Tekliflerin geçerlilik süreleri uzatılabilir mi?

ihale-1

Tekliflerin geçerlilik süreleri uzatılabilir mi?

İhtiyaç duyulması hâlinde idare, teklif geçerlilik süresi sona ermeden, idari şartnamede belirlenmiş teklif geçerlilik süresi kadar teklif sürelerini uzatılması yönünde isteklilerden talepte bulunabilir. İstekliler, idarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresini uzatma talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

Banka teminat mektuplarında süre belirtilmeli midir?

Geçici teminat olarak sunulan banka teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu süre, teklif geçerlilik süresinden itibaren en az 30 (otuz) gün fazla olmalıdır.

Aritmetik hata nedir ve giderilebilir mi?

İsteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi işlemi yapılırken ortaya çıkan maddi hatalara aritmetik hata olarak nitelendirilir. Bu aşamada, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini, tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin, düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi hâlinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Aritmetik hata dışında teklif de yapılan yanlışlar nasıl değerlendirilir?

Aritmetik hatalar yani hesaplamada yapılan yanlışlıkların giderilmesi her ne kadar mümkün gibi görünse de, mala ilişkin olarak verilen birim fiyat tekliflerinde sehven yapılmış hataların düzeltilmesi mümkün değildir. Misal vermek gerekirse, ürüne ilişkin yanlış fiyat veren firma bu teklifi ile bağlıdır. Çünkü bu aritmetik bir hata değildir. Bu halde işin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi ise mal ihalelerinde uygulanan bir yöntem değildir. Çünkü mal alım ihalelerinde hizmet ve yapım işlerinden ziyade tek seferde belli bir malın teslimine ilişkin bir uygulama vardır. Ancak hizmet alım ve yapım işlerinde işin kalitesi ve süreci düşünüldüğünde yaklaşık maliyetin çok altında fiyat veren istekliye işi nasıl realize edeceği sorulmaktadır. Ancak mal alım ihalelerinde ise durum tamamen farklı olup malın piyasa fiyatının ve hatta yaklaşık maliyetin altında bir fiyatla alınması kamu menfaatine karşılanmaktadır. Bu halde hatalı teklif veren firmanın kendi kendini şikayeti mümkün olmayacağından ve ayrıca aşırı düşük teklif mekanizması yolu ile ihale sürecinin tıkanması ve ihalenin yapılmasına engel olunabileceği gibi kötü niyetli bir yol her zaman tercih edilebilme olasılığı olduğundan bu durumu Kamu İhale Kurumu tarafından da hoş karşılanmamaktadır. Bu halde istekli için sözleşmeye davete icabet edip sözleşme imzalamak veya teminat yakarak 6 (altı) ay kadar süre ihale yasaklısı olmaktan başka bir seçenek görünmemektedir Ancak Sözleşmenin imzasından sonra zararın tazmini için dava açmak hakkının ve Borçlar Hukuku ve hukukun genel Hükümlerine gönderme yapılmasının her zaman mümkün olduğunu hatırlatmak isteriz..

İhale dosyasına sunulan Türkçe belgelerin geçerliliği nasıl sağlanır?

İsteklinin genel uygunluğunun belirlenmesi için istenen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylı örneklerini vermeleri gerekmektedir. Ancak bu belgelerden, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki iş deneyimini gösteren iş deneyim belgelerinin asıllarının, sözleşme imzalanmadan önce sunulması zorunludur. Noter onaylı belgelerin “Aslına uygundur.” şerhi taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “İbraz edilenin aynıdır.” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.

Ayrıca istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idare tarafından “Aslı idarece görülmüştür.” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini de teklif veya başvurularına ekleyebilirler. Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımalarının yanı sıra, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş ve “Apostille” kaşesi taşıması yada alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması, (standart form KİK031.0/M , KİK031.0/H , KİK031.0/Y ) ve Türkçe tercümelerinin, isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nca veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı’nca onaylı olarak verilmesi gerekir. “Apostille” kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur. Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşması’nda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belgeler ve bunların tercümeleri, bu kuruluşların uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi durumunda belgelerin verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Pazarlık Usulünde Fiyat görüşmesi nasıl yapılır?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21 inci maddesi (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, son tekliflerini veren isteklilerle fiyat görüşmesi yapılır. Bu fiyat görüşmesinde isteklilerce verilen fiyat teklifleri açıklanır ve isteklilerden ilk tekliflerine bağlı kalmak kaydıyla ihalenin sonuçlandırılmasına esas olacak yazılı son fiyat tekliflerini vermeleri istenir. Verilen bu teklifler değerlendirilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli üzerine ihale bırakılır. Ve ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21 inci maddesi (d), (e) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde ise, fiyat görüşmesi yapılmadan verilen son teklifler üzerine ihale sonuçlandırılır.

Aşırı Düşük teklif Değerlendirmesi nasıl yapılır?

İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanlar varsa, bu teklifleri tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları, yazılı olarak ister. İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen malın özgünlüğü, hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

24-Soru

İdare istediği aşamada ihale işlemlerine son vererek ihaleyi iptal edebilir mi?

24-Cevap

İhale komisyonunun kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Bu durum, bütün isteklilere derhal bildirilir. Ayrıca, isteklilerden herhangi birinin talepte bulunması hâlinde, idare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini de bütün isteklilere bildirilecektir.

25-Soru

İhale sonucunun bildirilmesinde usul nedir?

25-Cevap

Kesinleşen ihale kararı, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 (üç) gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı elden tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adreslerine postalanmak suretiyle bildirilir. Elden tebligatın yapıldığı veya mektubun isteklilerce tebellüğ edildiği gün, kararın tebligat tarihi olarak kabul edilecektir. İhaleye katılanlardan teklifi değerlendirilmeye alınmayan ya da uygun görülmeyen istekliler, bu kararın gerekçesinin kendilerine bildirilmesi için 5 (beş) gün içinde yazılı talepte bulunabilirler. İdare de talep tarihini izleyen 5 (beş) gün içinde, istekliye gerekçesini bildirmek zorundadır.

26-Soru

Sözleşmeye davet ve kesin teminat konularında usul ve süreler nedir?

26-Cevap

İhale üzerinde bırakılan istekli, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 41 inci ve 42 nci maddeleri nde belirtilen yasal tebligat sürelerinin bitimini takip eden 3 (üç) gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci (7) gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle idarede de tebliğ edilebilir. İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 10 (on) gün içinde, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır.

27-Soru

Açıklama talebi ile zeyilname talebi aynı mıdır?

27-Cevap

Hayır, değildir. Tamamen farklı hukuki sonuç doğuran işlemlerdir. Zeyilname işleminde, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 20 (yirmi gün) zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır. İlanda yapılacak değişiklikler sadece 4734 sayılı Kanun’un 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden ilana yansıyan hükümler zeyilname ile değiştirilemez. Ancak açıklama talep edilmesi sisteminde ise Kanun’un 29 uncu maddesinin son fıkrasında isteklilerin tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususları idareden yazılı olarak sorabileceklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeye göre, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden 20 (yirmi gün) öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilmelidir.

28-Soru

Şikayet başvurusu ne zaman yapılır ve hangi hallerde dikkate alınır?

28-Cevap

İhalelere ilişkin olarak aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından ihale süreci içindeki işlem ve eylemlerin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olmadığı yolundaki iddialarla öncelikle idareye şikâyette bulunur. Şikayet başvurusu, sözleşme imzalanmamışsa ihale süreci içinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen on beş (15) gün içinde yapılmışsa, idarece dikkate alınır.

29-Soru

Kimler şikayette bulunabilir?

29-Cevap

Aday ve istekliler ihale sürecindeki bütün işlem ve eylemler hakkında, istekli olabilecekler ise ancak ihale ilanında ve ihale ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlar ile bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet yoluna başvurabilirler. Dernek, sendika, meslek kuruluşları gibi sivil toplum kuruluşları, üyelerinin çıkarlarını korumak için ihale sürecine ilişkin işlem veya eylemlerle ilgili olarak şikayet yoluna başvuramazlar. Birden fazla gerçek veya tüzelkişi aynı ihaleye yönelik olarak müşterek bir dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunulamaz. Ancak aynı şikayet nedenleri ile ayrı ayrı başvuruda bulunabilirler. Bir ihaleye ilişkin olarak birden fazla konu hakkında tek dilekçe ile şikayet veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. Öte yandan, aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz. İstekli olabilecekler ise , ihale ilânı ile ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlar ve bu hususlarla ilgili idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet yoluna başvurabilirler. İhale süreci dışındaki işlem ve eylemler hakkında şikayet yoluna başvurulamaz. Örneğin sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar gibi. Bu gibi uyuşmazlıklar yargının alanına girmektedir.

30-Soru

Şikayet dilekçesine eklenecek belgeler nelerdir?

30-Cevap

Şikayet dilekçelerine, temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi zorunludur. Ayrıca, ihale dokümanı satın alındığı veya ihaleye teklif verildiğine ilişkin belgeler de şikayet dilekçelerine eklenir. Başvuran talebine ilişkin gördüğü diğer bütün bilgi ve belgeleri de ekleyebilir.

31-Soru

Şartnameye veya işlemlere ilişkin şikayetler için süreler nelerdir?

31- Cevap

Öncelikle ihale sürecine ilişkin tüm şikayetler için takdir edilen süreler her hal ve karda sözleşmenin imzalanması ile sona erer. Çünkü sözleşmenin imzalanmasından sonra Kamu İhale Kurumu’nun takdir ve denetim yetkisi ortadan kalkmaktadır. İhale Şartnamesine ilişkin şikayet hakkı süreler dolmamış olsa bile ihale dosyasının ve içeriğindeki taahhütname’nin ihale makamına verilmesi ile sona erer. Bunun dışında ise 4734 sayılı Kanun’da ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte, idareye şikayet başvuruları belli süreler ile sınırlandırılmıştır. İdareye şikayet başvurusu süresi; ihale süreci içerisinde şikayete yol açan durumların farkına varıldığı veyahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren on beş (15) gündür.
İhale dokümanlarına veya ilanlara karşı yapılacak şikayet başvurularında süre, dokümanın satın alındığı gün veya ilanı izleyen günden itibaren başlar. 4734 sayılı Kanun’un 41 inci maddesi uyarınca kesinleşen ihale kararının ihale üzerinde bırakılan dahil bütün isteklilere bildirilmesi üzerine, teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenler tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde idareye yazılı talepte bulunarak tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmesini isteyebilir. İdare tarafından talep tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazı ile gerekçelerin bildirilmesi zorunludur. Tekliflerinin değerlendirmeye alınmamasına ya da uygun görülmemesine karşı yapılacak şikayet başvurusunda, istekliler kararın gerekçelerinin bildirilmesiyle şikayet konusundan haberdar olduklarından sürenin hesabında ihale kararının bildirim tarihinin değil, kararın gerekçelerinin bildirim tarihinin esas alınması gerekmektedir. İsteklilerce açıklama talebinde bulunulmadan doğrudan idareye şikayet başvurusu yapılabilecektir. Bu durumda sürenin hesabında ihale kararının bildirim tarihinin esas alınması gerekmektedir. İdareler tarafından yapılacak bildirimlerin 4734 sayılı Kanun’un 41 inci maddesi belirtilen şekilde iadeli taahhütlü mektup veya isteklilere imza karşılığı elden tebliğ suretiyle yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan, ihale dokümanına itiraz edildikten sonra ihaleye teklif verilmiş olması, usulüne uygun olarak yapılmış şikayet başvurusunu ve idarenin cevabına karşı Kurum’a itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkını etkilemeyecektir. Dilekçeler idareye yapılacak şikayetlerde ihaleyi yapan idareye verilir. Şikayetçinin ikametgahı yurt dışında ise şikayet ve itirazen şikayet dilekçeleri Türk Konsoloslukları’na verilebilir. Bu yerler dışındaki idari birimlere yapılan başvuruların, bu birimler tarafından muhatap idareye veya Kurum’a gönderilmesi zorunludur. Bu durumda idareye yapılacak başvurularda idare kayıtlarına girdiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. Tebliğ ve bildirimlerde sürenin başlangıcı; Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatile rastlaması halinde süre, tatil gününü izleyen ilk çalışma gününün bitimine kadar uzar 4734 sayılı Kanun’a göre, tebliğ ve bildirimler, istekli, aday veya istekli olabileceklerin bizzat kendilerine veya yetkili temsilci/vekillerine idarede imza karşılığı elden yapılabileceği gibi posta yoluyla da yapılabilir. Posta yoluyla yapılacak bildirimlerin 7201 sayılı Tebligat Kanuna göre yapılması gerekmektedir. 4734 sayılı Kanun ve Yönetmelikte belirtilen süreler geçirildikten sonra idarelere yapılan şikayet başvurularının süre yönünden reddi gerekmektedir. Ayrıca, şikayet başvurusunun süresinde yapılmamasına karşılık, bu başvuru idarece süre yönünden reddedilmeyip esas hakkında inceleme yapılarak başvuru hakkında bir karar verilmesi halinde Kamu İhale Kurumu’nca yapılan incelemede, idareye yapılan şikayetin süresinde yapılıp yapılmadığı da göz önüne alınmaktadır.

32-Soru

Hangi hallerde ve nasıl “İhale sürecine devam” kararı alınabilir, usul nedir ?

32-Cevap

İdareye yapılan şikayet başvurusu kendiliğinden ihale işlemlerinin yürütülmesini durdurur.
Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde karar alınabilir. Bu kararda gerekçe olarak sadece “ivedilik ve kamu yararı bulunduğu” şeklinde Kanun ve Yönetmelik hükmünün tekrarıyla yetinilmesi halinde, kararın gerekçeli olma şartı yerine getirilmediğinden, usulüne uygun bir karar sayılmayacaktır. Bu nedenle, idarenin gerekçelerini kararda açık olarak belirtmesi ve gerekçeli olarak alınan bu kararın başvuru sahibine tebliğ edilmesi gerekmektedir. Yönetmelikte ihale sürecinin devamına ilişkin kararın geçici tedbir niteliğinde olduğu belirtildiğinden, idarece şikayeti sonuçlandıran nihai karar verilmesi halinde aynı kararda veya nihai karar verildikten sonra başka bir kararla ihale sürecinin devamına dair karar alınması mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda ihale sürecinin devamına ilişkin karar usulüne uygun alınmış bir karar olarak değerlendirilemeyecektir.
İdarelerce, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde karar alınması halinde, bu kararın başvuru sahibine bildirimini izleyen günden itibaren yedi (7) gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Aksi halde sözleşme hükümsüz kalır.

İdare, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam kararı vermesi halinde dahi şikayeti esas yönünden inceleyip sonuçlandırmak zorundadır.

Diğer taraftan idarece verilen ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edileceğine ilişkin karara karşı İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik’te belirtilen süre içinde Kurum’a itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde Kurul tarafından söz konusu kararın kaldırılmasına karar verilir ise; bu karar tarihinden itibaren idarece bütün ihale işlemlerinin durdurulması gerekmektedir. Buna karşılık Kurul tarafından söz konusu karara yönelik başvurunun reddi kararı verilmesi halinde ise, kanuni sürenin geçmesi ile sözleşme imzalanabilir.

33-Soru

İhale işlemlerine karşı şikayetler kim tarafından değerlendirilir?

33-Cevap

İhale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre, şikayet başvurusunun yapıldığı tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde şikayetle ilgili kararını verir. İhale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurularının ihale yetkilisince sonuçlandırılması gerektiğinden, başvuru konusu hususlara ilişkin ihale komisyonunun ihale yetkilisi yerine karar alması mümkün bulunmamaktadır.

34-Soru

Şikayet üzerine verilen karar ve tebliğ usullü nasıl olmalıdır?

34-Cevap

Şikayet üzerine verilen nihai kararlar, karar tarihinden itibaren 7 gün içinde, ihaleye katılan bütün aday ve isteklilere bildirilir. Buna karşılık, şikayet üzerine verilen kararın şikayette bulunmayan “istekli olabileceklere” bildirilmesine gerek bulunmamaktadır. Kararın, istekli, aday veya istekli olabileceklerin bizzat kendilerine veya yetkili temsilci/vekillerine Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak bildirilmesi zorunludur. Buna göre, idarede imza karşılığı elden, posta yoluyla, memur vasıtasıyla yapılabilir. İdareye bir şikayet başvurusunda bulunulması halinde, idarelerin sözleşme imzalamadan önce bu başvuruya ilişkin almış oldukları kararın başvuru sahibine tebliğini müteakip Kurum’a itirazen şikayet başvurusunda bulunulup bulunulmadığı Kurum’un internet adresinde (www.kik.gov.tr) bulunan “Şikayet Sorgulama” bölümünden öğrenilebilir.

35-Soru

İhale sürecine devam kararı alınması halinde şikayet süresi ve usulü nasıl olacaktır?

35-Cevap

İhale yetkilisinin şikayet başvurusu üzerine, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yolunda aldığı kararlara karşı tebliğ ya da bildirim tarihini izleyen üç (3) gün içinde Kurum’a yapılan başvurular da itirazen şikayet başvurusu niteliğindedir. Kurum’a yapılacak itirazen şikayet başvurularında, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine alınan karara karşı mı, yoksa ihale sürecinin devamına ilişkin olarak ihale yetkilisince alınan karara karşı mı olduğu hususunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

36-Soru

Kimler İtirazen şikayet başvurusunda bulunabilir?

36-Cevap

İhale süreci içinde idareye yapılan başvuru üzerine alınan kararlara karşı veya süresi içinde idarece bir karar alınmaması durumunda; İdareye şikayet yoluna başvuranlar, İdarece verilen kararın bütün aday ve isteklilere bildirimi üzerine alınan kararın uygulanmasından etkilenecek olan ve şikayet yoluna başvurmayan aday ve istekli veya istekli olabilecekler Kurum’a itirazen şikayet yoluna başvurabilirler. İdareye şikayet başvurusunda bulunmayan aday veya istekliler, şikayet başvurusu üzerine idarenin aldığı karar kendilerine de bildirildiğinden, bu kararlardan bir hak kaybına veya zarara uğradığı veya zarara uğramasının muhtemel olduğu iddiasıyla ve şikayet başvurusuna ilişkin olarak verilen kararda belirtilen hususlarla sınırlı olmak üzere doğrudan Kurum’a itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

37-Soru

İtirazen şikayet başvuru süresi nedir?

37-Cevap

Şikayet başvurusu, sözleşme henüz imzalanmamışsa ve aşağıda belirtilen süreler içerisinde yapılmışsa dikkate alınır: Kurum’a itirazen şikayet başvuru süresi, şikayet sonucu idarece verilen kararın bildirimini izleyen günden itibaren on beş (15) gün veya şikayet dilekçesinin idareye verilmesini izleyen otuz (30) günlük süre içinde idarece bir karar verilmemesi halinde, bu sürenin bitimini izleyen günden itibaren on beş (15) gündür. Şikayet sunulduktan sonra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeni ile ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiğine dair gerekçeli olarak alınan kararın şikayetçiye bildirilmesi halinde, bu karara karşı bildirim tarihini izleyen günden itibaren üç (3) gün içinde Kurum’a itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. Süreler, tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatile rastlaması halinde süre, tatil gününü izleyen ilk çalışma gününün bitimine kadar uzar.
4734 sayılı Kanun’a göre tebliğ ve bildirimler, istekli, aday veya istekli olabileceklerin bizzat kendilerine veya yetkili temsilci/vekillerine Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak bildirilmesi zorunludur. Faks yoluyla yapılan bildirimler usule uygun değildir.
Bildirimler, istekli, aday veya istekli olabileceklerin bilinen adresine yapılır. İtirazen şikayet başvurusunda bulunan aday, istekli veya istekli olabileceklerin tebligat adreslerini Kamu İhale Kurumu’na bildirmeleri gerekmektedir. Aynı şekilde adres değişikliklerinin de derhal Kamu İhale Kurumu’na bildirilmesi zorunludur.4734 sayılı Kanun’da ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik’te belirtilen süreler geçirildikten sonra idarelere yapılan şikayet başvuruları süre yönünden reddedilir.

38-Soru

İtirazen şikayetin usulen uygun bulunması halinde üzerine Kamu İhale Kurumu ne yapar, süreç nedir?

38-Cevap

Yapılan inceleme sonucunda başvurunun şekil unsurlarına aykırı olduğu tespit edildiğinde, tespit edilen aykırılıkların giderilmesi gerektiği başvuru sahibinin dilekçesinde belirttiği adrese tebliğ edilir. Bu yönde bir bildirim alan başvuru sahiplerinin, on beş günlük Kurum’ a başvuru sürelerinin dolmasına üç (3) günden fazla bir süre kalmışsa bu sürenin sonuna kadar; Kurum’a başvuru süreleri, başvuru tarihinden sonra dolmuş veya üç (3) günden daha az bir süreleri kalmışsa, bildirim yazısının tebliğ tarihinden itibaren üç (3) gün içinde Kurum kayıtlarına girecek şekilde, belirtilen eksiklikleri tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin aykırılıkları giderdikleri dilekçelerde, buna ilişkin bildirimin hangi tarihte kendilerine tebliğ edildiğini de mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.

39-Soru

İtirazen şikayet üzerine İdarelerin yapması gerekenler nelerdir?

39-Cevap

Kurum’a itirazen şikayet başvurusunda bulunulması idarece verilen karar gereklerinin yerine getirilmesini veya itirazen şikayete konu edilen ve devam eden ihale sürecini durdurmaz. Durdurma, ancak Kurul kararıyla mümkündür. Kurum’a itiraz edilmiş olması sözleşme imzalanması dışındaki karar gereklerinin yerine getirilmesini engellemez. Ön inceleme konuları bakımından bir aykırılık bulunmuyorsa Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulması gerekip gerekmediği yolunda bir karar verilmesi zorunludur. Aynı şekilde ihale yetkilisince verilen ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yolundaki karara yönelik itiraz Kurum tarafından beş (5) gün içinde sonuçlandırılıp idareye ve şikayette bulunana bildirilir. Diğer hallerde de ön inceleme raporunun görüşüldüğü toplantıda Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmasına gerek olup olmadığına ilişkin olarak bir karar alınır. İtirazen şikayet başvurularında bu kararın verilebilmesi için Kurul ayrıca bir inceleme yapılmasını gerekli görürse, ön inceleme raporunun görüşüldüğü toplantı tarihini izleyen beş (5) gün içinde tamamlanacak inceleme sonucunda karar verebilir.

40-Soru

Kurum (K.İ.K.) tarafından ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmemişse dahi idareler sözleşme imzalayabilirler mi ?

40-Cevap

Hayır. Yapılan ön inceleme sonucunda; a) Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmasına karar verilir ise; ihale sürecinin durdurulmasına karar verildiği tarihten itibaren idarece bütün ihale işlemleri durdurulur. b) Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmamasına karar verilir ise; Kurum’ca başvuru sonuçlandırılıp nihai karar bildirilinceye kadar, idareler sözleşme imzalanması dışındaki ihale işlemlerinin gereğini yerine getirir, ancak sözleşme imzalanamaz.

İhale sürecinin durdurulması gerekip gerekmediği yönündeki inceleme, esas incelemeye engel teşkil etmez. İvedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar verilen haller hariç olmak üzere Kurum’ca itiraz sonuçlandırılıp karar bildirilinceye kadar idarece sözleşme imzalanmaz.

41-Soru

Hangi hallerde başvurunun reddine karar verilir ve bu kararların sonuçları nelerdir?

41-Cevap

Aşağıdaki hallerde başvurunun reddine karar verilir;- 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 . maddelerinde belirtilen sürelere uyularak sözleşme imzalanması halinde,- İdareye başvuru yapılmaksızın doğrudan Kurum’a başvurulması halinde, – İdareye süresinde yapılmayan başvurulardan sonra Kurum’a yapılan itirazen şikayet başvurularında, – Kurul kararlarına karşı Yönetmeliğin 37. maddesinde belirtilenlerin dışında düzeltme istemli başvurularda- 4734 sayılı Kanun kapsamında olmayan ihalelere ilişkin başvurularda,- Yukarıda belirtilen durumlar dışında Kurum’un inceleme imkanı bulunmayan diğer başvurularda.

Kurul tarafından ihale sürecine ilişkin olarak itirazen şikayet süreci sonunda verilen kararlar, karar tarihinden itibaren beş (5) gün içinde taraflara ve idareye bildirilir ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanır. İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlem ve eylemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. İhale onayı ve bu onay öncesi işlemlerin birinin iptali halinde, idarece karar gerekleri yerine getirilerek, gerekiyorsa ihale onayı alınıp yeniden ihale sürecine başlanır. İhale onayından sonraki işlemlerden birinin iptali halinde ihale sürecinin yeniden başlatılması gerekmez. İptal edilen işlem ile bu işlemden sonra tesis edilen diğer işlemler tesis tarihleri itibariyle ve tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılarak karar gereklerine uygun biçimde ihale sürecine devam edilir. İlgililer, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığı iddialarıyla Kurum’a itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.