MALİYE UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

personel-3

19 Nisan 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28269
YÖNETMELİK
Maliye Bakanlığından:
MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan ve Maliye Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmalarını, giriş sınavını, komisyonların oluşumunu, yetiştirilmelerini, tez hazırlama ve yeterlik sınavlarını, atanmalarını, eğitimlerini, çalışma ve görevlendirilmelerini, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleriyle diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
c) Birim: Bakanlık merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve müstakil Daire Başkanlıklarını,
ç) Birim amiri: Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin Başkan, Genel Müdür ve müstakil Daire Başkanlarını,
d) Fiili hizmet süresi: Aylıksız izinde geçen süreler ile diğer kamu idarelerinde geçici görevli olarak çalışılan süreler hariç Maliye Uzman Yardımcılığı ve/veya Maliye Uzmanlığında geçen süreyi,
e) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,
f) Giriş sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına ilişkin kılavuzda ilan edilen puan türleri itibarıyla Bakanlıkça belirlenen yeterli puanı alanlardan bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanların katılacağı özel yarışma sınavını,
g) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan merkezi sınavı,
ğ) MAYEM: Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Maliye Uzman Yardımcılığına Giriş
Maliye Uzman Yardımcılığına giriş
MADDE 4 – (1) Maliye Uzmanlığı mesleğine, giriş sınavıyla Maliye Uzman Yardımcısı olarak girilir.
Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
b) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri ile iletişim fakültelerinin Bakanlıkça belirlenen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,
mezun olmak.
c) KPSS’den, Bakanlıkça belirlenen puan türlerine göre yeterli puanı almış olmak.
ç) Sınavın yapılacağı tarihte otuzbeşyaşını doldurmamış olmak.
Giriş sınavının duyurulması
MADDE 6 – (1) Giriş sınavı, şekli Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak e-Devlet portalı ve Bakanlık internet sayfasında, ayrıca Türkiye genelinde yayımlanan tirajıen yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve sınav tarihinden en az otuz gün önce en az bir defa ilan edilmek suretiyle duyurulur.
(2) Sınav duyurusunda; giriş sınavına başvuru şartları, son başvuru tarihi ve yeri, yapılacak kadro sayısı, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri, KPSS puan türleri ve geçerlilik yılı ile taban puanı ve sınava çağrılabilecek aday sayısına yer verilir. Atama yapılacak kadro sayısı öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrıbelirlenebilir.
Giriş sınavı
MADDE 7 – (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
(2) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.
(3) Sınavın sekretarya işlemleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Giriş sınavına başvuru
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına başvuru, Bakanlık internet sayfasında yayımlanacak sınav başvuru formuyla elektronik ortamda yapılır. Başvuruyu elektronik ortamda yapanların, formun imzalı bir örneğini Genel Müdürlüğe veya en geç sınav saatinden önce sınav salon yetkilisine teslim etmesi zorunludur. Formu süresi içerisinde elektronik ortam dışında doldurmak suretiyle getirenlerin veya gönderenlerin başvuruları kabul edilir. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.
(2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi asıllarının sözlü sınav öncesinde Genel Müdürlüğe ibrazı zorunlu olup, bir örneği onaylanarak alınır ve aslı ilgiliye iade edilir.
Giriş sınavına çağrı
MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük, sınav başvurularını aranılan şartlar açısından inceleyerek, giriş sınavına katılabilecek adaylara ilişkin listeyi KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenler. Sınav ilanında belirtilen atama yapılacak kadroların 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri için ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, öğrenim durumları dikkate alınarak iki ayrı liste düzenlenir. Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda listeler buna göre düzenlenir.
(2) Giriş sınavının; yazılı bölümüne çağrılacak aday sayısı, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının yirmi katını, sözlü bölümüne çağrılacak aday sayısı ise ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçemez. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sınav ilanında belirtilen atama yapılacak kadroların 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri için ya da öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır.
(3) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, e-Devlet portalıve Bakanlık internet sayfasında sınavdan en az on gün önce ilan edilir.
Giriş sınavıkomisyonu
MADDE 10 – (1) Giriş sınavı komisyonu; Genel Müdürlükçe alınacak Bakanlık Makamı onayı ile, bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, en az Başkan Yardımcısı veya Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde bulunanlar arasından seçilecek başkan dahil en az beş asil ve üç yedek üyeden oluşur.
(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunları için oluşturulan sınav komisyonunda üniversite öğretim üyeleri ve/veya Bakanlık veya diğer kamu idarelerinden konusunda uzman kişiler görevlendirilebilir.
(3) Giriş sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.
Giriş sınavıkomisyonunun görevleri
MADDE 11 – (1) Giriş sınavı komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.
(2) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.
Yazılı sınavı konuları
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, aşağıdaki konular arasından yapılır.
a) İktisat Grubu;
1) Mikro ve makro iktisat,
2) İktisat politikası,
3) İşletme iktisadı,
4) Uluslararası iktisat.
b) Maliye Grubu;
1) Maliye teorisi,
2) Kamu harcamaları ve bütçe,
3) Kamu gelirleri ve Türk vergi sistemi,
4) Maliye politikası.
c) Hukuk Grubu;
1) Anayasa hukuku,
2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),
3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,
4) Borçlar hukuku (Genel hükümler),
5) Ticaret hukuku (Başlangıç-ticari işletme-ticaret şirketleri-kıymetli evrak),
6) Ceza hukuku (Genel hükümler).
ç) Muhasebe Grubu;
1) Genel muhasebe,
2) Şirketler muhasebesi.
(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunları için sınav konuları, Bakanlıkça belirlenen bölümlerin müfredatı ile birinci fıkrada belirlenen sınav konuları dikkate alınarak oluşturulur.
(3) Giriş sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.
(4) Sınav duyurusunda yer verilmesi kaydıyla, birinci fıkrada belirtilen konularda değişiklik yapılabilir.
(5) Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir.
(6) Yazılı sınavda soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye esas tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.
Yazılı sınavın değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. En yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak tutanağa bağlanır ve komisyon üyelerince imzalanır.
(2) Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.
Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 14 – (1) Yazılı sınav sonuçları, Bakanlık internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca, yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden yirmi gün önce gönderilir ve Bakanlık internet sayfasında duyurulur.
Yazılı sınav sonuçlarına itiraz ve sözlü sınava çağırma
MADDE 15 – (1) Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilir.
(2) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
Sözlü sınav ve değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
(2) Adaylar, komisyon üyeleri tarafından, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
(3) Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.
Sınav sonuçları ve duyurulması
MADDE 17 – (1) Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturur.
(2) Sınav komisyonu, adayları en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asil, bu sayının en fazla yarısı kadar adayı da yedek olarak belirler ve ilan eder. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
(3) Sınav sonuçları, Genel Müdürlükçe Bakanlık internet sayfasında duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenir.
(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 18 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Maliye Uzman Yardımcılığına atama
MADDE 19 – (1) Sınav sonucunda, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır.
(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.
(3) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.
(4) Atamaları yapılanlardan kendilerine bildirilen süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.
(5) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, mesleki temel eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılır.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 20 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Genel Müdürlükçe saklanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Maliye Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi
Yetiştirilmedeki amaç
MADDE 21 – (1) Yetiştirilmedeki amaç;
a) Meslekle ilgili teoriye, mevzuata ve uygulamaya ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,
b) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma teknikleri, yazışma ve rapor yazma konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,
c) Analitik düşünme, bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının edinilmesini,
ç) Ekip çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini,
d) Temsil ve ifade kabiliyetinin arttırılmasını,
e) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,
f) Bilgisayar uygulamalarının öğrenilmesini,
sağlamaktır.
Maliye Uzman Yardımcılığı süresi ve yetiştirilme
MADDE 22 – (1) Maliye Uzman Yardımcılığı dönemi en az üç yıldır.
(2) Yetiştirilme döneminde Maliye Uzman Yardımcıları;
a) Mesleğe girmelerini müteakip MAYEM tarafından düzenlenen mesleki temel eğitime tabi tutulur.
b) Mesleki temel eğitimin tamamlanmasından sonra birimlerde görevlendirilir.
c) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunu olanlar, görevlendirildikleri birimdeki bir yıllık çalışmalarını müteakip MAYEM tarafından düzenlenecek iki ay süreli teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma mevzuatına ilişkin eğitime tabi tutulur.
ç) Teze yönelik çalışmaları yürütür.
d) Mesleğe girdiği tarihi izleyen ikinci yılın Mayıs-Eylül aylarında en az iki ay süreyle taşra teşkilatında staj ve teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleriyle ilgili olarak görevlendirilebilir.
(3) Maliye Uzman Yardımcılarının yetiştirilme dönemine ilişkin ikinci fıkrada belirtilen hususlardaki koordinasyon Genel Müdürlükçe yerine getirilir.
Mesleki temel eğitim
MADDE 23 – (1) Maliye Uzman Yardımcıları, en az dört ay süreyle MAYEM tarafından düzenlenen mesleki temel eğitime tabi tutulur.
(2) Mesleki temel eğitim, konusunda uzman Bakanlık personeli ile gerektiğinde üniversite öğretim üyeleri ve diğer kamu idarelerinden temin edilecek eğiticiler vasıtasıyla yürütülür.
(3) Mesleki temel eğitim konuları ile teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma eğitimi, sınavlar ve buna ilişkin diğer hususlar MAYEM tarafından hazırlanıp Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girecek yönerge ile belirlenir.
Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi
MADDE 24 – (1) Maliye Uzman Yardımcıları, MAYEM tarafından düzenlenen yabancı dil kurslarından yararlandırılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Tezi
Uzmanlık tezi ve tez danışmanı
MADDE 25 – (1) Maliye Uzman Yardımcılarına; görevli oldukları birimce oniki aylık fiili hizmet süresini takip eden otuz günlük süre içinde tez konusu verilir.
(2) Tez, tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır. Tez danışmanı, konusunda uzman kişiler veya üniversite öğretim üyeleri arasından belirlenir.
(3) Tezin, Maliye Uzman Yardımcısının görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.
(4) Tez konusunun ve tez danışmanının belirlenmesi, tez danışmanının görev ve sorumluluğu, tezin hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe hazırlanıp Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girecek yönerge ile düzenlenir.
Tez jürisi ve tezin değerlendirilmesi
MADDE 26 – (1) Tez jürisi; Bakanlık Makamı onayı ile, birim amirinin başkanlığında en az düzeyinde, başkan dahil en az üç asil iki yedek üyeden oluşturulur. Üniversite öğretim üyeleri arasından jüriye üye alınabilir.
(2) Uzmanlık tezi, en geç yirmialtı aylık fiili hizmet süresi sonunda tez jürisine verilir. Tez jürisi iki ay içerisinde 25 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yönergedeki usul ve esaslara uygunluğu açısından tezi değerlendirerek Maliye Uzman Yardımcısını tez savunmasına çağırır.
(3) Tez savunması sonucunda, jüri üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların ortalaması tez notunu oluşturur ve durum bir tutanakla tespit edilir. Tezin başarılı kabul edilmesi için tez notunun en az yetmiş puan olması zorunludur.
(4) Tezin süresi içerisinde verilmemesi veya başarısız kabul edilmesi halinde, tezde tespit edilen eksiklikler gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilir ve Maliye Uzman Yardımcılarına tezini vermesi veya düzeltmesi için üç ay ilave süre verilir. Bu süre içerisinde teslim edilen tez, jüri üyeleri tarafından bir aylık süre içerisinde değerlendirilir. İlave süre sonunda tezlerini vermeyenler ile ikinci defa verdikleri tezleri başarısız olarak değerlendirilen Maliye Uzman Yardımcıları yeterlik sınavına alınmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Atama
Yeterlik sınavına girebilme şartları
MADDE 27 – (1) Maliye Uzman Yardımcıları;
a) Fiili hizmet süresinin en az üç yıl olması,
b) Tezlerinin başarılı kabul edilmesi,
şartıyla, yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
(2) Yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazeretine istinaden sınava giremeyenler, mazeretlerinin sona ermesini müteakip bir yıl içerisinde Genel Müdürlükçe belirlenecek bir tarihte sınava alınır.
Yeterlik sınavı, konuları ve duyurusu
MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavı;
a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunları için,
1) Kamu mali yönetimi ve kamu harcamaları,
2) Kamu gelirleri,
3) Kamu malları yönetimi,
4) Mali suçlarla mücadele,
5) Kamu personeli,
6) Kamu hukuku ve özel hukuk,
7) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma,
konuları arasından yazılı ve sözlü olarak,
b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunları için, görev alanına giren konularda yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü olarak,
yapılır.
(2) Sınavda Bakanlığın görev alanına ilişkin konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.
(3) Yazılı ve sözlü olarak yapılan sınavlarda her ikisinden ayrı ayrı en az yetmiş puan, sadece sözlü olarak yapılan sınavda yine en az yetmiş puan alan adaylar yeterlik sınavını başarmış sayılır. Yazılı ve sözlü birlikte yapılan sınavlarda bu iki sınavın ortalama puanı veya sadece sözlü yapılan sınavda sözlü puanı yeterlik sınavı başarı sırasını oluşturur.
(4) Sınavın yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.
Yeterlik sınavıkomisyonu
MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavı komisyonu; Genel Müdürlükçe alınacak Bakanlık Makamı onayı ile, bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, en az Başkan Yardımcısı veya Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde bulunanlar arasından seçilecek başkan dahil yedi asil ve üç yedek üyeden oluşturulur.
(2) Yeterlik sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.
Komisyonun görevleri
MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavı komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütmesiyle görevlidir.
(2) Yeterlik sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.
Ek sınav hakkı
MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Maliye Uzmanlığına atama
MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların Maliye Uzmanı kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.
Maliye Uzmanlığı kıdemi
MADDE 33 – (1) Maliye Uzmanlığına aynı tarihte atananların kıdemi, tez notu ile yeterlik sınavı başarı notu ortalamasına göre belirlenir. Puanların aynı olması halinde yeterlik sınavı başarı notu yüksek olana öncelik tanınır.
Meslekten çıkarılma
MADDE 34 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler, 31 inci maddeye göre ek sınav hakkı tanınanlardan başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler Maliye Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında durumlarına uygun unvanlı kadrolara atanır.
ALTINCI BÖLÜM
Maliye Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Maliye Uzmanlarının görev ve yetkileri
MADDE 35 – (1) Maliye Uzmanları;
a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmakla,
b) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmekle,
c) Bakanlığın stratejik planında belirtilen politika, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmakla,
ç) Görevli oldukları birimin görev alanına giren konularda ilgili kuruluşlar nezdinde araştırma, inceleme ve analiz işleri yapmakla,
d) Hizmetin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda bulunmak ve bu amaçla mevzuat ve uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerini bildirmekle,
e) Maliye Uzman Yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olmakla,
f) Amirlerince verilecek diğer işleri yapmakla,
görevli ve yetkilidir.
(2) Ayrıca, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünde görevli olan Maliye Uzmanlarından teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmayla görevlendirilenler;
a) Görev yaptıkları Genel Müdürlüklerin teşkilat ve görev alanına giren konularda teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,
b) Diğer mevzuatla bağlı oldukları birimlere verilen denetim işlerini yapmak,
c) Suç sayılan eylem ve işlemleri görülenler hakkında;
1) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre soruşturma yapmak,
2) Yetkili merciler tarafından görevlendirilmeleri halinde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme yapmak,
ç) Disipline aykırı fiil ve halleri görülenler hakkında alınan onaya istinaden disiplin soruşturması yapmak,
görev ve yetkilerine sahiptir.
Maliye Uzmanlarının sorumlulukları
MADDE 36 – (1) Maliye Uzmanları, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara uyar.
a) Verilen görevleri mevzuata uygun şekilde süresinde ve eksiksiz olarak tamamlar.
b) Hizmetin adil, verimli ve etkin sunulmasını esas alır.
c) Mesleğin gerektirdiği etik ilkelere uygun davranır, Maliye Uzmanlığı mesleğinin gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamaz.
ç) Maliye Uzman Yardımcılarının en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlar.
d) Çalışmalarında idareye değer katmayı ve objektif olmayı esas alır.
e) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmayla görevlendirilmeleri halinde;
1) Teftiş edilen veya denetlenen birimin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde görev ifa eder.
2) Bakanlıkça belirlenen denetim standartlarına uyar.
Görev yerlerinin belirlenmesi ve yer değişikliği
MADDE 37 – (1) Maliye Uzman Yardımcıları ve Maliye Uzmanlarının görev yapacağı birim;
a) Mesleki temel eğitim sonunda,
b) Maliye Uzmanlığına atamada,
c) Maliye Uzmanlığına atandıktan sonraki her beş yılda bir,
hizmetin gereği ve birimlerin talebi dikkate alınarak Müsteşarın başkanlığında birim amirlerinden oluşan komisyon tarafından belirlenir. Komisyonun sekretarya işlemleri Genel Müdürlükçe yürütülür.
(2) Birimlerin talebi ve Maliye Uzmanının isteği halinde de birimler arası görev yeri değişikliği mümkündür.
(3) Görev yapacağı birim Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğü olarak değiştirilen Maliye Uzmanlarına MAYEM tarafından iki ay süreli teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma eğitimi verilir.
(4) Maliye Uzmanları ile Maliye Uzman Yardımcılarının görevlendirildikleri birimlerdeki çalışma yerleri birim amirince belirlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Teftiş, Denetim, İnceleme ve Soruşturma
Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleri
MADDE 38 – (1) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünde görev yapan Maliye Uzmanlarına bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görevli oldukları Genel Müdürlüklerin görev alanına giren konularda teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleri yaptırılabilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen işlerin yürütülmesi amacıyla Bakanlıkça uygun görülen büyük il merkezlerinde denetim grupları kurulabilir. İlgili Genel Müdürlüklerce Maliye Uzmanları arasından bir grup koordinatörü belirlenir.
Çalışma programı ve turne esası
MADDE 39 – (1) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmakla görevli Maliye Uzmanlarının yıllık çalışma programları Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girer.
(2) Maliye Uzmanlarının merkezleri dışındaki çalışmaları turne esasına göre yapılır.
(3) Turne programları, Maliye Uzmanlarının farklı illerde ve alanlarda görev yapmalarını sağlayacak biçimde düzenlenir.
(4) Turne süreleri, Maliye Uzmanlarının kıdemlerine göre iki ila dört ay arasında belirlenir.
Haberleşme
MADDE 40 – (1) Haberleşme genel olarak yazıyla yapılır. Gizliliği olmayan acele işlerde, faksla veya elektronik imzalı elektronik posta ile de yapılabilir.
(2) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görevi yapan Maliye Uzmanları, kamu kurum ve kuruluşlarının;
a) Merkez birimleri ile haberleşmelerini Genel Müdürlükleri kanalıyla yapar.
b) Taşra birimleri ile haberleşmelerini doğrudan yapabilir.
Resmi mühür
MADDE 41 – (1) Maliye Uzmanlarından teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleri ile görevlendirilenlere, bu görevlerinde bulundukları sürece resmi mühür verilir.
(2) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görevleri sona erenler, mühürlerini birimine iade etmek zorundadır.
(3) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görevlerinden aylıksız izinli sayılmak suretiyle ayrılan Maliye Uzmanlarının mühürleri görevli oldukları birimde muhafaza edilir ve aylıksız izin sonunda kendilerine zimmetle iade edilir.
Teftiş ve denetime tabi olanların mecburiyeti
MADDE 42 – (1) Teftiş ve denetime tabi birimlerde görevli personel; para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlara ilişkin defter ve belgeleri, elektronik ortamda tutulan defter ve belgelerde yer alan bilgileri, internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve gereçleri, işlemlerle ilgili, gizli de olsa bütün belgeleri ilk talepte teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmayla görevlendirilen Maliye Uzmanlarına ibraz etmek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak zorundadır.
(2) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapılan birim, kurum ve kuruluşların yöneticileri hizmetin gereği gibi yürütülmesine esas olmak üzere teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmayla görevlendirilen Maliye Uzmanlarına, görevleri süresince uygun bir çalışma yeri sağlamak ve diğer tedbirleri almak zorundadır.
(3) Teftiş ve denetim süresi içinde izin kullanması sakıncalı görülenlerin izinleri, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmayla görevlendirilen Maliye Uzmanlarının talebi üzerine yetkili amirleri tarafından iptal edilir veya ertelenir.
Bildirimde bulunma
MADDE 43 – (1) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmakla görevli Maliye Uzmanları; memurlar hakkında, işledikleri suçların nev’i ve mahiyetlerine göre, 3628 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde doğrudan, 4483 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ise Genel Müdürlükleri aracılığıyla ilgili mercilere bir raporla, inceleme veya soruşturma yapılmak üzere gerekli bildirimde bulunur.
Yardım zorunluluğu
MADDE 44 – (1) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmakla görevli Maliye Uzmanlarına görevleri sırasında, mülki amirler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık yetkilileri tarafından gereken her türlü yardımda bulunulması ve kolaylık gösterilmesi zorunludur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Düzenlenecek Raporlar ve Denetim Standartları
Düzenlenecek raporlar
MADDE 45 – (1) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerinde;
a) Teftiş sonucunda noksan veya hatalı olduğu tespit edilen ve düzeltilmesi istenen işlemler hakkında cevaplı rapor,
b) Teftiş edilen birimin; insan kaynakları, çalışma mekanı ve araçlarının yeterli olup olmadığı ile genel performansına, iş süreçlerinin analizine ve paydaşları nezdindeki algılamasına yönelik değerlendirmeler hakkında denetim raporu,
c) Tetkik ettirilen konularla ilgili olarak inceleme raporu,
ç) Hazine taşınmazları ile lüzumu halinde kamu ya da özel mülkiyete konu diğer taşınmazların, satış, kira, irtifak hakkı, trampa gibi işlemlere esas olmak üzere rayiç bedelinin uluslararası değerleme standartlarına göre belirlenmesi hakkında değerleme raporu,
d) 3628 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılan soruşturma sonucunda soruşturma raporu,
e) 4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan inceleme sonucunda ön inceleme raporu,
f) Disiplin soruşturması sonucunda disiplin soruşturması raporu,
düzenlenir.
(2) Mali suçlarla mücadele konusunda düzenlenecek raporlar ilgili birimce belirlenir.
(3) Ayrıca;
a) Araştırma ve analiz işleri için araştırma ve analiz raporu,
b) Hizmetin geliştirilmesi amacıyla mevzuat ve uygulamaya ilişkin görüş ve tekliflerini ifade etmek üzere görüş ve öneri raporu,
düzenlenir.
Denetim standartları
MADDE 46 – (1) Denetim standartları ile teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin diğer hususlar Genel Müdürlükçe hazırlanıp Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girecek Yönerge ile belirlenir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yurtdışında eğitim ve görevlendirilme
MADDE 47 – (1) Maliye Uzmanları, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde eğitim amacıyla yurtdışına gönderilebilir.
(2) Maliye Uzmanları, mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla bir yıldan fazla olmamak üzere ilgili mevzuat ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar ile her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen kontenjan çerçevesinde yurtdışına geçici görevle gönderilebilir.
Sürekli gelişim
MADDE 48 – (1) MAYEM, Maliye Uzmanlarının bireysel yetkinliklerinin geliştirilmesi ve kariyer planlamalarına destek sağlanması amacıyla, birimlerin taleplerini de dikkate alarak sürekli eğitim ve gelişim programları hazırlar ve Maliye Uzmanları bu programlara katılır. Ayrıca, birimlerce eğitim programı düzenlenir.
(2) Sürekli eğitim ve gelişim programlarında uzaktan eğitim yönteminden yararlanılabilir.
Kariyer dışı Maliye Uzmanı atanamayacağı
MADDE 49 – (1) Maliye Uzman Yardımcılığı safhasını geçirmeden Maliye Uzmanlığına atama yapılamaz.
Yeniden atama
MADDE 50 – (1) Maliye Uzmanı unvanını kazandıktan sonra çeşitli nedenlerle Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarından ayrılanlardan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kamu idarelerinde görev yapıp da yeniden atanmak isteyenler, adli ve idari ceza almamış olması ve Maliye Uzmanlığından ayrıldıktan sonra geçen sürenin beş yıldan fazla olmaması kaydıyla kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yeniden Maliye Uzmanlığına atanabilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 51 – (1) 3/4/1977 tarihli ve 15898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 7/6/1989 tarihli ve 20188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 17/10/1979 tarihli ve 16787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Maliye Uzmanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 9/7/1995 tarihli ve 22338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 25/8/1995 tarihli ve 22385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Devlet Malları Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 20/8/1998 tarihli ve 23439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali Suçları Araştırma Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Maliye Uzmanı kadrosunda bulunanların görev yerleri, hizmetin gereği ve birimlerin talebi dikkate alınarak 37 nci maddede belirtilen komisyon tarafından bu Yönetmeliğin yayımından itibaren üç ay içerisinde belirlenir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Maliye Uzman Yardımcısı kadrosunda bulunanlar bu kadrolarda bulundukları sürece, görevli oldukları birimde çalışmaya devam eder.
(2) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Maliye Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılanlar ile 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihi itibarıyla Maliye Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanların Maliye Uzmanlığına atanmaları, bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan ilgili Yönetmeliklerinde belirtilen usule göre yapılır.
(3) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Maliye Uzmanlığına atananlara, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde MAYEM tarafından hazırlanacak bir program dahilinde Bakanlığın görev alanına giren konularda eğitim verilir.
Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.