VERGİ MEVZUATI

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE (Seri No: 2015/1)

para-4

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 87893753-010.06.01[36-06]-11294 11/02/2015

Konu : 6552 Sayılı Kanun İç Genelgesi (SERİ NO:2015/1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE (Seri No: 2015/1)

…………….. VALİLİĞİNE

(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)

…………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 73 üncü maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğin “I/B-1. BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ” başlıklı bölümünde, vergi dairelerine olan borçları için madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Başkanlığımız internet adresi üzerinden başvuruda bulunabilecekleri; birden fazla vergi dairesine olan borçlar için Kanundan yararlanma talebinde bulunulması halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurulması gerektiği düzenlenmiştir.

Ancak, Başkanlığımıza intikal eden olaylardan;

1- Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükelleflerden bazılarının, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinden yararlanmak üzere sadece bir vergi dairesine yazılı olarak müracaatta bulundukları, diğer vergi dairelerine yazılı olarak müracaatta bulunmadıkları veya başvurularını borçlu oldukları vergi daireleri dışındaki vergi dairelerine yapmaları nedeniyle Kanunun 73 üncü maddesinin getirdiği imkanlardan yararlanamadıkları,

2- 2014/2 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dairİç Genelgenin “A-BAŞVURULARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR” başlıklı bölümünde “1. Muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin madde hükümlerinden yararlanmak için elektronik ortamda başvuruda bulunmaları mümkün değildir.” düzenlemesine yer verilmiş olmasına rağmen, borçluların sorumlu oldukları borçlarını yapılandırmak amacıyla Başkanlığımız internet adresi üzerinden başvuruda bulundukları,

anlaşılmıştır.

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi ile kesinleştiği halde süresinde ödenmeyen amme alacaklarının herhangi bir ihtilaf oluşturulmadan belli bir ödeme planına bağlanarak ödenmesine imkan vermek suretiyle Hazineye intikalinin sağlanması amaçlandığından;

a) Kanundan faydalanmak için süresinde bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükelleflerin (süreksiz yükümlülükten kaynaklanan borçları için herhangi bir vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükellefler dahil) 30/04/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) borçlu oldukları diğer vergi dairelerine (muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle borçlu oldukları vergi daireleri dahil) yazılı başvurmaları halinde,

b) Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin ikincil sorumluluklarından kaynaklanan borçlarının yapılandırılması amacıyla 30/04/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili vergi dairelerine müracaat etmeleri halinde daha önce Başkanlığımız internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ile başvuruda bulunup bulunmadıklarına ilişkin gerekli sorgulama yapılarak süresinde başvuruda bulunduklarının tespiti halinde,

bu başvurularının kabul edilmesi ve borçlarının Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında yapılandırılarak vergi dairelerince hazırlanacak ödeme planlarının mükelleflere tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.

Diğer taraftan, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında, bu madde kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin ilk taksitin Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre, ilk taksit Kanunun yayımladığı tarihi takip eden üçüncü ay olan Aralık 2014 ayında ödenecektir.

Ancak, Kanunun 73 üncü maddesinin onyedinci fıkrasında Bakanlar Kurulunun bu maddede öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmış ve söz konusu yetkiye istinaden 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır. Bu itibarla, Aralık 2014 ayında ödenmesi gereken ilk taksitin ödeme süresi 02/02/2015 tarihinde sona erecektir.

Bununla birlikte, anılan madde kapsamında yapılandırılan tutarlara ilişkin ilk taksit ödeme süresinin söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile 02/02/2015 tarihine uzatılmış olması bu taksitin 2014 takvim yılına ilişkin bir taksit olma vasfını değiştirmemektedir.

Öte yandan, anılan maddenin onuncu fıkrasının (a) bendinde, bu maddeye göre yapılandırılarak ödenmesi gereken taksitlerden, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkının kaybedileceği hükme bağlanmıştır.

Dolayısıyla, birinci taksitin 02/02/2015 tarihi sonuna kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda bu taksit ihlali 2014 takvim yılına ilişkin ihlal olarak kabul edilecektir.

Ayrıca, anılan maddenin sekizinci fıkrasında, taksitlerin ödeme sürelerinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde sürenin tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonuna kadar uzayacağı düzenlenmiştir. Bu kapsamda, taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması nedeniyle ödeme süresinin bir sonraki aya sirayet etmesi, bu taksitleri sirayet ettiği ayın taksiti haline getirmemektedir.

Örneğin, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi hükmüne göre yapılandırılan ve Şubat 2015 ayında ödenmesi gereken ikinci taksitin son ödeme süresi olan 28/02/2015 tarihinin resmî tatile rastlaması nedeniyle ödeme süresi 02/03/2015 tarihine uzamakla birlikte, bu taksit Şubat 2015 ayına ilişkin taksit olarak değerlendirilecektir.

Diğer taraftan, Kanunun 73 üncü maddesi hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve yapılandırılan tutarları peşin ödeme seçeneğini tercih ederek ödemek isteyen borçluların, 02/02/2015 tarihine kadar ödemeleri gereken tutarları anılan maddenin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince 02/03/2015 tarihine (bu tarih dahil) kadar bir aylık geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yararlanacakları tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.