GÜNCEL HABERLERHarcırah MevzuatıMALİYE MEVZUATI

Resmi Tatilde Harcırah Ödenir mi?

Bütçe-7

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNE PROĞRAM AKIŞI İÇİNDEKİ RESMİ TATİL GÜNLERİN-
DE DE TAM GÜNDELİK ÖDENEBİLMESİ İÇİN, BUNLARIN, GÖREVLERİNİN DEVAM ET-
MESİ KOŞULUYLA, RESMİ TATİL GÜNLERİNDE DE GÖREV MERKEZLERİNDE BULUNMA-
LARININ GEREKMEDİĞİ HK.<
İlköğretim müfettişi olan davacı, Milli Eğitim Bakanlığının 21.11.1988
günlü Genelgesinin “ikamet merkezi dışındaki teftiş bölgesine çalışma
proğramı uyarınca göre ve giden İlköğretim müfettişi, proğramın akışı
içinde resmi tatil, hafta tatili, milli ve dini bayram günlerini ika-
met merkezi dışında geçirmesi ve bunu takipeden iş günü aynı yerde
(ikamet merkezi dışında) görevli olduğunu aylık çalışma çizelgesinde
belirtmesi kaydı ile o günler için kendisine tam gündelik ödenecektir”
hükmünü taşıyan 2.maddesinin iptalini istemektedir.
Anayasanın 128.maddesinin 2.fıkrasında; memurların ve diğer kamu görev
lilerinin, nitelikleri, atamaları, görev ve yetkileri, hakları ve yü-
kümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin kanunla dü-
zenleneceğine işaret edilmektedir. Bu hükme uygun olarak 6245 sayılı
Harcırah Kanununun 33.maddesinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine
haiz bulunanlara ve bu arada ilköğretim müfettişlerine verilecek yurt
içi gündelik miktarları saptanmış bulunmaktadır.
6245 sayılı Kanunun 33.maddesindeki hükmün uygulanmasında ortaya çıkan
tereddütlerin giderilmesi amacıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığınca dava-
lı idareye yazılan yazılarda; çalışma proğramı ile belirlenen dönemler
de denetim, soruşturma ve inceleme görevlerinin fiilen yürütülmediği
resmi tatil, hafta tatili, ulusal ve dini bayram günlerinde geçici gö-
rev mahallinden ayrılarak görev merkezlerine dönen ilköğretim müfettiş
lerine bu günler için gündelik ödenmesi gerekeceğinin açıklıkla belir-
tildiği, yine Maliye ve Gümrük Bakanlığının dava dosyasında yer alan
yazılarında da aynı görüşe yer verildiği sözü geçen belgelerin incelen
mesinden anlaşılmıştır.
6245 sayılı Kanunda ilköğretim müfettişlerine ödenecek gündelikler ko-
nusunda herhangi bir sınırlayıcı hükme yer verilmediğine göre Maliye
ve Gümrük Bakanlığının sözü geçen teklifleri ile ilköğretim müfettişle
ri lehine yapılan düzenlemenin davalı idarece, üstelik bahsi edilen ge
nelgeler ilgi gösterilmek suretiyle, maddi açıdan ilgililer aleyhine
sonuç doğurmak biçiminde değiştirilmesinin ve böylece 21.11.1988 gün-
lü, 22893 sayılı Genelgenin 2.maddesiyle ilköğretim müfettişlerinin
proğram akışı içinde resmi tatil, hafta tatili, milli ve dini bayram
günlerini ikamet merkezi dışında geçirmeleri ve bunu takip eden iş gü-
nü aynı yerde (ikamet merkezi dışında) görevli olduğunu aylık çalışma
çizelgesinde belirtmeleri şartıyla anılan günler için tam gündelik öde
neceğinin belirtilmiş bulunmasının haklı ve yasal dayanağı bulunmamak-
tadır.
Açıklanan nedenlerle dava konusu 21.11.1988 günlü 22893 sayılı Genelge
sinin 2.maddesinin iptaline karar verildi.
KARŞI OY:
6245 sayılı Kanunun 33.maddesinde sözü edilen gündeliklerin fiilen tef
tiş denetim veya inceleme yapılması halinde ödenmesi mümkündür. Bu ne-
denle dava konusu Genelgenin 2.maddesindeki sınırlamanın anılan Kanu-
nun 33.maddesi hükmüne aykırı olmadığı ve davanın reddi gerektiği görü
şüyle çoğunluk kararına karşıyım.
KARŞI OY:
İlköğretim müfettişleri il düzeyinde teftişle görevli olup, görev yap-
tıkları Valinin emrinde bulunmaları ve her zaman teftiş, göreviyle gö-
revlendirilmeleri mümkün bulunduğundan dava konusu Genelgenin 2.madde-
leri hükmünün bu gerekçeyle iptali gerektiği görüşüyle karara gerekçe
yönünden karşıyım.

(DAN-DER, SAYI:82-83)

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.