SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü DUYURUSU

SGK-1

SGK Primleri Genel Müdürlüğü DUYURUSU

BURSİYERLERE İLİŞKİN DUYURU

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6676 sayılı Kanunun; 21 inci maddesi ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “kamu kurum ve kuruluşları tarafındandesteklenen projelerde görevli bursiyerler “ ifadesi eklenmiş,

22 nci maddesi ile, 5510 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki“mesleki eğitime veya staja “ ifadesi “mesleki eğitime, staja veya bursiyer olarak göreve”şeklinde,

23 üncü maddesi 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendindeyer alan “staja tabi tutulan öğrenciler” ifadesinden sonra gelmek üzere “kamu kurum vekuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler” şeklinde, Değiştirilmiş, ayrıca aynı Kanunun 24 üncü maddesi ile, 5510 sayılı Kanunun 87 ncimaddesinin birinci fıkrasının (e ) bendinde yer alan “bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar” ifadesinden sonra gelmek üzere “ kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler için projenin yürütüldüğü kamu kurum ve kuruluşları” ifadesi eklenmiştir.

5510 sayılı Kanunun 6676 sayılı Kanunla değişik sözkonusu maddelerinde yapılan değişikliğe istinaden yapılan değerlendirme sonucunda, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerlerin, haklarında kısa vadeli sigorta kolları uygulanacak sigortalıların arasına eklendiği, bursiyer olarak göreve başladıkları tarihin sigortalılık başlangıcı olarak kabul edildiği, adı geçen sigortalıların sigorta primine esas kazançlarının prime esas kazanç alt sınırı olduğu anlaşılmaktadır.

5 inci maddenin birinci fıkrasının ( b) bendi kapsamındaki ” meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır” hükmüne istinaden sözkonusu sigortalıları çalıştıran işverenlerce ünitelerimize müracaat edilerek aktivasyonun yapılmasından sonra 22 ve 43 nolu belge türleri ile bildirim yaptıklarından, 6676 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01/03/2016 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler için de ünitelerimize müracaat edilerek aktivasyonun yapılmasından sonra aynı belge türleri ile bildirim yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.