Resul KURT – Şirket ortaklarının sigortalılığı (17.04.09)

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortakları 5510 sayılı kanunun 4-1/(b) bendi (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

1- Kollektif şirketlerin ortakları

Kollektif şirket ortakları 4-1/(b) bendi gereğince sigortalı sayılmışlardır. Bunların sigortalılıkları vergi mükellefiyetlerinin başladıkları tarihten itibaren başlatılacak, bu tarih vergi dairelerince onbeş gün içinde SGK’ya bildirilecektir.

2- Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları

5510 sayılı kanunla adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları 4-1/(b) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortaklarının sigortalılığı vergi mükellefiyetinin başlangıç tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde vergi daireleri tarafından SGK’ya bildirilecektir.

3- Donatma iştiraki ortakları

Donatma iştiraki ortakları 4-1/(b) bendi sigortalı sayılmışlardır. Donatma iştiraki ortaklarının sigortalılığı vergi mükellefiyetlerinin başladığı tarih itibariyle başlatılacak, bu bildirim vergi dairelerince onbeş gün içinde SGK’ya yapılacaktır.

4- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları

1479 sayılı kanunun mülga 24’üncü maddesi ile 01/10/2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken, 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 01/10/2008 tarihinden itibaren sadece anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle sigortalı sayılmışlardır. Bu kapsamda sayılan kişiler, şirket yetkililerince yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde SGK’ya bildirilecektir.

Anonim şirketlerde şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyeleri 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. 5510 sayılı kanunun geçici 22’nci maddesi ile 1479 sayılı kanuna göre 01/10/2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortağı olmaları nedeniyle sigortalı olanlardan, 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin 01/10/2008 tarihinden itibaren altı ay içinde (01/04/2009 tarihine kadar) SGK’ya yazılı olarak talepte bulunmaları halinde, sigortalılıkları devam ettirilmektedir. 01/04/2009 tarihine kadar talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise 01/10/2008 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

5- Limited şirketlerin ortakları

Limited şirket ortakları 4-1/(b) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Limited şirket ortaklarının sigortalılığı şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren başlatılacak olup, ticaret sicil memurlukları bu kişileri tescil edildikleri tarihten itibaren onbeş gün içinde SGK’ya bildireceklerdir.

Limited şirket ortaklarından hisse devri alan yeni ortakların sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlayacak ve bu tarih ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince SGK’ya bildirilecektir.

6- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları

Komandit şirketlerin komandite ortakları 4-1/(b) bendi kapsamında sigortalı sayılmıştır. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılığı;

– Şirket kuruluşlarında şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren başlatılacak, bu tarih ticaret sicil memurluklarınca,

– Komandite ortaklardan hisse devri alan yeni ortakların sigortalılıkları ise ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihten başlatılacak, bu tarih şirket yetkililerince, onbeş gün içinde SGK’ya bildirilecektir.

Komandite ortaklardan hisse devri alan ortakların SGK’ya bildirilmesinde sigortalı işe giriş bildirgesi yanında ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edildiği nüshası da SGK’ya verilecektir.

http://www.dunyagazetesi.com.tr/yazar.asp?authId=22

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.