Teklif Edilen Asgari İşçilik Maliyetinin İşin Maliyetini Karşılamaması…Kik Kararı

muhasebe-33

Teklif edilen asgari işçilik maliyetin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamaması

Toplantı No: 2016/054
Gündem No: 17
Karar Tarihi: 05.10.2016
Karar No: 2016/UH.I-2435
Şikayetçi:
Barla Peyzaj Tem. İnş. Oto. Kir. Nak. Gıda Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.-Marmara Bilişim Tem. Med. Ve Yem. Ür. Hizm. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

19.09.2016 / 52299

Başvuruya Konu İhale:

2016/146644 İhale Kayıt Numaralı “Beşiktaş İlçesine Ait Parkların,Refüjlerin Ve Yeşil Alanların 36 Aylık Bakımı Onarımı Ve Temizliği İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol  ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet  ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Barla Peyzaj Tem. İnş. Oto. Kir. Nak. Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.-Marmara Bilişim Tem. Med. ve Yem. Ür. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

Huzurevleri Mah. 77155. Sok. No: 6 Necmiyehanım Apt. Kat: 1 D: 1 Çukurova/ADANA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Beşiktaş Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

Nispetiye Mah. Aytar Cad.  Başlık Sok. No: 1 34340 Beşiktaş/İSTANBUL

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/146644 İhale Kayıt Numaralı “Beşiktaş İlçesine Ait Parkların, Refüjlerin ve Yeşil Alanların 36 Aylık Bakımı Onarımı ve Temizliği İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Beşiktaş Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 03.06.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Beşiktaş İlçesine Ait Parkların, Refüjlerin ve Yeşil Alanların 36 Aylık Bakımı Onarımı ve Temizliği İşi” ihalesine ilişkin olarak Barla Peyzaj Tem. İnş. Oto. Kir. Nak. Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.-Marmara Bilişim Tem. Med. ve Yem. Ür. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 07.09.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.09.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.09.2016 tarih ve 52299 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.09.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2152 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) 14.06.2016 tarihinde kendilerine tebliğ edilen ihale komisyonu kararında birim fiyat teklif cetvelinde yer alan işçilik giderlerinden ikramiye kalemlerinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı belirtilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 17.06.2016 tarihinde ilgili karara itiraz edildiği, 29.06.2016 tarihinde idare tarafından şikâyet başvurusuna cevap verildiği ve düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin karar alındığı, 31.08.2016 tarihli ihale komisyonu kararında işçilik giderleri için teklif edilen toplam maliyetin sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında olduğu belirtilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale üzerinde bırakılan HSC Peyzaj Tic. Ltd. Şti.ne ait teklifin 14.06.2016 tarihinde verilen kararda birim fiyat teklif cetvelinde işçilik giderlerinden bazı ikramiye kalemleri için asgari işçilik maliyetinin altında fiyat teklifi verildiği belirtilerek kendileri ile aynı sebepten dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı, 31.08.2016 tarihinde verilen kararda ihalenin HSC Peyzaj Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, bir önceki ihale komisyonu kararında kendileri ile aynı nedenden dolayı elenmesi ve sonrasında yine aynı şartlar altında ihalenin anılan firma üzerinde bırakılmasının düşündürücü olduğu, 07.09.2016 tarihinde ilgili karara tekrar itiraz edildiği ve idare tarafından 08.09.2016 tarihinde şikayet başvurusuna cevap verilerek işçilik giderleri kalemleri ile ilgili verdikleri birim fiyat tekliflerinin tamamının toplamının idarece hesaplanan toplam asgari işçilik maliyetinin altında olduğu belirtilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, sundukları teklifte idarece öngörülen ikramiye rakamlarının asgari maliyetin altında olduğu, uygulama aşamasında ise idarece ödemelerin sunulan teklif üzerinden yapılacak olup, ihalenin kendi üzerlerinde kaldığı takdirde işçilere uygulanacak tutarların İdari Şartname’de idarece ön görülen rakamlar üzerinden yapılacağı, kendileri tarafından sunulan fiyatın toplam tutar itibari ile sınır değerin altında olmadığından yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğu, buna ilişkin olarak Kamu İhale Kurumunun örnek kurul kararlarının bulunduğu, bu nedenle idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekli olan HSC Peyzaj Tic. Ltd. Şti.nin kendi malı araçları ile ilgili olarak Şartname’de belirtilen kriterlere uygun olmadığından teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

03.06.2016 tarihinde yapılan ihalede 23 adet ihale dokümanın satın alındığı, 5 istekli tarafından teklif verildiği, 14.06.2016 tarihli ihale komisyonu kararı ile birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemi üzerinden teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunulduğu gerekçesi ile 3 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin de Polen Peyzaj İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı, ancak teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerden başvuru sahibi olan Barla Pyz. Tem. İnş. Oto Kir. Nak. Gıda Trz. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Marmara Bil. Tem. Med. ve Yem. Ürt. Hiz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından 17.06.2016 tarihli dilekçe ile idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece bu defa toplam işçilik maliyet üzerinden teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti esas alınarak değerlendirme yapılıp 29.06.2016 tarihli düzeltici işlem kararı alındığı, 31.08.2016 tarihli ihale komisyonu kararı ile de ihalenin HSC Peyzaj Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin ise 31.08.2016 tarihli ihale komisyonu kararının mevzuata aykırı olduğu, ayrıca ihale üzerinde bırakılan isteklinin de kendi malı araçları ile ilgili olarak Şartname’de belirtilen kriterlere uygun olmadığından teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiaları ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı ve miktarı “a) Adı: Beşiktaş İlçesine Ait Parkların, Refüjlerin ve Yeşil Alanların 36 Aylık Bakımı Onarımı ve Temizliği İşi

b) Miktarı ve türü:

Ekli listelerdeki parkların, refüjlerin, yeşil alanların (okullara ait yeşil alanlar dahil), 265 personel ve ihale dokümanında belirtilen niteliklerdeki araçlar ile temizliği, bakım ve onarımları ve belirtilen malzemelerin temini işidir.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İlgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV Hariç), resim ve benzeri giderler ile sözleşme giderleri, Kamu İhale Kurumuna ödenmesi gereken KİK Payı masrafları teklif edilecek fiyata dahildir

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

a) İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Teknik Eleman (Bölge Sorumlusu) (3 kişi * 36 ay)(Brüt asgari ücretin %105 fazlası)

Teknik Eleman (Bölge Mühendisi) (7 kişi * 36 ay)(Brüt asgari ücretin %75 fazlası)

Tekniker (1 kişi * 36 ay)(Brüt asgari ücretin %45 fazlası)

Çavuş (7 kişi * 36 ay) (Brüt asgari ücretin %33 fazlası)

Vasıflı İşçi ( 132 kişi * 36 ay) (Brüt asgari ücretin %25 fazlası)

Vasıfsız İşçi ( 104 kişi * 36 ay) (Brüt asgari ücretin %15 fazlası)

Engelli İşçi ( 11 kişi * 36 ay) (Brüt asgari ücretin %15 fazlası)

b) Giyim Giderleri

Giyim özellikleri ve sayıları teknik şartnamenin 7.2. maddesinde detaylı verilmiştir. (İşçiler için kıyafet gideri Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.30. maddesinin ç bendine göre %4 oranındaki sözleşme ve genel giderlere dahildir.)

c) İkramiye ve Yardımlar

–   Her işçi için; 60 günlük brüt ücretinin (yol-yemek dahil) 1/12’si her ay İkramiye olarak, maaş ile birlikte işçiye ödenir.

–    İşverence ramazan bayramından önce gıda yardımı niteliğinde  brüt  100,00 TL tutarındaki Ramazan Bayramı İkramiyesi  ve kurban bayramından önce brüt  220,00 TL. tutarındaki Kurban Bayramı ikramiyesi her işçiye verilir.

–    İşveren; bütün personele bir kez (eylül ayında) brüt 400,00 TL Sosyal Yardım yapacaktır.

d) Fazla Mesai Yapacak Olan Personel Sayısı ve Süresi    

Pazar Mesaisi-Fazla Çalıştırma (Çavuş) (1 Kişi*444 Saat) 444 Saat

Pazar Mesaisi-Fazla Süreli Çalıştırma (Çavuş) (1 Kişi*740 Saat) 740 Saat

Pazar Mesaisi-Fazla Çalıştırma (Vasıflı İşçi) (15 Kişi*444 Saat) 6.660 Saat

Pazar Mesaisi-Fazla Süreli Çalıştırma (Vasıflı İşçi) (15 Kişi*740 Saat) 11.100 Saat

Pazar Mesaisi-Fazla Çalıştırma (Vasıfsız İşçi) (30 Kişi*444 Saat) 13.320 Saat

Pazar Mesaisi-Fazla Süreli Çalıştırma (Vasıfsız İşçi) (30 Kişi*740 Saat)  22.200  Saat

Resmi-Dini Bayram- Yılbaşı Bir Günlük Ücreti (Teknik Eleman-Bölge Mühendisi) (1 Kişi*40,5 Gün) 40,5 Gün

Resmi-Dini Bayram- Yılbaşı Bir Günlük Ücreti (Çavuş) (3 Kişi*40,5 Gün) 121,5 Gün

Resmi-Dini Bayram- Yılbaşı Bir Günlük Ücreti (Vasıflı İşçi) (10 Kişi*40,5 Gün) 405 Gün

Resmi-Dini Bayram- Yılbaşı Bir Günlük Ücreti (Vasıfsız İşçi) (30 Kişi*40,5 Gün) 1.215 Gün

(Fazla çalıştırma ile fazla süreli çalıştırma 4857 sayılı İş Kanununun 41. Maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda ve haftalık çalışma süresinin 40 saat olduğu göz önünde  bulundurularak ayrı ayrı hesaplanacaktır.)

e)İş Sağlığı ve Güvenliği giderleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna istinaden işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmak ve iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yapılacak tüm giderler teklif fiyata dahildir. (Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.30. maddesinin ç bendine göre %4 oranındaki sözleşme ve genel giderlere dahildir.)

 25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Yol gideri (bürüt): 13,00.-TL/gün

Yemek gideri (bürüt):26,50.- TL/gün olarak hesaplanacaktır.

Yüklenici teklif fiyatına yol ve yemek giderlerini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 22 (yirmiiki) gün esas alınacaktır.

25.3.3. Malzeme giderleri:

İşin gerçekleştirilmesinde gerekli olacak tüm malzeme giderleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmış olup bu malzemelere ilişkin özellikler teknik şartnamede belirtilmiştir.

25.3.4. Diğer giderler:

Çalıştırılacak araçların teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır (Araçlara Ait Tüm Yedek Parça, Sigorta, Bakım-Onarım, Nakliye-Montaj-Demontaj Giderleri Teklif Fiyata Dahil Edilecektir. Tüm akaryakıt giderleri ve arasözlerde kullanılacak su giderleri idarece karşılanacaktır.)

Binek Araç (2 araç * 36 ay) 72 araç/ay

Ticari Araç (1 araç * 36 ay) 36 araç/ay

Kamyonet (1 araç * 36 ay) 36 araç/ay

Çift kabin kamyonet (14 araç * 36 ay) 504 araç/ay

Kamyon (1 araç * 36 ay) 36 araç/ay

Arasöz 1 (1 araç * 36 ay) 36 araç/ay

Arasöz 2 (4araç * 15 ay) 60 araç/ay

Sepetli Araç (1 araç * 18 ay) 18 araç/ay

Sıkıştırmalı Kamyon-Büyük (1 araç* 36 ay) 36 araç/ay

Sıkıştırmalı Kamyon-Küçük (1 araç*18 ay) 18 araç/ay

Yükleyici ( 1 araç* 36 ay) 36 araç/ay

Çim Biçme Makinesi (12 makine * 36 ay) 432 araç/ay

Misinalı Çim Biçme Makinası (15 makine * 36 ay) 540 araç/ay

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta prim oranı %2 dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde ise, “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

              İhale dokümanı ekinde yer alan birim fiyat teklif cetveli ise iki ayrı kısımdan oluşmak üzere toplam 172 iş kalemine yer verilecek şekilde düzenlenmiş olup İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlığı altında düzenlenen personel giderleri ile ilgili kısım (malzeme hariç) aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

         

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Teknik Eleman (Bölge Sorumlusu) (3 kişi * 36 ay)(Brüt asgari ücretin %105 fazlası)

Ay

3

36

 

 

2

Teknik Eleman (Bölge Mühendisi) (7 kişi * 36 ay)(Brüt asgari ücretin %75 fazlası)

Ay

7

36

 

 

3

Tekniker (1 kişi * 36 ay)(Brüt asgari ücretin %45 fazlası)

Ay

1

36

 

 

4

Çavuş (7 kişi * 36 ay) (Brüt asgari ücretin %33 fazlası)

Ay

7

36

 

 

5

Vasıflı İşçi ( 132 kişi * 36 ay) (Brüt asgari ücretin %25 fazlası)

Ay

132

36

 

 

6

Vasıfsız İşçi ( 104 kişi * 36 ay) (Brüt asgari ücretin %15 fazlası)

Ay

104

36

 

 

7

Engelli İşçi ( 11 kişi * 36 ay) (Brüt asgari ücretin %15 fazlası)

Ay

11

36

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

İkramiye (Teknik Eleman-Bölge Sorumlusu) (3 kişi * 36 ay)

adet

108

 

 

2

İkramiye Teknik Eleman (Şantiye Şefi) (7 kişi * 36 ay)

adet

252

 

 

3

İkramiye Tekniker (1 kişi * 36 ay)

adet

36

 

 

4

İkramiye Çavuş (7 kişi * 36 ay)

adet

252

 

 

5

İkramiye (Vasıflı İşçi) ( 132 kişi * 36 ay)

adet

4.752

 

 

6

İkramiye (Vasıfsız İşçi) ( 104 kişi * 36 ay)

adet

3.744

 

 

7

İkramiye (Engelli İşçi) ( 11 kişi * 36 ay)

adet

396

 

 

8

Ramazan Bayramı İkramiyesi (265 kişi * 4 adet)

adet

1.060

 

 

9

Kurban Bayramı İkramiyesi (265 kişi * 3 adet)

adet

795

 

 

10

Sosyal Yardım (265 kişi * 3 adet)

adet

795

 

 

11

Pazar Mesaisi-Fazla Çalıştırma (Çavuş) (1 kişi*444 saat)

saat

444

 

 

12

Pazar Mesaisi-Fazla Süreli Çalıştırma (Çavuş) (1 kişi*740 saat)

saat

740

 

 

13

Pazar Mesaisi-Fazla Çalıştırma (Vasıflı İşçi) (15 kişi*444 saat)

saat

6.660

 

 

14

Pazar Mesaisi-Fazla Süreli Çalıştırma (Vasıflı İşçi) (15 kişi*740 saat)

saat

11.100

 

 

15

Pazar Mesaisi-Fazla Çalıştırma (Vasıfsız İşçi) (30 kişi*444 saat)

saat

13.320

 

 

16

Pazar Mesaisi-Fazla Süreli Çalıştırma (Vasıfsız İşçi) (30 kişi*740 saat)

saat

22.200

 

 

17

Resmi-Dini Bayram- Yılbaşı Bir Günlük Ücreti (Teknik Eleman-Bölge Mühendisi) (1 kişi*40,5 gn)

gün

40,5

 

 

18

Resmi-Dini Bayram- Yılbaşı Bir Günlük Ücreti (Çavuş) (3 kişi*40,5 gün)

gün

121,5

 

 

19

Resmi-Dini Bayram- Yılbaşı Bir Günlük Ücreti (Vasıflı İşçi) (10 kişi*40,5 gün)

gün

405

 

 

20

Resmi-Dini Bayram- Yılbaşı Bir Günlük Ücreti (Vasıfsız İşçi) (30 kişi*40,5 gün)

gün

1.215

 

 

21

Binek Araç (2 araç * 36 ay)

araç/ay

72

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

172

Selülozik Boya Temini

teneke

200

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelere göre ihale konusu işin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesinde yer alan “78.1 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir…” şeklindeki açıklamalara göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin ise anılan Tebliğ’in 78.22’nci maddesinde yer alan “Brüt asgari ücret veya üzerinde ücret ödenmesi öngörülen personelin varsa nakdi yol ve yemek bedeli dahil aylık (78.12 nci maddeye göre gün üzerinden teklif alınan hallerde günlük) ücreti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalara ilişkin ücretler ile engelli işçi ücreti gibi ayrı ayrı hesaplanması gereken her bir işçilik maliyeti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması, malzeme giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, ayni teklif verileceği belirtilen yemek ve yol giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi esastır. Ancak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, bu iş kalemi/kalemleri kapsamındaki işlerde çalıştırılmak üzere ihale dokümanında asgari sayısı belirtilen personele ilişkin maliyetlere işçilik kaleminde değil, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilecek ve istekliler de tekliflerini buna göre sunacaklardır.

Bununla birlikte, söz konusu personelin fazla çalışma yapması ve/veya ulusal bayram ve/veya genel tatil günlerinde çalıştırılması öngörülüyor ise, 78.8. maddesine göre çalışılacak gün ve personel sayısı ile toplam fazla çalışma saati belirlenirken, bu personel de dikkate alınmak suretiyle maliyet hesaplaması yapılarak ulusal bayram ve genel tatil günleri iş kalemi ile fazla çalışma iş kalemine dahil edilecektir.

Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle birim fiyat teklif cetvelinde malzeme için tek bir satır açılması halinde “birim” sütununda “ay” veya “gün” ibaresine yer verilecek, her bir malzeme için ayrı satır açılması halinde ise “birim” sütununa malzemenin türüne göre adet, kg, lt, m, kutu, paket vb. yazılacak ve “miktar” sütununda işin toplam süresi boyunca kullanılması öngörülen malzeme miktarı (toplam adet, kg, lt, m, kutu, paket vb.) belirtilerek teklif alınacaktır.” şeklindeki açıklamaya göre her bir işçilik maliyeti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açıldığı, malzeme giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlendiği, buna göre personel maliyetinin toplam 27 (7+20) kalemden oluşacak şekilde hesaplanması ve teklifin buna göre sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede, isteklilerin teklif bedellerini Kamu İhale Genel Tebliğ’inin 78.30’uncu maddesinde yer alan “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.” şeklindeki açıklamayı dikkate alarak oluşturması gerekmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde yer alan “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.” şeklindeki açıklamaya göre idarece hesaplanan yaklaşık maliyetten yüklenici kârı düşürülerek sınır değerin hesaplanması ve sınır değerin altında teklif sunan isteklilere de aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması, aşırı düşük teklif sorgulamasına yazılı açıklamada bulunmayan veya yapılan açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin de tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan; Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.3’üncü maddesinde yer alan “Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.” şeklindeki açıklama doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde idarece tekliflerin değerlendirmesinde asgari işçilik maliyetinin hesabında “İşçilik Hesaplama Modülü” nün esas alınması gerekmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.29’uncu maddesinde yer alan “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.” şeklindeki açıklamaya göre, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kaleminin sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplamı üzerinden toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.07.2016; işi bitirme tarihi 30.06.2019

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Gerek Sözleşme Tasarısı, gerekse birim fiyat teklif cetvelinde yer alan düzenlemeye göre işin süresinin 36 ay olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre personel giderleri ile ilgili olarak ihale dokümanında yapılan bütün düzenlemeler dikkate alındığında İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden yapılan hesaplamaya göre ihale konusu iş için teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyet tutarının 42.459.406,43 TL olduğu anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi Barla Pyz. Tem. İnş. Oto Kir. Nak. Gıda Trz. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Marmara Bil. Tem. Med. ve Yemek Üretim Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının iddiaları çerçevesinde yapılan incelemeye göre;

 

Başvuru sahibi tarafından ihale konusu işin tamamı için 52.343.466,00 TL bedel ile teklif sunulduğu, birim fiyat teklif cetvelinde 27 kalem olarak düzenlenen işçilik kalemlerine ilişkin olarak ise teklif edilen bedelin 41.533.541,00 TL olduğu anlaşılmıştır. Bu haliyle başvuru sahibi tarafından teklif edilen asgari işçilik maliyetin, ihale dokümanında yapılan düzenlemelere göre teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunda idarece tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında idareye sunmaları gereken belgelere yer verilmiş olup bu kapsamda mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak anılan Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde “1 adet arasöz (0-3 yaş) – Araç üzeri 5-8 Tonluk Sulama Tankeri Tam Donanımlı (Hortum, Pompa vs.) olacak ve  araçta güvenlik ile rahat kullanmayı sağlayacak tertibatlar (abs fren, hidrolik direksiyon) olacaktır.

1 adet sepetli araç – Araç üstü teloskopik tertibat en az 26 m olacak ve  araçta güvenlik ile rahat kullanmayı sağlayacak tertibatlar (abs fren, hidrolik direksiyon) olacaktır.

Kendi malı istenen araçların yukarıda  belirtilen niteliklerde olduğunu tevsik etmek için; İstekliler tarafından söz konusu araçlara ait ruhsatlar ve bu araçlara ait devletin yetkili kıldığı resmi kurumlardan alınan araç kapasite, güç ve teknik özelliklerine ait dokümanlar teklif ile birlikte sunulacaktır.

Yukarıda belirtilen araçların isteklinin kendi malı olması gerekmektedir. İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiraların ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.” şeklide düzenleme yapılmıştır.

 

İhale dokümanında yer alan yukarıdaki düzenlemeye göre kendi malı olması istenilen araçlara yönelik olarak isteklilerin teklifleri ile birlikte idareye ihale dokümanında belirtilen niteliklerde olduğunu tevsik etmek için, söz konusu araçlara ait ruhsatların ve bu araçlara ait devletin yetkili kıldığı resmi kurumlardan alınan araç kapasite, güç ve teknik özelliklerine ait dokümanların teklif ile birlikte sunulması gerekmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olan HSC Peyzaj Tic. Ltd. Şti. tarafından bu kapsamda teklifi ile birlikte serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen özel amaçlı rapor ve araçlara ilişkin ruhsatlar idareye sunulmuştur.

 

Serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen özel amaçlı raporun “Kara nakil vasıtaları, makine, demirbaş ve diğer ekipman incelemesi” başlıklı 3’üncü bölümünün, “5 ton su taşıma kapasiteli sulama tankeri, 2015 model 34 FY 7035 plakalı İsuzu kamyon (sulama arazözü), ve sepetli araç 2015 model 34 TJ 9530 plakalı İsuzu kamyon (SG özel amaçlı) çalışma yüksekliği 27 mt.” şeklinde, “SONUÇ” başlıklı 4’üncü bölümünün ise “2016 yılına ilişkin demirbaş kayıtlarının incelenmesi neticesinde, tespit edilen Kara Nakil Vasıtaları ve Ekipman kayıtlarının ilgili ihale şartnamesine uygun olduğu görüş ve sonucuna varılmıştır.” şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır. Söz konusu raporda yer alan ifadelerden ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından kendi malı olarak beyan edilen araçların ihale dokümanı ile istenilen şartları sağladığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi ile beyan edilen özellikteki araçların sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmaması halinde sözleşme hükümlerinin uygulanacağı hususu da açıktır. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.  

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Hamdi GÜLEÇ

Başkan

 

Şinasi CANDAN

II. Başkan

Osman DURU

Kurul Üyesi

Erol  ÖZ

Kurul Üyesi

 

Köksal SARINCA

Kurul Üyesi

Dr. Ahmet İhsan ŞATIR

Kurul Üyesi

Mehmet  ATASEVER

Kurul Üyesi

 

Oğuzhan YILDIZ

Kurul Üyesi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.