Yeni Kamu İhale Kanunu Taslak Metni

Mevzuat-20

TASLAK ÇALIŞMA
Tanımlar

Madde 4– (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Aday: Belli istekliler arasında , ilanlı pazarlık, rekabetçi müzakere ve yenilikçi işbirliği usullerinde yeterliğe başvuran müteşebbisi,

b) Alım: Kuruluşların mal, hizmet ve yapım işleri alımları ile tasarım yarışmalarını,

c) Bağlantılı teşebbüs: Yıllık hesapları ilgili mevzuatına göre kuruluşlarla konsolide edilen teşebbüsü ya da kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı hakim etkisi altında bulunan teşebbüsü,

ç) Başvuru: Aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belge ve/veya bilgileri,

d) Çerçeve anlaşma: Bir veya daha fazla kuruluş ile bir veya daha fazla arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı,

e) Danışmanlık: Mimarlık, mühendislik, etüt, projelendirme, harita, kadastro, imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetleri,

f) Doğrudan temin: İhtiyaçların ihale yapılmaksızın temin edildiği usulü,

g) Doküman:  Yeterlik ve/veya ihale dokümanını,

ğ) Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP): Alım sürecine ilişkin işlemlerin gerçekleştirildiği Kurum tarafından yönetilen elektronik ortamı,

h) Elektronik teklif: Elektronik ortamda hazırlanmış ve elektronik imza ile imzalanmış teklifi,

ı) Hâkim etki: Doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yarısından fazlasına sahip olunması veya oy çoğunluğunun kontrol edilmesi ya da idare, yönetim veya denetim kurulu üyelerinin yarısından fazlasını belirleme hakkının bulunmasını,

i) Hizmet: Makine bakım ve onarımı, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

j) Hizmet sunucusu: Hizmetleri piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişileri,

k) İhale: Yapım işlerini gerçekleştirecek ya da mal veya hizmeti temin edecek yüklenicinin belirlenmesi amacıyla bu Kanunda yer alan usullerden birinin uygulanması suretiyle gerçekleştirilen ve sözleşmenin yapılmasıyla tamamlanan işlemler bütününü,

l) İhale yetkilisi: Kuruluşların alım ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurullarını,

m) İstekli: Açık ve belli istekliler arasında ihale usulü ile ilansız pazarlık usulünde ihaleye teklif veren, ilanlı pazarlık, rekabetçi müzakere ve yenilikçi işbirliği usullerinde yeterli bulunarak davet edilen veya çerçeve anlaşmaya ya da dinamik alım sistemine taraf olan müteşebbisleri,

n) İstekli olabilecek: Doküman almış tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

o) Kamu Alım Bülteni: Kurum tarafından elektronik ortamda yayımlanan bülteni,

ö) Kamu hukukuna tabi kuruluş: Kamu görevi yerine getirmek amacıyla kurulması, faaliyetlerinin esas özelliğinin ticari veya sınai karakter taşımaması ve tüzel kişiliği haiz olması kaydıyla bütçesinin yarısından fazlası idareler tarafından karşılanan ya da yönetim veya denetim yetkisini haiz kişinin ya da bu yetkiye sahip kurul üyelerinin yarısından fazlası idareler tarafından atanmış olan veya idarelerin sevk ve idaresi altında bulunan kuruluşları,

p) Kamu teşebbüsü: İdarelerin birlikte ya da ayrı ayrı hâkim etkisi altında ticari veya sınai faaliyetleri yürüten kuruluşlar ile bunların bağlantılı teşebbüslerini,

r) Kurul: Kamu İhale Kurulunu,

s) Kurum: Kamu İhale Kurumunu,

ş) Mal: Her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve haklar veya bunların finansal kiralanmasını,

t) Merkezi satınalma faaliyeti: Kuruluşların veya birimlerin kendi ihtiyaçları dışındaki mal ve hizmetin alınması, mal ve hizmet ile yapım işlerinin ihalesinin gerçekleştirilmesi, çerçeve anlaşma yapılması veya dinamik alım sistemi kurulması faaliyetlerini,

u) Müteşebbis: Tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

ü) Ortak girişim: Tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidinin kendi aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturdukları iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

v) Sektörel faaliyete ilişkin alım: Kuruluşların 56 ncı maddede sayılan faaliyetlerine ilişkin alımlarını,

y) : Bu Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihale sonucunda kuruluş ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

z) Tasarım yarışması: Mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge planlama ile güzel sanat eseri ve benzeri alanlar ile ilgili bir konunun gerçekleştirilmesi için ödüllü veya ödülsüz olarak yapılan bir yarışma sonucunda jüri tarafından seçilen bir plan veya tasarımın edinilme usulünü,

aa) Tedarikçi: Piyasaya ürün arz eden gerçek veya tüzel kişileri,

bb) Teklif: Fiyat teklifi ve/veya değerlendirmeye esas bilgi ve belgeler ya da teknik çözümleri,

cc) Uyumsuz yapılı teklif: Teklifi oluşturan bileşenler için öngörülen fiyatlar karşısında, aynı bileşenler için diğer isteklilerce teklif edilen ve/veya yaklaşık maliyette öngörülen fiyatların önemli ölçüde farklılık arz ettiği fiyat yapılanması içeren teklifi,

çç)Yapım işleri: Kendi içinde iktisadi veya teknik bir işlevi yerine getirmeye elverişli bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, altyapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat  işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri işlerin tasarım hariç veya tasarım ile birlikte gerçekleştirilmesini,

dd) Yapım müteahhidi: Yapım işleri alanında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişileri,

ee) Yerel müteşebbis: Tacirler için ticari merkezi, esnaf ve sanatkarlar için ekonomik faaliyetini sürdürdüğü işyeri veya ikametgahı, kuruluşun bulunduğu ilin mülki idari sınırları içerisinde yer alan ve o ilin ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunan yerli istekliyi,

ff) Yerli istekli: Tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerden oluşan müteşebbisi,

gg) Yüklenici: Sözleşme yapılan istekliyi,

ifade eder.

Eşik Değerler

Madde 6 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir:

a) Yapım işleri ihalelerinde otuz milyon Türk Lirası,

b) İdarelerin mal ve hizmet alımlarında bir milyon Türk Lirası,

c) Sektörel faaliyetlere ilişkin mal ve hizmet alımları, mahalli idarelerin hâkim etkisi altında faaliyet gösteren kamu teşebbüslerinin mal ve hizmet alımları ile sosyal ve özel nitelikli hizmet alımlarında dört milyon Türk Lirası.

YENİ MADDE

Uygulama Esasları

Madde 7- (1) Bu Kanunun uygulanmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

a) Mal, hizmet ve yapım işlerinin objektif bir zorunluluk bulunmadığı sürece bir arada alınmaması esastır. Yapım işleri ile mal veya hizmetlerin bir arada alınmasında, alımın ana konusuna ilişkin kurallar uygulanır. Sosyal ve özel hizmetler ile diğer hizmetlerin veya hizmet ile malın bir arada alınması durumunda uygulanacak kurallar, hizmetin veya malın yaklaşık maliyet içindeki ağırlığı esas alınarak belirlenir.

b) Kanun kapsamındaki bir alım ile Kanun kapsamında bulunmayan bir alımın bir arada ihale edilmesinin zorunlu olması halinde alımın ana konusuna ilişkin kurallar uygulanır. Zorunluluk bulunmamasına rağmen bir arada ihale edilen alımlarda bu Kanun hükümleri uygulanır.

c) Sektörel faaliyetlere ilişkin alımlar ile Kanun kapsamındaki diğer alımların birlikte ihale edilmesi halinde, alımın ana konusuna ilişkin kurallar uygulanır.

ç) Bu Kanunun herhangi bir hükmünün uygulanmasından kaçınmak veya kolaylaştırıcı hükümlerinden faydalanmak amacıyla mal, hizmet ve yapım işleri kısımlara bölünerek ihale edilemez.

d) Doküman satın alanlar, müteşebbislere ve ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan kişilere açıklanmaz.

e) Rekabetçi müzakere, yenilikçi işbirliği ve ilanlı pazarlık usullerinde, kuruluş görüşme ve/veya müzakere süresince isteklilere eşit muamelede bulunmak, herhangi bir istekliye diğer istekliler karşısında avantaj sağlayacak bilgileri aktarmamak ve isteklinin izin vermediği bilgilerini açıklamamak ile yükümlüdür.

f) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçesinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek yaklaşık maliyetin % 10’undan az olamaz ve ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

g) Ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmetler için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

ğ) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihalelerinde aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

1) Kuruluşlar tarafından kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması hâlinde personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılabilir. Bu kapsamda ihaleye çıkılabilecek yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerini; kuruluşların teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı, yerleşik yargı içtihatları ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası dikkate alınmak suretiyle kuruluşlar itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte belirlemeye işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 67 nci maddesi ile diğer kanunların hizmet alımına ilişkin özel hükümleri saklıdır.

2) Kuruluşların teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı ile 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası esas alınmak suretiyle, kuruluşa ait bir işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren hizmetler için ihaleye çıkılabilir.

3) Danışmanlık ihalelerine çıkılabilmesi için istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz.

h) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

ı) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ihaleye çıkılamaz. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.

i) Yapım işlerinde uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan işlerde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, özgün nitelikte veya karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özellikleri gerekli olan netlikte belirlenemeyen yapım işleri ile doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işleri, her türlü onarım ve restorasyon işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımları için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımları için ise her bir iş kalemi için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Rekabetçi müzakere ve yenilikçi işbirliği usulleri ile gerçekleştirilecek yapım işlerinde ihaleye çıkılmadan önce işin projesinin bulunması şartı aranmaz.

Yaklaşık Maliyet

Madde 8-  (1) İhale yapılmadan önce kuruluşlar tarafından her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

(2) Yaklaşık maliyete ilan ve dokümanda yer verilmez. Yaklaşık maliyet ihale kararına esas fiyat tekliflerinin açıldığı zamana kadar isteklilere ve ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan kişilere açıklanmaz.

İhale Komisyonu

Madde 10- (1) Başvuru ve tekliflerin değerlendirilerek ihalenin karara bağlanması amacıyla, biri başkan, biri muhasebe veya malî işlerden sorumlu ve en az biri ihale konusu işin uzmanı olmak üzere ihaleyi yapan kuruluş personelinden en az beş ve tek sayıda asıl üyeden oluşan ihale komisyonu ihale yetkilisi tarafından görevlendirilir.Yapılan görevlendirmede asıl üyeler ile yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve komisyonda hangi sıfatla yer aldıkları belirtilir.

(2) İhaleyi yapan kuruluşta yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki kuruluşlardan komisyona üye alınabilir.

(3) İhale işlem dosyasının birer sureti ilan veya davet tarihini izleyen üç işgünü içinde, gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale komisyonu üyelerine verilir.

(4) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, komisyon kararına gerekçesini de yazarak imzalamak zorundadır. İhale komisyonu tarafından alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon üyelerinin ad ve soyadları ile sıfatları belirtilerek imzalanır.

(5) Eşik değerin üzerindeki ihalelerde ihale komisyon üyelerinin, Kurum tarafından verilen veya Kurum tarafından yetkilendirilen kişilerce gerçekleştirilen eğitimler sonucunda yapılan sınavlarda başarılı bulunarak sertifika almaya hak kazananlar arasından seçilmesi esastır. İhale komisyonunda görev alan sertifika sahibi üyelere sözleşmeye bağlanan her bir ihale için (8000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen miktarda ödeme yapılır.

Alt Yükleniciler

Madde 12 – (1) İhale konusu işin özelliği veya teknik nedenlerle ihtiyaç duyulması halinde kuruluşun onayıyla alt yüklenici çalıştırılabilir. İsteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri ihale aşamasında belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini kuruluşun onayına sunmaları istenebilir.

(2) İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamayacağı gibi tek bir alt yükleniciye yaptırılacak kısımların toplam bedeli ilk sözleşme bedelinin %50’sini geçemez.

(3) İhaleye teklif veren istekliler, 32 nci madde uyarınca ihale dışı bırakılma hallerini taşıyanlar, 33 üncü madde uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile bunların ortağı bulunduğu ortak girişimler o işte alt yüklenici olarak çalıştırılamaz.

(4) İşin niteliğinin uygun olması ve alt yüklenicinin talep etmesi halinde, sözleşmeye ilişkin ödemeler kuruluş tarafından doğrudan alt yükleniciye yapılabilir.

(5) Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(6) Alt yüklenici çalıştırılacak kısımlar bakımından düzenlemeler yapmaya, alımın özelliği nedeniyle alt yüklenici çalıştırılamayacak işler ile alt yüklenicilerde aranacak şartları belirlemeye Kurum yetkilidir.

YENİ MADDE

Kısmi Teklif

Madde 15– (1) İlan veya davet mektubu ile dokümanda belirtilmesi kaydıyla aynı veya farklı cinsten alımlar kısmi teklife açılabilir. Kısmi teklife açılan ihalelerde bir istekli tarafından teklif verilebilecek ve/veya bir istekli üzerinde bırakılabilecek kısım sayısı sınırlandırılabilir. Bir isteklinin üzerinde bırakılabilecek kısım sayısından daha fazla kısımda ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunması durumunda, hangi kısımların bu istekli üzerinde bırakılacağına ilişkin objektif ve ayrımcı olmayan kriterlerin dokümanda belirtilmesi zorunludur.

(2) Kısmi teklife açık ihalelerde başvuru teminatı hariç uygulanacak kurallar, toplam yaklaşık maliyet esas alınarak belirlenir.

İhale İlanı, Davet Süreleri ve Esasları İle Ön İlan

Madde 17- (1) Bu Kanun kapsamında yapılacak ihaleler ilansız pazarlık usulü hariç ilan edilerek duyurulur.

(2) Belli istekliler arasında ihale, ilanlı pazarlık, rekabetçi müzakere ve yenilikçi işbirliği usullerinde yeterli bulunan adaylar, teklif vermeye, görüşmeye veya müzakereye aynı anda davet edilir.

(3) İlanlarda ve davet mektuplarında bulunması zorunlu bilgiler ile ilanların yayımlanmasına ilişkin hususlar Kurum tarafından belirlenir.

(4) Doküman hazırlanmadan yeterlik veya ihale ilanı yapılamaz. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. İlân metinlerinin, ilan yapılmasına kadar geçecek süre de göz önüne alınarak ilan yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde gönderilmesi zorunludur. Kuruluş tarafından Kuruma gönderilen ilanlar iki iş günü içinde Kamu Alım Bülteninde yayımlanır.

(5) Kuruluş işin önem ve özelliğine göre ihaleleri yurt içinde veya yurt dışında çıkan gazete veya diğer yayım araçları ile de ilan edebilir. Bu ilanlar, Kamu Alım Bülteninde yayımlanan ilandan önce yayımlanamaz. Ayrıca, bu ilanlarda Kamu Alım Bülteninde yayımlanan ilanın tarihi belirtilir. Yapılan bu ilan ile Kamu Alım Bülteninde yayımlanan ilan arasında uyumsuzluk olması halinde Kamu Alım Bülteninde yayımlanan ilan esas alınır.

(6) İlan ve davet süreleri, kuruluşlar tarafından ihalenin niteliği ve başvuru veya tekliflerin hazırlanabilmesi için gereken süre dikkate alınarak, ihale usullerine göre asgari sürelere uyulmak kaydıyla belirlenir.

(7) Kuruluşlar on iki ay içerisinde yapmayı planladıkları alımlara ilişkin olarak ön ilan yayımlayabilir. Ön ilan yapılan hallerde süre indiriminden yararlanılabilmesi için, ihale ilanının ön ilanın yayımlandığı tarihten en az otuz gün ile en fazla on iki ay sonrasında yayımlanmak üzere Kuruma gönderilmesi zorunludur.

(8) Dokümanın tamamına EKAP üzerinden erişimin sağlanamaması halinde, asgari ilan ve davet süreleri beş gün uzatılır.

(9) Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya üzerinde olan ihalelerden;

(a) Açık ihale usulünde ihale ilanları, ihale tarihinden en az otuz gün önce yayımlanmak üzere Kuruma gönderilir. Bu süre tekliflerin elektronik ortamda verilmesi halinde beş gün kısaltılabilir. Kuruluş tarafından önceden öngörülemeyen nedenlerle ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda veya bir ön ilan yayımlanması halinde otuz günlük süre onbeş gün olarak uygulanabilir.

(b) Belli istekliler arasında ihale ve ilanlı pazarlık usullerinde yeterlik ilanları, son başvuru tarihinden en az otuz gün önce yayımlanmak üzere Kuruma gönderilir. Otuz günlük süre, kuruluş tarafından önceden öngörülemeyen nedenlerle ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda onbeş gün olarak uygulanabilir.

(c) Yeterli bulunan adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az otuz gün süre verilir. Bu süre tekliflerin elektronik ortamda verilmesi halinde beş gün kısaltılabilir. Ancak kuruluş tarafından önceden öngörülemeyen nedenlerle ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda veya bir ön ilan yayımlanması halinde bu süre on güne kadar indirilebilir.

(ç) Rekabetçi müzakere ve yenilikçi işbirliği usullerinde ihale ilanları, son başvuru tarihinden en az otuz gün önce yayımlanmak üzere Kuruma gönderilir.

YENİ MADDE

İlansız Pazarlık Usulü

Madde 23- (1) İlansız pazarlık usulü üçten az olmamak üzere kuruluş tarafından belirlenen sayıda müteşebbisin davet edilerek teklif alındığı usuldür.

(2) Davet edilen müteşebbislerden yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

(3) İsteklilerden ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere ihale kararına esas olacak son fiyat teklifleri yazılı olarak alınarak ihale sonuçlandırılır.

YENİ MADDE

Rekabetçi Müzakere Usulü

Madde 24– (1) Rekabetçi müzakere usulü bütün müteşebbislerin yeterlik başvurusu yapabildiği ancak yeterlik değerlendirmesi sonucunda kuruluş tarafından yeterli görülenlerin davet edilerek görüşme yapıldığı usuldür.

(2) Kuruluş tarafından ilanda ve dokümanda ihale konusu ihtiyaç tanımlanır, adaylarda aranacak şartlara, seçilen ihale kriterine ve sürece ilişkin öngörülen takvime yer verilir.

(3) Kuruluş yeterliği tespit edilen isteklilerle ihtiyacını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümlerin belirlenmesi amacıyla görüşmeler başlatır. Alımın tüm yönleri görüşmeye konu edilebilir. Görüşmeye davet edilecek istekli sayısı üçten az olmamak üzere rekabeti sağlayacak şekilde tespit edilerek dokümanda belirtilir. Görüşmeler, yöntem ve çözümlerin sayısının ihale kriteri kullanılarak azaltılması amacıyla, ilanda ve dokümanda belirtilmesi kaydıyla, birbirini izleyen aşamalar halinde gerçekleştirilebilir.

(4) Kuruluş ihtiyacını karşılayacak yöntem ve çözümleri belirleyene kadar görüşmeleri sürdürür. Görüşmenin sona erdiği hususu bildirildikten sonra isteklilerden görüşme sırasında belirlenen yöntem ve çözümlere dayalı olarak sözleşmenin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm ayrıntıları içeren nihai tekliflerini vermeleri istenir. Kuruluş, ihale kriterini karşılayan en uygun teklif sahibi ile sözleşme koşullarına nihai hali verilerek, mali yükümlülüklerin veya teklifte yer alan diğer koşulların teyit edilmesi amacıyla müzakere yapılmasına karar verebilir. Bu istekli ile anlaşma sağlanamazsa diğer istekliler ile sırayla müzakere edilebilir. Müzakere, teklifin veya alımın asli unsurlarını ve dokümandaki şartları değiştirecek, rekabeti bozacak veya ayrımcılığa yol açacak mahiyette olamaz. Müzakere sonucunda anlaşmaya varılan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak belirlenir.

(5) İlanda ve dokümanda belirtilmesi kaydıyla kuruluş tarafından görüşmeye katılan isteklilere bir bedel ödenebilir veya ödül verilebilir.

(6) 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca bu usule başvurulması halinde sunduğu teklifi; sadece aşırı düşük, yaklaşık maliyetin üzerinde veya uyumsuz yapılı olması nedeniyle reddedilen ya da değerlendirme dışı bırakılanların tamamı yeniden teklif vermeye davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

YENİ MADDE

Yenilikçi İşbirliği Usulü

Madde 25- (1) Yenilikçi işbirliği usulü, kuruluş ile bir veya daha fazla isteklinin işbirliği yapmak suretiyle, yenilikçi mal, hizmet veya yapım işlerinin karşılıklı anlaşmaya varılan maliyet ve performans kriterlerine uygun olarak geliştirilmesi ve sonucunda ortaya çıkan mal, hizmet veya yapım işinin alınması amacıyla uygulanan usuldür.

(2) Kuruluş tarafından dokümanda yenilikçi bir mal, hizmet veya yapım işine ilişkin ihtiyaç tanımlanır ve bu tanımlamada hangi hususların tüm isteklilerce karşılanması gereken asgari şartlar olduğu belirtilir. Bu tanımlama, müteşebbislerin öngörülen çözümün kapsamı ve niteliğini tespit etmesine veya ihaleye katılıp katılmamaya karar vermesine yetecek netlikte yapılır.

(3) Bu ihale usulünde yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda aday veya yeterli bulunan adayların tamamı görüşmeye davet edilir. Ancak davet edilecek aday sayısı üçten az olmamak üzere rekabeti sağlayacak şekilde tespit edilerek dokümanda belirtilir. Yeterlik değerlendirmesinde özellikle adayların araştırma ve geliştirme ile yenilikçi çözümleri geliştirme ve uygulama alanındaki kapasitelerine ilişkin kriterler uygulanır.

(4) Yeterli bulunarak davet edilen istekliler, kuruluşun ihtiyacına yönelik araştırma ve geliştirme projeleri sunar. İlanda veya dokümanda belirtilmek kaydıyla yenilikçi işbirliği usulünde görüşmeler, istekli sayısının ihale kriterine göre her bir aşamada azaltılması amacıyla, birbirini izleyen aşamalar halinde gerçekleştirilebilir. Dokümanda fikri mülkiyet haklarına ilişkin düzenleme yapılır.

(5) Kuruluş, nihai teklifleri hariç olmak üzere, ilk veya devamındaki teklifleri isteklilerle müzakere edebilir. Müzakere, teklifin veya alımın asli unsurlarını değiştirecek, rekabeti bozacak veya ayrımcılığa yol açacak mahiyette olamaz. Asgari koşullar ve ihale kriteri müzakere konusu edilemez. Müzakereler çerçevesinde ihale dokümanında değişiklik yapılması halinde bu değişiklikler tüm isteklilere bildirilir ve yeterli süre tanınarak, yeniden teklif sunmaları istenir. Müzakere sonucunda işbirliği yapılacak istekli veya istekliler seçilir.

(6) Yenilikçi işbirliği araştırma ve geliştirme sürecine ilişkin birbirini izleyen aşamalar halinde yapılandırılır. Malın üretimi, hizmetin sunumu veya yapım işinin tamamlanması da bir aşama olarak öngörülebilir. Yüklenici tarafından yerine getirilmesi gereken ara hedefler belirlenir ve yükleniciye ara ödemeler yapılması öngörülür. Ara hedefler esas alınarak, dokümanda şartları belirtilmek kaydıyla herhangi bir aşamanın bitiminde işbirliği sonlandırılabilir veya işbirliği yapılan ortakların sayısı azaltılabilir. Kuruluş, işbirliğinin yapısı ve farklı aşamalar için öngörülen süre ve bedeli, önerilen çözümün yenilikçilik derecesi ile araştırma ve geliştirme adımlarını dikkate alarak belirler.

ALTINCI BÖLÜM

Elektronik ve Toplu Alım Araçları

Elektronik İhale ve Sertifikasyon Sistemi

Madde 26- (1) Bu Kanun kapsamında yapılan alımlarda ilan, dokümanın hazırlanması ve verilmesi, katılım ve yeterliğe ilişkin bilgi ve belgelerin sunulmasına yönelik sistemlerin kurulması veya kurdurulması, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması gibi ihale süreciyle ilgili aşamalar ile her türlü bildirim kısmen veya tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.

(2) Birinci fıkrada sayılan işlemler veya ihale süreci kısmen veya tamamen EKAP üzerinden gerçekleştirilebilir. Elektronik ihaleye ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir.

(3) Müteşebbislerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Yabancı müteşebbisler açısından bu zorunluluğa ilişkin hususlar Kurum tarafından belirlenir.

(4) Bu Kanun kapsamındaki alımlarda müteşebbislerin yeterlik tespitine ilişkin olarak EKAP üzerinden sertifikasyon sistemi kurulabilir. Bu sistemin kurulması, işletilmesi veya tedbir niteliğinde kararlar alınması hususlarında Kurum yetkilidir.

Yeterlik ve Kısıtlar

Yeterlik Kriterleri

Madde 31- (1) Aday ve isteklilerden yeterlik tespitine ilişkin olarak ihale konusunun niteliğine uygun ve ölçülü olması kaydıyla aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

a)                  Faaliyet ve temsil yeterliğinin tespiti için:

1) İlgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunulduğunu tevsik eden belgeler,

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu tevsik eden belgeler,

3) İhale konusu işin ifası için mevzuat gereği sahip olunması gereken sicil, izin, lisans, ruhsat veya benzeri belgeler.

b)                  Ekonomik ve malî yeterliğin tespiti için:

1) Toplam ciroyu veya alım konusu ile ilgili ciroyu gösteren belgeler,

2) İlgili mevzuat uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeler,

3) Bankalardan temin edilecek mevduat ve kredibiliteyi gösterir belgeler,

4) Mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin belgeler.

c) Teknik yeterliğin tespiti için; iş organizasyonu, insan kaynağı, teknik özellik ve kapasite, araştırma ve geliştirme kapasitesi, kalite ve standartlara ilişkin belgeler istenebilir.

ç) İş deneyim yeterliğinin tespiti için kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

1) Son on yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmanlık hizmetlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

2) Son on yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmanlık hizmetlerinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

3) Devam eden yapım işleri ve yapımla ilgili danışmanlık hizmetlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve son on yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %80’ine ulaşması şartıyla kusursuz olarak gerçekleştirildiğini veya ilk sözleşme bedelinin %80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme görevinde bulunulduğunu gösteren belgeler,

4) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

5) Devredilen işlerde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, son on yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmanlık alımları ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler,

6) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek olan belgeler.

(2) Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl ikiyüzellibin Türk Lirası olarak hesaplanarak benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.

(3) İş deneyimini gösteren belgeler, bir işletmenin, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 203 üncü maddesine göre, başka bir işletme ile aktif ve pasiflerin karşılıklı olarak devralınması ya da birinin diğerine katılması yoluyla birleştirilmesi, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 194 üncü maddesine göre bir ticari işletmenin, bir ticaret şirketiyle, onun tarafından devralınmak suretiyle birleşmesi, 136 ila 158 inci maddelerine göre ticaret şirketlerinin birleşmesi ve 159 ila 179 uncu maddelerine göre ticaret şirketlerinin bölünmesi halleri dahil olmak üzere belge sahibi dışındaki müteşebbisler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz.

(4) Denetleme ve yönetme faaliyetleri nedeniyle alınan belgelerde gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı  aranır. Denetleme ve yönetme faaliyetleri nedeniyle alınan belgeler, sadece yapım ile ilgili danışmanlık ihalelerinde kullanılabilir. Mezuniyet belgesi sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin bu belgeyle yapım işi ihalelerine, denetleme ve yönetme faaliyetleri nedeniyle elde edilen belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin bu belgelerle yapımla ilgili danışmanlık ihalelerine girebilmesinde son bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve sözleşme süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

(5) Kuruluşlarda hangi sıfatla olursa olsun görevli olanlara ait iş deneyimini gösteren belgeler, bu kişilerin görevleri devam ettiği sürece kullanılamaz ve kullandırılamaz.

(6) Birinci fıkra uyarınca istenilebilecek bilgi ve belgelere ilişkin olarak alım türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale usulüne göre aday ve isteklilerden, yeterliğin tespiti için

istenecek asgari bilgi ve belgeler ile bu bilgi ve belgelerde sağlanması gereken kriterleri belirlemeye Kurum yetkilidir

Yasak Fiiller

Madde 34– (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiillerde bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) Müteşebbisleri tereddüde düşürmek, ihaleye katılımı engellemek, müteşebbislere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranış veya uyumlu eylemde bulunmak.

c) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında bir aday veya istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten, birden fazla başvuruda bulunmak veya teklif vermek.

d) Aynı hâkim etki altında olanlar veya hâkim etki sahibi ile birlikte bu kişinin hâkim etkisi altındakiler tarafından aynı ihaleye başvuruda bulunmak veya teklif vermek.

e) 33 üncü maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

f) Hakkında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı bulunmasına rağmen başkası adına doğrudan veya dolaylı, asaleten veya vekaleten başvuruda bulunmak ya da teklif vermek.

g) 31 inci madde kapsamında istenen bilgi ve belgelere ilişkin gerçeğe aykırı hususlar içeren beyanname sunmak veya bu durumları tevsik eden bilgi ve belge sunmamak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yasak fiillerde bulunan gerçek veya tüzel kişiler ya da temsilcileri hakkında on birinci bölümde belirtilen hükümlere göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilerek varsa geçici teminatları gelir kaydedilir.

YENİ MADDE

Bilgi ve Belgelerin Açıklanmaması

Madde 35- (1) Yaklaşık maliyet ile aday veya istekliler tarafından sunulan bilgi ve belgelerden ticari sır olması nedeniyle gizli kalması istenilenler, bu Kanunun uygulanmasında görevli olanlar ile kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunanlar tarafından üçüncü kişilere açıklanamaz, kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanılamaz.

(2) Kuruluş tarafından gizli kalması istenen bilgi ve belgeler müteşebbisler tarafından açıklanamaz.

(3) Bu madde hükmüne aykırı davrananlar hakkında ilgisine göre on birinci bölümde belirtilen hükümler uygulanır.

Teminatlar

Madde 38– (1) İhalelerde, teklif fiyatının %3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat alınır. Dokümanda belirtilmesi şartıyla, danışmanlık ihaleleri ile ilanlı pazarlık, rekabetçi müzakere ve yenilikçi işbirliği usulleri ile yapılan ihalelerde geçici teminat alınması zorunlu değildir. Geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerde, istekli tarafından verilen geçici teminat tutarının tamamı gelir kaydedilir.

(2) Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.

(3) Taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin imzalanmasından önce ihale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınır. Kesin teminat mektuplarının süresi kuruluş tarafından belirlenir.

(4) Danışmanlık ihalelerinde dokümanda belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hakedişten %6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

(5) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Türk Parası veya kuruluş tarafından uygun görülmesi kaydıyla teklifin verildiği türden yabancı para.

b) Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet sigortaları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

ç) İsteklinin ihaleyi yapan kuruluşta bulunan tahakkuka bağlanmış alacakları,

d) Kira sertifikaları.

(6) Beşinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(7) Sunulan teminatlar, diğer teminatlarla değiştirilebilir. Teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

(8) Kurum, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması hâlinde, bu istekliden yaklaşık maliyetin %6’sından az ve %15’inden fazla olmamak üzere alınacak kesin teminat oranına ilişkin düzenlemeler yapabilir.

(9) Teminat alınmayan durumlarda, geçici teminatın gelir kaydedilmesini gerektiren hallerin ortaya çıkması durumunda, yaklaşık maliyetin %3’ü istekliden; kesin teminatın gelir kaydedilmesini gerektiren hallerin ortaya çıkması durumunda, sözleşme bedelinin %6’sı yükleniciden tahsil edilir.

Teklif ve Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 40– (1) Tekliflerin değerlendirilmesinde öncelikle, belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun olmadığı tespit edilen istekliler ile ihale tarihi itibarıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilerek diğer tekliflerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığının ayrıntılı incelenmesine geçilir.

(2) Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde kuruluş tarafından belirlenen sürede isteklilerden eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(3) Teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması ve bu hatadan kaynaklanan farkın toplam teklif fiyatının %1’ine eşit veya daha az olması durumunda, isteklinin teklif ettiği birim fiyatlar esas alınarak aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, isteklinin değerlendirmeye esas fiyat teklifi olarak kabul edilir ve bu durum istekliye derhal bildirilir.

(4) Yapılan değerlendirme ve işlemler sonucunda uyumsuz yapılı teklif sunan veya teklifi dokümanda belirtilen şartlara uygun olmadığı belirlenen ya da teklif fiyatının %1’ini aşacak şekilde aritmetik hata yapan veya %1’i aşmamasına karşın teklif fiyatının düzeltilmesi sonucunda teklifinin dokümanda belirtilen şartlara uygun olmadığı anlaşılan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

(5) Belli istekliler arasında ihale, ilanlı pazarlık, rekabetçi müzakere ve yenilikçi işbirliği usullerinde yeterlik başvurularının değerlendirilmesinde geçici teminatın gelir kaydedilmesi hariç birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır. Birinci fıkranın uygulanmasında son başvuru tarihi esas alınır.

(6) Yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olan ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması öngörülen yapım işi ihalelerinde, dördüncü fıkra kapsamında yapılan değerlendirmenin sonucu ihale yetkilisinin onayına sunulur. Değerlendirmeye ilişkin karar, ihale yetkilisinin onay veya iptal karar tarihini takip eden en geç üç işgünü içinde isteklilere bildirilir. Bu bildirim üzerine yapılacak şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları sonuçlandırılmaksızın aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasına geçilmez.

(7) Beyanname sunulan ihalelere ilişkin tekliflerin hazırlanması, sunulması, alınması ve açılması ile değerlendirilmesine ilişkin ayrı usul ve esaslar belirlemeye Kurum yetkilidir.

Aşırı Düşük Teklifler

 

Madde 41- (1) Kuruluş tarafından teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden dokümanda belirtilen ihale kriteri çerçevesinde teklifini oluşturan önemli bileşenlerin fiyat ve/veya maliyetini açıklaması istenir.

(2) Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin açıklama istenmeksizin sonuçlandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Kuruluş, Kurum tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulama ve değerlendirme esasını seçer ve bu hususa dokümanda yer verir.

(3) Yapım işlerinde sınır değer, teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin teklif fiyatları dikkate alınarak belirlenir.

(4) Açıklama istenen istekli tarafından, ihale konusu işin sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirileceğine dair performans teminatı içeren kefalet sigortası teklifinin sunulması durumunda aşırı düşük teklif açıklaması yapılmaz.

5) Kefalet sigortası sunacağını beyan edenler hariç olmak üzere açıklamada bulunmayan ve yapılan değerlendirme sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilir.

YENİ MADDE

İhale Kriteri

Madde 44 – (1) İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi üzerinde bırakılır.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat veya fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Fiyat dışı unsurların dikkate alınacağı ihalelerde ihale kriteri en düşük maliyet, fiyat-kalite veya maliyet-kalite esasına göre belirlenebilir. Ancak, rekabetçi müzakere ve yenilikçi işbirliği usulleri ile yapılan ihalelerde, ihale kriteri fiyat dışı unsurlar kullanılarak belirlenir.

(3) Kalite unsurunun tespitinde, alım konusuyla bağlantılı olmak şartıyla aşağıda sayılanlar ve benzerleri dikkate alınabilir:

a) Teknik değer, estetik ve işlevsel özellikler, erişilebilirlik, kullanılabilirlik, sosyal, çevresel veya yenilikçi özellikler,

b) Sözleşmenin uygulanmasında çalıştırılacak personelin niteliğinin, işin yerine getirilme düzeyinde önemli etkisinin olacağı durumlarda, bu personelin yeterliği, deneyimi ve organizasyonu,

c) Satış sonrası hizmet ve teknik yardım, teslim tarihi, teslim işlemleri ve teslim süreci gibi teslim şartları,

ç) Mal ihalelerinde toplam teklif tutarının yarısından fazlasının yerli malına ilişkin olması.

(4) Maliyet unsurunun tespitinde;  kullanım ve işletme maliyeti, bakım maliyeti, atık bertaraf ve geri dönüşüm maliyeti, kullanım ömrü, parasal olarak ölçülebilen çevresel maliyetler ve benzerleri dikkate alınabilir.

(5) İhale kriteri, tekliflerin değerlendirilmesini sağlamak üzere gerekli bilgileri içerecek şekilde ilan ve dokümanda belirtilir.

(6) Fiyat dışı unsurların esas alındığı ihalelerde, değerlendirmeye esas unsurların ağırlık oranları, ağırlık oranlarının belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise bunların önem dereceleri ihale dokümanında belirtilir.

(7) İhale konusu alımın türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre uygulanacak ihale kriterlerini ve bu kritere ilişkin ağırlık oranlarını belirlemeye Kurum yetkilidir.

İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması

Madde 45 – (1) İhale, seçilen ihale kriteri ve dokümanda öngörülmüşse fiyat avantajı uygulanmak suretiyle karara bağlanır. İhale komisyonu kararında isteklilerin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile teklif fiyatları, karar tarihi, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile varsa ikinci avantajlı teklif sahibi ve teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçeleri, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşılması halinde, dokümanda belirtilen unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(3) İhale komisyon kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile varsa ikinci avantajlı teklif sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilerek, buna ilişkin belgenin eklendiği karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

(4) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde kararı onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihaleyi iptal eder. İhale, kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır.

YENİ MADDE

İş Denetleme ve Yönetme Belgeleri

Geçici Madde 5- (1)  4734 sayılı Kanun hükümleri uyarınca elde edilen iş denetleme ve yönetme belgeleri bu Kanunda belirtilen süre ile sınırlı olarak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan şartlarda kullanılmaya devam olunur. Ancak bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları zorunludur.

Yürürlük

Madde 76- (1) Bu Kanunun Geçici 4 üncü maddesi yayımı tarihinde, 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası yayımlandığı tarihten yirmidört ay sonra, diğer maddeleri yayımlandığı tarihten oniki ay sonra yürürlüğe girer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.