OHAL Tazminatı Kimlere Ödenir?

OLAĞANÜSTÜ  HAL  TAZMİNATI

 

-10.7.1987-285 olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Md.5 (24.7.1987- KHK 287/1, 12.4.1988- KHK 321/1 ve 9.5.1990-KHK 425/5 ile değişik) beş altı ve yedinci fıkraları. (Mülga dört,beş,altı ve yedinci fıkralar: 2/12/1993 – 3920/2 md.)

-18.5.1990 – 90/460 Bakanlar Kurulu Kararı

-Bölgeye dahil iller ile olağanüstü Hal Bölge Valisinin talebi, İçişleri Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenecek mücavir illerde bulunan sürekli kamu görevlilerine (olağanüstü Hal Bölge Valisi ile mezkur illerin valileri dahil) ayrıca en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) % 40’ına kadar belirlenecek tazminat ek olarak ödenir.

-Bu tazminat herhangi bir vergiye tabi değildir.

-Tazminatın miktarı, görev yerinin özeliği, görevin önemi ve güçlüğü dikkate alınarak ve illere göre, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde olağanüstü Bölge Valisi tarafından tespit edilir.

-18.5.1990 – 90/460 Kararname gereğince, bu tazminatın asgari ve azami nispetleri:

1-a) Diyarbakır, Siirt, Hakkari, Mardin, Batman ve Şırnak il merkezlerinde % 4-17,

b)Bu illerin ilçe merkezlerinde % 7-21,

c)Bu il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinde % 9-26,

II  a ) Bingöl, Elazığ, Tunceli, Van, Bitlis, Muş ve Adıyaman İl merkezlerinde % 4-16,

b)Bu illerin ilçe merkezlerinde % 5-18,

c)Bu il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinde % 8-23’dür.

-Olağanüstü Hal Bölge Valisine ödenecek tazminat miktarının hesabında % 35, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van ili valilerine ödenecek tazminatın miktarının hesabında % 30, mücavir il olarak tespit edilen Adıyaman, Bitlis ve Muş  illerinin valilerine ödenecek miktarın hesabında % 25 nispeti uygulanır.

-Çalışma  mahalline bakılmaksızın sözleşmeli  personele % 9, geçici  köy korucularına % 13, yardımcı hizmetler sınıfına dahil bulunanlara % 5 nispeti uygulanır.

-Ödenen tazminat miktarı kadar da ayrıca Toplu Konut veya Kamu ortaklığı fonlarından birine, personel adına  nemalandırılmak üzere yatırılır. Olağanüstü  Bölge Valiliğinin kalkması veya görevlinin  en az üç yıl çalışması  halinde fonda birikmiş  olan para, talep üzerine kendisine neması ile  birlikte ödenir. Ancak, ölüm, malulen veya yaş haddinden emeklilik  sebebiyle  üç  yıllık süre dolmadan görevin sona ermesi veya görev başında sakatlanma sonucu bölge dışına çıkarılma halinde; fonda birikmiş  olan para üç  yıl beklemeksizin personelin veya kanuni mirasçılarının talebi üzerine neması ile birlikte ödenir.(Tasfiye edildi)

-Görev alanına giren illerde kolluk kuvvetleri personeli ile emre, harekat kontrolüne verilen birliklerin mensuplarına mahallinden veya talepleri halinde diğer illerden lojman tahsis edilir, ya da lojman karşılığı kira bedeli gayrimenkulun bulunduğu ildeki  ilgili kuruluşun merkez teşkilatı bütçesinden karşılanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.