilamın 12-B maddesi ile; 27.560/1 poz nolu imalat ile 27.560/2 poz nolu imalatın aynı yere uygulandığı gerekçesiyle 708.789.000- lira,

c) 798 sayılı ilamın 12-C maddesi ile; çeşitli demir işlerine ait bedelin 23.176 poz nolu fiyat yerine 23.152 poz nolu fiyattan ödendiği gerekçesiyle 108.581.000- lira,

d) 798 sayılı ilamın 12-D maddesi ile; 27.528/1 poz nolu alçı astar ve 27.528/2 poz nolu alçı sıva imalatının aynı yere uygulandığı gerekçesiyle 847.111.000- lira,

Olmak üzere toplam 5.464.874.000- liranın tazminine karar verilmiştir.

Dilekçi ilamın a, b ve d bendleriyle ilgili olarak;

Foseptik duvarlarının yapımında kullanılan 21.015 pozunda tarif edilen rendeli kereste ile lamba zıvanalı yapılan düz yüzeyli çıplak beton ve betonarme 305,46 m2 kalıp imalatı kesin hesap raporlarında 21.011 pozuyla değiştirilerek,

335,47 m2 27.560/1 pozunda tarif edilen silikon esaslı koruyucu ile duvarların astarlanması imalatı kesin hesap raporlarından çıkarılarak,

786,385 m2 27.528/1 pozunda tarif edilen alçı astar (perdah) yapılması imalatının kesin hesap raporlarından çıkarılarak, tahsil edildiğini bildirmektedir.

İlamın d bendiyle ilgili olarak; kalorifer boru kaplamaları için 30*30 mm – 20*30 mm içi boş kutu profillerle yapılan karkas iskelet ve yine çatıdaki asma tavan için yapılan 30*30 mm – 20*30 mm kutu profillerle yapılan karkas iskelet için 23.152 pozunun verildiğini, yapılan imalata uygun birim fiyatın kullanıldığını, analize bakıldığında; % 95 kutu profil, % 5 dolu profil demirlerden oluştuğunun görüldüğünü, 23.176 pozunun analizine bakıldığında % 55 lama ve % 55 köşebent, T profil vs. imalatlardan teşkil edildiğinin görüldüğünü,

Belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemektedir.

İlamın a, b ve d bendleriyle tazmin hükmolunan tutarlar kesin hak ediş raporu ile düzeltilerek ve eksi bakiye çıkan kesin hak ediş tutarı 07.01 2005 tarih ve 20050000174 sayılı saymanlık işlem fişi ile emanete alınıp, 07.01 2005 tarih ve F00296 sayılı banka dekontu ile tahsil edildiğinden, hükümden önce yapılmış olan söz konusu tahsilat temyiz konusu olmayıp yargılamanın iadesiyle ilgili bulunduğundan, bu hususta Kurulumuzca yapılacak işlem olmadığına ve gereğinin ifasını teminen dosyanın ilgili daireye TEVDİİNE,

İlamın c bendiyle ; kalorifer boru kaplamaları için ve asma tavan iskeleti için yapılan imalat bedellerinin, 23.152 poz nolu kutu profillerle pencere ve kapı yapılması birim fiyatı yerine imalata daha uygun olan 23.176 poz nolu çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması birim fiyatı üzerinden ödenmesi gerektiği gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir.

23.152 poz nolu kutu profillerle pencere ve kapı yapılması birim fiyat tarifi şöyledir: Proje ve şartnamesine göre her çeşit profillerinden icabında profil demir, sac ve lâma ilâvesiyle yukarıda yazılı imalâtın yapılması, proje ve şartnamesinde belirtilen kilit, sürme ve benzeri malzeme takılması, kenet demirleri ya da diğer aksam ile yerlerine tesbit için demir kaynak, perçin, civata, her çeşit malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, her türlü işçilik, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 kg. fiyatı: ÖLÇÜ : İmalâtın esas aksamı, kilit, sürgü kolları, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir.

23.176 poz nolu çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması birim fiyat tarifi şöyledir: Çeşitli çelik çubuk, lâma ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yapılacak yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dahil (boya hariç) 1 kg. fiyatı:

İdare tarafından hazırlanan projede karkas imalatının kutu profiller ile yapılması kararlaştırıldığından ve fiyat analizinin % 95 oranında kutu profilden oluştuğu görüldüğünden 798 sayılı ilamın 12-C maddesiyle verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA,

13- 798 sayılı ilamın 13. maddesi ile; yapım ve onarım işleriyle ilgili gerçek dışı belge düzenleyerek ödemede bulunulduğu gerekçesiyle 74.753.000.000- liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde; Üniversite Kuzey Kampusu girişinde yer alan A Kapısı ile kütüphane önündeki alanın tamamen yıprandığını, bu alanın önde gelen Yüksek Öğretim Kurumlarından biri olan Üniversiteye yakışır, çağdaş bir hale getirilmesi ve terör olaylarının gündemde olduğu bugünlerde güvenlik açısından söz konusu kapının daha kontrollü ve güvenilir hale getirilmesi gerektiğini,

Ancak harcamanın gerçekleştirilebileceği Büyük Onarım Projesinde yeterli ödenek olmadığı için ödenek olan bu projeden bu işlemi yapmak zorunda kaldıklarını, söz konusu işin güvenlik nedeniyle aciliyet taşıması ve projeler arasında ödenek aktarma işleminin bürokratik prosedürlerden dolayı zaman alması nedeniyle ilgili proje tertibinden bu harcamanın yapıldığını,

657 Sayılı Yasanın 12 . maddesi’nde ” Devlet Memurları görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet Mallarını korumak ve her an hizmete hazır bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır” denildiğini, ayrıca 1050 Sayılı Yasanın 22. maddesinin D fıkrası’ nda “su kadar ki suç konusu teşkil etmemek kaydı ile bu işlem ve davranışlar, Devlete ait bir hizmet ve girişimin gerçekleştirilmesi ya da tamamlanması gibi iyi niyetli bir amaca dayandığı ve hizmet yapılmış ya da mal teslim alınmış bulunduğu takdirde…” denildiğini, yapılan işlerin tamamen bu anlayış çerçevesinde gerçekleştirildiğini,

Rektörlük Makamından alınan 30.9.2003 tarih ve 638 sayılı onayla bu işlerin yaptırıldığını, bütün hesap ve projelerin ekte sunulduğunu, gerçek bedeli 76.068.709.440.-TL olan işin, aciliyeti ve önemi nedeniyle 4734 sayılı yasanın 22/d maddesine istinaden 74.753.000.000.-TL bedelle yaptırıldığını Üniversitenin zararı olmayıp 1.315.710.493.-TL karı olduğunu,

Belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemektedir.

Gerçek dışı belge düzenleyerek, 4734 sayılı yasanın 22/d maddesinde belirtilen doğrudan temin usulüyle dört ayrı iş yaptırılmış gibi gösterilerek ödemede bulunulduğu gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi, Üniversite Kuzey Kampusu girişinde yer alan A Kapısı ile kütüphane önündeki alanın yapımının, aciliyet nedeniyle bu şekilde yaptırıldığını iddia etmektedir.

İşbu tutanağın 5. maddesinde belirtilen gerekçelerle, 798 sayılı ilamın 13. maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

14- 798 sayılı ilamın 14. maddesi ile; yapım ve onarım işleriyle ilgili gerçek dışı belge düzenleyerek ödemede bulunulduğu gerekçesiyle 7.109.000.000- liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde; Üniversitenin Uçaksavar kampüsünde bulunan C Blok 9 nolu dairenin tadilat ve onarımının yapıldığını, bu imalatların yapıldığına dair T.C.Sarıyer Asliye 2.Mahkemesinin 2006/38 nolu 29.08.2006 tarihli tespit dosyası ve bu işlerin Rektörlüğün bilgisi dahilinde yapıldığına ilişkin Sayın Rektör Prof. Dr. Sabih TANSAL’ ın yazısının olduğunu,

Uçaksavar Kampusu’ nde yer alan lojmanların 80’li yıllarda yapıldığını ve yıllardır ciddi bir onarım görmediklerini, lojmanların öncelikle yeni işe başlayan yardımcı doçentlere tahsis edildiğini, bir yardımcı doçentin bir senelik maaşı kadar tutacak bir harcamayı, taşınacağı lojmanı oturulabilir hale getirmek için harcamasına imkan olmadığını ve bir lojmanın oturulamayacak bir durumda viran bir halde yeni sahibine teslim edilemeyeceğini, diğer yandan bu lojmanların büyük onarımlarının, 657 sayılı yasanın 12. maddesi’nde “Devlet Memurları görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet Mallarını korumak ve her an hizmete hazır bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır” maddesi gereğince de yapılmalarının zorunlu olduğunu, bu nedenlerle lojmanların tamir ve tadilatı yapılarak Devlet malının korunduğunu, Üniversiteye her sene 15 ile 20 arasında genç yardımcı doçentin katıldığını, bunların çoğunun yurt dışından geldiği ve bu şekilde beyin göçünün de tersine çevrildiği göz önüne alınınca, genç ve yeni başlayan öğretim elemanlarına lojman sağlayabilmenin ne kadar hayati önem taşıdığının görüleceğini,

Bütçe Dairesi Başkanlığı’ nın ekte sunulan Maliye Bakanlığı’ nın 262 nolu Milli Emlak Genel Tebliği’ni değişik şekilde tefsir etmesi nedeniyle büyük onarımların (mutfak,banyo,döşeme gibi) imkansız hale geldiğini, oysa söz konusu tebliğde lojmanların bakımının içinde yaşayan varsa yaşayanlar tarafından yapılmasının öngörüldüğünü, onarımların lojmanlar tahsis edilmeden önce ve boşken banyo, mutfak gibi yerlerin sıva altı giderlerindeki patlaklar ve kaçaklar nedeniyle kurumun malını korumak amacıyla yapıldığını,

Kaldı ki söz konusu tebliğde “….. Deprem nedeniyle güçlendirme çalışması yapanlar ile uzun süreden beri onarım yapılmadığından boş bulunanlar hariç olmak üzere….” denildiğini, buradan da görüleceği üzere uzun süre boş kalan lojmanların içinde oturan hiç kimse olmadığı için bakım ve onarımlarının kurumlarca yapılabilmesine imkan sağlandığını,

Ayrıca 1050 Sayılı Yasanın 22. maddesinin D fıkrası’ nda “şu kadar ki suç konusu teşkil etmemek kaydı ile bu işlem ve davranışlar, Devlete ait bir hizmet ve girişimin gerçekleştirilmesi ya da tamamlanması gibi iyi niyetli bir amaca dayandığı ve hizmet yapılmış ya da mal teslim alınmış bulunduğu takdirde…” denildiğini, yapılan işin hizmet karşılığı olarak ve Rektörlük Makamından alınan onay dahilinde yapıldığını, yapılan imalat ile ilgili belge ve metrajların ekte olduğunu,

Belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemektedir.

Gerçek dışı belge düzenleyerek, lojman çatı onarımı işi yaptırılmış gibi gösterilerek ödemede bulunulduğu gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi, C Blok 9 nolu dairenin tadilat ve onarım bedelinin karşılanması için bu işlemin yapıldığını belirtmektedir.

İşbu tutanağın 5. maddesinde belirtilen gerekçelerle, 798 sayılı ilamın 14. maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

15- 798 sayılı ilamın 15. maddesi ile; yapım ve onarım işleriyle ilgili gerçek dışı belge düzenleyerek ödemede bulunulduğu gerekçesiyle 34.400.150.000- liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde; Güney Kampüste yer alan öğretim üyeleri yemekhanesine çelik konstrüksiyon teras yapılması ile Natuk Birkan Binası dış cephesinde su izolasyonu ile buna bağlı olarak çevre düzenlemesi işlerinin yapıldığını, bu imalatların yapıldığına dair T.C.Sarıyer Asliye 2. Mahkemesinin 2006/34 ve 2006/37 nolu 29.08.2006 tarihi tespit dosyası ve bu işlerin Rektörlüğün bilgisi dahilinde yapıldığına ilişkin Sayın Rektör Prof. Dr. Sabih TANSAL’ ın yazısının bulunduğunu,

Güney Kampüste yer alan Öğretim Üyeleri Yemekhanesinin artan personel sayısını karşılayamaz bir duruma geldiğini, Natuk Birkan Binasının yapımı için Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’ ndan bir milyon doların üzerinde bağış ve katkı sağlandığını, 50′ ye yakın ofis, 9 sınıf ve toplantı salonu, 1 oditoryum, 2 laboratuar içeren ve Üniversitedeki mekan darlığını ve sıkışıklığını büyük ölçüde giderecek olan bu binayı hizmete açabilmek için Büyük Onarım Projesinde yeterli ödenek olmadığından, acil yapılması gereken bu işlerin farklı evrak düzenlenerek yapılması zorunda kalındığını,

657 Sayılı Yasanın 12. maddesinde ” Devlet Memurları görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet Mallarını korumak ve her an hizmete hazır bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır” denildiğini, yapılan ödemelerin tamamen bu işlerin karşılığı olarak ve Devletin malını korumak amacıyla yapıldığını, 1050 Sayılı Yasanın 22. maddesinin D fıkrasında “şu kadar ki suç konusu teşkil etmemek kaydı ile bu işlem ve davranışlar, Devlete ait bir hizmet ve girişimin gerçekleştirilmesi ya da tamamlanması gibi iyi niyetli bir amaca dayandığı ve hizmet yapılmış ya da mal teslim alınmış bulunduğu takdirde…” denildiğini, yapılan işin hizmet karşılığı olarak ve Rektörlük Makamından alınan onay dahilinde yapıldığını, yapılan imalat ile ilgili belgelerin ekte olduğunu,

Belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemektedir.

Gerçek dışı belge düzenleyerek, 4734 sayılı yasanın 22/d maddesinde belirtilen doğrudan temin usulüyle dört ayrı iş yaptırılmış gibi gösterilerek ödemede bulunulduğu gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi, öğretim üyeleri yemekhanesi ile Natuk Birkan Binası onarımlarının, aciliyet nedeniyle bu şekilde yaptırıldığını iddia etmektedir.

İşbu tutanağın 5. maddesinde belirtilen gerekçelerle, 798 sayılı ilamın 15. maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

16- 798 sayılı ilamın 16. maddesi ile; yapım ve onarım işleriyle ilgili gerçek dışı belge düzenleyerek ödemede bulunulduğu gerekçesiyle 31.683.700.000- liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde; 2392 ve 3461 sayılı verile emirleriyle düzenlenen dosya ile Kandilli Rasathanesi konferans salonunun koltuklarının kalan bölümünün ödendiğini, 9211 sayılı verile emriyle düzenlenen dosya ile Kilyos Sarıtepe kampusu Biyomedikal Mühendislik Binası için yapılan soğuk oda imalatının ödemesinin yapıldığını, 9220 sayılı verile emriyle düzenlenen dosya ile Network Ağı Yapılması İşinin geri kalan bölümünün ödendiğini, bu imalatların yapıldığına dair T.C.Sarıyer Asliye 2.Mahkemesinin 2006/36 ve 2006/41 nolu 29.08.2006 tarihli tespit dosyaları ve bu işlerin Rektörlüğün bilgisi dahilinde yapıldığına ilişkin Sayın Rektör Prof. Dr. Sabih TANSAL’ ın yazısının bulunduğunu,

Belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemektedir.

Gerçek dışı belge düzenleyerek, 4734 sayılı yasanın 22/d maddesinde belirtilen doğrudan temin usulüyle dört ayrı iş yaptırılmış gibi gösterilerek ödemede bulunulduğu gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi, eksik kalan çeşitli işlerin tamamlanması için bu işlemin yapıldığını belirtmektedir.

İşbu tutanağın 5. maddesinde belirtilen gerekçelerle, 798 sayılı ilamın 16. maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

17- 798 sayılı ilamın 17. maddesi ile; yapım ve onarım işleriyle ilgili gerçek dışı belge düzenleyerek ödemede bulunulduğu gerekçesiyle 21.712.000.000- liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde; Uçaksavar kampusünde bulunan lojman binalarından C Blok 16, 20, 22 nolu dairelerin onarım ve tadilatlarının yapıldığını, bu imalatların yapıldığına dair T.C.Sarıyer Asliye 2.Mahkemesinin 2006/33 nolu 29.08.2006 tarihli tespit dosyası ve bu işlerin Rektörlüğün bilgisi dahilinde yapıldığına ilişkin Sayın Rektör Prof. Dr. Sabih TANSAL’ ın yazısının bulunduğunu, bu lojmanların 80’li yıllarda yapıldığını ve yıllardır ciddi bir onarım görmediklerini, lojmanların öncelikle yeni işe başlayan yardımcı doçentlere tahsis edildiğini, bir yardımcı doçentin bir senelik maaşı kadar tutacak bir harcamayı, taşınacağı lojmanı oturulabilir hale getirmek için harcamasına imkan olmadığını ve bir lojmanın oturulamayacak bir durumda viran bir halde yeni sahibine teslim edilemeyeceğini, diğer yandan bu lojmanların büyük onarımlarının, 657 sayılı yasanın 12. maddesi’nde “Devlet Memurları görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet Mallarını korumak ve her an hizmete hazır bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır” maddesi gereğince de yapılmalarının zorunlu olduğunu, bu nedenlerle lojmanların tamir ve tadilatı yapılarak Devlet malının korunduğunu, Üniversiteye her sene 15 ile 20 arasında genç yardımcı doçentin katıldığını, bunların çoğunun yurt dışından geldiği ve bu şekilde beyin göçünün de tersine çevrildiği göz önüne alınınca, genç ve yeni başlayan öğretim elemanlarına lojman sağlayabilmenin ne kadar hayati önem taşıdığının görüleceğini,

Bütçe Dairesi Başkanlığı’ nın ekte sunulan Maliye Bakanlığı’ nın 262 nolu Milli Emlak Genel Tebliği’ni değişik şekilde tefsir etmesi nedeniyle büyük onarımların (mutfak,banyo,döşeme gibi) imkansız hale geldiğini, oysa söz konusu tebliğde lojmanların bakımının içinde yaşayan varsa yaşayanlar tarafından yapılmasının öngörüldüğünü, onarımların lojmanlar tahsis edilmeden önce ve boşken banyo, mutfak gibi yerlerin sıva altı giderlerindeki patlaklar ve kaçaklar nedeniyle kurumun malını korumak amacıyla yapıldığını,

Kaldı ki söz konusu tebliğde “….. Deprem nedeniyle güçlendirme çalışması yapanlar ile uzun süreden beri onarım yapılmadığından boş bulunanlar hariç olmak üzere….” denildiğini, buradan da görüleceği üzere uzun süre boş kalan lojmanların içinde oturan hiç kimse olmadığı için bakım ve onarımlarının kurumlarca yapılabilmesine imkan sağlandığını,

Ayrıca 1050 Sayılı Yasanın 22. maddesinin D fıkrası’ nda “şu kadar ki suç konusu teşkil etmemek kaydı ile bu işlem ve davranışlar, Devlete ait bir hizmet ve girişimin gerçekleştirilmesi ya da tamamlanması gibi iyi niyetli bir amaca dayandığı ve hizmet yapılmış ya da mal teslim alınmış bulunduğu takdirde…” denildiğini, yapılan işin hizmet karşılığı olarak ve Rektörlük Makamından alınan onay dahilinde yapıldığını, yapılan imalat ile ilgili belge ve metrajların ekte olduğunu,

Belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemektedir.

Gerçek dışı belge düzenleyerek, 4734 sayılı yasanın 22/d maddesinde belirtilen doğrudan temin usulüyle üç ayrı iş yaptırılmış gibi gösterilerek ödemede bulunulduğu gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi, C Blok 16, 20 ve 22 nolu dairelerin tadilat ve onarım bedelinin karşılanması için bu işlemin yapıldığını belirtmektedir.

İşbu tutanağın 5. maddesinde belirtilen gerekçelerle, 798 sayılı ilamın 17. maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

18- 798 sayılı ilamın 18. maddesi ile; yapım ve onarım işleriyle ilgili gerçek dışı belge düzenleyerek ödemede bulunulduğu gerekçesiyle 21.708.000.000- liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde; 7514 sayılı verile emri kapsamında Güney Kampüste yer alan öğretim üyeleri yemekhanesine çelik konstrüksiyon teras yapılması ile Natuk Birkan Binası dış cephesinde su izolasyonu ile buna bağlı olarak çevre düzenlemesi işlerinin yapıldığını, bu imalatların yapıldığına dair T.C.Sarıyer Asliye 2. Mahkemesinin 2006/34 ve 2006/37 nolu 29.08.2006 tarihi tespit dosyası ve bu işlerin Rektörlüğün bilgisi dahilinde yapıldığına ilişkin Sayın Rektör Prof. Dr. Sabih TANSAL’ın yazısının bulunduğunu,

Güney Kampüste yer alan Öğretim Üyeleri Yemekhanesinin artan personel sayısını karşılayamaz bir duruma geldiğini, Natuk Birkan Binasının yapımı için Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’ ndan bir milyon doların üzerinde bağış ve katkı sağlandığını, 50′ ye yakın ofis, 9 sınıf, ve toplantı salonu, 1 oditoryum, 2 laboratuar içeren ve Üniversitedeki mekan darlığını ve sıkışıklığını büyük ölçüde giderecek olan bu binayı hizmete açabilmek için Büyük Onarım Projesinde yeterli ödenek olmadığından, acil yapılması gereken bu işlerin farklı evrak düzenlenerek yapılması zorunda kalındığını,

657 Sayılı Yasanın 12. maddesinde ” Devlet Memurları görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet Mallarını korumak ve her an hizmete hazır bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır” denildiğini, yapılan ödemelerin tamamen bu işlerin karşılığı olarak ve Devletin malını korumak amacıyla yapıldığını, 1050 Sayılı Yasanın 22. maddesinin D fıkrasında “şu kadar ki suç konusu teşkil etmemek kaydı ile bu işlem ve davranışlar, Devlete ait bir hizmet ve girişimin gerçekleştirilmesi ya da tamamlanması gibi iyi niyetli bir amaca dayandığı ve hizmet yapılmış ya da mal teslim alınmış bulunduğu takdirde…” denildiğini, yapılan işin hizmet karşılığı olarak ve Rektörlük Makamından alınan onay dahilinde yapıldığını, yapılan imalat ile ilgili belgelerin ekte olduğunu,

Belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemektedir.

Gerçek dışı belge düzenleyerek, futbol sahası onarımı işi yaptırılmış gibi gösterilerek ödemede bulunulduğu gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi, öğretim üyeleri yemekhanesi ile Natuk Birkan Binası onarımlarının, aciliyet nedeniyle bu şekilde yaptırıldığını iddia etmektedir.

İşbu tutanağın 5. maddesinde belirtilen gerekçelerle, 798 sayılı ilamın 18. maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

19- 798 sayılı ilamın 19. maddesi ile; yapım ve onarım işleriyle ilgili gerçek dışı belge düzenleyerek ödemede bulunulduğu gerekçesiyle 22.184.000.000- liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde; 9537 sayılı verile emri kapsamında; Güney Kampus Altı Kafeterya yapım işinin tamamlandığını, bu imalatların yapıldığına dair T.C.Sarıyer Asliye 2.Mahkemesinin 2006/39 nolu 29.08.2006 tarihli tespit dosyaları ve bu işlerin Rektörlüğün bilgisi dahilinde yapıldığına ilişkin Sayın Rektör Prof. Dr. Sabih TANSAL’ ın yazısının bulunduğunu,

657 Sayılı Yasanın 12. maddesinde ” Devlet Memurları görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet Mallarını korumak ve her an hizmete hazır bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır” denildiğini, bütçede Büyük Bakım ve Onarım Projesinde yeterli ödenek olmadığından, yaşı 100 senenin üzerinde olan binanın dış cephesinin bakım ve onarımının, bu maddeye istinaden Devlet malını korumak amacıyla yapıldığını,

1050 Sayılı Yasanın 22. maddesinin D fıkrası’ nda da “şu kadar ki suç konusu teşkil etmemek kaydı ile bu işlem ve davranışlar, Devlete ait bir hizmet ve girişimin gerçekleştirilmesi ya da tamamlanması gibi iyi niyetli bir amaca dayandığı ve hizmet yapılmış ya da mal teslim alınmış bulunduğu takdirde…” denildiğini, bu işlemin de tamamen iyi niyetle gerçekleştirilmiş bir imalat olduğunu,

Rektörlük Makamı’nın 18 Kasım 2004 tarih ve 683 sayılı onayına göre yapılan işin gerçek maliyeti KDV dahil 26.670.950.000.-TL olduğu halde, yükleniciye bu iş için KDV dahil 22.184.000.000.-TL ödendiğini, Üniversite ve kamu yararının açık olduğunu,

Belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemektedir.

Gerçek dışı belge düzenleyerek, çatı onarımı işi yaptırılmış gibi gösterilerek ödemede bulunulduğu gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi, Güney Kampus Altı Kafeterya yapım işinin tamamlanması için bu işlemin yapıldığını belirtmektedir.

İşbu tutanağın 5. maddesinde belirtilen gerekçelerle, 798 sayılı ilamın 19. maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

Karar verildiği 23.10.2007 tarih ve 29576 sayılı tutanakla yazılı olmakla iş bu ilam tanzim kılındı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.