Belediye Bütçesinden, Özel Aracına Kasko Sigortası Kamu Zararı Oluşturur mu?

Belediye bütçesinden, özel aracına kasko sigortası yaptırılabilir mi? Yaptırılırsa kamu zararı olur mu? Kamu zararı olursa bu zarardan kimler sorumludur….?

Konuyla ilgili olarak örnek sayıştay kararı aşağıda gösterilmiştir….

Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı2017
Dairesi5
Karar No339
İlam No48
Tutanak Tarihi27.12.2018
Kararın KonusuÇeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

Kasko sigortası

…Özel araca kasko yaptırılması suretiyle … TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Devlete ve kamu kuruluşlarına ait araçlar” başlıklı 106 ncı maddesinde “Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine ve belediyelere, kamu iktisadi teşebbüslerine ve kamu kuruluşlarına ait motorlu araçların sebep oldukları zararlardan dolayı, bu Kanunun işletenin hukuki sorumluluğuna ilişkin hükümleri uygulanır. Bu kuruluşlar, 85 inci maddenin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere 101 inci maddedeki şartları haiz milli sigorta şirketlerine mali sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdürler.” hükmü bulunmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin giderleri” başlıklı 60 ıncı maddesinin (h) bendinde;

“Belediyenin giderleri şunlardır:

h) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri”

Denilmektedir.

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli “Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar” başlıklı E cetvelinin 31 inci maddesinde ise bütçelerin diğer tertiplerinin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri dışında Devlet mallarının sigorta edilmemesinin esas olduğu, belediyelere ait sadece ambulans ve itfaiye araçlarına kasko sigortası yaptırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince belediyelere ait araçlar için zorunlu mali sorumluluk trafik sigortası yaptırılmasının gerektiği, kasko sigortasının ise sadece itfaiye ve ambulanslar için yaptırılabileceği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Harcama Talimatı ve Sorumluluk” başlıklı 32 nci maddesinde harcama yetkililerinin harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından sorumlu olduğu belirtilmiş olup yine aynı Kanunun 33 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında ödeme emri belgesinin harcama yetkilisi tarafından belirlenen bir görevli tarafından düzenleneceği ifade edildiğinden oluşan kamu zararından kasko sigortası bedelini ödeyen harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi sorumludurlar.

Bu itibarla, …özel araca kasko yaptırılması sonucu oluşan … TL kamu zararının sorumlular Harcama Yetkilisi … ve Gerçekleştirme Görevlisi …’e müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle,

karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.