İkinci Görev Aylığı Nasıl Hesaplanır?

İkinci görev aylığı göreve başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görevin fiilen yapıldığı sürece ödenir. Uygulamada ikinci görev aylığı ay sonunda ödenmektedir.

İkinci görev ve ikinci görev aylığı ile ilgili olarak önceki bölümlerde ele alınan konuları sistematikleştirmek açısından bir tablo düzenlenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

ESAS AYLIK DMK’nın . 88 inci maddesine göre,   kendisine ikinci görev verilen memurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekilde görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının 2/3 ödenir.Ancak, baştabip ve baştabip yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde kadro şartı aranmaz, bu hizmeti yürütenlere almakta oldukları aylığın 2/3’ü ikinci görev aylığı verilir. (DMK Md:175)
KIDEM VE TABAN AYLIĞI Verilmez.( 375 Sayılı KHK Md. 1 ve 657 S.K. 175. Md. İle M. Bak. 25.12.1989 gün ve BÜMKO KY-10-115567-111/28980 sayılı genelgesi)
YAN ÖDEME VE Ö.H.T. Her iki göreve ait aynı cins zamlardan miktarı fazla olanlar ile farklı cinsteki zamlar ödenir.(Yan Ödeme Kararnamesi Md:2/G) İkinci göreve ait tazminatlar ödenmez.(Yan Ödeme Kararnamesi Md:3/F-b)
LOJMAN TAZMİNATI Verilmez.( 433 Sayılı KHK’nın 11. Md. B fıkrası ve 126 seri nolu DMK Genel Tebliği 3. Md.)
MAKAM TAZMİNATI Verilmez.( 657 S.K. Md. 175 ve Ek Md. 26 Maliye Bakanlığının 14.10.1991 gün ve BÜMKO-KY-10-115516-7216/26380 sayı-19.01.1996 gün ve B.07.0.BMK.0.15-115509-1894/879 sayılı Mükteza yazıları)
EMEKLİ KESENEĞİ Kesilmez.(5434 S.K.Md.15/a)
GELİR VERGİSİ Tabidir.(193 S.K. Md.1 ve 61)
DAMGA VERGİSİ Tabidir.(488 S.K. Tablo 1)