Doğrudan Teminde İhale Komisyon Kararı Alınması Gerekir mi?

 

Doğrudan temin nedir?

Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usuldür.(Madde 4)•

Bu usul ile 22 maddede sayılan bütün bentler için ilan yapılmaksızın,teminat alınmaksızın,ihale komisyonu kurma ve 10 uncu madde de sayılan yeterlilik koşullarını arama zorunluluğu olmaksızın ihtiyaçların temin edilmesi sağlanmıştır.(İhale usulü değil, temin yöntemi)

Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda yaklaşık maliyet hazırlanması gerekli midir?

YÖNTEMLE GETİRİLEN KOLAYLIKLAR

Bu usulde teminat(geçici/kesin) alınması ve ilanyapılması zorunlu değildir.

İhale komisyonu kurulması ve ihale kararı alınması zorunlu değildir.

İhale dokümanı hazırlanması ve yaklaşık maliyettespiti zorunlu değildir.Şartnamehazırlanması ve sözleşmeyapılması zorunlu değildir.

 

Yazılı teklif alınması vepazarlık yapılması zorunlu değildir.

4734 Sayılı Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen yeterlik kriterlerinin aranılması zorunlu değildir.

İhalelere katılmaktanyasaklamanın bulunup bulunmadığının teyidi zorunlu değildir..

GETİRİLEN ZORUNLULUKLAR

Piyasa fiyat araştırması için yazılı “en az bir kişi” görevlendirilmelidir.

Görevlendirilen kişi/kişiler piyasada fiyat araştırmasıyapmalıdır.

Uygun olan kişiden alım yapılmadan önce, harcama yetkilisinden onay alınmalıdır.

Belli bir süreyi gerektiren işlerde, alımın sözleşmeye bağlanması zorunludur.

DOĞRUDAN TEMİNE KATILAMAYACAK OLANLAR •Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığı için Kanunun “İhaleye katılımda yeterlilik kurallar” başlıklı 10 uncu maddesi ile “İhaleye katılamayacak olanlar başlıklı” 11 inci maddesi bu bu alım yöntemi için uygulanmayacaktır.

Kanunun“YaklaşıkMaliyet”başlıklı9.maddesinde;“Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce….yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.”denilmektedir. Dolayısıyla bir ihale yöntemi olmayan doğrudan temin yöntemindeyaklaşıkmaliyethazırlanmasızorunludeğildir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.