Yeniden Değerleme Oranı Nedir? Yeniden Değerleme Oranı Nerde Kullanılır?

Muhasebe-1

Yeniden Değerleme Oranı Nedir? Yeniden Değerleme Oranı Nerde Kullanılır?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Yeniden Değerleme yapabilecek Sabit Kıymetler
Prensip itibariyle yukarıda sayılanlar dışında kalan amortismana tabi sabit kıymetler yeniden değerlemeye tabi tutulabilir. Bu sabit kıymetler şunlardır:
a) Gayri menkuller
b) Gayrimenkullerin mütemmim cüzü ve teferruatı mahiyetinde olup müstakilen amortismana tabi tutulan iktisadi kıymetler.
c) Tesisat ve makineler.
d) Gemiler ve diğer taşıtlar.
e) Demirbaşlar.
f) Sabit kıymetlerin aktifleştirildiği hesap dönemine kadar oluşan ve maliyete eklenen kur farkları.
g)İktisadi kıymetlerin aktife girmesinden sonraki yıllarda doğan ve maliyete eklenen faizler ile gayrimenkullerin genişletilmesi veya kıymetini devamlı olarak artırması amacıyla yapılan ve maliyete eklenen giderler.
Buna ilave olarak bazı vergilerdeki artış oranı da yeniden değerleme oranında artılır.
Örnek olarak taşıt vergileri, harçlar, damga vergisi, cezalar ve değerli kağıtlar ile defter tutma hadleri yeniden değerleme oranında artırılır…..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.