Damga Vergisini Sözleşme İmzalandıktan Sonra Ödemek Mümkün müdür?

İhale kararı ve sözleşme damga vergisini ödemek için en çok tercih edilen yöntem nakit olarak vergi dairesine yatırmaktır. Hatta bazı istekliler ihale kararı damga vergisini zamanında ödemediği için daha sözleşme dahi imzalamadan cezai yaptırıma maruz kalmaktadırlar. Peki sözleşme imzaladıktan sonra sözleşme damga vergisi ödemek mümkün müdür? Bu analizimizde bu konuyu irdelemeye çalışacağız.

İhale kararı ve sözleşme damga vergisini ödemek için en çok tercih edilen yöntem nakit olarak vergi dairesine yatırmaktır. Hatta bazı istekliler ihale kararı damga vergisini zamanında ödemediği için daha sözleşme dahi imzalamadan cezai yaptırıma maruz kalmaktadırlar.

 

Peki sözleşme imzaladıktan sonra sözleşme damga vergisi ödemek mümkün müdür? Bu analizimizde bu konuyu irdelemeye çalışacağız.

 

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yapılan değişiklik ile pul yapıştırılması suretiyle ödeme usulü madde metninden çıkarılmış, buna paralel olarak 16 ve 20 nci maddeler yürürlükten kaldırılmıştır. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yapılan değişiklik ile makbuz karşılığında ödeme şekli asıl ödeme usulü olarak belirlenmiş

 

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 5281 sayılı Kanun ile değişik 22 nci maddesi aşağıdaki gibidir

 

“a)Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir.

 

b) (a) bendi dışındaki hallerde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir. “

 

Yukarıdaki hükümlerden de anlaşılacağı üzere Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergileri ertesi ayın yirmialtıncı gününe kadar ödenebilir. Diğer hallerde ise kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine ödenmesi zorunludur.

 

Maliye Bakanlığı’nca belirlenen mükellefler hangileridir?

1-Katma Bütçeli İdareler

2-İl Özel İdareleri ve Belediyeler

3-Döner Sermayeli Kuruluşlar

4-Bankalar

5-Kamu İktisadi Teşebbüsleri

6-Devler ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri

7-Özerk Kuruluşlar

8-Diğer Kamu Kurumları

9-Anonim Şirketler

10-Kurumlar Vergisi Kanuna Tabi Diğer Mükellefler (32 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

11-Kollektif ve Adi Komandit Şirketler (32 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

12-Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar (32 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

13-İşletme Esasına Göre Defter Tutanlar (43 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

14-Serbest Meslek Erbabı (44 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

16, 32, 43 ve 44 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğleri ile damga vergisi mükellefiyeti ile ilgili düzenlemeler yapılmış olup Yukarıda 1-9 arası sayılan mükelleflerin (Anonim şirketler dahil) sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesi zorunludur. Yukarıda 10-14 arasındaki mükelleflerin ise sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesi kendi isteklerine bırakılmıştır.

Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti tesis ettiren kurumlar “Damga Vergisi Defteri” tutmak ve onaylatmak zorundadır. Bu konuda, diğer defterlerde olduğu gibi tasdik zamanına, kayıt nizamına vb. uyulmak zorundadır.

 

Limited Şirketler Damga Vergisi Defteri tutmak zorunda mıdır?

Limited şirketler Damga Vergisi defteri tutmak zorunda değildir. 43 Seri no’lu tebliğde açıklandığı üzere limited şirketlerin ‘’sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesi” ve Damga Vergisi defteri tutmaları ihtiyaridir. Sürekli mükellefiyet tesis ettirmek istemeyen bu mükelleflerin, Damga Vergisi defteri tutmalarına gerek bulunmamaktır. Ancak limited şirketlerin sürekli mükellefiyet tesis ettirmesi halinde Damga Vergisi defterini tasdik ettirmek suretiyle tutması zorunludur.

Anonim Şirketler taraf oldukları işlemlere ilişkin Damga Vergilerini nasıl öderler?

Anonim Şirketler (Vergi Usul Kanunu) VUK’a göre Damga Vergisi Defteri tutmak, onaylatmak ve kayıt nizamına ilişkin hükümlere uymak zorundadırlar. Anonim Şirketler bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisini ertesi ayın 23. günü

akşamına kadar beyan edip 26. günü akşamına kadar ödeyebilirler.

Limited şirketler taraf oldukları işlemlere ilişkin Damga Vergilerini nasıl öderler?

Bu konuyu ikiye ayırabiliriz.

a) Sürekli Mükellefiyet Tesis Ettirmeyi Tercih Eden Limited Şirketler

Tercihini sürekli mükellefiyet tesis ettirmekten yana kullanan limited şirketler, Damga Vergisi mükellefiyetlerini anonim şirketlerin tabi olduğu esaslara göre yerine getireceklerdir. Buna göre, bu yöntemi tercih eden mükellefler, VUK’a göre Damga Vergisi defteri tutmak, onaylatmak ve kayıt nizamına ilişkin hükümlere uymak zorundadırlar. Bu mükellefler bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisini ertesi ayın 23. günü akşamına kadar beyan edip 26. günü akşamına kadar ödeyebilirler.

b) Sürekli Mükellefiyet Tesis Ettirmemeyi Tercih Eden Limited Şirketler

Tercihini sürekli mükellefiyet tesis ettirmemekten yana kullanan limited şirketler ise,  düzenledikleri veya taraf oldukları kağıtlara ilişkin damga vergilerini Kanunun 22’nci maddesi uyarınca kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde ilgili vergi dairesine Damga Vergisi beyannamesi ile bildirecek ve aynı süre içinde ödeyeceklerdir

Konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım.

Damga Vergisi Kanununa göre süreksiz mükellefiyeti ihtiyari olarak seçen A Limited Şirketi  05.05.2017 tarihinde Damga Vergisine tabi bir kağıt düzenlemiştir. Bu durumda A Limited Şirketi en geç 20.05.2015 tarihinin akşamına kadar Damga Vergisi beyannamesini ilgili vergi dairesine vererek aynı süre içinde Damga Vergisini ödeyecektir.

 

A Limited Şirketi sürekli mükellefiyet tesis ettirmeyi tercih etmiş ise 05.05.2017 tarihinde Damga Vergisine tabi düzenlenen kağıt için 23.06.2017 tarihine kadar Vergi Dairesine beyan ederek 26.06.2017 tarihine kadar ödeyebilecektir.

 

SONUÇ

 

Damga Vergisi Defteri tutması zorunlu olan Anonim Şirketler ile Damga Vergisi Defteri tutmayı tercih eden Limitied Şirketler, Kollektif ve Adi komandit Şirketler damga vergisine tabi olan İhale Kararı Damga Vergilerini yada Sözleşme Damga Vergilerini, İhale Kararının alındığı tarihten yada Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonraki ayın yirmialtısına kadar ilgili vergi dairelerine ödeyebilirler.

kaynak:.kikuyusmazlikkararlari.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.